Ontwerpend onderzoek vanuit de doorsnede

Stad x Ruimte

In onze steden komt een veelheid van opgaven en transities samen, waardoor nu en zeker in de toekomst de druk op de openbare ruimte toeneemt. Het Centrum Ondergronds Bouwen (COB), Departement Omgeving van de Vlaamse overheid, TU Delft en Vereniging Deltametropool (VDM) lanceren daarom gezamenlijk de ontwerpstudie Stad x Ruimte. In samenwerking met een aantal Nederlandse en Vlaamse gemeenten gaan we op zoek naar manieren om effectiever en efficiënter met ruimte om te gaan, door vanuit de doorsnede, integraal en multifunctioneel te werken.

Meld uw team hier aan voor de Ontwerpstudie Stad x Ruimte

Het doel is om stedelijke strategische locaties waar maatschappelijke opgaven om een herinrichting vragen te onderzoeken en te (her)ontwerpen, gericht op een hoger ruimtelijk rendement, meer leefomgevingskwaliteit en klimaatbestendigheid. Welke functiecombinaties zijn hierbij wenselijk en kansrijk gezien de (maatschappelijke) behoeften en omgevingscondities? Hoe op innovatieve wijze functiecombinaties te integreren en de ruimte te optimaliseren, zodat economische, maatschappelijke en ecologische baten worden gegenereerd?

In de ontwerpstudie wordt een andere kijk op de ordening van stedelijke functies en transitieopgaven centraal gesteld en vanuit de doorsnede gezocht naar nieuwe denkrichtingen, patronen en oplossingen voor integraal en multifunctioneel ruimtegebruik. De potenties van de ondergrond, de openbare ruimte en het gebouw worden als vertrekpunt genomen. De centrale vraagstelling hierbij is:

Hoe kan integraal en multifunctioneel ruimtegebruik van openbare ruimte, ondergrond en gebouwen binnen een verdichte stedelijke omgeving, ruimte en waarde creëren die bijdragen aan een aantrekkelijke en toekomstbestendige leefomgeving?

De ontwerpstudie heeft als resultaat diverse ruimtelijke ontwerpen met toekomstbeelden en implementatiestrategieën. Er wordt gewerkt aan een aantal stedelijke locaties als casestudies. Voor elke casestudie wordt een multidisciplinair team gezocht van ruimtelijke ontwerpers (architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten), ingenieurs én de benodigde experten voor de ondergrondse ontwikkelingen zoals geo-technici, …..…
Het staat de teams vrij om zelf de  benodigde expertise te poolen en zich kandidaat te stellen voor het ontwerpend onderzoek van één van de voorgestelde cases uit Oostende, Rotterdam, Amsterdam, Mechelen, Leuven of Maastricht.

Nieuwsgierig? Belangstelling om eventueel als ontwerpteam te kandideren? Maar heeft uw team de online informatiebijeenkomst gemist? Niet getreurd, via de website van het COB, is deze bijeenkomst waarin de opzet van de studie, de cases en de spelregels voor kandidatuur, selectie en deelname worden toegelicht, nog terug te zien. (En als pdf te raadplegen) Via de website van het kenniscentrum voor Ondergronds Bouwen (COB) kunt u meer informatie vinden en uw team nog uiterlijk maandag 19 april kandideren.

terug naar boven terug naar boven