Over de grenzen gaan

Eurodelta-Metropool

In drie uur reizen, kunnen ruim 40 miljoen mensen worden bereikt. Dit maakt de Eurodelta-metropool een wereldwijde draaischijf voor goederen, diensten en kennis. Verder kent dit gebied, historisch en in het huidige beleid, een sterke wil tot samenwerking aan grensoverschrijdende opgaves.

Samenwerking in de Eurodelta-metropool onderzocht hoe de internationale slagkracht te versterken van dit gebied. Dit gebied is opgebouwd uit drie economische kernregio’s: de Randstad, het Rijn Ruhrgebied en de Vlaamse Ruimte en het tussengelegen gebied. Als de toegangspoort van Europa kon deze Eurodelta-metropool doorgroeien tot een dichtbevolkt en economisch krachtig gebied.

Aanleiding voor het onderzoek is dat de kracht van de Eurodelta-metropool bestuurlijk wel wordt erkend. Echter in het operationeel maken van de Eurodelta-metropool blijken de kansen niet ten volle worden benut. Het advies heeft dan ook als perspectief het belang van de gehele Eurodelta-metropool en dus niet alleen vanuit de opdrachtgevende provincies.

Het onderzoek resulteert in negen concrete kansen en bijbehorende adviezen voor de verbetering van de internationale samenwerking tussen de regio’s voor drie grensoverschrijdende netwerken in dit gebied, namelijk het Water, het Energie- en het Stedelijk Netwerk.

Eurodelta-Metropool

De kracht en urgenties van de Eurodeltametropool

De drie economische kernregio’s in de Eurodelta-metropool hebben enkele urgenties  (klimaat en energie, verstedelijking, mobiliteit) voor de boeg waarbij de hechte samenwerking is vereist. Gezien hun deltaligging, sterke economische cluster en verstedelijking zijn de transitie-opgaves  en daarbij horende bestuurlijke vraagstukken  binnen de Eurodelta-metropool deels vergelijkbaar. Het potentieel van samenwerking en afstemming in deze opgaves is nu nog onderbenut, de opgaves worden nog sterk binnen de eigen grenzen bekeken.

 

Een dichtbevolkt en economisch krachtig gebied

Per stedelijk netwerk, met een interne reistijd van ongeveer één uur, wonen er ondertussen tussen de 7 tot 13 miljoen mensen. Dit maakt de drie kernregio’s deels vergelijkbaar met andere metropolen zoals London, Parijs, Istanbul of Los Angeles. De Randstad, het Ruhrgebied en de Vlaamse Ruit hebben net als deze metropolitane regio’s ook concentraties van economische en culturele activiteiten en ontwikkelden sterke, internationaal georiënteerde stedelijke, kennis- en agro-industriële clusters.

Verschillend tot de andere compactere metropolitane regio’s, kenmerken de drie kernregio’s zich door een polycentrisch netwerk van kleine, middelgrote steden en een enkele miljoenen stad. Hoewel dichtbevolkt, zijn het groene stedelijke regio’s en ervaren ze daardoor minder de nadelen van compactere metropolitane regio’s zoals het gebrek aan groen ruimte en hoge woningprijzen.

Het unieke aan de Eurodelta-metropool is dat de drie economische kernregio’s op een goede 300 kilometer van elkaar liggen. In drie uur reizen, kunnen in de Eurodelta-metropool ruim 40 miljoen mensen worden bereikt. Bij elkaar genomen heeft de Eurodelta-metropool dus de nodige schaal en massa om globaal te concurreren. We kunnen het ons niet veroorloven de kracht en het potentieel van 40 miljoen mensen op relatief kleine afstand niet optimaal te benutten.

Met de groei van andere metropolitane regio’s in de wereld, vergt het behoud en de uitbouw van de huidige economische positie voortdurende aandacht en innovatie. Daarbij zijn de doelen: het vergroten van de toegevoegde waarde van de draaischijffunctie en het verminderen van de maatschappelijke lasten daarvan.

 

3 netwerken, 9 adviezen

 

— een verbonden Water netwerk

Agenderen: Verbreed de klimaatadaptatie opgave en de samenwerkingspartners van de Internationale Riviercommissies.

Activeren: Positioneer de innovatieve en adaptieve Eurodelta-metropool beter internationaal.

Aanpakken: Wissel kennis uit tussen de midden en lagere overheden binnen de Eurodelta-metropool rondom de ruimtelijke integratie van verschillende opgaves zoals klimaatadaptatie, ruimtelijke ordening en energietransitie.

Waternetwerk Waternetwerk.

— een verbonden energienetwerk

Agenderen: Zet EU-(onderzoeks)geld in voor het integraal ontwikkelen van een stabiele duurzame energietoevoer.

Activeren: Zet de energietransitie in om kwalitatieve energielandschappen, continuerend voorbij de eigen bestuurlijke grenzen, te ontwikkelen.

Aanpakken: Wissel kennis uit tussen de midden en lagere overheden binnen de Eurodelta-metropool rondom de integrale aanpak van zowel energiebesparing als -opwekking.

Energienetwerk Energienetwerk.

— een verbonden stedelijk netwerk

Agenderen: Verbeter de internationale spoorverbindingen nu door het bestaande beter in te zetten en op termijn door investeringen in nieuwe infrastructuur.

Activeren: Breng de interregionale en internationale economische en kennisnetwerken in kaart en bouw aan een betere uitwisseling waar kansen zich aanbieden.

Aanpakken: Stem het aanduiden van woon en -werklocaties, investeringen in knooppunten en de organisatie van de first and last mile af met andere (intenationale) regio’s.

Stedelijk netwerk Stedelijk netwerk.
terug naar boven terug naar boven