Zó ontwikkelen we knoop­punten

Digitale Leeromgeving van kennisplatform CROW

Kennisdeling staat in dit project centraal. Transit Oriented Development (TOD) is niet nieuw in Nederland. Er zijn al verschillende projecten en experimenten gedaan, maar er mist nog een platform waar de opgedane informatie en ervaring van deze casussen verzameld en gedeeld kan worden.

Op verzoek van CROW hebben we samen met APPM een werkgroep opgesteld met vertegenwoordigers van gemeenten, provincies, vervoerders en kennisinstellingen om de volgende vragen te onderzoeken:

Hoe kan opgedane kennis, onderzoek en ervaring beter worden benut in de praktijk?

Hoe kan met de opgedane kennis en ervaringen het maatschappelijk rendement van eerdere en toekomstige investeringen worden vergroot bij een integrale aanpak van OV én ruimtelijke ontwikkelingen?

Het doel van het project is om een digitale leeromgeving in te richten die praktijken verzamelt en mensen verbindt zodat de inzet van TOD én duurzame gebiedsontwikkeling effectiever, slimmer en sneller kan plaatsvinden. Binnen dit traject hebben we vier casussen onderzocht: Stedenbaan/Verstedelijkingsalliantie, Zaancorridor, HOV-netwerk Groningen en stationsgebied Zwolle. Deze zijn geselecteerd op basis van hun diverse karakter en schaal: netwerk, corridor of knooppunt.

Interviews door APPM

Hoewel vanuit de interviews is gebleken dat er onderdelen in het proces generiek te benoemen zijn, is er geen vast procesverloop, geen eenduidig momentum, of geen vaste wijze of methode die als ‘waarheid’ dient de effectiviteit van TOD en duurzame gebiedsontwikkeling vorm te geven. Zo is de digitale leeromgeving ook niet bedoeld. Het biedt een overzicht van de procesinrichting en het ingezette instrumentarium uit de vier onderzoek locaties als bron van kennis en ervaring. De succes- en faalfactoren vanuit de respondenten zijn vertaald naar een houvast, een richtlijn die op andere locaties en in andere gebieden kan worden gebruikt.

Een paar stappen die essentieel zijn voor het proces:

1- Gezamenlijk de opgave bepalen:

  • De juiste stakeholders betrekken;
  • Een nulmeting van de huidige situatie maken;
  • Bestuurlijke aanhaking en urgentie borgen;
  • Doelstellingen naar een strategische opgave voor de corridor vertalen;

2- Aan de slag met de opgave:

  • Een regisseur aanwijzen;
  • Bepalen welke instrumenten ingezet kunnen worden;
  • Bepalen welke omgevingsfactoren hierin een rol spelen;
  • Resultaten monitoren.

Begin 2019 wordt de digitale leeromgeving gelanceerd.

Case studies door Vereniging Deltametropool

terug naar boven terug naar boven