Toon filters

Helaas, geen resultaten

Aan de slag met ontwerpkracht

Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp 2021

Ontwerpend onderzoek Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie stimuleert de inzet van ontwerpkracht. Door het hele land gaan ontwerpteams met lokale overheden aan de slag met ontwerpend onderzoek naar de consequenties van grote opgaven. Vereniging Deltametropool werkt mee aan de begeleiding van de ontwerptrajecten en ontwikkeling van het kennisprogramma. Lees verder

Ontwerpend onderzoek vanuit de doorsnede

Stad x Ruimte

Stad x Ruimte

Ontwerpend onderzoek In onze steden komt een veelheid van opgaven en transities samen, waardoor nu en zeker in de toekomst de druk op de openbare ruimte toeneemt. Het Centrum Ondergronds Bouwen (COB), Departement Omgeving van de Vlaamse overheid, TU Delft en Vereniging Deltametropool (VDM) hebben daarom gezamenlijk de ontwerpstudie Stad x Ruimte gelanceerd. Lees verder

Landvestors II

The Region

The Region

Community of practice In hightech regions, private initiative could be an opportunity in the battle for talent and in landscape transitions. After learning from best Landvestor practices, we focus on the potential in two pilot areas: the Green Corridor (part of Brainport NL) and KRAFTRAUM:terranova (part of Rheinisches Revier DE). Lees verder

Verstedelijken rond knoop­punten? Hier liggen kansen!

Knooppuntenanalyse Zuidelijke Randstad

Knooppuntenanalyse Zuidelijke Randstad

Mobiliteit en bereikbaarheid Knooppuntontwikkeling is de afgelopen jaren doorgegroeid van vernieuwend concept tot een gevestigde manier van werken. Zo vormt het in de Zuidelijke Randstad inmiddels een belangrijke bouwsteen voor stedelijke ontwikkeling. Voor het maken van een volgende stap in deze ontwikkelingen brengt Vereniging Deltametropool de samenhang tussen mobiliteit en ruimtegebruik op OV-knooppunten in beeld. Lees verder

Eurodelta Knowledge Platform

Next Generation Podium for Eurodelta

Next Generation Podium for Eurodelta

Internationaal With the goal to establish a Eurodelta Knowledge Platform, within the SURE Network, a pilot program has been initiated to include the young minds in the vision development of the Eurodelta development. "Next Generation Podium for Eurodelta" is an online symposium to create a dialogue between experts, practice and academia, from different generations. Lees verder

Landschaps­laboratorium

Hightech Highgreen

Hightech Highgreen

Community of practice Dit lab, één van de tien uit de Landschapstriënnale 2021, onderzoekt nieuwe samenwerkingsvormen van bedrijfsleven en overheid voor een aantrekkelijk landschap - een steeds belangrijker ingrediënt in de mondiale strijd om talent, die in hightechregio's zoals de Brainport extra sterk woedt. Samen met onze partners voeren we het gesprek in de Groene Corridor tussen Eindhoven en Oirschot, zetten de feiten en ambities op een rij, en maken de vergelijking met een Duitse hightechregio. Lees verder

Openbare ruimte ontzet

Hubs in bestaande wijken

Hubs in bestaande wijken

Mobiliteit en bereikbaarheid Willen we onze binnensteden aantrekkelijk houden voor wonen en werken, de luchtkwaliteit verbeteren en de ruimte klimaatrobuust inrichten, dan dringt een andere kijk op bereikbaarheid zich op. Deelmobiliteit en hubs zijn een cruciale sleutel om op grote schaal openbare ruimte vrij te spelen, zo blijkt uit ons onderzoek voor de vijf grote steden van Nederland. Lees verder

Infra-euro's

Leren van MIRT-investeringen op de kaart

Leren van MIRT-investeringen op de kaart

Mobiliteit en bereikbaarheid Investeren in infrastructuur is een beproefde manier om de ontwikkeling van een regio of gebied te stimuleren. Leg een spoorlijn, kanaal of snelweg aan, en een plek ontwaakt uit de sluimerstand en zoeft mee in de vaart der volkeren. Maar wie bepaalt waar we investeren in infrastructuur? In Nederland doet de Rijksoverheid dat sinds tien jaar in het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport - het MIRT. Vrije Universiteit Amsterdam en Vereniging Deltametropool distilleerden uit de verschillende bronnen een dataset en visualiseerden waar onze infra-euro's heen gaan. Lees verder

Lokaal probleem? Pak het regionaal aan!

NOVI-gebied Groene Hart

NOVI-gebied Groene Hart

Strategie In het Groene Hart wordt gezocht naar hoe grote opgaven zoals de aanpak van bodemdaling kunnen worden aangepakt. Maar wat zijn eigenlijk de problemen? Hoe tonen die zich op lokaal niveau en hoe hangt dit samen met de regionale systemen en netwerken? Vereniging Deltametropool brengt de knelpunten in kaart. Lees verder

Landvestors

Non-government landscape investment

Non-government landscape investment

Community of practice Increasingly, governments come to the conclusion they cannot bear the financial burden by themselves. At the same time, private landscape initiatives by companies and citizen collectives are mushrooming in many places. Welcome to the age of Landvestors. Lees verder

Go Europe, Go Rail

An economic strong, just and climate-proof Eurodelta

An economic strong, just and climate-proof Eurodelta

Internationaal Never waste a crisis and we are hopeful that the COVID 19 crisis will push forward the European Green Deal (EGD). However, the proposed deal (December 2019) lacks the needed support for a trans-European high-speed passenger train network. Even though the benefits of such a network will favour several actions of the EGD, them being the European Union (EU) as a global leader, a just transition and investing in a climate neutral economy. Lees verder

Landschaps­park Zuidvleugel ― Schiezone

Tussen concept en uitvoering

Tussen concept en uitvoering

Community of practice Het ‘Landschapspark Zuidvleugel’ biedt een kader voor de grote opgaven die rondom verstedelijking, klimaat en een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving op Zuid-Holland afkomen. De groenblauwe drager van de metropolitane kennisas is een deelproject daarvan, waarbinnen we ons eerst richten op het Campuslandschap Delft-Zuid inclusief het landschap van Midden-Delfland. Lees verder

Het begin van de bouwcultuur van Nederland

(IM)Pact van Soesterberg

(IM)Pact van Soesterberg

Strategie Na de Verklaring van Davos, waarin Europa een sturende verantwoordelijkheid neemt voor de grote ruimtelijke vraagstukken, blijkt de term ‘Baukultur’ het sleutelwoord. Een begrip waarin besloten ligt dat het eigenaarschap van de opgave en de daarbij horende verantwoordelijkheid er een van ons allemaal is. ‘Davos’ inspireerde Vereniging Deltametropool en de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit tot het initiatief om de beleidspraktijk te verenigen met een pact. Lees verder

Over het beter inzetten van ontwerpend onderzoek

Het net ophalen

Energie Al het ontwerpend onderzoek dat de laatste jaren is uitgevoerd heeft ontzettend veel opgeleverd. Toch geloven we dat dit onderzoek nóg beter ingezet kan worden. Daarom gaan wij 'Het net ophalen': we vissen de sterke ideeën uit een selectie studies, analyseren en bespreken welke factoren in het proces hebben geleid tot succes of juist niet en trekken hieruit algemene lessen voor het effectiever inzetten van toekomstig ontwerpend onderzoek. Lees verder

From plane to train

Redesigning the Eurodelta

Redesigning the Eurodelta

Internationaal In the years to come, it is highly foreseeable that we are going to see a shift from air travel to rail in Northwest Europe. How can high speed rail connections for passenger transport in the Eurodelta be improved and to which spatial scenarios will this lead? Lees verder

Over leven met logistiek

Landscapes of trade

Landscapes of trade

Landschap Handel zit de Nederlander in het bloed, wordt vaak gezegd. Ons ruimtelijk beleid heeft dit decennia gestimuleerd met o.a. Mainports en 'Nederland Distributieland'. De lokale effecten van nieuwe vormen van handel, zoals e-commerce, leiden momenteel tot een hevig debat over de verdozing van het landschap. Welk ruimtelijk patroon is precies aan het ontstaan door logistieke ontwikkelingen, wat betekent dat voor economie en leefbaarheid in de stad, wat zijn redenen om hierop te sturen en hoe zouden we dat kunnen? Lees verder

Nederland op kaart

Nationale Omgevingsvisie

Nationale Omgevingsvisie

Strategie Bij een visie op onze leefomgeving horen kaarten. Kaarten ter analyse van de opgave, ter illustratie van bestaand beleid, of ter verduidelijking van nieuwe keuzes. In nauwe samenwerking met alle betrokken departementen zijn wij deze kaarten voor de Nationale Omgevingsvisie aan het ontwikkelen. Lees verder

De verbeelding aan zet

#ProjektNL

Ontwerpend onderzoek ‘Projekt NL’ is een beweging van toekomstverbeelders: planners en ontwerpbureaus, die de resultaten van ontwerpen willen benutten voor het voeren van een brede discussie over de inrichting van ons land. Lees verder

Van Low naar High RES

GO!RES

GO!RES

Energie Hoe kan ontwerpend onderzoek bijdragen aan het formuleren van beleid? Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Vereniging Deltametropool en het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie organiseren op gezamenlijk initiatief een reeks bijeenkomsten in het kader van de Regionale Energiestrategieën. De kennis en expertise van de partijen zijn gericht op complexe ruimtelijke en bestuurlijke processen en het inzetten van ontwerpkracht voor grote maatschappelijke opgaven. Met deze GO! RES reeks willen wij de energieregio's ondersteunen bij het ontwikkelen van de Regionale Energiestrategieën. Lees verder

Werk verandert, het landschap verandert mee

Architectuur van Arbeid

Architectuur van Arbeid

Architectuur Werk en leven anders inrichten. Meer nadruk op productie in de regio. Een andere nadruk op logistiek, stofstromen en het menselijk kapitaal. Meer nadruk op nabijheid van werk voor iedereen. – Het wordt allemaal voorstelbaar. In ‘Architectuur van Arbeid’ gaan we op zoek naar de ruimtelijke opgave die dit met zich meebrengt. Lees verder

Verbeelding voor een vierkante kilometer stad

De stad van de toekomst

De stad van de toekomst

Ontwerpend onderzoek In de zoektocht op te begrijpen wat de ruimtelijke impact is van veranderingen die op onze steden af komen is ontwerpstudie 'De stad van de toekomst' ontstaan. Met tien ontwerpteams en in totaal ruim 150 betrokken is er na een jaar werken aan deze vraag een heuse beweging op gang gekomen en zijn er rijke en inspirerende toekomstbeelden opgeleverd. Lees verder

Over de grenzen gaan

Eurodelta-Metropool

Eurodelta-Metropool

Internationaal In drie uur reizen, kunnen ruim 40 miljoen mensen worden bereikt. Dit maakt de Eurodelta-metropool een wereldwijde draaischijf voor goederen, diensten en kennis. Verder kent dit gebied, historisch en in het huidige beleid, een sterke wil tot samenwerking aan grensoverschrijdende opgaves. Lees verder

Campus­landschap

kenniseconomie als ruimtelijke opgave

kenniseconomie als ruimtelijke opgave

Community of practice De TU Delft, Staatsbosbeheer, Gemeente Delft en Hoogheemraadschap van Delfsland hebben elk hun eigen agenda en prioriteiten. Toch delen deze partijen de ambitie omtrent het Campuslandschap Delft. De deels overlappende plannen en wensen kunnen leiden tot synergie, als op een iets grotere schaal gepland en samengewerkt wordt. Enkele dilemma’s zijn hierbij onvermijdelijk. De kunst is om daarin scherpe keuzes te maken, met de nodige onderhandelingen. Lees verder

It's time for a planning paradigm shift (and you can be part of it)

The New Planning Dialogue

The New Planning Dialogue

Internationaal The New Planning Dialogue aims to stimulate a change in the practice of spatial planning to ensure a more sustainable and inclusive development. It uses the format of dialogue and discussions to push the paradigm shift in the practice of spatial planning that we believe is more necessary than ever. This collaborative, co-creative research project aims to create a new framework for planning that stands up to challenges of the 21st century. Lees verder

Tool voor TOD

Informatiesysteem Knooppunten

Informatiesysteem Knooppunten

Mobiliteit en bereikbaarheid Er zijn tegenwoordig veel gegevens beschikbaar over bereikbaarheid en verstedelijking. Door deze data samen te brengen kunnen nieuwe inzichten gegenereerd worden en beleids-afwegingen beter onderbouwd. Lees verder

Aan de slag met het onbenutte potentieel in onze steden

Atlas Slimme Verstedelijking

Atlas Slimme Verstedelijking

Strategie In een tijd waarin het erop lijkt dat traditionele manieren van stadsontwikkeling tekort schieten, biedt binnenstedelijke ontwikkeling een potentieel dat aangeboord kan worden: de 'Atlas Slimme Verstedelijking' brengt het onderbenutte potentieel in beeld en nodigt uit om samen aan de slag te gaan. Als statement illustreert de Atlas het onbenutte potentieel aan ruimte dat onze steden herbergt, op locaties die goed verbonden zijn en toegang tot diensten en werkomgevingen verlenen. Lees verder

Play the game

SprintStad

SprintStad

Mobiliteit en bereikbaarheid SprintStad is een simulatiespel waarin de wisselwerking tussen ruimtelijke ontwikkeling en ov-mobiliteit centraal staat. Op een grafische en interactieve manier wordt tijdens een spelsessie het verband tussen de mobiliteit in metropolitaan Nederland en de ruimtelijke ontwikkeling van stationsgebieden inzichtelijk gemaakt. Lees verder

Vijf toekomst­perspectieven

Veenweidegebied van de Deltametropool

Veenweidegebied van de Deltametropool

Landschap Het veenweidelandschap is een belangrijk visitekaartje van ons land, maar ook een productielandschap in crisis. Samen met Maike van Stiphout (DS landschapsarchitecten) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verkenden we in 2014 de toekomst van vijf veenweidepolders in West-Nederland, in workshops op locatie met agrariërs, andere belanghebbenden en experts. Lees verder

From urban area to metropolis

The International Perspectives (tIP)

The International Perspectives (tIP)

Internationaal The International Perspectives (tIP) was a public programme organised by Deltametropolis Association in cooperation with the universities of Randstad Holland (RHS). tIP illustrated, from a different perspective, how facilities or activities are important for RHS and how facilities or activities can transform the RHS urban area into a metropolis. Lees verder

Stad x Ruimte

Ontwerpend onderzoek vanuit de doorsnede

ontwerpend onderzoek
ontwerpend onderzoek
The Region

Landvestors II

community of practice
community of practice
Het net ophalen

Over het beter inzetten van ontwerpend onderzoek

energie
energie
#ProjektNL

De verbeelding aan zet

ontwerpend onderzoek
ontwerpend onderzoek
KIES

Verdichten, verbinden, verstedelijken

mobiliteit en bereikbaarheid
mobiliteit en bereikbaarheid
GO!RES

Van Low naar High RES

energie
energie
Panorama Nederland

Rijker, hechter en schoner Nederland

ontwerpend onderzoek
ontwerpend onderzoek
WMNL Academie

Grens­overschrijdend samenwerken

internationaal
internationaal
The New Planning Dialogue

It's time for a planning paradigm shift (and you can be part of it)

internationaal
internationaal
Loket Knooppunten

Knooppuntontwikkeling door het land

mobiliteit en bereikbaarheid
mobiliteit en bereikbaarheid
SprintStad

Play the game

mobiliteit en bereikbaarheid
mobiliteit en bereikbaarheid
Werkweek: Metropool NL

Een nieuwe generatie projecten voor metropool­ontwikkeling

ontwerpend onderzoek
ontwerpend onderzoek
terug naar boven terug naar boven