Landschaps­park Zuidvleugel ― Schiezone

Tussen concept en uitvoering

Het ‘Landschapspark Zuidvleugel’ biedt een kader voor de grote opgaven die rondom verstedelijking, klimaat en een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving op Zuid-Holland afkomen. De groenblauwe drager van de metropolitane kennisas is een deelproject daarvan, waarbinnen we ons eerst richten op het Campuslandschap Delft-Zuid inclusief het landschap van Midden-Delfland.

Schiezone en Midden-Delfland: investeringen, plannen en uitvoeringsprogramma's Schiezone en Midden-Delfland: investeringen, plannen en uitvoeringsprogramma's.

Met behulp van beschikbare geodata wordt een beeld geschetst van de belangrijkste ruimtelijke krachten in het Midden-Delfland gebied. Agenda’s vanuit bestuurlijke besluitvorming en uitvoeringsprogramma’s worden gecombineerd. Via synchronisatie van deze informatie combineren we de verschillende opgaven en zoeken we kansrijke plekken voor het formuleren van een uitvoeringsagenda met uitvoeringswerkwijze.

Met de verkenning ‘Campuslandschap’ in 2018 is een start gemaakt met de inventarisatie van plannen en partijen in het gebied. Deze inventarisatie gebruiken we als startpunt om bij de betrokken partijen bestaande plannen, verkenningen en onderzoeken aan te vullen met materiaal van de Provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. De afgelopen jaren is de behoefte ontstaan om de landschappelijke kwaliteit meer als onderdeel van het vestigingsklimaat van Nederland te benoemen. Uitgangspunt is dat de ontwikkeling van de kenniseconomie nauw verbonden blijkt te zijn met de landschappelijke kwaliteit van de directe omgeving. De uitkomsten van deze analyse leiden tot een beter beeld van mogelijke kansen en opgaven, om het gebied als een uitmuntend voorbeeld van deze beweging te zien.

― traject nog in proces

 

terug naar boven terug naar boven