Werkbezoek in het Landschapspark Zuidvleugel

Groenblauwe netwerken in de Drechtsteden

Op 13 juni organiseren provincie Zuid-Holland, gemeente Dordrecht en Vereniging Deltametropool een werkbezoek en workshop met als voorbeelduitwerking het getijdenpark Drechtsteden. De dag draait om de complexe vraagstukken die de verstedelijkingsopgave en de groenblauwe netwerken met zich meebrengen op gebied van samenwerking, klimaatadaptatie, leefbaarheid en economie. Centrale vraag: Hoe zorgen we ervoor dat het Maritiem Topcluster Drechtsteden zich als aantrekkelijke regio ontwikkelt?

Luchtfoto Dordrecht Luchtfoto Dordrecht.

Getijdenpark tussen de dijken

De ontwikkeling van stad en landschap in het  grootschalige getijdengebied van de Drechtsteden is door Zuid-Holland naar voren geschoven als onderwerp voor de regiodag van de provincie, binnen de Community of Practice: Landschap als Vestigingsvoorwaarde. De regiodag van Zuid-Holland zal de eerste zijn van in totaal vier regiodagen, verdeeld over de andere drie kopgroepen (Metropoolregio Amsterdam, provincie Utrecht en provincie Noord-Brabant). Wat deze eerste regiodag zo interessant maakt is het maritieme karakter waar de Drechtsteden bekend om staan. Waar de Merwede, de Noord en de Oude Maas samenkomen op de waterdriehoek bij Dordrecht lijkt dit gebied wellicht een eenzijdige regio met enkel zware industrie, maar niets is minder waar. Het is een uniek grootschalig getijdenlandschap tussen de dijken met veel water en groen, rijk aan cultuurhistorie.

De Wantijzone van Dordrecht, de ligging achter de dijken van Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht en de noordoever (Papendrecht, Sliedrecht) die een kralensnoer vormt aan de dijk zijn drie verschillende oevers die ieder een andere aanpak vereisen op gebied van wonen, natuur en industrie. De betrokken gemeenten werken samen om de verstedelijkingsopgaven rondom de rivier te laten slagen en de identiteit van de regio als geheel overeind te houden. Het grootschalig getijdenlandschap is cruciaal voor deze identiteit.

Wat kunt u verwachten?

Hans Heupink trapt de dag af met een korte intro over het Stedelijk Landschapspark Zuidvleugel en bespreekt de doelstelling van de dag. Na een presentatie van Ellen Kelder over de groenblauwe ambitie voor Dordrecht en het gebied de Staart in het bijzonder is er een fietsexcursie. Daarbij bezichtigen we zowel gerealiseerde als nog te ontwikkelen projecten op de Staart. Na een lunch bij Weizigt zal het middagprogramma worden gevuld met presentaties door Esjmund Hinborch over de inhoud van de Kwartiermakersfase van het Getijdenpark Drechtsteden, Frank Sieuwerts over de inhoud van de Groeiagenda en het programma voor de Drechtoevers en Mechteld Oosterholt samen met Lenie Bouwman over het proces van de Rivier als Getijdenpark in Rotterdam. Tussen deze presentaties gaan we aan de slag in twee workshops. Bij de een ligt de focus op de inhoud van de projecten, bij de ander ligt de focus op het proces van projecten. De dag wordt afgesloten met een reflectie op de bijeenkomst door Marco van der Pluym van West 8 en een borrel aansluitend.

Voorlopig programma*

10:00 Opening – Hans Heupink licht de agenda van de dag toe, en hoe de dag gaat bijdragen aan het uitwerken Stedelijk Landschapspark Zuidvleugel

10:05 Korte toelichting CoP – Merten Nefs geeft een korte toelichting op de Community of Practice Landschap als Vestigingsvoorwaarde

10:10 Presentatie Dordrecht – Ellen Kelder vertelt over de groenblauwe ambitie en de bouwopgave van gemeente Dordrecht, met focus op het gebied De Staart in het kader  van Rivier als Getijdenpark. Aan het eind geeft ze toelichting op de fietsexcursie.

10:30 Fietsexcursie – Gaat langs het gerealiseerde Plan Tij en Wervenpark en de woningbouwlocatie langs de Noordendijk (natuurinclusief bouwen).

12:00 Lunch in Weizigt

13:00 Presentatie Ejsmund Hinborch over de inhoud en resultaten van de Kwartiermakersfase van het advies voor het Landschapspark in de Drechtsteden.

13:10 Presentatie Frank Sieuwerts over het programma  Drechtoevers.

13:20 Workshop: INHOUD. Wat ligt er nu en wat vinden we daar van? Wat is er gaande en sluit bij Getijdenpark aan? Wat zouden we nog meer kunnen doen? Uitkomst is een eerste schets van visie en mogelijke uitvoeringsprojecten op korte termijn.

14:10 terugkoppeling 1e ronde workshop

14:15 Pauze

14:30 Presentatie Mechteld Oosterholt & Lenie Bouwman over het proces van Rivier als getijdenpark in Rotterdam.

15:00 Workshop: PROCES. Per gebied bekijken wat we welke consortiumpartners een rol zouden willen/kunnen spelen. Hoe kunnen we in de drie polders partners binden?

15:30 Terugkoppeling – zoeken naar overkoepelend consortium en eerste acties om te komen tot uitvoering.

15.45 Marco van der Pluym  (West 8)geeft zijn reflectie op de dag

16.00 Afsluiting en borrel

 

*enkele sprekers onder voorbehoud

Aanmelden

De dag is gratis bij te wonen, het aantal plekken is beperkt. Belangstellenden kunnen een mailbericht sturen naar:

Wendy van Poelgeest – Scholtes  we.van.poelgeest@pzh.nl

Locatie

Groene Hub, Duurzaamheidscentrum Weizigt, Van Baerleplantsoen 30, Dordrecht

terug naar boven terug naar boven