Onderschrijf het pleidooi 2050

Pleidooi 2050

Er is een Nationaal Programma nodig om de ruimtelijke impact van de energietransitie te borgen en dat moet in interactie met de regionale strategieën. Hiervoor is visie, geld, ontwerpkracht en maatschappelijk draagvlak nodig.

CHANGE.ORG |

Om de Parijse doelstellingen voor 2050 te halen, heeft het Kabinet zich gecommitteerd om in 2030 de uitstoot van CO2 met 49 procent terugdringen. Hoe het Kabinet deze doelstelling van het Klimaatakkoord, met daarin een hoofdrol voor de energietransitie, wil bereiken, heeft minister Wiebes in een brief aan de Tweede Kamer bekend gemaakt: extra geld stelt het kabinet niet ter beschikking en vijf sectortafels gaan afspraken op hoofdlijnen maken.

Energie & Ruimte

In de publicatie Energie & Ruimte – een Nationaal Perspectief en het daaropvolgende Klimaat, Energie en Ruimte worden verschillende nationale perspectieven geschetst. Tegelijkertijd zijn er op tal van plekken regionale aanpakken in ontwikkeling en blijkt uit een inventarisatie dat dat de verbinding tussen deze nog ontbreekt, terwijl die voorwaardelijk is voor een goede en kwalitatieve energietransitie.

 

Pleidooi 2050

Daarom heeft Vereniging Deltametropool het initiatief genomen om in samenwerking met de vakwereld een pleidooi 2050 te publiceren, waarin gepleit wordt voor een stappenplan voor een goede ruimtelijke strategie voor de energietransitie.

 

Dit pleidooi is inmiddels door zestig toonaangevende betrokkenen ondertekend. Kernboodschap van het pleidooi is: Er is een Nationaal Programma nodig om de ruimtelijke impact van de energietransitie te borgen en dat moet in interactie met de regionale strategieën. Hiervoor is visie, geld, ontwerpkracht en maatschappelijk draagvlak nodig.

 

Onderteken mee!

Voor de zomer moet er een akkoord op hoofdlijnen liggen, de uitwerking tot concrete maatregelen volgt in de tweede helft van 2018. De urgentie is hiermee hoog, dus steun ons in onze missie en onderschrijf het pleidooi 2050 vandaag! Op 3 juli overhandigen we dit pleidooi aan Ed Nijpels – voorzitter van het Klimaatberaad en voorzitter van de IABR – en gaan we met hem en anderen in gesprek.

 

Lees het ‘pleidooi 2050’ en | onderteken mee | .

Debat Pleidooi 2050 tijdens het IABR 2018

 

 

| pleidooi 2050 | Energie & Ruimte |

Overzichtskaart met regionale energiestrategieën

01. Drenthe | Energielandschappen Drenthe | 2017

02. Flevoland | Ruimte Voor Energie In Flevoland | 2015

03. Friesland | Pilot regionale energiestrategie Fryslân | 2016

04. Groningen | De Nordic City | 2016

05. Holland Zuid | Energieagenda Zuid Holland | 2016

06. Noord Brabant | Uitvoeringsprogramma Energie | 2016

07. Twente | Twentse Energiestrategie | 2018

08. Zeeland | Regionale Energie & Klimaat Strategie (REKS) | 2018

09. Amsterdam | Ruimtelijke Verkenning Energietransitie MRA |2017

10. Eindhoven | Energiestrategie Zuidoost Brabant | 2017

11. Clean Tech | Naar een energieneutrale stedendriehoek | 2016

12. Drechtsteden | Toekomstperspectief Drechtsteden
Energieneutraal 2050 | 2017

13. Energielinie | Erfgoed in transitie | 2017

14. Hart van Brabant | Regionale Energie Strategie Hart van Brabant | 2017

15. Hart van Holland | Gebiedsvoorbeelden Energietransitie | 2016

16. Holland Rijnland |Gebiedstrategie Duurzame Energie | 2016

17. Ijsselmeergebied | Energiestrategie Ijsselmeergebied | 2017

18. Midden Holland | Energie Atliers Midden-Holland | 2017

19. Noord Veluwe | De Energiepotentiekaart van de regio Noord-Veluwe |2014

20. Noord-Holland | De ruimtelijke effecten van de  energietransitie in Noord-Holland | 2015

21. Noord-Holland Noord | Energie en Ruimte
Noord-Holland Noord | 2017

22. Northeast brabant | Agro as de Peel | 2017

23. West Brabant | Energie En Ruimte West Brabant |2017

24. Goeree-Overflakkee | Energieproducerend Goeree-Overflakkee | 2017

25. Hoeksche Waard | Hoeksche Waard Duurzaam | 2018

26. Parkstad Limburg | PArkstad Limburg EnergieTransitie  (PALET) | 2014

27. Texel | Atelier Planet Texel |2014

28. Utrecht | Energieplan Utrecht | 2015

 

Meer informatie:

Anastasia Chranioti |

terug naar boven terug naar boven