Ruimtelijke puzzel

Grip op grootschalige bedrijfsvestigingen

In dit project wordt aan de hand van vier toekomstige gebiedstypen, geënt op de circulaire economie, verkend waar grootschalige bedrijfsclusters kunnen worden uitgebreid en geïntensiveerd, of waar eventueel nieuwe clusters mogelijk zijn. Tevens worden kwalitatieve inrichtingsconcepten voor deze typen gebieden ontwikkeld, op basis van functiemenging, beeldkwaliteit en duurzaamheid. Rijk, provincies en gemeenten kunnen hier vanaf december 2022 verder mee aan de slag bij het maken van 'ruimtelijke puzzels'.

[onder constructie]

terug naar boven terug naar boven