Spot On

Het landschap als vestigingsvoorwaarde

01 september 2017

Hoe kan Nederland zijn landschappen beter inzetten voor versterking van het economisch vestigingsklimaat? En welk wetenschappelijk bewijs is te vinden voor de relatie tussen een hoogwaardig landschap en een florerende kenniseconomie? Verschillende regio's, ontwerpers en onderzoekers gingen met deze vragen aan de slag in twaalf pilotprojecten, gefaciliteerd door het onderzoeksteam van Landschap als Vestigingsvoorwaarde.

Met bovenstaande vragen begon een zoektocht die leidde langs verschillende methodieken en internationale voorbeelden. De eerste fase van het onderzoek sloten we af met de agenderende publicatie Blind Spot. De aandacht voor ‘zachte’ vestigingsfactoren werd door verschillende metropoolregio’s en door de Raad voor de Leefomgeving en Infra- structuur overgenomen, o.a. in recente omgevingsvisies en de adviezen De Mainports Voorbij en Verbindend Landschap.

Maar men stelt de pudding pas echt op de proef door hem te eten. Het komt er op aan om de lessen uit het buitenland hier toe te gaan passen. Daarom stonden in fase 2 van het project de Nederlandse regio’s centraal. Zij bekeken in 12 pilotprojecten de landschapsontwikkelingen door de bril van het economisch vestigingsklimaat en voelden het bedrijfsleven aan de tand. De ervaringen werden gedeeld tijdens een geanimeerde werkconferentie april 2017.

Parallel hieraan brachten wij het beleidslandschap in kaart dat hierop van invloed zal zijn de komende jaren, van Ruimtelijk-economische Ontwikkelstrategie (REOS) tot Omgevingsvisies, en hebben we de belangrijkste feiten rond dit onderwerp op een rij gezet. ‘Spot On – het landschap als vestigingsvoorwaarde’ kreeg een mooie plaats als openingsmanifestatie van de Landschapstriënnale 2017, waar tevens de gelijknamige tentoonstelling werd geopend en het magazine werd aangeboden aan bestuurders.

 

Een aanpak waarin de ecosysteem-diensten, regionale voedselproductie, recreatie, de watersysteembenadering en landschap een evenwaardige rol spelen, waardoor de stad-landrelaties in de 21e eeuw een nieuwe betekenis kunnen krijgen en er een zeer aantrekkelijk gedifferentieerd leefmilieu kan ontstaan. Dit schreeuwt om coalitievorming. […] De vereniging, die zich vooral bemoeit met de planologie onder de Alkmaar-Arnhem-Aken-lijn, was ook een van de initiatiefnemers in het ‘Blind Spot’ onderzoek. De Deltametropool heeft zich ontwikkeld tot een soort parallel universum waar langzamerhand, bij ontstentenis van de teruggetreden rijksoverheid, de beslissende discussies over planologie plaatsvinden. – Dirk Sijmons, in ‘Renaissance van het Platteland’, 2017.

terug naar boven terug naar boven