Duurzame mobiliteit in de Eurodelta

ESPON STISE

Hoe kan het personenvervoer in de Eurodelta verduurzamen en daarmee helpen de doelen van de Europese Green Deal te halen? Het Europese onderzoeksnetwerk ESPON deed onderzoek en kwam tot een reeks aanbevelingen. Vereniging Deltametropool heeft zich in 2022 ingezet om de onderzoeksresultaten te verspreiden en te concretiseren.

Het STISE-onderzoek (Sustainable Transport Infrastructure in the Strategic urban region Eurodelta) werd uitgevoerd door de Universiteit Gent, Tractebel Engineering, CE Delft en Goudappel, in opdracht van het Europese onderzoeksnetwerk ESPON. Op basis van verschillende scenariostudies is een breed palet aan mogelijkheden bestudeerd. Met de uitvoering van volgende vier maatregelen kan de Eurodelta een substantiële bijdrage van drie procent leveren aan de doelstellingen van de Europese Green Deal naar 2050 toe:

— een shift faciliteren van luchtvaart naar het spoor voor korte tot middellange afstanden;
— het invoeren en harmoniseren van zero-emissiezones in steden van 100.000 inwoners en meer;
— het concept van Mobility as a Service (MaaS) omarmen en in praktijk brengen;
— het versterken en uitbreiden van grensoverschrijdende regionale spoorverbindingen.

Lees meer over het STISE-onderzoek en raadpleeg het volledige rapport op de website van ESPON.

De kansrijke beleidsmaatregelen uit het STISE-onderzoek. Kaart Vereniging Deltametropool De kansrijke beleidsmaatregelen uit het STISE-onderzoek. Kaart Vereniging Deltametropool.

Over de tijdspanne van een klein halfjaar heeft Vereniging Deltametropool in samenwerking met Provincie Zuid-Holland en Gemeente Amsterdam drie bijeenkomsten georganiseerd. De focus lag bij elke bijeenkomst op een verschillende schaal. De eerste bijeenkomst was online met de Nederlandse leden van het SURE Eurodelta-netwerk (de provincies Zuid-Holland en Gelderland en de gemeenten Amsterdam en Den Haag). In deze bijeenkomst werd dieper ingegaan op het onderzoek zelf en werd per aanbeveling besproken hoe deze geïmplementeerd zou kunnen worden.

De tweede bijeenkomst werd in Den Haag gehouden en had als doel om alle stakeholders te identificeren die relevant zijn bij de uitvoering van de aanbevolen maatregelen. Hierbij werd ook gekeken naar wat voor rol deze stakeholders in dit proces kunnen hebben en hoe zij best betrokken kunnen worden.

De derde en laatste grote bijeenkomst werd in Brussel georganiseerd bij het Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie. Hier werden de resultaten van het STISE-onderzoek onder de aandacht gebracht van beleidsmakers uit alle hoeken van de Eurodelta. Zij gingen in gesprek over de mate waarin bestaand mobiliteitsbeleid aansluiting vindt bij de door het STISE-onderzoek voorgestelde maatregelen en over de kansen van meer doorgedreven samenwerking. Voorafgaand aan deze bijeenkomst had Vereniging Deltametropool enkele beleidsmakers geïnterviewd over hoe het STISE-rapport in hun organisaties ontvangen werd en hoe zij het vervolg hiervan zagen. Deze interviews zijn gebundeld en ter plekke uitgereikt aan alle aanwezigen.

U kan de interviews van Vereniging Deltametropool met beleidsmakers uit de Eurodelta hier lezen (PDF, 3 MB).

Met dit project zijn relevante stakeholders geïdentificeerd en is een internationaal netwerk gecreëerd van overheden en private organisaties die gemotiveerd zijn om de aanbevelingen uit het STISE-onderzoek om te zetten in daden. Daarnaast is ook het SURE-netwerk versterkt en heeft het meer bekendheid gekregen, met name in de mobiliteitssector. Tenslotte is Vereniging Deltametropool, onder impuls van discussies tijdens de STISE-bijeenkomsten, gestart met de uitwerking van een strategie om in de Eurodelta tot een hoogwaardig en samenhangend netwerk van internationale spoorverbindingen op middellange afstand te komen. Zo wordt voortgewerkt aan de verdere verduurzaming van de mobiliteit binnen de Eurodelta.

terug naar boven terug naar boven