Energie en Ruimte

Een nationaal perspectief

25 september 2017

‘Hoe veel ruimte vraagt het duurzaam opwekken van onze energie?’ ‘Past dat eigenlijk wel in Nederland?’ ‘Wat betekent dat dan voor onze steden en ons landschap?’ Dit zijn vragen die nog niet eerder voor heel Nederland in detail zijn uitgewerkt en op kaart gezet. Deze publicatie schetst een mogelijk antwoord en laat zien welke keuzes daarbij horen.

Het kán, en hoe

Het nationaal perpectief laat zien dat het mogelijk is om de voor Nederland benodigde energie binnen onze eigen landsgrenzen op te wekken. Het kán, mits we onderstaande punten volgen. Dan valt er regionaal nog wat te kiezen ook:

  1. De Noordzee wordt maximaal benut voor het opwekken van energie.
  2. Nationale energielandschappen worden aangelegd om de opgave in andere delen van het land te verkleinen.
  3. Besparen is cruciaal: een besparing van 1 PJ scheelt minimaal 3 PJ aan opwekking.
  4. Een nationaal warmtenet lijkt voorwaardelijk.
Energie & Ruimte, een Nationaal Perspectief Energie & Ruimte, een Nationaal Perspectief.

Onder regie van Vereniging Deltametropool is deze publicatie tot stand gekomen. De betrokken partijen waren allemaal al langer bezig met ontwerpend onderzoek naar de verbinding tussen energie en ruimte: op lokale of regionale schaal en op verschillende onderdelen zoals zon, wind of warmte. Door het bijeenbrengen van deze bouwstenen laten we zien wat een integraal nationaal perspectief voor energie en ruimte zou kunnen zijn en hebben we een basis gecreëerd voor een realistisch gesprek over de energietransitie en haar ruimtelijke impact.

Pleidooi 2050

Na publicatie van dit boek is er ook een inventarisatie van regionale energiestrategieën gemaakt. Er zijn in tal van regio’s strategieën in ontwikkeling. Tegelijkertijd blijkt ook dat de nationale samenhang hierin nog ontbreekt, terwijl die voorwaardelijk is voor een goede en kwalitatieve energietransitie. Om hier aandacht voor te vragen heeft Vereniging Deltametropool het initiatief genomen om in samenwerking met de vakwereld een pleidooi 2050 te publiceren, waarin gepleit wordt voor een stappenplan voor een goede ruimtelijke strategie voor de energietransitie. Kernboodschap van het pleidooi is.

 Er is een Nationaal Programma nodig om de ruimtelijke impact van de energietransitie te borgen en dat moet in interactie met de regionale strategieën. Hiervoor is visie, geld, ontwerpkracht en maatschappelijk draagvlak nodig.

terug naar boven terug naar boven