Toon filters

Helaas, geen resultaten

Rotterdam Convening VDM-IFHP

Reporting back

Rotterdam Convening VDM-IFHP

We are delighted to announce the successful conclusion of the Rotterdam Convening, which took place on the 7th and 8th of June 2024. This event, part of Rotterdam Architecture Month, was designed to facilitate knowledge exchange and deepen the collaboration between the International Federation of Housing and Planning (IFHP) and Vereniging Deltametropool (VDM). Lees verder

Je kan een regio niet bellen

Toekomst van Ruimtelijk Ontwerp

Vereniging Deltametropool begeleide een workshop op 12 april met als doel te speculeren op de toekomst van regionaal ontwerp. Veel van de huidige ruimtelijke opgaven waar Nederland voor staat overstijgen immers gemeentegrenzen of die van de bebouwde kom. Maar in de workshop, ondanks de vele deelnemers die zich met hun werkzaamheden regelmatig op dit regionale niveau bevonden, bleek de regio volgens velen ondefinieerbaar. Lees verder

Als je steden wilt versterken, moet je ook in landschap investeren

Groen Groeit Mee

Als je steden wilt versterken, moet je ook in landschap investeren

Op 7 februari 2022 was Vereniging Deltametropool één van de 39 partners die het Groen Groeit Mee Pact ondertekenden. De Deltametropool-leden hebben de gezamenlijke ambitie om van Nederland een mooie, leefbare, gezonde en groene metropool te maken. Wat houdt dat in? En hoe sluit hun werkwijze aan bij de ambities van Groen Groeit Mee? We vroegen het aan Paul Gerretsen, die dagelijks koers en richting geeft aan Deltametropool. Lees verder

What does society need from us? 

The Annual Red&Blue Symposium

On Friday the 8th of September, the second annual Red&Blue symposium was held at the headquarters of Waternet in Amsterdam. While having a stunning view on the river Amstel and all its users, the Red&Blue consortium, both researchers and societal partners, gathered for an exciting day full of cutting-edge lectures and workshops.   Lees verder

Dag van de Ontwerpkracht 2023

Met verbeeldingskracht bouwen aan ruimtelijke kwaliteit

Dag van de Ontwerpkracht 2023

Op 6 juli vond in Rotterdam de tweede Dag van de Ontwerpkracht plaats, georganiseerd door Platform Ontwerp NL. Belangrijke thema’s op de drukbezochte bijeenkomst van, voor en door ruimtelijke ontwerpers en aanverwante disciplines: systemisch denken, backcasting en integraliteit, de sturende ondergrond en ontwerpkracht die richting geeft aan de ruimtelijke kwaliteit van toekomstig Nederland. Adriaan Geuze sprak zich uit over de weg naar die kwaliteit: via de werkelijkheid, niet via modellen, beleid en metaforen. Riek Bakker ontving de POK-bokaal (Platform OntwerpKracht Bokaal) voor haar oeuvre – en voor haar talent om mensen achter een opgave te scharen. Lees verder

Vacature

Projectleider

Vacature

Vereniging Deltametropool zoekt per direct een enthousiaste en inspirerende projectleider om mee te werken aan onze missie: het mooier maken van Nederland. Als projectleider ben je verantwoordelijk voor een geheel project, van ideeënvorming tot de uitwerking van het eindresultaat. Lees verder

Reflections from Next Generation Podium of Eurodelta 2023

Reflections from Next Generation Podium of Eurodelta 2023

Internationaal The Next Generation Podium for Eurodelta explores the potential developments for the region of Eurodelta while creating an environment for creative ideas from the urban thinkers of the next generation. This year’s conference was made up of a three-day lunch forum on 20, 21 and 22 of March and a two-day online symposium from the 11 and 12 of May. Lees verder

Stichting Ontwerp NL

Opgericht om ontwerpkracht te bevorderen

Stichting Ontwerp NL

Ontwerpend onderzoek Vrijdag 12 mei vierden we een heugelijk moment! De oprichting van Stichting Ontwerp NL bij de notaris in Amsterdam. Stichting Ontwerp NL is opgericht door de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen (BNSP), de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur (NVTL) en de Vereniging Deltametropool (VDM). De Stichting heeft als doel ruimtelijk ontwerp- en verbeeldingskracht actief in te zetten voor de grote lange-termijn-transities in Nederland. De opgaven voor woningbouw, klimaatadaptatie, energie- en landbouwtransities vragen om innovatieve oplossingen, zodat bij al deze ontwikkelingen de ruimtelijke kwaliteit niet uit het oog verdwijnt, maar juist wordt versterkt. Lees verder

Oproep

Experts ruimtelijk ontwerp gezocht

Oproep

Ontwerpend onderzoek In aanloop naar de 2e Dag van de ontwerpkracht op 6 juli 2023 zoekt Platform Ontwerp NL naar experts en ruimtelijk ontwerpers met interesse in ontwerpend onderzoek, die tegen vergoeding* willen bijdragen aan de pilot van het platform. In deze pilot gaan drie duo’s lopende ateliers bezoeken, reflecteren ze op de betekenis van het ontwerpend onderzoek en bespreken ze hun bevindingen met een breder community of practice. Lees verder

(Eco)Systeem en Schalen

Lessons Learned | Community of Practice #2, Zuid-Holland

(Eco)Systeem en Schalen

Hoe kunnen ecosysteemdiensten in de vorm van groen-blauwe netwerken bijdragen aan de ruimtelijke ontwikkeling binnen de stadsgrenzen? Op 23 maart, discussieerden 24 beleidsmakers, ontwerpers en onderzoekers hierover in Rotterdam. De uitkomst: een nieuwe, meer pragmatische aanpak die natuurlijke systemen begrijpt is hoogst urgent om onze gebouwde omgeving veerkrachtig te maken. Groen-blauwe netwerken voldoen hieraan en hebben direct invloed op de kwaliteit van leven en de gezondheid van de bewoners. Lees verder

Data-tool helpt planners om overzicht te krijgen over klimaatbeleid

Klimaatadaptatie Tussen tienduizenden pagina’s klimaatonderzoek en nog eens zoveel beleidsplannen is het haast onmogelijk om het overzicht te houden en een echt duidelijk pad naar verbetering in te slaan. Om steden in Zweden te helpen succesvol klimaatbeleid te maken ontwikkelde een Zweedse tech start-up een online data tool die alle data, onderzoek en beleid overzichtelijk presenteert en interactief maakt. Inmiddels wordt de tool door planners in meer dan vijftig steden in Europa gebruikt om kosten af te wegen tegen de doelstellingen op het gebied van klimaat. Lees verder

Vier scenario’s voor de inrichting van Nederland in 2050

Evenementen PBL presenteert de studie Vier scenario's voor de inrichting van Nederland in 2050. Er is volop ruimte nodig voor grote opgaves als woningbouw, infrastructuur, klimaatadaptatie, natuurherstel en de transities naar kringlooplandbouw, circulaire economie en duurzame energieopwekking. Met de scenario’s kijkt het PBL naar de lange termijn. Hoe ziet een toekomstbestendig Nederland er rond 2050 uit? En hoe kunnen beleidsmakers hieraan werken? De studie wordt op 29 maart 2023 gepresenteerd. Lees verder

Vacature

Stagair(e) landschapsarchitectuur gezocht!

Vacature

Community of practice Ben jij opzoek naar een inspirerende stageplaats binnen een jong gedreven en dynamisch team? Dan ben jij de stagiair(e) landschapsarchitectuur die wij zoeken! Vereniging Deltametropool is vanaf februari/maart 2023 op zoek naar een stagiair(e) voor vier tot vijf dagen in de week. Werkt o.a. mee aan ons programma Community of Practice Landschap als Vestigingsvoorwaarde. Lees verder

Spook-credits en herbebossings­zwendel

Internationaal Om vervuiling tegen te gaan kunnen bedrijven CO2-uitstoot compenseren met bijvoorbeeld herbebossingsprojecten. Hiervoor ontvangen ze zogenaamde CO2-credits. Maar hoe functioneert dit systeem? In een uitvoerig artikel laat The Guardian zien dat 90% van de CO2-compensatie bij Verra – de grootste uitgever van die certificaten – geen daadwerkelijke bijdrage levert aan CO2-reductie. Deze zogenaamde spook-credits zijn een groot probleem omdat ze het behalen van klimaatdoelen eerder verder weg dan dichterbij brengen. Lees verder

Nationaal Park 3.0

Landschap Op 13 februari 2023 organiseert het netwerk van milieuprofessionals (VVM) de bijeenkomst Nationaal Park 3.0. De bijeenkomst is een zoektocht naar een nieuwe benadering voor de toekomst van nationale parken. ‘Neveneffect van het beschermen van bepaalde natuur is dat andere plekken als niet-natuur worden gezien’. Dit gegeven noopt tot het verbreden van de visie op wat een nationaal park moet zijn. Lees verder

90 jaar samen woningen bouwen

Wonen WoningBouwersNL bestaat 90 jaar. Om dit te vieren heeft de vereniging van bedrijven die zich bezighouden met woningbouw en gebiedsontwikkeling samen met PUC het boek '90 jaar samen woningen bouwen' uitgebracht. In het boek wordt 90 jaar teruggekeken op de roemruchte geschiedenis van de woningbouw én 90 jaar vooruit gekeken naar de ruimtelijke uitdagingen van de komende decennia. Bijdragen van onder meer Adriaan Geuze, Peter Hein van Mulligen, Jolanda Maas, Ruud Koornstra, Petra Berkhout en Lodewijk Hoekstra staan daarbij centraal. Lees verder

Nederland is één grote deltastad

Ecologie Nederland is geen verzameling losse steden en groene gebiedjes, maar één grote deltastad die eigenlijk al in het Roergebied begint, met in het midden de Hoge Veluwe en de Oostvaardersplassen als een soort grote stadsparken.’ Dit stelt Marian Stuiver (WUR) naar aanleiding van haar boek Symbiotic City in een NRC-artikel over stadsnatuur. Voor een beter natuursysteem met sterkere biodiversiteit moeten we volgens Stuiver naar de symbiose tussen groen binnen en buiten de stad kijken. Lees verder

Scalar planning and transitions

Workshop with students of BUas

Scalar planning and transitions

A Young Planners Workshop was developed for Breda University of applied sciences (BUas) students that embraced a multi-sectoral, inter-sectoral approach to understand the impacts of energy at three different scales: The National (The Netherlands), The Province (Province South Holland) and at the Neighborhood level (Delft). Lees verder

Waarom de tegenstelling Randstad-platteland kul is

De tegenstelling Randstad-platteland is kul en berust op een populistisch beeld van een ontzielde stad tegenover een idyllisch platteland. Dit stelt Casper Thomas in De Groene. Hij betoogt dat het benadrukken van de kloof tussen stad en platteland eerder een rode draad door de geschiedenis is dan een fenomeen dat zich specifiek nu voordoet. Daarnaast vindt hij dat juist in Nederland het verschil tussen stad en land kleiner is dan elders. In ons land ontbreekt een grote metropool. Daarnaast is het platteland sterk gemondialiseerd en heeft men op het platteland bijna overal toegang tot stedelijke voorzieningen. Lees verder

De beesten­metropool

In Nederland vindt de regionale concentratie van mensen vooral plaats in de Randstad. Maar waar zijn de andere diersoorten geconcentreerd? In een kaartenserie op basis van CBS-data is te zien dat koeien zich ruimtelijk concentreren in een band van Friesland naar de Achterhoek en dat Zuidoost Brabant de absolute varkens- en ook kippenmetropool van Nederland vormt. Lees verder

De tussentoets van Hugo de Jonge

Het is precies één jaar geleden dat Hugo de Jonge aantrad als minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Tijd voor Stadszaken om met experts Zef Hemel, Ellen van Bueren, Jos Gadet en Hans Leeflang een tussentijdse blik te werpen op de resultaten van het beleid dat begon met een roep om regie. Belangrijkste conclusie: regie is er vooral op volkshuisvesting, maar ruimtelijke ordening is daar vooralsnog ondergeschikt aan. Lees verder

Landschap als vestigings­voorwaarde?

Draag bij aan de doorontwikkeling van de Community of Practice!

Community of practice We constateren dat het aantrekken van hoogopgeleid talent niet langer de primaire insteek is van onze Community of Practice. We zien steeds meer kansen om het landschap integraal te benaderen en het in te zetten als een oplossingsrichting voor een groeninclusieve metropolitane ontwikkeling. Zonder de wortels van onze Community of Practice te vergeten, verbreden we onze blik en bieden we ook huidige inwoners en brede welvaart het podium. Daarmee verbinden we landschap nog sterker aan socio-economische opgaven, zoals gezondheid, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Lees verder

1 miljoen woningen, onzin!

Verstedelijking Het getal van 1 miljoen nieuwe woningen leidt tot bouwdaadkracht die geen recht doet aan de complexiteit van de woningbouwopgave. Dit stelt Floris van Alkemade in een brief die onderdeel is van de tentoonstelling Ministerie van Maak tijdens de IABR. Van Alkemade roept ontwerpers op om niet domweg te ontwerpen waar de markt en politiek om vragen, maar met een eigen agenda te komen waarin duurzaamheid, leefkwaliteit, sociale gelijkheid en de woningbouwopgave zijn verbonden. Alleen zo kan worden afgerekend met de vastlopende systemen waarin we in Nederland terecht zijn gekomen. Lees verder

No Net Landtake

Planning De Europese Commissie wil bodemafdekking verminderen door de verstedelijking naar nul terug te brengen in 2050. Het aantal hectares dat dan wordt bebouwd, mag niet groter zijn dan het stedelijk gebied dat teruggegeven wordt aan landbouw en natuur. De puzzel van woningnood, stikstofwetgeving, landbouwtransitie, ruimte voor de energietransitie en voor klimaatadaptatie maakt dit tot een lastige opgave. PBL roept planologen in ons land op om hier over mee te denken tijdens het seminar 'Stopt Europa de verstedelijking?' over de gevolgen van ‘No Net Landtake in 2050’ op dinsdag 24 januari. Lees verder

Schaamteloos Randstedelijk

Verstedelijking Schaamteloos Randstedelijk is een podcast voor de jonge stedeling op zoek naar houvast. Elke week houden Doortje Smithuijsen en Perre van den Brink de jonge Randstedeling een spiegel voor. De Podcast is een zelf-kritisch portret van een generatie die zich druk maakt om gentrificatie, maar wel het liefst een koffiebar met havermelk in de straat wil, en duurzaamheid belangrijk vindt, maar wel drie keer per jaar naar de andere kant van de wereld vliegt. Lees verder

Nederlandse landschaps­geschiedenis online in RCE kennisbank

Landschap Alle regiobeschrijvingen van Panorama Landschap zijn nu ook te raadplegen in de kennisbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Daarmee is gewaarborgd dat de informatie duurzaam beschikbaar is voor de vakwereld. Panorama Landschap beschrijft het karakter van het Nederlandse landschap in 78 regio’s en biedt hiermee inspiratie voor ruimtelijke ontwikkelingen. De landschaps­karakteriseringen zijn kleine biografieën, gericht op de genese (wordings­geschiedenis) van het landschap: van de prehistorie tot het heden. Lees verder

Dalende vruchtbaarheid als mondiale groeiremmers

Demografie De snelle groei van de Nederlandse bevolking door immigratie heeft zijn weerslag op ruimtegebruik. 'Hoeveel mensen kunnen er nog bij?', is de ongemakkelijke vraag. Zef Hemel schrijft in een blog naar aanleiding van nieuwe wereldwijde vruchtbaarheidscijfers die The Economist publiceert, dat we afstevenen op een trendbreuk. De mondiale bevolkingsgroei neemt versneld af. Zelfs in India loopt het gemiddeld aantal kinderen per vrouw sterk terug. Goed nieuws voor de wereld concludeert hij. Bevolkingsdruk ligt immers aan de basis van de meeste wereldproblemen. Is dit aanleiding om ook anders tegen migratie aan te kijken? Lees verder

UNUN: ontwerpen aan post-war Oekraïne

Terwijl de oorlog in Oekraïne nog volop woedt, heeft een groep Nederlandse en Oekraïense ontwerpers de handen ineen geslagen om alvast na te denken over de duurzame ruimtelijke toekomst van het land. Ukraine - the Netherlands Urban Network (UNUN) verkent aan de hand van ontwerpend onderzoek de ruimtelijke toekomst van het vernielde land. De wederopbouw gaat niet alleen om bouwen, maar biedt volgens initiatiefnemers grote kansen om een voortrekkersrol te spelen in grootschalige opgaven zoals duurzaamheid, energie en leefbaarheid. Lees verder

De box, van binnenuit

XL werklandschappen in beeld

De box, van binnenuit

Fotograaf Rufus de Vries ging door heel Nederland op zoek naar het verhaal achter schijnbaar generieke XXL werkomgevingen: welke beroepen, productieprocessen, gebouwtypen en omgevingen schuilen achter de 'grote dozen'? Bekijk hier een sneak preview van zijn oogst. Lees verder

Handreiking woningbouw – volgens Groen Groeit Mee

Verslag werksessie 19 september

Handreiking woningbouw – volgens Groen Groeit Mee

Community of practice Nu het idee Groen Groeit Mee goed tussen de oren zit bij o.a beleidsmakers, natuurorganisaties, waterschappen en ontwikkelaars, is het tijd om het concreet te maken. Eén van de vier sporen daarvoor is het ontwikkelen van een Handreiking voor uitleglocaties, door AM Landskab. Deze is ook relevant (niet verplicht) voor binnenstedelijke en kleine dorpse verdichtingsprojecten, én projecten buiten de provincie Utrecht. In deze werksessie op 19 september schetste men de contouren. Lees verder

Waar willen wij wonen

Ontwerpend onderzoek Hoe kunnen stikstofreductie en klimaatadaptatie samen een hefboom zijn om onze steden en landschappen klaar te stomen voor een aantrekkelijke toekomst? Dat is de uitvraag van de 12de Eo Wijersprijsvraag met als titel: WAAR WIJ WILLEN WONEN. Vereniging Deltametropool werkte o.a. aan de reader die inzicht geeft in de thema's en de relaties daartussen. Multi-disciplinaire ontwerpteams die interesse hebben om mee te doen aan de prijsvraag worden uitgenodigd voor de kick-off op 5 oktober in Amersfoort. Lees verder

Stedelijke inbreiding to the rescue

Stedelijke inbreiding to the rescue

Internationaal Welke lokale maatregelen zijn het meest succesvol om de ecologische voetafdruk te verkleinen? Onderzoekers van het Cool Climate Network van Berkeley onderzochten 700 steden om dit te meten. In een online tool kunnen steden bekijken welke maatregelen voor hen het meest positieve impact hebben, gemeten aan de hand van CO2-uitstoot. Opvallend vaak komt stedelijke inbreiding naar voren als belangrijkste maatregel. Onderdeel van het onderzoek is een kaart die het gemiddelde CO2-uitstoot per huishouden in de VS laat zien. Deze kaart ondersteunt het beeld dat stedelijke dichtheid een temperende werking heeft op CO2-uitstoot. Lees verder

Dansen tussen de schalen

Strategie Voor complexe vraagstukken is integraal regionaal samenwerken onmisbaar. Volgens Geert Teisman, hoogleraar Bestuurskunde, maakt de omgevingswet het mogelijk om dat beter te faciliteren. Tijdens een bijeenkomst van de G40 en G4 gemeenten geeft Teisman aan dat de tussenruimte tussen de bestuurslagen benut kan worden om te dansen tussen de schalen. Goed bestuur en beleid op regionaael schaalniveau gaat niet alleen om harde afspraken, taken en geld, maar juist om de ruimte die ook de nieuwe omgevingswet biedt tussen de formele verdeling van bevoegdheden in Lees verder

Omgevings­kwaliteit niet als toefje op de taart

"Zet ‘omgevingskwaliteit’ centraal in het beleid voor het landelijk gebied." Dat is kortweg het advies dat Vereniging Deltametropool en Federatie Ruimtelijke Kwaliteit in een brief aan Johan Remkes stuurden. Goede kwaliteit van de leefomgeving is een publieke zaak, ten dienste van de mensen die wonen, werken en leven in ons land. Het Nationaal Programma Landelijk Gebied moet deze omgevingskwaliteit als verbindend instrument vormgeven niet als sectoraal toefje op de taart. Lees verder

Regionaal ontwerp is wat we nodig hebben

Landschap Wat Nederland nodig heeft, is regionaal ontwerp. Tot deze conclusie komt Jan Duffhues in een onafhankelijke publicatie naar aanleiding van het boek, ‘Shaping Holland: Regional Design and Planning in the Southern Randstad'. "Ruimtelijke ordening mag terug zijn van weggeweest, maar waar is het ruimtelijk ontwerp op regionale schaal eigenlijk gebleven?”, vraagt hij zich af. Shaping Holland laat treffend zien wat ruimtelijk ontwerp heeft betekend voor Zuid-Holland in de afgelopen 25 jaar. De kracht van regionaal ontwerp ligt niet in het maken van een plan, maar in het gezamenlijk verkennen van de mogelijke toekomst. Lees verder

De sluipmoord op de open ruimte

Planning Het Vlaamse ruimtelijk beleid is al decennialang een draak. Sinds 1980 is het autonome Vlaanderen verantwoordelijk voor de ruimtelijke ordening maar daar bakte ze niks van volgens Peter Renard, Tom Coppens en Guy Vloebergh, die het onlangs verschenen boek: Met voorbedachten rade: De sluipmoord op de open ruimte schreven. Dit falen gebeurde volgens de auteurs met voorbedachten rade: 'Het was een bewuste politieke keuze van de opeenvolgende regeringen om vooral géén planmatig ruimtelijk beleid te voeren.' Het boek is een oproep tot een maatschappelijk debat waar de 'werkelijke' waarde van open ruimte in kaart wordt gebracht met aandacht voor ecologie, gezondheid en respect. Lees verder

De Koplopers: zonder verdozing

Werklandschap 'Vandaag besteld, morgen in huis’. We zien onze on-demand samenleving graag als geruisloos en pijnloos. Maar grote distributiedozen, waarmee we onze markt en de rest van Europa van pakketjes voorzien, kleuren ons landschap grijs. Kunnen de dozen ook anders ingericht worden? De lat voor nieuwe distributiedozen kan en moet bepleiten onderzoekers Cees-Jan Pen en Merten Nefs in De Koplopers: zonder verdozing. Maandag 19 september om 20.00 uur bij De Balie. Lees verder

Door groen van en naar de stad

Door groen van en naar de stad

Community of practice Hoe verbinden we stad en land beter met elkaar? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat het stedelijke dichtbebouwde landschap goed verbonden is met het open (licht)(on)bebouwde landschap? Lees verder

Gezonde verstedelijking Brabant(Stad)

De vijf grote steden in Noord-Brabant staan aan de vooravond van een nieuwe groeispurt. Dat werpt de vraag op hoe de leefomgeving op een gezonde manier ingevuld kan worden. In het project Gezonde Verstedelijking Brabant(Stad) bekijken Het PON, Telos, PosadMaxwan en TNO vanuit landschap, innovatie en stedelijke inrichting welke strategieën er zijn om de gezonde toekomst te waarborgen. Dit leidt tot drie verhaallijnen over verdichting van knooppunten, groenblauwe structuren en tweedeling in wijken. Aan de hand daarvan is een stappenplan voor gemeenten opgesteld. Lees verder

De meest bijzondere buurt van Nederland

De meest bijzondere buurt van Nederland

Bureau Louter heeft op basis van 81 indicatoren gezocht naar de meest buurt van Nederland. Dat blijkt Spuistraat Zuid in Amsterdam te zijn. De 'meest gemiddelde buurt' van Nederland is de kern Westervoort (oostelijk van Arnhem). Daarbij gaat het om het afwijken van het landelijke gemiddelde op indicatoren als woningkenmerken, bevolkingssamenstelling, sociaal-economische situatie, woonomgeving, gezondheid en politiek. In de kaart kun je zien hoe bijzonder jouw buurt is. Hieruit blijkt ook dat de 'bijzondere' buurten veelal in de grote steden liggen. Lees verder

De beste mix met Ruimte voor Werk

Coalitie ‘Ruimte voor Werk’ is op zoek naar de beste voorbeelden in Nederland waarbij werken een belangrijke plek heeft in het stedelijk weefsel. Het gaat over praktijkvoorbeelden die betaalbare ruimte voor werk in de stad behouden, uitbreiden en ontwikkelen in samenhang met wonen en alle andere functies van een inclusieve stad. Doe mee aan de prijsvraag De beste mix met Ruimte voor Werk, inzenden kan van 1 september t/m 15 oktober. Lees verder

Bos X Baksteen

verslag inspiratiebijeenkomst 7 juli

Bos X Baksteen

Community of practice De vraag hoe investeringen in groen en landschap stevig gekoppeld kunnen worden aan verstedelijking en andere ruimtelijke ontwikkelingen is urgent. Met een volle zaal in Fort Nieuwersluis op 7 juli gingen beleidsmakers, ontwerpers, onderzoekers, rekenaars en ontwikkelaars in gesprek. De uitkomst: zowel kwantiteit als kwaliteit moet worden geborgd met behulp van data over groenbaten en een handig proces. En het kan vaak ook betaalbaarder en natuurlijker, blijkt uit de Deense praktijk. Lees verder

Fair Fest and Forum

Reporting back on the New European Bauhaus Festival

Fair Fest and Forum

Internationaal The Festival took place from 9 to 12 June 2022 in Brussels, and beyond. Interesting debates with a mix of policy and practice were held during The Forum at Gare Maritime and Mont des Arts. The Fair provided a place for inspiring projects at the moving exhibition across Brussels and online. And a vibrant cultural programme with live performances could be experienced at The Fest. Lees verder

Wenen als gidsstad voor sociale woningbouw

Wonen Goed en betaalbaar wonen voor lagere inkomens staat in Nederland onder druk. In Wenen lukt het dankzij goed volkshuisvestingsbeleid wel blijvend betaalbare woningen te bouwen. Maarten Hajer (UU) bezocht de Oostenrijkse hoofdstad en maakte een videoreportage met de drie belangrijkste lessen om wonen weer betaalbaar te maken: Woningbouw door speciale bedrijven met gelimiteerde winst en bouwverplichting. De overheid subsidieert de bouw en niet de huurder. Een open inschrijving voor bouwers selecteert de plannen aan de hand van vijf vaste criteria. Lees verder

Open Oproep: Bouwen vanuit de bodem

Met de Open Oproep Bouwen vanuit de bodem zoekt het Stimuleringsfonds ontwerpers, overheden, belanghebbenden en deskundigen om te werken aan verstedelijkingsvraagstukken waarbij de ondergrond centraal staat. Heb jij een voorstel met aandacht voor de bodem? Dien uiterlijk 26 september een aanvraag in en ontvang tot €30.000. Lees verder

‘We kunnen niet met zijn allen op een kluitje in de Randstad wonen’

Verstedelijking De verdeling van de schaarse ruimte in Nederland moet terug op de politieke agenda. Als eerste minister van ruimtelijke ordening in tien jaar wil Hugo de Jonge zijn stempel drukken op de bouw van data- en distributiecentra, huizen, windmolens en zonneparken. Een ding is voor de minister duidelijk zo blijkt uit een artikel in het FD: ‘We kunnen niet met zijn allen op een kluitje in de Randstad wonen'. De impact van de demografische groei wordt onderschat volgens de Jonge, gebieden die dunner bevolkt zijn moeten een grotere rol spelen in het opvangen van de stijging van een miljoen extra mensen in tien jaar. Lees verder

Reflections from Eurodelta Podium 2022

Online symposium highlights and presentations

Reflections from Eurodelta Podium 2022

Internationaal The Online Symposium Week, 'Next Generation Podium for Eurodelta' explored the future developments for the territory of Eurodelta bringing out fresh ideas from the next generation urban thinkers. The 5-day conference consisted of three lunch forums and two day online symposium, held from 2-6 May 2022. In this page, you can find the links to the videos of presentations from speakers and highlights from the event. Lees verder

Stedelijke maakbedrijven

Een opstap naar creatieve en circulaire steden?

Verstedelijking Maakindustrie is van grote betekenis voor de stad. Onder welke condities gedijen maakbedrijven? Op bezoek bij drie makersplekken in Rotterdam spraken we hierover met Bas van den Berg en Lenard Vunderink (medeoprichters Keilewerf en De Kroon), David Louwerse en Walter de Vries (Gemeente Rotterdam) en Birgit Hausleitner (TU Delft). Lees mee in dit essay. Lees verder

Meer dan glas

Ontwerpen van natuur-inclusieve zonneparken

Energie Via lokale energiecoöperaties wordt geïnvesteerd in zonneparken, waarbij ze een goede, natuurlijk inpassing en lokaal maatschappelijke baten organiseren. Hoe werkt dit? Michiel Roemer (Duurzame Energiecoöperatie Apeldoorn) en Merel Enserink (WUR) nemen ons mee naar Zonnepark Klarenbeek. Lees mee in dit essay. Lees verder

Landscapes of Trade

PhD project update

Ontwerpend onderzoek Spatial impacts, opportunities and challenges of logistics have become a hot item in the planner's and research debates. PhD project Landscapes of Trade investigates the planning narratives, underlying public-private actor mechanisms and socio-economic patterns of the Dutch logistics complex. In the project, Merten Nefs attempts to outline critical spatial factors for the planning and regional design of sustainable logistics clusters. This update hightlights key academic and professional activities of the last couple of years. Lees verder

De natuur krijgt rechten

Climate action Mar Menor, het grootste zeewatermeer gelegen in Spanje, is het eerste stuk Europese natuur dat een eigen rechtspersoon wordt. "Dit is ontzettend goed nieuws. Mensen kunnen nu opkomen voor de rechten van het meer en opstaan tegen vervuilers", zegt milieujurist Jessica Den Ouden. Zij hoopt dat de beweging voor natuurrechten in Europa op gang gaat komen en vertelt in Nieuws&Co wat de voordelen kunnen zijn van eigen rechten voor de natuur. Burgers krijgen dan meer mogelijkheden om op te staan tegen vervuilers. Lees verder

Almere verbeeldt de toekomst van stedelijk wonen

Verstedelijking Is Almere het prototype voor de toekomst van wonen in steden? Als het aan de BBC ligt wel. De polderstad op de IJsselmeerbodem geldt in Nederland als het summum van burgerlijkheid en het ultieme suburbia. De Britten schetsen een portret van Almere als een interessante reeks experimenten waarin nieuwe vormen van wonen in relatie met de grote toekomstige vraagstukken zoals, klimaatverandering, landbouw, energie, biodiversiteit en inclusiviteit worden aangepakt. Lees verder

Een ruimtelijke herbezinning op Nederland als handelsland

Landschap De verdozing van het landschap vraagt om een ruimtelijke herbezinning op Nederland als handelsland. In een interview over zijn promotieonderzoek aan de TU Delft gaat Merten Nefs in op de ruimte die logistiek in Nederland inneemt, hoe dat zich verhoudt tot het ruimtebeslag, de economische waarde en duurzame ontwikkeling én hoe logistiek beter ingepast kan worden in het landschap. Een interactieve kaart laat de huidige Nederlandse Landscapes of Trade zien. Lees verder

Nattigheid

Klimaatadaptatie In de nieuwe podcast serie Nattigheid gaan journalist Tracy Metz en verhalenverteller Jonathan Groubert naar eigen zeggen eens een keer niet in op de problemen, maar juist op de vele innovatieve oplossingen rondom water. De derde aflevering van de podcast serie heet Let it rain en is een regenreis door Nederland op zoek naar de vraag ‘waar laten we al dat water?’ In de reportage onmoeten de makers een watercoach voor de buurt, ontdekken ze een wonderschone regenton en bespreken ze het regelluwe openluchtlaboratorium. Lees verder

Niet méér, maar beter

Dorps bouwen met kwaliteit

Verstedelijking Kleinschaligheid, gemeenschap, diversiteit; het zijn dorpse kenmerken die met de juiste ingrepen behouden en versterkt kunnen worden. Samen met Karlijn de Jong (Studioninedots) en Michel Jager (Woonservice) bezochten we Drentse dorpen op zoek naar de kracht van verdichten. Lees mee in dit essay. Lees verder

De stad van nu en straks

In De stad van nu en straks: we hebben wat te kiezen! toont Geert Kloppenburg aan de hand van voorbeelden met welke uitdagingen bewoners van Nederlandse steden iedere dag te maken hebben en laat hij zien welke mogelijke integrale oplossingen er zijn. Een film over de toekomst van wonen, leven, klimaat en reizen en de samenhang van de uitdagingen in en om de stad. Lees verder

Het Krokusakkoord en de overdosis stikstof

De stikstof uitstoot op het West-Vlaamse platteland is zo groot dat het bijdraagt aan smogvorming in Parijs. De overheid heeft met het krokusakkoord een flinke stap gezet door krimp van de landbouw te koppelen aan een bouwstop in het buitengebied. Een grote doorbraak waarmee België ons planologisch gezien voorbij lijkt te streven. Het Vlaamse Humo dook het gehavende platteland in, waar de spanning tussen boeren en natuurverenigingen oploopt. Lees verder

230.000 woningen aan de stadsranden, een goed idee?

Volgens de Nederlandse projectontwikkelaars kunnen er versneld 230.000 woningen gebouwd worden langs de randen van steden. Het plan Versneld buitenstedelijk bouwen 2030 is onlangs door NEPROM gepresenteerd aan minister De Jonge. Volgens de NEPROM is het van belang dat de minister niet alleen zijn kaarten zet op het verder verdichten van de steden, maar dat hij ook woonwijken aan de randen van de steden laat bouwen. Dit ‘aanbod’ van de Nederlandse projectontwikkelaars leidt tot scepsis omdat er nog voldoende ruimte binnen bestaande steden lijkt te zijn. Lees verder

De miljonair, het dorp en de megastal

Terwijl er bij meeste melkveehouders vooral gesproken wordt over afname van het aantal koeien, steekt multimiljonair Kees Koolen zijn geld in het opkopen van boerenbedrijven en landbouwgrond. Hij wil de grootste koeienboer ter wereld worden. Is landbouwgrond een belegging geworden en draagt dit wel bij aan de verduurzaming van de landbouw? Argos belicht in een reportage hoe dit allemaal zit. Lees verder

Van distributie-terrein naar voedselpark

Stadsnatuur De Lutkemeerpolder tussen Amsterdam en Schiphol staat al jarenlang op de lijst om als distributieterrein ontwikkeld te worden. Het initiatief Voedselpark Amsterdam probeert daar nu een stokje voor te steken door een van de laatste open plekken in de hoofdstad te kopen en als voedselpark te ontwikkelen. Voor deze actie is een crowdfunding-campagne opgezet. Doel van de actie is een plek te ontwikkelen waar stadsboeren eten verbouwen op de meest vruchtbare grond van Amsterdam, en zo bijdragen aan de biodiversiteit en een duurzame economie. Lees verder

Temporeel plannen voor de eeuwigheid

Om Nederland klimaatbestending te houden moet grond niet voor eeuwig maar voor een periode van bijvoorbeeld 50 jaar worden uitgegeven. Dit betoogt Peter Pelzer (UU) in een opiniestuk in NRC. Om met de onzekerheden en veranderingen van bijvoorbeeld klimaatdreiging om te kunnen gaan, moeten we ons niet vastleggen aan contracten en bezit waar we niet meer vanaf kunnen. Een temporele ruimtelijke ordening gericht op lange termijn flexibiliteit biedt daarvoor een oplossing. Lees verder

Gedwongen automobiliteit in Nederland

Mobiliteit en bereikbaarheid In grote steden verliest de auto aantrekkingskracht, maar op het platteland ontstaat daarentegen steeds meer ‘gedwongen’ autobezit. Mensen buiten de grote steden zijn steeds meer afhankelijk van de auto omdat de afstanden tot werk en voorzieningen toenemen en het ov geen goed alternatief biedt. Dit blijkt uit een recent verschenen onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). Lees verder

Veenweiden voor een beter klimaat

Veenweiden voor een beter klimaat

Klimaatadaptatie Voor veenweiden is in het Klimaatakkoord een forse reductie van de jaarlijkse emissie vastgelegd. Maar welke maatregelen helpen het best tegen bodemdaling, broeikasgasuitstoot en waterkwaliteit? Om antwoord te geven op deze vragen doet het 'Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden' (NOBV) sinds 2019 onderzoek op verschillende locaties. In een animatie zijn de maatregelen en resultaten op interessante manier weergegeven. Lees verder

Nationale enquête advisering omgevings-kwaliteit

Strategie Het aan de TU Delft verbonden onderzoeksprogramma Q-factor heeft een enquête online gezet. Stedenbouwkundige Sandra van Assen en planoloog José van Campen willen hiermee inzicht geven in de advisering omgevingskwaliteit in Nederland. De enquête laat zien hoe overheden en maatschappelijke en private partijen zorgen voor goede omgevingskwaliteit als een nulmeting vóór het inwerkingtreden van de Omgevingswet. Je kunt de enquête invullen tot 1 april 2022. Lees verder

Logistiek en datacenters: een ruimtelijk overzicht

Logistiek en datacenters: een ruimtelijk overzicht

Landschap Met de goedkeuring van een nieuw hyperscale datacenter in Zeewolde en logistiek bedrijventerrein Wijkevoort in Tilburg staat de 'verdozing' van het landschap ook afgelopen maanden weer in de belangstelling. Komende jaren komen er nog tientallen datacenters en XXL distributiecentra bij. Des te vreemder is het dat er van beide soorten gebouwen nog geen (openbare) overzichtskaart te vinden is. Tijdens een korte stage brachten Thomas Bonte en Carlijn Ligterink (VU) deze in kaart voor heel Nederland. Lees verder

Creëer rust met ruimte

Landschap "Alleen een langetermijnperspectief gericht op de transitie naar een duurzaam landelijk gebied geeft agrariërs zekerheid én lucht om de omslag naar een nieuwe, stabiele bedrijfsvoering te maken. " Hoogleraar Imke de Boer en stedenbouwkundige Joks Janssen voerden een interessant gesprek over duurzame voedselproductie en circulaire landbouw. Lees mee in dit essay. Lees verder

Ruimte is de taak van het Rijk

Landschap Naar aanleiding van de gang van zaken rondom het datacentrum in Zeewolde schreven Joks Janssen, Cees-Jan Pen en Sjors de Vries in het Nederlands Dagblad een opinieartikel over de urgentie van rijksregie over de ruimtelijke ordening van Nederland. Volgens de auteurs worden met de huidige verkokering van de ministeries alleen sectorale en korte termijn belangen gediend, neemt het Rijk haar eigen Nationale Omgevingsvisie niet serieus en geeft de decentrale organisatie onvoldoende antwoord op de grote druk op de ruimte. Lees verder

De zachte kaart van Rotterdam

De zachte kaart van Rotterdam

Zachte waarden en emoties geven de stad betekenis, maar ze zijn ook moeilijk in harde cijfers te vangen. Emotion Studio en PosadMaxwan hebben een poging gedaan met een zachte kaart van Rotterdam. Voor deze kaart zijn volgens A.ZINE emoties gekoppeld aan dertien fundamentele behoeften van ieder mens, zoals verbondenheid, autonomie, schoonheid en veiligheid. Op de kaart is te zien hoe verschillende plekken in Rotterdam betekenis aan die zachte waarden geven. Lees verder

Landelijk gebied op de schop

Het landelijk gebied en de overgangen tussen stad en land gaan de komende jaren ingrijpend veranderen. Klimaatmitigatie en -adaptatie, landbouwbeleid en biodiversiteitsherstel spelen daarin een hoofdrol. In een interview door Merten Nefs en Leo Pols blikken directeur Staatsbosbeheer Sylvo Thijsen en Rijksadviseur Fysieke Leefomgeving Jannemarie de Jonge vooruit naar gebiedsontwikkeling in het landelijk gebied. Alleen de natuur de ruimte geven is daarbij niet de oplossing, juist de combinatie van ecologie en het cybernetische vernuft van ons watersysteem moet het vertrekpunt zijn. Maar ook een herwaardering van grondprijzen, hulp aan de boeren en het inzetten van de kracht van de 'commons' zijn essentieel. Lees verder

Ruimtelijke kwaliteit in kringloop-landbouw

Landschap De transitie naar kringlooplandbouw kan een impuls geven aan de ‘ruimtelijke kwaliteit’ van het buitengebied, maar wat is ruimtelijke kwaliteit in kringlooplandbouw? Volgens onderzoekers Michiel Bakx, Amanda Krijgsman, Sanda Lenzholzer, Tia Hermans en Niels Dam wordt dat door iedereen anders geïnterpreteerd. Voor onderzoek aan de WUR stelden ze aan de hand van verschillende belanghebbenden, zoals agrariërs, recreanten, bewoners en beroepsdeskundigen een gemeenschappelijk kader op met zestien aspecten voor ruimtelijke kwaliteit in kringlooplandbouw. Lees verder

Nieuwe logica voor post-fossiele energie-systemen

Energie Er is een nieuwe ruimtelijke logica nodig voor post-fossiele energiesystemen. Dit is een van de adviezen die het College van Rijksadviseurs benoemt in het Advies voor RES 2.0. Met het advies wil het College stimuleren dat er samenhangende plannen ontstaan voor de energietransitie, die tonen hoe we kunnen werken aan een aantrekkelijke leefomgeving waarin een duurzame omgang met energie het nieuwe normaal is. Lees verder

SURE Scientific Board

A network of universities in Eurodelta

SURE Scientific Board

Ontwerpend onderzoek As a result of the discussions and collaborations that took place during the program and planning of the Next Generation Podium (May 2021) the ambition came forward to better integrate and bring together the dimensions of education, research and practice for the development of the Eurodelta mega-region. The existing SURE-Eurodelta Network together with Deltametropolis Association and Braun-Urban initiated the discussion of establishing the SURE Scientific Board. Lees verder

Het landschap van de logistiek

Kroniek door Sanne van den Breemer

Het landschap van de logistiek

De ruimtelijke en sociale impact van onze online consumptie staan steeds meer ter discussie. Open landschappen gaan verloren door de snelle toename van het aantal grootschalige distributiecentra. De dataopslagfaciliteiten die de e-commerce platforms ondersteunen gebruiken grote hoeveelheden energie. Maar de logistieke sector bezit ook waardevolle kennis en technologie. Slimme logistiek is essentieel voor de transitie naar een circulaire economie en meer lokaal georganiseerde voedselketens. Logistieke hubs kunnen daarnaast een rol spelen bij het opwekken en opslaan van hernieuwbare energie. Lees verder

Ontwerpen mét energie

De juiste afslagen

Energie "Het probleem wordt onderschat, nog steeds. De overheid moet direct inzetten op scholing en opleiding. Anders lukt de energietransitie niet." Biofysicus en natuurkundige Marijke Kellner (Gasunie) en stedenbouwkundige Boris Hocks (Generation.Energy) voerden een boeiend gesprek over de energietransitie en de impact op de inrichting van Nederland. Lees mee in dit essay. Lees verder

Eagerly looking forward

As 2021 draws to a close, we at Deltametropool look back at another year of challenges and adversity, as well as remarkable achievements and surprising breakthroughs. At long last results made possible by hard work with colleagues and the unwavering support of our members and partners. Once more, more than ever, we are aware we need to collaborate to achieve. We couldn’t have done this without you. Thank you! All of us wishing you joyful times and looking forward to a new year of working together, The team at Deltametropool Lees verder

Eurodelta Vision Catalogue

Next Generation Podium 2021

Eurodelta Vision Catalogue

Internationaal We are glad to announce that the 'Eurodelta Vision Catalogue' has been published. The catalogue illustrates the results and the discussions held during the 'Next Generation Podium for Eurodelta' (17th - 21st May 2021). It includes the next steps and essential recommendations for the cities and regions and other stakeholders of the Eurodelta. We would like to thank everyone, who contributed and shared their ideas during the event, with valuable insights and expertise. Lees verder

MetroLab Forum #4

International Dialogue on Metropolitan Planning

MetroLab Forum #4

Evenementen Join us for the International Lectures and Forum Discussion on November 8! On the first day of the last Forum Program international experts in urban governance, political science and urban sociology as well as in large-scale territorial development and cocreation processes will share their experiences about existing challenges and new approaches to different metropolitan areas and present innovative tools for metropolitan planning and design. Local experts will then reflect on the international approaches and projects and discuss spatial strategies towards an integrated and well programmed metropolis focusing on the question, "what is the new role of metropolitan areas? " Lees verder

Nederland onder water?

Nederland onder water?

Climate action Naar aanleiding van de alarmerende berichten over de klimaatverandering die het KNMI afgelopen week publiceerde, heeft Allard Hans Roest (onderzoeker klimaatadaptatie bij HUAS) een animatie gemaakt die laat zien welk deel van Nederland onder de zeespiegel komt te liggen bij welk klimaatscenario. Alleen de Utrechtse Heuvelrug houdt het in West-Nederland droog. Lees verder

Open maps for Europe

Internationaal on-profit organisatie Eurographics lanceert Open Maps for Europe; een gratis toegankelijk platform dat kaarten van meer dan 40 Europese landen biedt. De datasets zijn gemaakt met behulp van officiële kaart-, geospatiale en landinformatie uit officiële, nationale bronnen. Dit geeft planners, ontwerpers en cartografen gereedschap om zelf op Europese schaal te ontwerpen en onderzoeken. Lees verder

‘Nederland Distributieland’ een onhoudbaar verhaal

Landschap In Nederland ontvouwt zich een inefficiënt, maatschappelijk onhoudbaar logistiek systeem dat burgers opzadelt met congestie en (landschaps)vervuiling.’ Dit stellen wetenschappers van TU Delft, EUR en Vereniging Deltametropool in een opiniestuk in het FD. Wil Nederland blijven profiteren van de unieke ligging in de Eurodelta dan moet er een nieuw verhaal komen over de rol van export, distributie, logistiek en de manier waarop dit samenhangt met de ruimtelijke omgeving. Lees verder

Parkmakersdag Breda

Lessons Learned | Community of Practice #3, Noord-Brabant

community of practice
community of practice
Stichting Ontwerp NL

Opgericht om ontwerpkracht te bevorderen

ontwerpend onderzoek
ontwerpend onderzoek
Oproep

Experts ruimtelijk ontwerp gezocht

ontwerpend onderzoek
ontwerpend onderzoek
Vacature

Stagair(e) landschapsarchitectuur gezocht!

community of practice
community of practice
Visies op de Heuvelrug

Tentoonstelling Academie van Bouwkunst en provincie Utrecht

architectuur
architectuur
Bos X Baksteen

verslag inspiratiebijeenkomst 7 juli

community of practice
community of practice
Fair Fest and Forum

Reporting back on the New European Bauhaus Festival

internationaal
internationaal
Meer dan glas

Ontwerpen van natuur-inclusieve zonneparken

energie
energie
MetroLab Forum #4

International Dialogue on Metropolitan Planning

evenementen
evenementen
terug naar boven terug naar boven