Toon filters

Helaas, geen resultaten

Stedelijke maakbedrijven

Een opstap naar creatieve en circulaire steden?

Verstedelijking Maakindustrie is van grote betekenis voor de stad. Onder welke condities gedijen maakbedrijven? Op bezoek bij drie makersplekken in Rotterdam spraken we hierover met Bas van den Berg en Lenard Vunderink (medeoprichters Keilewerf en De Kroon), David Louwerse en Walter de Vries (Gemeente Rotterdam) en Birgit Hausleitner (TU Delft). Lees mee in dit essay. Lees verder

Meer dan glas

Ontwerpen van natuur-inclusieve zonneparken

Energie Via lokale energiecoöperaties wordt geïnvesteerd in zonneparken, waarbij ze een goede, natuurlijk inpassing en lokaal maatschappelijke baten organiseren. Hoe werkt dit? Michiel Roemer (Duurzame Energiecoöperatie Apeldoorn) en Merel Enserink (WUR) nemen ons mee naar Zonnepark Klarenbeek. Lees mee in dit essay. Lees verder

Landscapes of Trade

PhD project update

Ontwerpend onderzoek Spatial impacts, opportunities and challenges of logistics have become a hot item in the planner's and research debates. PhD project Landscapes of Trade investigates the planning narratives, underlying public-private actor mechanisms and socio-economic patterns of the Dutch logistics complex. In the project, Merten Nefs attempts to outline critical spatial factors for the planning and regional design of sustainable logistics clusters. This update hightlights key academic and professional activities of the last couple of years. Lees verder

De natuur krijgt rechten

Climate action Mar Menor, het grootste zeewatermeer gelegen in Spanje, is het eerste stuk Europese natuur dat een eigen rechtspersoon wordt. "Dit is ontzettend goed nieuws. Mensen kunnen nu opkomen voor de rechten van het meer en opstaan tegen vervuilers", zegt milieujurist Jessica Den Ouden. Zij hoopt dat de beweging voor natuurrechten in Europa op gang gaat komen en vertelt in Nieuws&Co wat de voordelen kunnen zijn van eigen rechten voor de natuur. Burgers krijgen dan meer mogelijkheden om op te staan tegen vervuilers. Lees verder

Almere verbeeldt de toekomst van stedelijk wonen

Verstedelijking Is Almere het prototype voor de toekomst van wonen in steden? Als het aan de BBC ligt wel. De polderstad op de IJsselmeerbodem geldt in Nederland als het summum van burgerlijkheid en het ultieme suburbia. De Britten schetsen een portret van Almere als een interessante reeks experimenten waarin nieuwe vormen van wonen in relatie met de grote toekomstige vraagstukken zoals, klimaatverandering, landbouw, energie, biodiversiteit en inclusiviteit worden aangepakt. Lees verder

Een ruimtelijke herbezinning op Nederland als handelsland

Landschap De verdozing van het landschap vraagt om een ruimtelijke herbezinning op Nederland als handelsland. In een interview over zijn promotieonderzoek aan de TU Delft gaat Merten Nefs in op de ruimte die logistiek in Nederland inneemt, hoe dat zich verhoudt tot het ruimtebeslag, de economische waarde en duurzame ontwikkeling én hoe logistiek beter ingepast kan worden in het landschap. Een interactieve kaart laat de huidige Nederlandse Landscapes of Trade zien. Lees verder

Nattigheid

Klimaatadaptatie In de nieuwe podcast serie Nattigheid gaan journalist Tracy Metz en verhalenverteller Jonathan Groubert naar eigen zeggen eens een keer niet in op de problemen, maar juist op de vele innovatieve oplossingen rondom water. De derde aflevering van de podcast serie heet Let it rain en is een regenreis door Nederland op zoek naar de vraag ‘waar laten we al dat water?’ In de reportage onmoeten de makers een watercoach voor de buurt, ontdekken ze een wonderschone regenton en bespreken ze het regelluwe openluchtlaboratorium. Lees verder

Niet méér, maar beter

Dorps bouwen met kwaliteit

Verstedelijking Kleinschaligheid, gemeenschap, diversiteit; het zijn dorpse kenmerken die met de juiste ingrepen behouden en versterkt kunnen worden. Samen met Karlijn de Jong (Studioninedots) en Michel Jager (Woonservice) bezochten we Drentse dorpen op zoek naar de kracht van verdichten. Lees mee in dit essay. Lees verder

De stad van nu en straks

In De stad van nu en straks: we hebben wat te kiezen! toont Geert Kloppenburg aan de hand van voorbeelden met welke uitdagingen bewoners van Nederlandse steden iedere dag te maken hebben en laat hij zien welke mogelijke integrale oplossingen er zijn. Een film over de toekomst van wonen, leven, klimaat en reizen en de samenhang van de uitdagingen in en om de stad. Lees verder

Het Krokusakkoord en de overdosis stikstof

De stikstof uitstoot op het West-Vlaamse platteland is zo groot dat het bijdraagt aan smogvorming in Parijs. De overheid heeft met het krokusakkoord een flinke stap gezet door krimp van de landbouw te koppelen aan een bouwstop in het buitengebied. Een grote doorbraak waarmee België ons planologisch gezien voorbij lijkt te streven. Het Vlaamse Humo dook het gehavende platteland in, waar de spanning tussen boeren en natuurverenigingen oploopt. Lees verder

230.000 woningen aan de stadsranden, een goed idee?

Volgens de Nederlandse projectontwikkelaars kunnen er versneld 230.000 woningen gebouwd worden langs de randen van steden. Het plan Versneld buitenstedelijk bouwen 2030 is onlangs door NEPROM gepresenteerd aan minister De Jonge. Volgens de NEPROM is het van belang dat de minister niet alleen zijn kaarten zet op het verder verdichten van de steden, maar dat hij ook woonwijken aan de randen van de steden laat bouwen. Dit ‘aanbod’ van de Nederlandse projectontwikkelaars leidt tot scepsis omdat er nog voldoende ruimte binnen bestaande steden lijkt te zijn. Lees verder

De miljonair, het dorp en de megastal

Terwijl er bij meeste melkveehouders vooral gesproken wordt over afname van het aantal koeien, steekt multimiljonair Kees Koolen zijn geld in het opkopen van boerenbedrijven en landbouwgrond. Hij wil de grootste koeienboer ter wereld worden. Is landbouwgrond een belegging geworden en draagt dit wel bij aan de verduurzaming van de landbouw? Argos belicht in een reportage hoe dit allemaal zit. Lees verder

Van distributie-terrein naar voedselpark

Stadsnatuur De Lutkemeerpolder tussen Amsterdam en Schiphol staat al jarenlang op de lijst om als distributieterrein ontwikkeld te worden. Het initiatief Voedselpark Amsterdam probeert daar nu een stokje voor te steken door een van de laatste open plekken in de hoofdstad te kopen en als voedselpark te ontwikkelen. Voor deze actie is een crowdfunding-campagne opgezet. Doel van de actie is een plek te ontwikkelen waar stadsboeren eten verbouwen op de meest vruchtbare grond van Amsterdam, en zo bijdragen aan de biodiversiteit en een duurzame economie. Lees verder

Temporeel plannen voor de eeuwigheid

Om Nederland klimaatbestending te houden moet grond niet voor eeuwig maar voor een periode van bijvoorbeeld 50 jaar worden uitgegeven. Dit betoogt Peter Pelzer (UU) in een opiniestuk in NRC. Om met de onzekerheden en veranderingen van bijvoorbeeld klimaatdreiging om te kunnen gaan, moeten we ons niet vastleggen aan contracten en bezit waar we niet meer vanaf kunnen. Een temporele ruimtelijke ordening gericht op lange termijn flexibiliteit biedt daarvoor een oplossing. Lees verder

Gedwongen automobiliteit in Nederland

Mobiliteit en bereikbaarheid In grote steden verliest de auto aantrekkingskracht, maar op het platteland ontstaat daarentegen steeds meer ‘gedwongen’ autobezit. Mensen buiten de grote steden zijn steeds meer afhankelijk van de auto omdat de afstanden tot werk en voorzieningen toenemen en het ov geen goed alternatief biedt. Dit blijkt uit een recent verschenen onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). Lees verder

Veenweiden voor een beter klimaat

Veenweiden voor een beter klimaat

Klimaatadaptatie Voor veenweiden is in het Klimaatakkoord een forse reductie van de jaarlijkse emissie vastgelegd. Maar welke maatregelen helpen het best tegen bodemdaling, broeikasgasuitstoot en waterkwaliteit? Om antwoord te geven op deze vragen doet het 'Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden' (NOBV) sinds 2019 onderzoek op verschillende locaties. In een animatie zijn de maatregelen en resultaten op interessante manier weergegeven. Lees verder

Nationale enquête advisering omgevings-kwaliteit

Strategie Het aan de TU Delft verbonden onderzoeksprogramma Q-factor heeft een enquête online gezet. Stedenbouwkundige Sandra van Assen en planoloog José van Campen willen hiermee inzicht geven in de advisering omgevingskwaliteit in Nederland. De enquête laat zien hoe overheden en maatschappelijke en private partijen zorgen voor goede omgevingskwaliteit als een nulmeting vóór het inwerkingtreden van de Omgevingswet. Je kunt de enquête invullen tot 1 april 2022. Lees verder

Logistiek en datacenters: een ruimtelijk overzicht

Logistiek en datacenters: een ruimtelijk overzicht

Landschap Met de goedkeuring van een nieuw hyperscale datacenter in Zeewolde en logistiek bedrijventerrein Wijkevoort in Tilburg staat de 'verdozing' van het landschap ook afgelopen maanden weer in de belangstelling. Komende jaren komen er nog tientallen datacenters en XXL distributiecentra bij. Des te vreemder is het dat er van beide soorten gebouwen nog geen (openbare) overzichtskaart te vinden is. Tijdens een korte stage brachten Thomas Bonte en Carlijn Ligterink (VU) deze in kaart voor heel Nederland. Lees verder

Creëer rust met ruimte

Landschap "Alleen een langetermijnperspectief gericht op de transitie naar een duurzaam landelijk gebied geeft agrariërs zekerheid én lucht om de omslag naar een nieuwe, stabiele bedrijfsvoering te maken. " Hoogleraar Imke de Boer en stedenbouwkundige Joks Janssen voerden een interessant gesprek over duurzame voedselproductie en circulaire landbouw. Lees mee in dit essay. Lees verder

Ruimte is de taak van het Rijk

Landschap Naar aanleiding van de gang van zaken rondom het datacentrum in Zeewolde schreven Joks Janssen, Cees-Jan Pen en Sjors de Vries in het Nederlands Dagblad een opinieartikel over de urgentie van rijksregie over de ruimtelijke ordening van Nederland. Volgens de auteurs worden met de huidige verkokering van de ministeries alleen sectorale en korte termijn belangen gediend, neemt het Rijk haar eigen Nationale Omgevingsvisie niet serieus en geeft de decentrale organisatie onvoldoende antwoord op de grote druk op de ruimte. Lees verder

De zachte kaart van Rotterdam

De zachte kaart van Rotterdam

Zachte waarden en emoties geven de stad betekenis, maar ze zijn ook moeilijk in harde cijfers te vangen. Emotion Studio en PosadMaxwan hebben een poging gedaan met een zachte kaart van Rotterdam. Voor deze kaart zijn volgens A.ZINE emoties gekoppeld aan dertien fundamentele behoeften van ieder mens, zoals verbondenheid, autonomie, schoonheid en veiligheid. Op de kaart is te zien hoe verschillende plekken in Rotterdam betekenis aan die zachte waarden geven. Lees verder

Landelijk gebied op de schop

Het landelijk gebied en de overgangen tussen stad en land gaan de komende jaren ingrijpend veranderen. Klimaatmitigatie en -adaptatie, landbouwbeleid en biodiversiteitsherstel spelen daarin een hoofdrol. In een interview door Merten Nefs en Leo Pols blikken directeur Staatsbosbeheer Sylvo Thijsen en Rijksadviseur Fysieke Leefomgeving Jannemarie de Jonge vooruit naar gebiedsontwikkeling in het landelijk gebied. Alleen de natuur de ruimte geven is daarbij niet de oplossing, juist de combinatie van ecologie en het cybernetische vernuft van ons watersysteem moet het vertrekpunt zijn. Maar ook een herwaardering van grondprijzen, hulp aan de boeren en het inzetten van de kracht van de 'commons' zijn essentieel. Lees verder

Ruimtelijke kwaliteit in kringloop-landbouw

Landschap De transitie naar kringlooplandbouw kan een impuls geven aan de ‘ruimtelijke kwaliteit’ van het buitengebied, maar wat is ruimtelijke kwaliteit in kringlooplandbouw? Volgens onderzoekers Michiel Bakx, Amanda Krijgsman, Sanda Lenzholzer, Tia Hermans en Niels Dam wordt dat door iedereen anders geïnterpreteerd. Voor onderzoek aan de WUR stelden ze aan de hand van verschillende belanghebbenden, zoals agrariërs, recreanten, bewoners en beroepsdeskundigen een gemeenschappelijk kader op met zestien aspecten voor ruimtelijke kwaliteit in kringlooplandbouw. Lees verder

Nieuwe logica voor post-fossiele energie-systemen

Energie Er is een nieuwe ruimtelijke logica nodig voor post-fossiele energiesystemen. Dit is een van de adviezen die het College van Rijksadviseurs benoemt in het Advies voor RES 2.0. Met het advies wil het College stimuleren dat er samenhangende plannen ontstaan voor de energietransitie, die tonen hoe we kunnen werken aan een aantrekkelijke leefomgeving waarin een duurzame omgang met energie het nieuwe normaal is. Lees verder

SURE Scientific Board

A network of universities in Eurodelta

SURE Scientific Board

Ontwerpend onderzoek As a result of the discussions and collaborations that took place during the program and planning of the Next Generation Podium (May 2021) the ambition came forward to better integrate and bring together the dimensions of education, research and practice for the development of the Eurodelta mega-region. The existing SURE-Eurodelta Network together with Deltametropolis Association and Braun-Urban initiated the discussion of establishing the SURE Scientific Board. Lees verder

Het landschap van de logistiek

Kroniek door Sanne van den Breemer

Het landschap van de logistiek

De ruimtelijke en sociale impact van onze online consumptie staan steeds meer ter discussie. Open landschappen gaan verloren door de snelle toename van het aantal grootschalige distributiecentra. De dataopslagfaciliteiten die de e-commerce platforms ondersteunen gebruiken grote hoeveelheden energie. Maar de logistieke sector bezit ook waardevolle kennis en technologie. Slimme logistiek is essentieel voor de transitie naar een circulaire economie en meer lokaal georganiseerde voedselketens. Logistieke hubs kunnen daarnaast een rol spelen bij het opwekken en opslaan van hernieuwbare energie. Lees verder

Ontwerpen mét energie

De juiste afslagen

Energie "Het probleem wordt onderschat, nog steeds. De overheid moet direct inzetten op scholing en opleiding. Anders lukt de energietransitie niet." Biofysicus en natuurkundige Marijke Kellner (Gasunie) en stedenbouwkundige Boris Hocks (Generation.Energy) voerden een boeiend gesprek over de energietransitie en de impact op de inrichting van Nederland. Lees mee in dit essay. Lees verder

Eagerly looking forward

As 2021 draws to a close, we at Deltametropool look back at another year of challenges and adversity, as well as remarkable achievements and surprising breakthroughs. At long last results made possible by hard work with colleagues and the unwavering support of our members and partners. Once more, more than ever, we are aware we need to collaborate to achieve. We couldn’t have done this without you. Thank you! All of us wishing you joyful times and looking forward to a new year of working together, The team at Deltametropool Lees verder

Eurodelta Vision Catalogue

Next Generation Podium 2021

Eurodelta Vision Catalogue

Internationaal We are glad to announce that the 'Eurodelta Vision Catalogue' has been published. The catalogue illustrates the results and the discussions held during the 'Next Generation Podium for Eurodelta' (17th - 21st May 2021). It includes the next steps and essential recommendations for the cities and regions and other stakeholders of the Eurodelta. We would like to thank everyone, who contributed and shared their ideas during the event, with valuable insights and expertise. Lees verder

MetroLab Forum #4

International Dialogue on Metropolitan Planning

MetroLab Forum #4

Evenementen Join us for the International Lectures and Forum Discussion on November 8! On the first day of the last Forum Program international experts in urban governance, political science and urban sociology as well as in large-scale territorial development and cocreation processes will share their experiences about existing challenges and new approaches to different metropolitan areas and present innovative tools for metropolitan planning and design. Local experts will then reflect on the international approaches and projects and discuss spatial strategies towards an integrated and well programmed metropolis focusing on the question, "what is the new role of metropolitan areas? " Lees verder

Nederland onder water?

Nederland onder water?

Climate action Naar aanleiding van de alarmerende berichten over de klimaatverandering die het KNMI afgelopen week publiceerde, heeft Allard Hans Roest (onderzoeker klimaatadaptatie bij HUAS) een animatie gemaakt die laat zien welk deel van Nederland onder de zeespiegel komt te liggen bij welk klimaatscenario. Alleen de Utrechtse Heuvelrug houdt het in West-Nederland droog. Lees verder

Open maps for Europe

Internationaal on-profit organisatie Eurographics lanceert Open Maps for Europe; een gratis toegankelijk platform dat kaarten van meer dan 40 Europese landen biedt. De datasets zijn gemaakt met behulp van officiële kaart-, geospatiale en landinformatie uit officiële, nationale bronnen. Dit geeft planners, ontwerpers en cartografen gereedschap om zelf op Europese schaal te ontwerpen en onderzoeken. Lees verder

‘Nederland Distributieland’ een onhoudbaar verhaal

Landschap In Nederland ontvouwt zich een inefficiënt, maatschappelijk onhoudbaar logistiek systeem dat burgers opzadelt met congestie en (landschaps)vervuiling.’ Dit stellen wetenschappers van TU Delft, EUR en Vereniging Deltametropool in een opiniestuk in het FD. Wil Nederland blijven profiteren van de unieke ligging in de Eurodelta dan moet er een nieuw verhaal komen over de rol van export, distributie, logistiek en de manier waarop dit samenhangt met de ruimtelijke omgeving. Lees verder

Het oud-industrieel denken voorbij

Innovatie-gestuurd ontwerpen

Verstedelijking "We mogen het lobbyen in Den Haag niet overlaten aan de traditionele bouwers. Het is tijd voor een lobby van de koplopers." Architect en wetenschapper Dr. Elma Durmisevic en innovator Jan Willem van de Groep voerden een boeiend gesprek over de bouwcultuur, industrialisatie, flexibiliteit en circulair bouwen. Lees mee in dit essay. Lees verder

Wat de pot schaft

Kroniek door Sanne van den Breemer

Wat de pot schaft

Voedselproductie wordt niet altijd meegenomen in het denken over de ‘groene stad’. Veel uitdagingen waar steden door middel van vergroening een antwoord op proberen te formuleren raken echter sterk aan onze manier van voedsel produceren en consumeren. Van toegankelijkheid van groen voor de gezondheid van de stedeling, tot behoud van biodiversiteit en beperking van CO2 uitstoot door transport. Een duurzaam systeem is noodzakelijk om de stad te kunnen blijven voeden in de toekomst. Lees verder

De één miljoen nieuwe woningen zijn eigenlijk al gepland

Wonen Er moeten de komende jaren bijna 1 miljoen nieuwe woningen gebouwd worden. Maar waar moeten die allemaal komen? De nationale woningbouwkaart die tot stand is gekomen vanuit een samenwerking tussen Rijk, provincie en gemeenten brengt de reeds bestaande woningbouwplannen tot 2030 in beeld. Interessant gegeven is dat er voor 960.000 woningen reeds plannen liggen, terwijl in het publieke debat nog volop gespeculeerd wordt over mogelijke nieuwe locaties. Lees verder

BiodiverCITY

Verstedelijking Om een biodiverse stad te krijgen is een vitaal bodemleven van groot belang. Maar in het denken over en gebruik van de bodem is nauwelijks aandacht. Het boek BiodiverCITY, dat door Gemeente Amsterdam in samenwerking met Nai010 is uitgegeven belicht hoe de bodem niet alleen het fundament biedt voor bouwen, maar ook voor een biodiverse stad. Lees verder

METREX Riga Conference

Towards implementing spatial strategies in continuously changing metropolitan areas

METREX Riga Conference

Evenementen From the 29th of September until the 1st of October the METREX Riga conference is taking place online, join us to learn from the new Regional Plan and its Action Plan for the Development of Riga Metropolitan Area. On the second conference day, 1 October from 9:40 – 10:00, Paul Gerretsen from Vereniging Deltametropool will be presenting what we have learned from The New Planning Dialogue. Take part in the conference to hear our call for action. Lees verder

Laat gaan die plataan

Ontwerpen mét natuur

Landschap Architect Piet Vollaard en wetenschapper Joop Spijker in gesprek over verlies aan biodiverseit, gemiste kansen en natuurinclusiviteit. Wij moeten leren de juiste condities voor de natuur te schappen. Maar: 'De natuur geeft ook veel aan de mens'. Lees verder

The Future of the European Landscape

Op 17 september organiseren de WLO en NVTL in samenwerking met UNISCAPE het symposium The Future of the European landscape. De stand van zaken wordt besproken met betrekking tot de bescherming, planning en beheer van het Europese landschap met diverse lezingen van sprekers uit Europa, een interactieve postersessie en verschillende workshop gerelateerd aan de lezingen. Aansluitend wordt op 18 september een excursie georganiseerd in Fort de Roovere in Bergen op Zoom. De activiteiten staan in het teken van de 20 jaar Europese Landschapsconventie. Lees verder

Podcast: De Klimaat­bestendige Stad

In de laatste aflevering van podcast De PodStad gaan Dirk Bakker en co-host Arjan van Eijk in gesprek met klimaatexperts en stedenbouwkundigen Anne Loes Nillesen en David Dooghe over De Klimaatbestendige Stad. Bestaan er steden die niet meer te redden zijn, wat is de rol van de landbouwlobby en kan de biodiversiteit nog gered worden? Lees verder

New European Bauhaus

We are now an official partner!

New European Bauhaus

Internationaal We are thrilled to announce that Deltametropolis Association is now an official partner of the New European Bauhaus initiative of European Commission. In this new role, the association is looking forward to continuing our internationally recognized quality research activities, collaborative initiatives and design projects happening within the Netherlands, Eurodelta and Europe. We hope to continue to expand our networks and work towards creating realistic goals and actions to push forward the collective agendas. Lees verder

Achieving green transition in the Megaregion Eurodelta

Workshop - EU Week of Regions and Cities

Achieving green transition in the Megaregion Eurodelta

Evenementen SURE-Eurodelta Network invites you to join the 19th EU Week of the Regions and Cities conference and contribute to the debate on "Achieving green transition in the Megaregion Eurodelta". This is a 90 minutes workshop organised by the SURE-Eurodelta Network, to be held on Thursday, October 14, 2021 from 11:30 to 13:00 hours. The workshop will debate on the role of our megaregion in addressing challenges and impacts and in achieving green transition plans, especially the sustainable transport infrastructures and mobility. Take part in this workshop by registering yourself for the event. Lees verder

Ruimtelijk ontwerpers als grenswerkers in transformaties naar een duurzame leefomgeving

Buitenlandse casussen als spiegel voor een nieuwe Nederlandse ruimtelijke ordeningspraktijk

Ruimtelijk ontwerpers als grenswerkers in transformaties naar een duurzame leefomgeving

Climate action In het kader van het SURF VerDuS onderzoeksprogramma van de NWO, hebben we in samenwerking met Rijksuniversiteit Groningen (RUG) twee groepsdiscussies georganiseerd. Vereniging Deltametropool is zeer sterk gefocust op het herpositioneren van planners en ontwerpers om de transitieopgaven en klimaatuitdagingen aan te pakken. Samen met de RUG, hebben we daartoe het zogeheten The New Planning Dialogue met het thema “Planning for All” georganiseerd. Dit dialoog focuste op het herpositioneren van de ruimtelijk planner en ontwerper als dirigent een aanjager van duurzame toekomsten voor regio’s. Lees verder

Reflections from Eurodelta Podium

Online symposium highlights and presentations

Reflections from Eurodelta Podium

Internationaal The Online Symposium Week, 'Next Generation Podium for Eurodelta' explored the future developments for the territory of Eurodelta from the perspectives of the next generation with discussions and insights from eminent speakers. The 5-day conference consisted of three lunch forums and two day online symposium, held between 17th – 21st May 2021. In this page, you can find the links to the videos of presentations from speakers and highlights from the event. Lees verder

Eurodelta Visions by the Next Generation

Planners, Designers and Urban Thinkers dealing with urgencies

Eurodelta Visions by the Next Generation

Internationaal The Next Generation Podium for Eurodelta was successfully held as an online symposium in May 2021 from the SURE Network perspective. With a strong consortia of City of Amsterdam, The Hague, Province of South Holland, Deltametropolis Association and Braun-Urban, we offered young students and researchers the stage to express their visions regarding the future of the Strategic Urban Region Eurodelta (SURE). As a result, they developed ideas and strategies to address environmental, technological and infrastructural challenges and presented those publicly with European stakeholders and experts. Lees verder

Making Green Work

Kroniek door Sanne van den Breemer

Making Green Work

Om ervoor te zorgen dat alle Europese steden de vergroeningsdoelstellingen halen, zoals geformuleerd in de Europese Green Deal, is samenwerking essentieel. De opgaven waar steden voor staan gaan voorbij aan disciplinaire en geografische grenzen. Dit is ook nodig voor de inspanningen om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Lees verder

Excursie Zusterparken en Parkmakers Utrecht

Parkmaken in de stad

Excursie Zusterparken en Parkmakers Utrecht

Community of practice Op vrijdag 2 juli konden we ervaren wat het landschap als vestigingsvoorwaarde betekent in Utrecht. Martine Sluijs, Anne van Kuijk en lokale Parkmakers namen een groep van 25 leden uit onze Community of Practice mee naar groenontwikkelingen in de stad, die samen van onderop één groot park willen gaan vormen. Wat leerden we hieruit? Lees verder

Open oproep: Toekomstbestendig landelijk gebied

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie heeft op 24 juni de Open Oproep ‘Toekomstbestendig landelijk gebied’ gelanceerd. Met deze open oproep zoekt het fonds (semi)publieke organisaties om samen met ontwerpers te werken aan de grote transitie-opgaven van Nederland. Centraal in deze oproep staat de relatie tussen stad en land, maar ook de toekomst van onze productielandschappen. Dien uiterlijk 30 september een projectvoorstel in en ontvang tot €30.000. Lees verder

Het ecosysteem van bestuurlijke samenwerking in gemeenteland

Het ecosysteem van bestuurlijke samenwerking in gemeenteland

Strategie Hoe werken gemeenten in ons land samen? Een onderzoek van onder meer Rijksuniversiteit Groningen, BZK en de Geodienst heeft het ecosysteem van bestuurlijke samenwerking in kaart gebracht. In sommige regio’s zijn meer dan vijftig samenwerkingsverbanden actief. De intensiteit van samenwerking in het zuiden van het land is sterker dan in het noorden en westen. Ook valt op dat samenwerkingen nauwelijks de provinciegrenzen overstijgen. Lees verder

Wet van behoud van ruimtevraag

'bouwen in weilanden moet uit de taboesfeer worden getrokken’ concludeerde het Economisch Instituut voor de Bouw. Christian Rommelse vraagt zich af wat het effect is van uitbreiding van verstedelijkt gebied. Sinds 1950 is stedelijke gebied vier keer zo groot geworden t.o.v. een inwonersgroei van 34%. En verstedelijkt gebied is duur. Is het financieel haalbaar om al het verstedelijkte gebied in Nederland weerbaar te maken voor wateroverlast, rioolverzakkingen, hittestress en een rendabele aanleg van (nieuwe) warmte- en elektriciteitsnetten te faciliteren? Lees verder

Plannen voor over 100 jaar

bodem

Nederland staat voor grote ruimtelijke opgaven die om een integrale aanpak vragen. Sylvo Thijsen (Staatsbosbeheer) en Co Verdaas (TU Delft) bepleiten om de bodem en het water als uitgangspunt te nemen bij de ruimtelijke keuzes die in de komende jaren gemaakt moeten worden. Haast hebben we niet per se. We moeten weer leren plannen te maken met een horizon van 100 jaar. Afstemming op rijksniveau is daarin belangrijk, niet als regisseur maar in een coordinerende en faciliterende rol. Lees verder

Learning from –

Going Green #02: learning from Madrid and Boston

In the context of 'Going Green', our live broadcast series on the theme 'Growing Green Cities' (Province of Flevoland, Floriade Expo 2022), we have the great chance of sharing extra material with you from our knowledge network. These videos are an addition to Going Green #02 ('Making Green Work' - July 1st 2021), and are a kind contribution from Teresa Sánchez Chaparro, Lorena Bello Gómez and Amy Whitesides. Lees verder

Kroniek van de landschapstriënnale 2021

Landschap

Landschap In De Kroniek 'Het landschap, ons fundament' blikt Mark Hendriks terug op de Landschapstriënnale van afgelopen voorjaar. Het landschap moet een van de fundamenten binnen de samenleving vormen volgens Hendriks, net als zorg, onderwijs en cultuur. Nu valt het landschap te vaak ten prooi datacentra, zonneweides en woonwijken. Om de balans te herstellen moet niet langer economische groei of financieel rendement maatgevend zijn, maar moet het landschap gezien wroden als belangrijk onderdeel van onze brede welvaart. Lees verder

Binnensteden: van kooplandschap naar leeflandschap

binnensteden

De retail en horeca verkeren in zwaar weer en de voortekenen zijn somber. Er wordt een grote toename van de leegstand voorspeld en dat heeft zijn weerslag op steden en grotere kernen. Lector Cees-Jan Pen schrijft in een column dat dit ook een nieuw perspectief voor binnensteden kan bieden. Waarbij niet langer kopen en consumeren centraal staat in het stadshart, maar wonen en leven. Zoals het eigenlijk altijd was. Lees verder

Een nieuwe provincie in zee

Een nieuwe provincie in zee

Om voldoende ruimte te houden voor landbouw zou nederland een nieuwe provincie moeten aanleggen. MVRDV stelt in een ontwerpstudie voor deze nieuwe provincie met een oppervlakte van 100.000 ha voor landbouw, natuur en recreatie te bouwen in de Noordzee. De randvoorwaarden die andere ruimtelijke functies zoals scheepvaart, visserij en energieopwekking opwerpen moeten bepalen wat de beste plek voor dit nieuwe provincie-eiland is. Lees verder

Expositie: Hibernation

Sander van Wettum

Expositie: Hibernation

Architectuur In de tentoonstelling Hibernation neemt kunstenaar Sander van Wettum de bezoeker mee op ontdekkingstocht naar zomerse vakantiebestemmingen aan de Middellandse zee. Van Wettum heeft de populaire badplaatsen gefotografeerd tijdens het laagseizoen, op momenten dat er geen toeristen zijn. De fotoserie gaat over dromen en verlangens, maar ook over de gevolgen van het massatoerisme. Met een installatie van ontwerper Iris van der Wal waarin de foto’s en het architectonisch ontwerp een geheel vormen. Een fascinerende reis langs verlaten stranden, vervreemdende architectuur en surreële landschappen. 11 juni t/m 11 juli, OMI Rotterdam Lees verder

Open oproep: Ruimte voor klimaat en energie

ontwerp

Energie Vandaag lanceert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie de open oproep ‘Ruimte voor klimaat en energie’. Met deze open oproep zoekt het fonds (semi)publieke organisaties om samen met ontwerpers te werken aan de grote transitie-opgaven van Nederland. Centraal staan de ruimtelijke implicaties van lokale en regionale klimaat- en energiemaatregelen. Dien uiterlijk 31 augustus een projectvoorstel in en ontvang tot €30.000,-. Lees verder

Aziatische steden lopen hoogste klimaatrisico

internationaal

Aziatische steden lopen hoogste klimaatrisico

Internationaal Welke landen lopen het meeste risico door klimaatstijging. Dit is uitgezocht in de Environmental Risk Outlook 2021 van onderzoeksbureau Verisk Maplecroft. In de analyse is niet alleen gekeken naar overstromingsrisico, maar naar negen risico-indicatoren, waaronder verhitting, verdroging, watertekort en vervuiling. 99 van de honderd steden met het hoogste risico bevinden zich in Azië. Met name in China en India. Jakarta kent de hoogste dreiging omdat het op alle negen risico-indicatoren slecht scoort. In Europa staan Napels, Rome en Athene er slecht voor. Lees verder

Zomerfestival

Urban Living Lab Breda

Het Urban Living Lab Breda Zomerfestival is een meerdaags evenement op 16, 17, 18 en 24 juni. Elke dag staat een ander thema/community op het programma, van Leefbare Stad, Slimme Samenleving tot (Gerobotiseerde) Stadslandbouw. Er zijn maar beperkt plekken beschikbaar dus wil je erbij zijn, mail dan naar info@urbanlivinglabbreda.nl. Lees verder

Renske Visscher

Hightech Highgreen

Renske Visscher

Community of practice Een Brainport zonder brains, dat kan niet. En knappe denkers en makers stellen steeds hogere eisen aan hun leefomgeving. In een serie interviews verkent Landschapslaboratorium Hightech Highgreen hoe bedrijven en overheden denken over (samen) investeren in landschap, om daarmee het vestigingsklimaat te verbeteren aan de Groene Corridor. Renske Visscher, directeur IVN regio Zuid, ziet een groeiend animo voor natuur bij bedrijven, bekijkt landschap vanuit gezondheid, en houdt van concrete projecten zoals tiny business forests. Lees verder

Frank van den Eijnden

Hightech Highgreen

Frank van den Eijnden

Community of practice Een Brainport zonder brains, dat kan niet. En knappe denkers en makers stellen steeds hogere eisen aan hun leefomgeving. In een serie interviews verkent Landschapslaboratorium Hightech Highgreen hoe bedrijven en overheden denken over (samen) investeren in landschap, om daarmee het vestigingsklimaat te verbeteren aan de Groene Corridor. Frank van den Eijnden, operationeel directeur Van Gogh Nationaal Park, reflecteert op de blik van de schilder, de invloed van de pandemie op onze natuurervaring, en hoe de bijdrage van bedrijven aan het landschap kan groeien van quick wins naar structureel. Lees verder

Mary Fiers

Hightech Highgreen

Mary Fiers

Community of practice Een Brainport zonder brains, dat kan niet. En knappe denkers en makers stellen steeds hogere eisen aan hun leefomgeving. In een serie interviews verkent Landschapslaboratorium Hightech Highgreen hoe bedrijven en overheden denken over (samen) investeren in landschap, om daarmee het vestigingsklimaat te verbeteren aan de Groene Corridor. Mary Fiers, directeur Groen Ontwikkelfonds Brabant, ziet natuurontwikkeling als ‘barbapapa’, en als een oplossing voor veel prangende problemen. Met initiatief vanuit de medewerkers omzeilen we de kruideniersmentaliteit die bedrijven soms hebben. Lees verder

Erik van Merrienboer

Hightech Highgreen

Erik van Merrienboer

Community of practice Een Brainport zonder brains, dat kan niet. En knappe denkers en makers stellen steeds hogere eisen aan hun leefomgeving. In een serie interviews verkent Landschapslaboratorium Hightech Highgreen hoe bedrijven en overheden denken over (samen) investeren in landschap, om daarmee het vestigingsklimaat te verbeteren aan de Groene Corridor. Erik van Merrienboer, ex-gedeputeerde in Noord-Brabant, ziet de continuïteit in het landschap als ijkpunt: leesbaarheid en fietsbaarheid. Daarnaast moeten we goed luisteren naar medewerkers, expats, en Vincent van Gogh. Lees verder

Jan Baan & Roel Hellemons

Hightech Highgreen

Jan Baan & Roel Hellemons

Community of practice Een Brainport zonder brains, dat kan niet. En knappe denkers en makers stellen steeds hogere eisen aan hun leefomgeving. In een serie interviews verkent Landschapslaboratorium Hightech Highgreen hoe bedrijven en overheden denken over (samen) investeren in landschap, om daarmee het vestigingsklimaat te verbeteren aan de Groene Corridor. Jan Baan, directeur Brabants Landschap, en Roel Hellemons, directeur Eindhoven Airport, geven samen hun visie op dit gebied en de verhouding landschap-economie. Lees verder

Rik Thijs

Hightech Highgreen

Rik Thijs

Community of practice Een Brainport zonder brains, dat kan niet. En knappe denkers en makers stellen steeds hogere eisen aan hun leefomgeving. In een serie interviews verkent Landschapslaboratorium Hightech Highgreen hoe bedrijven en overheden denken over (samen) investeren in landschap, om daarmee het vestigingsklimaat te verbeteren aan de Groene Corridor. Rik Thijs, wethouder in Eindhoven, gelooft in een groener Eindhoven en in de vele samenwerkingen in de regio, waarbij we veel meer moeten willen dan alleen greenwashing en standaard city marketing. Lees verder

Piet Machielsen

Hightech Highgreen

Piet Machielsen

Community of practice Een Brainport zonder brains, dat kan niet. En knappe denkers en makers stellen steeds hogere eisen aan hun leefomgeving. In een serie interviews verkent Landschapslaboratorium Hightech Highgreen hoe bedrijven en overheden denken over (samen) investeren in landschap, om daarmee het vestigingsklimaat te verbeteren aan de Groene Corridor. Piet Machielsen, wethouder in Oirschot, herontdekt de relatie tussen mens, economie en landschap. Bedrijventerreinen zoals Westfields kunnen bijdragen aan landschappelijke kwaliteit en zo aan het vestigingsklimaat. Wel moeten we dan de samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid goed regelen. Lees verder

Eric Dietz & Rick Pardoel

Hightech Highgreen

Eric Dietz & Rick Pardoel

Community of practice Een Brainport zonder brains, dat kan niet. En knappe denkers en makers stellen steeds hogere eisen aan hun leefomgeving. In een serie interviews verkent Landschapslaboratorium Hightech Highgreen hoe bedrijven en overheden denken over (samen) investeren in landschap, om daarmee het vestigingsklimaat te verbeteren aan de Groene Corridor. Eric Dietz en Rick Pardoel, CEO en director Logistic, Strategy & Development bij pakketservice DPD Nederland, benadrukken aandacht voor je directe omgeving, ook als multinational, en het belang van een license to operate. Het mag best een beleving zijn, zoals een openbare mountainbikeroute dwars door je sorteercentrum. Lees verder

Carlos Faes

Hightech Highgreen

Carlos Faes

Community of practice Een Brainport zonder brains, dat kan niet. En knappe denkers en makers stellen steeds hogere eisen aan hun leefomgeving. In een serie interviews verkent Landschapslaboratorium Hightech Highgreen hoe bedrijven en overheden denken over (samen) investeren in landschap, om daarmee het vestigingsklimaat te verbeteren aan de Groene Corridor. Carlos Faes, directeur Philips Fruittuin en bestuurder van Gebiedscoöperatie Brainport Park, wijst ons op het belang van eigenaarschap, landschap als bedrijfsinfrastructuur en zichtbaarheid van initiatieven. Lees verder

Dynamische zone zonder label

Publicatie Stadsrandenlab

Dynamische zone zonder label

Architectuur In de stadsranden komen verschillende opgaven en ruimteclaims bij elkaar. Ontwerpers kunnen helpen om voor deze context nieuwe perspectieven te schetsen. In 2020 organiseerden BNA onderzoek i.s.m. ARCAM het Stadsrandenlab, waarvan de publicatie net van de pers is gerold. Like Bijlsma en Merten Nefs reflecteren op de uitkomsten van het lab: de toekomst van Amsterdam gloort aan de rand. Lees verder

X-Minute-City & Transit-Oriented Development

Concepten onder de loep

X-Minute-City & Transit-Oriented Development

Mobiliteit en bereikbaarheid Als vereniging werken we al langer met modellen voor knooppuntontwikkeling en verstedelijking. Het is verfrissend om hier door een andere bril naar te kijken. Elizabeth Machkovska en Caspar van Vroonhoven, stagiairs van de Vrije Universiteit Amsterdam, namen twee actuele concepten onder de loep met als casus Rotterdam. Kijk mee naar hun bevindingen. Lees verder

Stadverlaters en nieuwe ruralen

Wonen Steeds meer jonge stedeling verlaten de stad op zoek naar een nieuw woonavontuur op het platteland. Pop-Up City publiceerde afgelopen week het trendrapport: Stadverlaters en nieuwe ruralen over deze onverwachte tendens die op steden en landelijke regio’s afkomt. Waarom keren deze jongvolwassenen de stad de rug toe? Wat zoeken zij in hun nieuwe woonomgeving? En welke kansen biedt dit voor krimpgebieden? Lees verder

Amsterdam wordt minder arrogant

Amsterdam moet zijn arrogantie jegens de buurgemeenten afschudden, dat stelt burgemeester Femke Halsema in het FD: ‘Het gebied van Velsen tot Lelystad moet gaan opereren als een metropool à la London of Parijs. Dat is ook de enige manier om snel uit de coronacrisis te komen. De organisatie van de metropoolregio (MRA) moet daarvoor meer slagkracht en draagvlak krijgen. Lees verder

Interview met Jeanet van Antwerpen

Pandemie en (werk)landschappen

Interview met Jeanet van Antwerpen

Werklandschap Men heeft liever dat de ‘doos’ niet bestaat en dat is een hele rare houding. Door de werkelijkheid te negeren ga je die ook niet verbeteren. Je ziet niet de kansen die er zijn, maar ook niet de urgenties om tot oplossingen te komen. Het wordt eenvoudig en als onbegrijpelijk afgedaan. Zoals kinderen op het schoolplein doen… “ik vind jou niet leuk en ik wil niet met jou spelen” Lees verder

Interview met Karel van den Berghe

Pandemie en (werk)landschappen

Interview met Karel van den Berghe

Werklandschap Wanneer je de circulaire economie niet vanuit de vraag maar vanuit het aanbod zou plannen, schiet in één klap de waarde van bedrijventerreinen de hoogte in, stelt Karel van den Berghe. Je kan namelijk geen woontoren of kantoor circulair ontwikkelen zonder betonmolen, meubelmaker of schrijnwerker in de buurt. Lees verder

Loop!

Mobiliteit en bereikbaarheid Lopen is geweldig: het is gezond, milieuvriendelijk, goedkoop en vraagt weinig ruimte in onze overvolle steden. Toch gebruiken we onze benen te weinig, want de bestemmingen zijn te ver en routes zijn onveilig, oncomfortabel of saai. Loop! vertelt hoe we steden en dorpen weer loopvriendelijk kunnen maken. Annemieke Molster zet met dit boek haar tien jaar stedenbouwkundige ervaring met lopen om in tien ontwerpprincipes voor beleidsmakers en ontwerpers. Samen met landschapsarchitect Sandra Schuit houdt ze met Loop! een hartstochtelijk pleidooi voor de lopende mens. Lees verder

U Ned presenteert een nieuwe regiovisie voor Utrecht

Verstedelijking Waar gaat Utrecht bouwen, werken en recreëren? Naar verwachting zijn er de komende twintig jaar meer dan 100.000 nieuwe woningen en locaties voor ruim 80.000 banen nodig in de regio Utrecht. Het Rijk en regionale organisaties die verenigd zijn in U Ned presenteren daarom de regiovisie Utrecht Nabij; een ontwikkelperspectief over hoe de regio Utrecht de groei opvangt, bereikbaar blijft en het groen mee laat groeien. Lees verder

Pandemie en (werk)­landschappen

op zoek naar de green deal?

Pandemie en (werk)­landschappen

Werklandschap Circulair, groen en inclusief zijn eigenschappen die we ongetwijfeld willen zien in de werkkamer van de maatschappij: op bedrijventerreinen, industrieterreinen, kantorenlocaties, detailhandel, logistiek. Maar hoe dan? Heeft 2020, met zijn gekmakende gezondheidscrisis, deze opgave ook op zijn kop gezet? Lees verder

Recipes for a paradigm shift in planning

The New Planning Cookbook and Community of Practice (NPCoP)

Recipes for a paradigm shift in planning

Community of practice The New Planning 'Cookbook' is an amalgamation of the processes (recipes) and learnings (ingredients) from ‘The New Planning Dialogue’ held over the last two years. With this publication, we aim to create a clear understanding of the processes, ideas and learnings explored through the dialogues and will showcase the ways in which different collaborations made this possible. Along with this, we also initiate the New Planning Community of Practice to continue the discussions and provide a platform for change! Lees verder

Een eeuw tuinieren

Ruimtelijke ontwikkeling in de bres voor welvaart en welzijn

Een eeuw tuinieren

Verstedelijking Massa, diversiteit en uitwisseling: met deze grootheden moeten overheden bij het maken van ruimtelijke keuzes aan de slag, willen ze het succes van de Nederlandse economie én de kansengelijkheid van Nederlanders verbeteren. Zo betoogt het College van Rijksadviseurs in zijn recente advies ‘De noodzaak van tuinieren’. De afgelopen 125 jaar hebben overheden naarstig gezocht naar de optimale ruimtelijke condities. Tot welke resultaten heeft die zoektocht geleid en wat zijn de concepten en modellen die tot inspiratie en onderbouwing dienden? Vereniging Deltametropool duikt in de geschiedenis van sociaal en economisch gedreven ruimtelijke keuzes in Nederland. Lees verder

Dag van de Stadsrand

Verstedelijking Wanneer we bouwen binnen de stad om de landschappen te sparen, is het belangrijk om te kijken naar de randen van onze verdichtende steden. In de ontwerpstudie ‘Het stadsranden-lab’, is door vijf multidisciplinaire ontwerpteams op zoek gegaan naar nieuwe typologieën voor de stadsranden, met Amsterdamse stadsranden als testcase. Op vrijdag 20 november worden de resultaten van de studie gepresenteerd tijdens de Dag van de Stadsrand. Lees verder

Logistiek en de stad met elkaar verbinden

zo doen ze dat in Parijs

Logistiek en de stad met elkaar verbinden

Architectuur Het is een kwestie die de gemoederen in Nederland al enige tijd bezighoudt: hoe logistiek en distributie op een mooie manier in te passen in het (stedelijke) landschap. Merten Nefs en Léa Soret, als onderzoekers verbonden aan de Vereniging Deltametropool, laten aan de hand van de integrale gebiedsontwikkeling Chapelle International in Parijs zien hoe logistiek en stedelijke vernieuwing elkaar versterken. En wat Nederland daarvan kan leren. Lees verder

De noodzaak van tuinieren

Advies van College van Rijksadviseurs

De noodzaak van tuinieren

Mobiliteit en bereikbaarheid Om mensen gelijke kansen te bieden en de economische prestaties van Nederland te vergroten, zouden overheden vaker met een ruimtelijke bril moeten kijken. In het advies De Noodzaak van Tuinieren, hoe met ruimtelijke condities economische excellentie en kansengelijkheid te bevorderen laat het College van Rijksadviseurs (CRa) zien dat beleidskeuzes, bijvoorbeeld op het gebied van infrastructuur, woningbouw, economische clusters en onderwijs, van invloed zijn op de ruimtelijke condities en de ontwikkelkansen van mensen en onze economie die daaruit volgen. Lees verder

Welke steden doen het het beste in het nieuwe normaal

Internationaal Hoe goed zijn wereldsteden voorbereid op het nieuwe normaal? Risk consultant Brink laat in een ranking aan de hand van vijf criteria zien hoe steden in staat zijn om te gaan met COVID-19. Systeem efficiency, sociale impact, infrastructuur, innovatie en aantrekkelijkheid van de markt zijn de belangrijkste indicatoren die die aangeven hoe weerbaar steden zijn in de nieuwe situatie. Singapore voert de lijst aan. Amsterdam staat op een verdienstelijke vijfde plek. Lees verder

Meer dan glas

Ontwerpen van natuur-inclusieve zonneparken

energie
energie
MetroLab Forum #4

International Dialogue on Metropolitan Planning

evenementen
evenementen
METREX Riga Conference

Towards implementing spatial strategies in continuously changing metropolitan areas

evenementen
evenementen
Renske Visscher

Hightech Highgreen

community of practice
community of practice
Mary Fiers

Hightech Highgreen

community of practice
community of practice
Rik Thijs

Hightech Highgreen

community of practice
community of practice
Piet Machielsen

Hightech Highgreen

community of practice
community of practice
Carlos Faes

Hightech Highgreen

community of practice
community of practice
mobiliteit en bereikbaarheid
mobiliteit en bereikbaarheid
Een eeuw tuinieren

Ruimtelijke ontwikkeling in de bres voor welvaart en welzijn

verstedelijking
verstedelijking
terug naar boven terug naar boven