Metropolitaan Landschap - Bron voor Brede Welvaart

Community of Practice

Het belang van groen in de stedelijke omgeving wordt algemeen erkend vanwege de relatie met brede welvaart. De realisatie en ruimtelijke samenhang van meer stedelijk groen vraagt meer aandacht vanwege de hoge druk op het ruimtebeslag van verschillende stedelijke functies en ruimte die nodig is voor milieu, biodiversiteit en klimaatverandering.

In de afgelopen jaren is beleidsaandacht voor het landschap in toenemende mate ingegeven vanuit andere urgenties, voornamelijk in de dichtbevolkte provincies van Nederland. Stedelijke ontwikkeling wordt nu in de volle breedte gekoppeld aan de verbetering, versterking en vernieuwing van het landschap. In het perspectief van de brede welvaart, dus voorbij de puur economische waarde, ontstaan nieuwe vormen van ruimtelijke ontwikkeling die het landschap als basis nemen en tegelijkertijd in staat zijn belangrijke maatschappelijke diensten te accommoderen. We constateren dat aantrekken van hoogopgeleid talent niet langer de primaire insteek is van onze Community of Practice. We zien steeds meer kansen om het landschap in te zetten als een oplossingsrichting voor een inclusieve metropolitane ontwikkeling. Daarom gaan wij van “Bij een topeconomie hoort een toplandschap” naar

 “Bij een topleefomgeving hoort een toplandschap”

Initiatieven kaart – Community of Practice, 2023

wie zijn we

De Community of Practice – Landschap als vestigingsvoorwaarde is daarom omgedoopt tot een Community of Practice gericht op het realiseren van brede welvaart. Functiecombinaties, participatieve planning, nieuwe vormen van zonering en financiering zijn hierbij enkele kernbegrippen. Vaak worden ze verschillend geïnterpreteerd naargelang de ruimtelijke schaal en de sector. Uitwisseling van deze interpretaties en werkwijzen is daarom nodig. De Community of Practice biedt al deze partijen de mogelijkheid om hun ervaringen te delen en van elkaar te leren.

De community of practice (CoP) staat open voor iedereen: grote organisaties met grote plannen en dito budgetten die de community gewicht geven, initiatieven die op zoek zijn naar een goed netwerk en inhoudelijke positionering, en individuele deelnemers die graag hun kennis ter beschikking stellen of gewoon geïnteresseerd zijn in het onderwerp en ermee aan de slag willen. De community bestaat nu uit beleidsmakers (provincie, metropoolregio, gemeente, waterschap, rijk), ontwerpers, onderzoekers, bedrijven en andere partijen die het idee Landschap als Bron voor Brede Welvaart in de praktijk willen brengen.

De CoP is formeel gestart in 2018, maar heeft een trackrecord dat begon in het Jaar van de Ruimte 2015. Deze onderzoeksgroep vergeleek de omgang met het metropolitane landschap in Nederland met andere metropolen wereldwijd in 2016, en met ruim 150 betrokkenen 12 pilotprojecten presenteerde op de Landschapstriënnale 2017 (zie publicaties Blind Spot en Spot On).

Initiatiefnemers
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Staatsbosbeheer
College van Rijksadviseurs
Vereniging Deltametropool
Deelnemende regio’s
Metropoolregio Amsterdam
Provincie Zuid-Holland
Provincie Utrecht
Provincie Noord-Brabant

De CoP heeft drie vaste hoofddoelen, met de vrijheid om daaronder flexibel met subdoelen om te gaan. 

  • Agenderen van vernieuwing, verbetering en versterking van het belang van het Nederlandse landschap op metropolitane schaal, als Bron voor Brede Welvaart voor grote transities bij de het werkveld van ruimtelijke ordening.
  • Genereren en delen van theoretische en vooral ook praktijkgerichte kennis die relevant is voor het inzetten van het landschap als bron voor brede welvaart.
  • Stimuleren van projecten, financieringsvormen en beleidsmaatregelen in Nederland, gericht op het metropolitane landschap als bron voor brede welvaart.

Deze agenda richt zich o.a. op de doelgroepen: beleidsmakers, professionals stedenbouw / planologie / landschap, bedrijven en studenten.

Kort samengevat gaat de community 

  • Direct zelf aan de slag – initiatief in de regio staat centraal 
  • Inhoud (ruimtelijke kwesties) en proces (omgevingsvisie, landschapsfonds etc.) in samenhang aanpakken 
  • Kennis en ervaring uitwisselen tussen regio’s en disciplines, leren uit best practices 

We zouden de komende jaren aan de volgende thema’s graag werken

  • Governance, hard cijfers-groene normen, en financiering – het proces van visie naar praktijk
  • Groenblauwe netwerken – investeren in robuuste landschapsstructuren die stad en land verbinden, en daarmee vele diensten leveren m.b.t. de leefbaarheid en gezondheid in de stad
  • Focussen op Welbevinden – Welvaart – Welzijn

Wil je met je organisatie actief deelnemen aan de CoP? Neem dan contact op met David de Boer

terug naar boven terug naar boven