Toon filters

Helaas, geen resultaten

De CoP gaat weer aan de slag!

Werkprogramma CoP 2024-2026

Werkprogramma CoP 2024-2026

Community of practice De CoP gaat weer aan de slag! De Community of Practice: metropolitaan landschap als bron voor brede welvaart is een groep voor kennisuitwisseling over de noodzaak van groene ruimte op metropolitane schaal voor brede welvaart. Voor de komende jaren gaan we weer door met kennisuitwisseling, maar we gaan het ook net even anders doen. Lees verder

Metropolitaan Landschap - Bron voor Brede Welvaart

Community of Practice

Community of Practice

Het belang van groen in de stedelijke omgeving wordt algemeen erkend vanwege de relatie met brede welvaart. De realisatie en ruimtelijke samenhang van meer stedelijk groen vraagt meer aandacht vanwege de hoge druk op het ruimtebeslag van verschillende stedelijke functies en ruimte die nodig is voor milieu, biodiversiteit en klimaatverandering. Lees verder

Workshops for students and young professionals

Long-term Planning Framework

Long-term Planning Framework

As planners, we sometimes get lost in the present and forget about the long term. Daily, most of us are working in the here and now, often with time horizons of 20 to 30 years. Not to mention politics and society – which are most of the time where the issues of the day reign. However, we also know that much of what we build will be difficult to reverse and will affect our living environment and society for about 80 years. Lees verder

Mobilisation around the sea

Bauhaus of the Seas Sails

Bauhaus of the Seas Sails

Bauhaus of the Seas Sails (BoSS) is a project supported by the European Union. The project focuses on developing a process in which areas achieve a sustainable transition, with attention to aesthetics and cooperation with local communities. The BoSS project aims to demonstrate and archive solutions for climate neutrality, focusing on dealing with water, seas, and rivers. Lees verder

Ruimtelijke puzzel

Zuid-Holland Ruimteclaims

Zuid-Holland Ruimteclaims

Planning Ook in de toekomst blijft er ruimte nodig voor economie, woningen en recreatie. Zo moeten er in de periode tot 2030 ruim 200 duizend woningen gebouwd worden. Ruimte wordt echter steeds schaarser, en daarnaast zijn er opgaven als energietransitie en verstedelijking waar rekening mee gehouden dient te worden. Deze en andere opgaven vragen om nieuwe ruimtelijke oplossingen. Ruimte voor transformatie wordt dus steeds schaarser en kostbaarder, wat leidt tot uitdagingen op het gebied van bijvoorbeeld verstedelijking. Het is duidelijk dat de nieuwe uitdagingen waar de ruimtelijke ordening voor staat, vragen om integrale keuzes, slim clusteren, stapelen en creatief omgaan met de ruimte – het betreft een complexe ruimtelijke puzzel waarvan ook de puzzelstukken nog vormgegeven moeten worden. Lees verder

Werklandschappen in transitie - Fase I

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland

Er zijn in de loop der jaren meerdere onderzoeken geweest naar ruimtelijke systemen en structuurveranderingen voor grote transitieopgaven. Elke transitie kent grote ruimteclaims, die ook op bedrijventerreinen een rol gaan spelen. Als we de huidige open ruimte willen behouden én ruimte moeten vinden voor deze transities, zal het moeilijk worden om ruimte te vinden voor verdere uitbreiding van de Noord-Hollandse bedrijventerreinen. Lees verder

Casestudy Loven

Ruimtelijke bouwstenen voor toekomstbestendige bedrijventerreinen

Ruimtelijke bouwstenen voor toekomstbestendige bedrijventerreinen

Werklandschap De bedrijventerreinen in Tilburg zijn praktisch vol, terwijl MKB en logistiek op zoek zijn naar nieuwe locaties. Naast het ontwikkelen van het nieuwe bedrijventerrein Wijkevoort wordt ingezet op het intensiveren van de bestaande bedrijventerreinen. In het waardevolle buitengebied wil de gemeente niet bouwen en de bestaande ruimte in de stad kan beter worden benut. Tilburg maakt hiermee een kwaliteitssprong: van logistieke hotspot naar hoogwaardig bedrijfsecosysteem met verblijfskwaliteit. In deze studie zijn voor het noordelijke deel van bedrijventerrein Loven ruimtelijk-economische bouwstenen ontwikkeld. Lees verder

Circulaire economie

Zuid-Holland Waterbound

Zuid-Holland Waterbound

Werklandschap Dit project brengt de Zuid-Hollandse watergebonden bedrijventerreinen in kaart. In samenwerking met de TU Delft is bekeken in hoeverre de bedrijventerreinen gebruik maken van hun positie aan het water en hun belang binnen de circulaire economie. De provincie Zuid-Holland gebruikt de uitkomsten van dit project door rekening te houden met het transformeren van de bedrijventerreinen: watergebonden bedrijventerreinen met veel circulaire activiteit zullen niet snel moeten worden getransformeerd tot bijvoorbeeld woongebieden. Lees verder

Eurodelta Knowledge Platform

Next Generation Podium for Eurodelta

Next Generation Podium for Eurodelta

Internationaal Over the course of the last three years, the Next Generation Podium (NGP) has gained valuable insights and experience in working across three scales of actions (city/metropolitan region, national, Eurodelta), understanding three stepped decision-making process (design, upscale, impact) providing three types of outputs (vision, strategy, action plan). However, this journey has also revealed several research gaps in cross-border spatial planning and design. Lees verder

Een analyse naar wonen in Nederland

WoneNederland

WoneNederland

Met de opgave van het zorgvuldig en snel realiseren van één miljoen woningen in het achterhoofd, heeft Vereniging Deltametropool een project opgezet met als doel inzicht te verkrijgen in de huidige woningbouwplannen op nationaal niveau en deze vanuit ruimtelijk en sociaal perspectief te analyseren. Lees verder

Real estate and climate change

RED&BLUE

RED&BLUE

Climate action Extreme weather, sea-level rise and other effects of climate change increasingly effect the build environment in the Netherlands. Especially in the low-lying and densely populated areas in the west of the country, quality and value of the build environment are under pressure. RED & BLUE is a multidisciplinary knowledge network where different stakeholders learn to ‘speak each other’s languages’, research is conducted and, subsequently, solutions and integral strategies are found. Lees verder

Duurzame mobiliteit in de Eurodelta

ESPON STISE

ESPON STISE

Internationaal Hoe kan het personenvervoer in de Eurodelta verduurzamen en daarmee helpen de doelen van de Europese Green Deal te halen? Het Europese onderzoeksnetwerk ESPON deed onderzoek en kwam tot een reeks aanbevelingen. Vereniging Deltametropool heeft zich in 2022 ingezet om de onderzoeksresultaten te verspreiden en te concretiseren. Lees verder

De wetenschap aan het woord!

Talkshowserie ‘Wetenschaps­tafels’

Talkshowserie ‘Wetenschaps­tafels’

Planning Afgelopen najaar organiseerde Vereniging Deltametropool in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een talkshow met gesprekken tussen wetenschappers en beleidsmakers over hedendaagse ruimtelijke vraagstukken. Zo brengen we actuele academische kennis en inzichten in verbinding met de juiste beleidsvelden. Lees verder

Ruimtelijke puzzel

Grip op grootschalige bedrijfsvestigingen

Grip op grootschalige bedrijfsvestigingen

Ontwerpend onderzoek In dit project wordt aan de hand van vier toekomstige gebiedstypen, geënt op de circulaire economie, verkend waar grootschalige bedrijfsclusters kunnen worden uitgebreid en geïntensiveerd, of waar eventueel nieuwe clusters mogelijk zijn. Tevens worden kwalitatieve inrichtingsconcepten voor deze typen gebieden ontwikkeld, op basis van functiemenging, beeldkwaliteit en duurzaamheid door partner BURA Urbanism. Rijk, provincies en gemeenten werken hier vanaf december 2022 verder mee aan de slag bij het maken van 'ruimtelijke puzzels'. Lees verder

Werken
op de kaart II - inventarisatie

De plek van XL

De plek van XL

Verstedelijking Welke plekken zijn er nog beschikbaar, per provincie, om grootschalige werkfuncties te kunnen huisvesten? Welke bestaande en nieuwe landschappen kunnen we nog (door)ontwikkelen, intensiveren, verduurzamen of juist opnieuw vormgeven om de juiste plek te bieden aan een nieuwe economie? Lees verder

Building a sustainable future together

New European Bauhaus

New European Bauhaus

Internationaal The New European Bauhaus aims to initiate inviting conversations and collecting contributions about beautiful, sustainable and inclusive forms of living. As proud partner of this initiative, we hope to work between the scales, concentrating on cross-border discussion, between cities, regions, countries, reaching to megaregional Eurodelta impact and towards European exchange. Lees verder

Werken
op de kaart I

De plek van de economie

De plek van de economie

Verstedelijking ‘Wonen’ heeft een heel dominante positie in de verstedelijkingsopgave en overschaduwt het belang van andere functies, zoals de plek van werkgelegenheid en voorzieningen. Terwijl die essentieel zijn voor een kwalitatieve en veerkrachtige leefomgeving. Lees verder

Met meer bos de toekomst tegemoet

Van infra-landschap naar bos-landschap

Van infra-landschap naar bos-landschap

Landschap Dat het landschap in de A4-zone verandert staat vast. De uitdaging is om het landschap zo in te richten dat het ook in de toekomst nog aangenaam is om er te wonen, werken en te verblijven. Wij stellen een toekomstperspectief voor waarin de radicale aanplant van bos wordt ingezet voor de ontwikkeling van aantrekkelijke, weerbare en goed verbonden landschappen. Lees verder

Samen Nederland maken

Een boek over stedenbouwer Dirk Frieling

Een boek over stedenbouwer Dirk Frieling

Planning Dirk Frieling (1937-2011) is een sleutelfiguur in de naoorlogse Nederlandse stedenbouw en planologie. Nu ruimtelijke ordening er weer toe doet, kunnen zijn denken en handelen inspireren. Vereniging Deltametropool maakt met auteur Fred Feddes een boek over Frieling, zijn leven en zijn werk. Lees verder

Aan de slag met ontwerp­kracht

Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp 2021-22

Ontwerpend onderzoek Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie stimuleert de inzet van ontwerpkracht. Door het hele land gaan ontwerpteams met lokale overheden aan de slag met ontwerpend onderzoek naar de consequenties van grote opgaven. Vereniging Deltametropool werkt mee aan de begeleiding van de ontwerptrajecten en ontwikkeling van het kennisprogramma. Lees verder

Ontwerpend onderzoek vanuit de doorsnede

Stad x Ruimte

Stad x Ruimte

Ontwerpend onderzoek In onze steden komt een veelheid van opgaven en transities samen, waardoor nu en zeker in de toekomst de druk op de openbare ruimte toeneemt. Het Centrum Ondergronds Bouwen (COB), Departement Omgeving van de Vlaamse overheid, TU Delft en Vereniging Deltametropool (VDM) hebben daarom gezamenlijk de ontwerpstudie Stad x Ruimte gelanceerd. Lees verder

Landvestors II

The Region

The Region

Community of practice In hightech regions, private initiative could be an opportunity in the battle for talent and in landscape transitions. After learning from best Landvestor practices, we focus on the potential in two pilot areas: the Green Corridor (part of Brainport NL) and KRAFTRAUM:terranova (part of Rheinisches Revier DE). Lees verder

Verstedelijken rond knoop­punten? Hier liggen kansen!

Knooppuntenanalyse Zuidelijke Randstad

Knooppuntenanalyse Zuidelijke Randstad

Mobiliteit en bereikbaarheid Knooppuntontwikkeling is de afgelopen jaren doorgegroeid van vernieuwend concept tot een gevestigde manier van werken. Zo vormt het in de Zuidelijke Randstad inmiddels een belangrijke bouwsteen voor stedelijke ontwikkeling. Voor het maken van een volgende stap in deze ontwikkelingen brengt Vereniging Deltametropool de samenhang tussen mobiliteit en ruimtegebruik op OV-knooppunten in beeld. Lees verder

Landschaps­laboratorium

Hightech Highgreen

Hightech Highgreen

Community of practice Dit lab, één van de tien uit de Landschapstriënnale 2021, onderzoekt nieuwe samenwerkingsvormen van bedrijfsleven en overheid voor een aantrekkelijk landschap - een steeds belangrijker ingrediënt in de mondiale strijd om talent, die in hightechregio's zoals de Brainport extra sterk woedt. Samen met onze partners voeren we het gesprek in de Groene Corridor tussen Eindhoven en Oirschot, zetten de feiten en ambities op een rij, en maken de vergelijking met een Duitse hightechregio. Lees verder

Openbare ruimte ontzet

Hubs in bestaande wijken

Hubs in bestaande wijken

Mobiliteit en bereikbaarheid Willen we onze binnensteden aantrekkelijk houden voor wonen en werken, de luchtkwaliteit verbeteren en de ruimte klimaatrobuust inrichten, dan dringt een andere kijk op bereikbaarheid zich op. Deelmobiliteit en hubs zijn een cruciale sleutel om op grote schaal openbare ruimte vrij te spelen, zo blijkt uit ons onderzoek voor de vijf grote steden van Nederland. Lees verder

Infra-euro's

Leren van MIRT-investeringen op de kaart

Leren van MIRT-investeringen op de kaart

Mobiliteit en bereikbaarheid Investeren in infrastructuur is een beproefde manier om de ontwikkeling van een regio of gebied te stimuleren. Leg een spoorlijn, kanaal of snelweg aan, en een plek ontwaakt uit de sluimerstand en zoeft mee in de vaart der volkeren. Maar wie bepaalt waar we investeren in infrastructuur? In Nederland doet de Rijksoverheid dat sinds tien jaar in het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport - het MIRT. Vrije Universiteit Amsterdam en Vereniging Deltametropool distilleerden uit de verschillende bronnen een dataset en visualiseerden waar onze infra-euro's heen gaan. Lees verder

Lokaal probleem? Pak het regionaal aan!

NOVI-gebied Groene Hart

NOVI-gebied Groene Hart

Strategie In het Groene Hart wordt gezocht naar hoe grote opgaven zoals de aanpak van bodemdaling kunnen worden aangepakt. Maar wat zijn eigenlijk de problemen? Hoe tonen die zich op lokaal niveau en hoe hangt dit samen met de regionale systemen en netwerken? Vereniging Deltametropool brengt de knelpunten in kaart. Lees verder

Landvestors

Non-government landscape investment

Non-government landscape investment

Community of practice Increasingly, governments come to the conclusion they cannot bear the financial burden by themselves. At the same time, private landscape initiatives by companies and citizen collectives are mushrooming in many places. Welcome to the age of Landvestors. Lees verder

Go Europe, Go Rail

An economic strong, just and climate-proof Eurodelta

An economic strong, just and climate-proof Eurodelta

Internationaal Never waste a crisis and we are hopeful that the COVID 19 crisis will push forward the European Green Deal (EGD). However, the proposed deal (December 2019) lacks the needed support for a trans-European high-speed passenger train network. Even though the benefits of such a network will favour several actions of the EGD, them being the European Union (EU) as a global leader, a just transition and investing in a climate neutral economy. Lees verder

Landschaps­park Zuidvleugel ― Schiezone

Tussen concept en uitvoering

Tussen concept en uitvoering

Community of practice Het ‘Landschapspark Zuidvleugel’ biedt een kader voor de grote opgaven die rondom verstedelijking, klimaat en een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving op Zuid-Holland afkomen. De groenblauwe drager van de metropolitane kennisas is een deelproject daarvan, waarbinnen we ons eerst richten op het Campuslandschap Delft-Zuid inclusief het landschap van Midden-Delfland. Lees verder

Het begin van de bouwcultuur van Nederland

(IM)Pact van Soesterberg

(IM)Pact van Soesterberg

Strategie Na de Verklaring van Davos, waarin Europa een sturende verantwoordelijkheid neemt voor de grote ruimtelijke vraagstukken, blijkt de term ‘Baukultur’ het sleutelwoord. Een begrip waarin besloten ligt dat het eigenaarschap van de opgave en de daarbij horende verantwoordelijkheid er een van ons allemaal is. ‘Davos’ inspireerde Vereniging Deltametropool en de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit tot het initiatief om de beleidspraktijk te verenigen met een pact. Lees verder

Over het beter inzetten van ontwerpend onderzoek

Het net ophalen

Energie Al het ontwerpend onderzoek dat de laatste jaren is uitgevoerd heeft ontzettend veel opgeleverd. Toch geloven we dat dit onderzoek nóg beter ingezet kan worden. Daarom gaan wij 'Het net ophalen': we vissen de sterke ideeën uit een selectie studies, analyseren en bespreken welke factoren in het proces hebben geleid tot succes of juist niet en trekken hieruit algemene lessen voor het effectiever inzetten van toekomstig ontwerpend onderzoek. Lees verder

From plane to train

Redesigning the Eurodelta

Redesigning the Eurodelta

Internationaal In the years to come, it is highly foreseeable that we are going to see a shift from air travel to rail in Northwest Europe. How can high speed rail connections for passenger transport in the Eurodelta be improved and to which spatial scenarios will this lead? Lees verder

Promotie-onderzoek

Landscapes of trade

Landscapes of trade

Landschap Handel zit de Nederlander in het bloed, wordt vaak gezegd. Beleid heeft de logistieke sector sterk gestimuleerd sinds de jaren 1980 en trends als E-commerce hebben de voetafdruk van het logistiek complex verder vergroot. Lokale neveneffecten hiervan leiden tot stevige kritiek op de 'verdozing' van het landschap. Nuance en een verhaal over hoe het dan wel moet ontbreken nog vaak in dit debat. Dit onderzoek levert een bijdrage door het ruimtelijke patroon van distributiecentra gedetailleerd in kaart te brengen, mythes te ontkrachten en achterliggende dynamieken te onthullen. Op weg naar een duurzaam logistiek verhaal als opvolger van 'Nederland Distributieland'. Lees verder

Nederland op kaart

Nationale Omgevingsvisie

Nationale Omgevingsvisie

Strategie Bij een visie op onze leefomgeving horen kaarten. Kaarten ter analyse van de opgave, ter illustratie van bestaand beleid, of ter verduidelijking van nieuwe keuzes. In nauwe samenwerking met alle betrokken departementen zijn wij deze kaarten voor de Nationale Omgevingsvisie aan het ontwikkelen. Lees verder

De verbeelding aan zet

#ProjektNL

Ontwerpend onderzoek ‘Projekt NL’ is een beweging van toekomstverbeelders: planners en ontwerpbureaus, die de resultaten van ontwerpen willen benutten voor het voeren van een brede discussie over de inrichting van ons land. Lees verder

Van Low naar High RES

GO!RES

GO!RES

Energie Hoe kan ontwerpend onderzoek bijdragen aan het formuleren van beleid? Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Vereniging Deltametropool en het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie organiseren op gezamenlijk initiatief een reeks bijeenkomsten in het kader van de Regionale Energiestrategieën. De kennis en expertise van de partijen zijn gericht op complexe ruimtelijke en bestuurlijke processen en het inzetten van ontwerpkracht voor grote maatschappelijke opgaven. Met deze GO! RES reeks willen wij de energieregio's ondersteunen bij het ontwikkelen van de Regionale Energiestrategieën. Lees verder

Werk verandert, het landschap verandert mee

Architectuur van Arbeid

Architectuur van Arbeid

Architectuur Werk en leven anders inrichten. Meer nadruk op productie in de regio. Een andere nadruk op logistiek, stofstromen en het menselijk kapitaal. Meer nadruk op nabijheid van werk voor iedereen. – Het wordt allemaal voorstelbaar. In ‘Architectuur van Arbeid’ gaan we op zoek naar de ruimtelijke opgave die dit met zich meebrengt. Lees verder

WMNL Academie

Acht sleutels voor grensverleggend samenwerken

Acht sleutels voor grensverleggend samenwerken

Internationaal In een reeks webinars is Vereniging Deltametropool op zoek gegaan naar de succesfactoren en aandachtspunten voor over de landsgrens heen samenwerken in de domeinen van ruimte, mobiliteit en landschap. Deskundigen uit beleids-, praktijk- en kennishoek deelden hun ervaringen en inzichten. Lees verder

Verbeelding voor een vierkante kilometer stad

De stad van de toekomst

De stad van de toekomst

Ontwerpend onderzoek In de zoektocht op te begrijpen wat de ruimtelijke impact is van veranderingen die op onze steden af komen is ontwerpstudie 'De stad van de toekomst' ontstaan. Met tien ontwerpteams en in totaal ruim 150 betrokken is er na een jaar werken aan deze vraag een heuse beweging op gang gekomen en zijn er rijke en inspirerende toekomstbeelden opgeleverd. Lees verder

Over de grenzen gaan

Eurodelta-Metropool

Eurodelta-Metropool

Internationaal In drie uur reizen, kunnen ruim 40 miljoen mensen worden bereikt. Dit maakt de Eurodelta-metropool een wereldwijde draaischijf voor goederen, diensten en kennis. Verder kent dit gebied, historisch en in het huidige beleid, een sterke wil tot samenwerking aan grensoverschrijdende opgaves. Lees verder

Campus­landschap

kenniseconomie als ruimtelijke opgave

kenniseconomie als ruimtelijke opgave

Community of practice De TU Delft, Staatsbosbeheer, Gemeente Delft en Hoogheemraadschap van Delfsland hebben elk hun eigen agenda en prioriteiten. Toch delen deze partijen de ambitie omtrent het Campuslandschap Delft. De deels overlappende plannen en wensen kunnen leiden tot synergie, als op een iets grotere schaal gepland en samengewerkt wordt. Enkele dilemma’s zijn hierbij onvermijdelijk. De kunst is om daarin scherpe keuzes te maken, met de nodige onderhandelingen. Lees verder

It's time for a planning paradigm shift (and you can be part of it)

The New Planning Dialogue

The New Planning Dialogue

Internationaal The New Planning Dialogue aims to stimulate a change in the practice of spatial planning to ensure a more sustainable and inclusive development. It uses the format of dialogue and discussions to push the paradigm shift in the practice of spatial planning that we believe is more necessary than ever. This collaborative, co-creative research project aims to create a new framework for planning that stands up to challenges of the 21st century. Lees verder

Tool voor TOD

Informatiesysteem Knooppunten

Informatiesysteem Knooppunten

Mobiliteit en bereikbaarheid Er zijn tegenwoordig veel gegevens beschikbaar over bereikbaarheid en verstedelijking. Door deze data samen te brengen kunnen nieuwe inzichten gegenereerd worden en beleids-afwegingen beter onderbouwd. Lees verder

Aan de slag met het onbenutte potentieel in onze steden

Atlas Slimme Verstedelijking

Atlas Slimme Verstedelijking

Strategie In een tijd waarin het erop lijkt dat traditionele manieren van stadsontwikkeling tekort schieten, biedt binnenstedelijke ontwikkeling een potentieel dat aangeboord kan worden: de 'Atlas Slimme Verstedelijking' brengt het onderbenutte potentieel in beeld en nodigt uit om samen aan de slag te gaan. Als statement illustreert de Atlas het onbenutte potentieel aan ruimte dat onze steden herbergt, op locaties die goed verbonden zijn en toegang tot diensten en werkomgevingen verlenen. Lees verder

Play the game

SprintStad

SprintStad

Mobiliteit en bereikbaarheid SprintStad is een simulatiespel waarin de wisselwerking tussen ruimtelijke ontwikkeling en ov-mobiliteit centraal staat. Op een grafische en interactieve manier wordt tijdens een spelsessie het verband tussen de mobiliteit in metropolitaan Nederland en de ruimtelijke ontwikkeling van stationsgebieden inzichtelijk gemaakt. Lees verder

Vijf toekomst­perspectieven

Veenweidegebied van de Deltametropool

Veenweidegebied van de Deltametropool

Landschap Het veenweidelandschap is een belangrijk visitekaartje van ons land, maar ook een productielandschap in crisis. Samen met Maike van Stiphout (DS landschapsarchitecten) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verkenden we in 2014 de toekomst van vijf veenweidepolders in West-Nederland, in workshops op locatie met agrariërs, andere belanghebbenden en experts. Lees verder

From urban area to metropolis

The International Perspectives (tIP)

The International Perspectives (tIP)

Internationaal The International Perspectives (tIP) was a public programme organised by Deltametropolis Association in cooperation with the universities of Randstad Holland (RHS). tIP illustrated, from a different perspective, how facilities or activities are important for RHS and how facilities or activities can transform the RHS urban area into a metropolis. Lees verder

ASSET

A Spatial Strategy for the Eurodelta, boosting a circular builT environment

internationaal
internationaal
RED&BLUE

Real estate and climate change

climate action
climate action
ESPON STISE

Duurzame mobiliteit in de Eurodelta

internationaal
internationaal
De plek van XL

Werken
op de kaart II - inventarisatie

verstedelijking
verstedelijking
Network of Networks

Exchanges between networks and organizations

climate action
climate action
Stad x Ruimte

Ontwerpend onderzoek vanuit de doorsnede

ontwerpend onderzoek
ontwerpend onderzoek
The Region

Landvestors II

community of practice
community of practice
Het net ophalen

Over het beter inzetten van ontwerpend onderzoek

energie
energie
#ProjektNL

De verbeelding aan zet

ontwerpend onderzoek
ontwerpend onderzoek
KIES

Verdichten, verbinden, verstedelijken

mobiliteit en bereikbaarheid
mobiliteit en bereikbaarheid
GO!RES

Van Low naar High RES

energie
energie
Panorama Nederland

Rijker, hechter en schoner Nederland

ontwerpend onderzoek
ontwerpend onderzoek
The New Planning Dialogue

It's time for a planning paradigm shift (and you can be part of it)

internationaal
internationaal
Loket Knooppunten

Knooppuntontwikkeling door het land

mobiliteit en bereikbaarheid
mobiliteit en bereikbaarheid
SprintStad

Play the game

mobiliteit en bereikbaarheid
mobiliteit en bereikbaarheid
Werkweek: Metropool NL

Een nieuwe generatie projecten voor metropool­ontwikkeling

ontwerpend onderzoek
ontwerpend onderzoek
terug naar boven terug naar boven