Samen werken aan een toekomst­bestendig landelijk gebied

Lezingenreeks Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp 2022

Veenweidelandschappen stevenen af op grote veranderingen. Omdat Friesland voorop loopt in het werken aan dit vraagstuk vertellen Jan van Rijen (Wetterskip Fryslân) en Lenneke Büller (projectleider gebiedsontwikkeling Aldeboarn - De Deelen) over de Friese aanpak en wat daarbij komt kijken.

Wil je de lezing bijwonen? Meld je aan via deze link!

Veenoxidatie en maaivelddaling, veroorzaakt door diepteontwatering, heeft er in grote delen van het land voor gezorgd dat de huidige status quo in veenweidegebieden onhoudbaar is geworden. Zeker tegen het licht van de klimaatverandering. In tal van onderzoeken, ateliers en projecten is en wordt onderzocht wat de mogelijke toekomst is voor dit karakteristieke Nederlandse landschapstype. In Friesland zijn de afgelopen jaren flinke stappen gezet, zowel qua verkenning (Veenweide Atelier 2018) als qua aanpak (het Friese Veenweideprogramma 2021-2030 en daarbinnen het Gebiedsproces in Aldeboarn-De Deelen)

Spreker 1: Lenneke Büller

Bottom-up – zo zijn een burgerorganisatie en een boerenorganisatie eind 2016 in het Friese veenweidegebied Aldeboarn-De Deelen gestart, op basis van de ‘Veenweidevisie 2015’ en in nauwe samenwerking met provincie en waterschap. Momenteel is Aldeboarn-De Deelen in het ‘Veenweideprogramma 2021-2030’ aangewezen als ontwikkelgebied en wordt er hard gewerkt aan een integraal gebiedsplan. Hoe dat wordt aangepakt en wat daar allemaal bij komt kijken, vertelt projectleider gebiedsontwikkeling Lenneke Büller in haar lezing.

Spreker 1: Jan van Rijen

Jan van Rijen is senior beleidsadviseur bij Wetterskip Fryslân en actief betrokken bij het Veenweide Atelier in 2018 en bij het opstellen van het Friese Veenweideprogramma 2021-2030. De gebiedsprocessen en concrete maatregelen die op gang komen om dat Veenweidenprogramma in uitvoering te brengen, hebben een hoog pilot- en experiment-gehalte. Vraag is of de wijze van werken volgens dat Friese Veenweidenprogramma het gewenste resultaat oplevert. Zeker ook in het licht van het recente regeerakkoord waarin de opgaven en de termijnen zijn aangescherpt, weliswaar in combinatie met extra financiën. In zijn lezing komt dit dilemma aan bod in combinatie met de processtappen die volgens hem in een dergelijke transitie gezet moeten worden. Ook daar is geen blauwdruk voor beschikbaar.

Over de lezingenreeks

Deze lezing wordt aangeboden als onderdeel van de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp 2022 van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en zijn publiek toegankelijk. Vereniging Deltametropool werkt mee aan de begeleiding van de ontwerpteams en de ontwikkeling van een flankerend kennisprogramma, waar deze lezingen toe behoren. Hiermee bieden we inhoudelijke verdieping op de verschillende relevante thema’s.

Benieuwd naar meer lezingen? Houd de agenda van het kennisprogramma in de gaten via de projectpagina. Hier kunt u zien wat er de komende tijd nog gepland staat en kunt u lezingen terugkijken.

terug naar boven terug naar boven