Van Low naar High RES

GO!RES

Hoe kan ontwerpend onderzoek bijdragen aan het formuleren van beleid? Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Vereniging Deltametropool en het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie organiseren op gezamenlijk initiatief een reeks bijeenkomsten in het kader van de Regionale Energiestrategieën. De kennis en expertise van de partijen zijn gericht op complexe ruimtelijke en bestuurlijke processen en het inzetten van ontwerpkracht voor grote maatschappelijke opgaven. Met deze GO! RES reeks willen wij de energieregio's ondersteunen bij het ontwikkelen van de Regionale Energiestrategieën.

In de GO! RES-bijeenkomsten staat de ruimtelijke impact van het Klimaatakkoord centraal. Op dit moment wordt in dertig regio’s door gemeenten, provincies en waterschappen intensief samengewerkt om de nationale doelen uit het Klimaatakkoord samen met lokale stakeholders naar Regionale Energiestrategieën (RES’en) te vertalen. Een complex bestuurlijk proces, waarin veel belangen spelen en soms moeilijke keuzes moeten worden gemaakt. Wat vaststaat is dat al die keuzes een fysieke impact op de ruimtelijke inrichting van ons land zullen hebben. Om ervoor te zorgen dat de ruimtelijke inrichting niet uit het oog verloren raakt bij deze keuzes is het belangrijk ontwerpers van meet af aan bij dit ambtelijke en bestuurlijke proces te betrekken. Zij kunnen de ruimtelijke consequenties van keuzes inzichtelijk maken, verschillende toekomstscenario’s verkennen en helpen om effectieve implementatiestrategieën te ontwikkelen. GO! RES is bedoeld om de kansen die dit biedt te tonen en de RES’en hierbij op weg te helpen.

roadshow

GO! RES is een vervolg op KEER, de tentoonstelling, film en publicatie over de samenhang tussen opgaven op het gebied van Klimaatadaptatie, Energietransitie, Erfgoed en Ruimte. GO! RES is een reeks van zeven landelijke bijeenkomsten over de ruimtelijke impact van het Klimaatakkoord in UtrechtRotterdam, Maastricht, Middelburg, Groningen, Arnhem en Eindhoven. Op iedere locatie organiseren wij een bijeenkomst voor vertegenwoordigers van omliggende energie-regio’s. De resultaten van de KEER projecten worden daarbij gebruikt om de governance en ontwerpkant van de energietransitie op lokaal niveau inzichtelijk te maken met het doel daar op regionale schaal van te leren. Deze reeks is gericht op bestuurders, ambtenaren, ontwerpers en andere bij de energietransitie betrokken partijen en moet dilemma’s, knelpunten en bouwstenen voor lokale en regionale samenwerking in beeld brengen.

aanmelden

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Vereniging Deltametropool en het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie nodigen u van harte uit om een van de aankomende GO! RES-bijeenkomsten bij te wonen. Meld u aan via het aanmeldformulier.

resultaat

Met de reeks zetten wij in op het adresseren van bestuurders en ambtenaren die bij de RES’en betrokken zijn en bieden hen een podium. Wij willen hiermee input leveren voor het Nationaal Programma Regionale Energie Strategiedat regio’s ondersteunt bij het maken van RES’en. Binnen dit nationaal programma werken Unie van WaterschappenIPO en VNG samen met maatschappelijke partijen aan het ontwikkelen en delen van kennis, daarnaast bieden zij procesondersteuning, data-ondersteuning, een lerende community, een expert pool en accounthouders.

Tijdens de bijeenkomsten zal de nadruk op de interactie tussen governance en ontwerp liggen. Op basis van de uitkomsten van deze bijeenkomsten ontwikkelen wij een inspiratiebrief: een bundeling van inhoudelijke kansen en knelpunten met een praktische onderbouwing, tips voor het regionaal uitrollen van de energietransitie en een manifest gericht op de integrale en gebiedsgerichte aanpak. Deze inspiratiebrief zal op de slotbijeenkomst tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven worden gepresenteerd.

terug naar boven terug naar boven