Samen werken aan de Gooicorridor

SprintStad Gooicorridor

17 november 2014

Samen met de provincies Noord-Holland en Utrecht, de NS en de gemeentes in en rondom de Gooistreek zet de vereniging vanaf januari 2015 het SprintStad model in op de Gooicorridor. Doel is het betrekken van de stakeholders bij knooppuntontwikkeling en het vormen van coalities.

Opgaven en kansen

De Gooicorridor verbindt het Gooi met Utrecht, Amsterdam en Amersfoort. Sterke troeven van deze regio zijn de aanwezigheid van natuur- en recreatieve gebieden en de strategische ligging tussen Amsterdam en Utrecht. De opgave voor de Gooicorridor spitst vooral toe op het intensiveren en beter benutten van de stationsomgevingen, het stimuleren van de bestemmingsfunctie rondom stations op regionaal en lokaal niveau (op peil houden van voorzieningen in steden en dorpen), en het beter toegankelijk maken van de recreatieve gebieden. Hiermee wordt de tegenspitsrichting nog meer bevorderd en tegelijkertijd de levendigheid rondom de stations versterkt. Daarnaast ligt er een behoorlijke woningbouwopgave in de regio’s van de Gooicorridor, waarin de ov-knooppunten, gezien de zeer beperkte uitbreidingsmogelijkheden in de regio, een belangrijke rol kunnen gaan spelen.

Tegelijkertijd biedt het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) kansen. Als gevolg van de geplande frequentieverhoging rondom OV-SAAL zal ook de sprinterfrequentie op de Gooilijn worden verhoogd naar 6 sprinters per uur. Hierdoor zal de trein steeds meer als metro gaan functioneren. Deze betere bereikbaarheid biedt kansen voor een groei aan activiteiten en extra ruimtelijk programma rondom de stations op de Gooilijn. Maar worden deze kansen wel volledig benut?

Spelsessies 2015: stakeholders

Op 29 januari 2015 vond de eerste sessie met stakeholders, plaats: 11 gemeentes, 2 provincies, de regio Gooi en Vechtstreek en de NS hebben tijdens deze simulatiesessie gezamenlijk gewerkt aan de afstemming tussen ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit op de Gooicorridor. Een tweede sessie met wethouders op de corridor, gedupteerde Talsma, NS, Prorail en IenM vond plaats op 5 maart 2015.

SprintStad sessie met wethouders SprintStad sessie met wethouders.

Resultaten

De eerste sessie met stakeholders maakte duidelijk dat er nog een hoop te winnen is voor transit-oriented development op de Gooicorridor. Het invoeren van PHS op de lijn Schiphol-Almere heeft consequenties voor de frequentie op de Gooicorridor. Een hogere frequentie biedt extra mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen en intensivering bij een groot aantal stations. Deze kansen worden nu echter nog niet allemaal benut, waardoor een frequentieverhoging weinig rendabel zal zijn. De positieve relatie tussen mobiliteit en ruimte komt dus niet vanzelf tot stand. Dit vraagt om een strategie waarin mobiliteit en ruimtelijke ontwikkelingen optimaal op elkaar af worden gestemd. Alleen wanneer gemeenten, NS en provincie(s) samenwerken aan een dergelijke strategie kunnen de kansen voor ov-knooppuntontwikkeling die er op de Gooicorridor liggen ook daadwerkelijk verzilverd worden.

De tweede sessie met wethouders toonde dat er kansen liggen om de concurrentiekracht van de regio als onderdeel van de MRA te versterken door in te zetten op knooppuntontwikkeling op de Gooicorridor. Maar er lijkt verschil van inzicht te bestaan over de kansen die dit voor de regio oplevert. Door de ruimtelijke ontwikkelingen niet optimaal af te stemmen op de bereikbaarheid worden de miljoeneninvesteringen in het spoor (en de stations) niet gerechtvaardigd. Een strategie om meer uit deze investeringen te halen lijkt voor de Gooicorridor kansrijk.

Planning suppport tool SprintStad  is een initiatief van Vereniging Deltametropool, in samenwerking met projectpartners TUDelft CPS, Movares en stichting Next Generation Infrastructures.

terug naar boven terug naar boven