Werken aan Stedenbaan

Integraal concept voor ruimtelijke ontwikkeling en hoogwaardig openbaar vervoer in de Zuidelijke Randstad

26 september 2014

Ondanks de crisis zijn ruim 25.000 woningen gebouwd bij stations (Stedenbaan monitor, 2016) en, vanaf 2023, kan de frequentie van Sprinters op het traject Dordrecht – Rotterdam – Den Haag – Leiden (de Oude Lijn) verhoogd worden naar een trein per tien minuten. Stedenbaan is succesvol afgerond en de vereniging heeft hier op verschillende manieren aan bijgedragen.

In 2013 is het vlindermodel toegepast op De Oude Lijn en zijn de bijbehorende opgaven in kaart gebracht. In 2014 hebben we, samen met Het Noordzuiden, gewerkt aan alliantiegesprekken en vraaggestuurde analyses. Intussen is, door studenten van de Hogeschool Rotterdam, de Hoekse Lijn verkend.

Alliantiegesprekken 2.0  (2014)

Allliantievorming in stationsgebieden heeft de toekomst. Overheden kunnen het niet (langer) alleen en de invloed van traditionele, institutionele partijen neemt steed verder af. Lokale en regionale partijen moeten zelf de kwaliteiteitsimpuls in hun stationsgebied organiseren. Dit gaat echter niet vanzelf: het Alliantie-gesprek is een instrument dat het proces van alliantievorming tussen publieke, private en particuliere partijen in gang zet.

Bureau Het Noordzuiden en Gert de Visser hebben al diverse Alliantie-gesprekken georganiseerd voor de stationsgebieden van Gouda, Den Haag Laan van NOI en Delft Zuid. Momenteel start een nieuwe ronde Alliantiegesprekken voor de Stedenbaan stationsgebieden. Tijdens deze ronde treedt Vereniging Deltametropool op als marktleider in kennis, analyses en verbeelding van knooppunten. Wij leveren onze bijdrage door middel van scherpe, vraaggestuurde analyses en het plaatsen van de opgaves in een groter, strategisch perspectief.

Verkenning Hoekse Lijn (2014)

De treinverbinding naar Hoek van Holland wordt in de komende jaren omgezet naar lightrail. De Rotterdamse metrolijn B zal dan tot het strand doorrijden en het aantal gebruikers zal naar verwachting stijgen met circa 40% (Stadsregio Rotterdam). Vereniging Deltametropool vroeg studenten planologie van de Hogeschool Rotterdam om de ruimtelijke kansen in beeld te brengen, die de vernieuwde Hoeksche Lijn biedt op lokaal niveau en op de schaal van de metropool. De studenten zijn begeleid door Nienke van der Noordaa (HRO) en Merten Nefs (VDM). De verkenning schetst een groen en recreatief perspectief voor de lijn, én ideeën voor stedelijke woonmilieus in het havengebied. Bekijk de concept-poster, lees het volledige rapport of neem kennis van de conclusies in de samenvatting.

Opgaven op De Oude Lijn  (2013)

Om de dynamiek op de Oude Lijn – de lijn tussen Haarlem en Dordrecht Zuid – beter te begrijpen is voor elks station het stationsprofiel van de huidige situatie opgesteld met behulp van het vlindermodel. Het model bestaat uit een knoopvleugel (links), waarin de ov-bereikbaarheid, het langzaam verkeer en de autobereikbaarheid zijn opgenomen; en een plaatsvleugel (rechts), waarin de intensiteit, nabijheid en menging zijn opgenomen.

Voor elk station is vervolgens bekeken welke van de 12 knooppuntmilieus het meest kansrijk is. Om dit kansrijke profiel te bereiken – waar knoop altijd in evenwicht is met plaats – moet vaak nog het één en ander gebeuren. Daarom is per station een actielijst opgesteld in de categorieën wonen, werken, voorzieningen, ketenmobiliteit en landschap.

Download de volledige poster en lees de toelichting.

Met de profielen wordt, in gesprek met gemeenten en regio, de opgave helder gemaakt en afstemming op de corridor georganiseerd. Met enkele gemeenten op De Oude Lijn zijn gesprekken gevoerd en daarbij bleken de profielen een behulpzaam middel voor het benoemen van kwaliteiten en kansen. De ideaaltypische milieus maken de ambities zichtbaar; bij een aantal stationsgebieden was deze ambitie zelfs groter dan ingeschat. Dat betekent ook dat er nog grotere stappen gezet moeten worden. Lees het document met de Corridors en stationsprofielen – Stedenbaan Oude Lijn .

 

terug naar boven terug naar boven