Ruimtelijke puzzel

Zuid-Holland Ruimteclaims

Ook in de toekomst blijft er ruimte nodig voor economie, woningen en recreatie. Zo moeten er in de periode tot 2030 ruim 200 duizend woningen gebouwd worden. Ruimte wordt echter steeds schaarser, en daarnaast zijn er opgaven als energietransitie en verstedelijking waar rekening mee gehouden dient te worden. Deze en andere opgaven vragen om nieuwe ruimtelijke oplossingen. Ruimte voor transformatie wordt dus steeds schaarser en kostbaarder, wat leidt tot uitdagingen op het gebied van bijvoorbeeld verstedelijking. Het is duidelijk dat de nieuwe uitdagingen waar de ruimtelijke ordening voor staat, vragen om integrale keuzes, slim clusteren, stapelen en creatief omgaan met de ruimte – het betreft een complexe ruimtelijke puzzel waarvan ook de puzzelstukken nog vormgegeven moeten worden.

Het vormgeven van de puzzelstukken is het doel van het project. Om dit te bereiken is allereerst de huidige situatie in kaart gebracht door het samenvoegen van verschillende bronnen. Daarmee is duidelijk wat de huidige ruimteclaim is van verschillende soorten bodemgebruik. Per ruimtelijk domein zijn vervolgens de toekomstige ruimteclaims berekend. Dit is gedaan op basis van andere onderzoeken, waaruit steeds twee varianten zijn opgesteld. Al deze varianten zijn uiteindelijk bij elkaar opgeteld, wat resulteert in een staafdiagram waarop te zien is dat er te weinig ruimte is. Het is aan de provincie om de puzzelstukken zo neer te leggen dat dit ruimtegebrek wordt opgelost.

Toekomstig ruimtegebruik op basis van berekende scenario's Toekomstig ruimtegebruik op basis van berekende scenario's.
terug naar boven terug naar boven