Lage Landen 2020—2100

Een toekomstverkenning

28 februari 2015

Zoals de landen in de delta van Maas, Schelde en Rijn hun rijke geschiedenis en gunstige ligging aan de Noordzee delen, zo delen ze ook de ruimtelijke uitdagingen waar ze de komende decennia voor staan. Deze studie onderzoekt welke winsten er geboekt kunnen worden door een meer samenhangende en gezamenlijke ruimtelijke ontwikkeling van de Lage Landen.

Een fundament voor gezamenlijke ontwikkeling van de Lage Landen

De gedeelde geschiedenis en groei van de Lage Landen hebben geleid tot een stedelijk systeem waarin de bevolking altijd gespreid is geweest over de vele steden, stadjes en dorpen die de regio rijk is. 20 miljoen mensen wonen er op relatief korte afstand van elkaar.

Los van elkaar hebben geografen, stadshistorici, statistici, ecologen, ontwerpers en economen dit gebied als één systeem erkend en beschreven. Het stadium van de observatie zijn we echter nog niet voorbij. De Lage Landen zijn vooralsnog geen gezamenlijk project dat leeft in de hoofden van hun bewoners of bestuurders. Deze studie tracht het fundament dat voor een gezamenlijk project nodig is vorm te geven.

“Een ontwikkelingsverhaal, een fundament, dat het potentieel koppelt en dat actoren weet te overtuigen en mobiliseren, is vandaag nog niet ontworpen of geschreven. In deze studie trachten we dit fundament vorm te geven.” Bekijk hier de online-versie van De Lage Landen

Kaart 'Een landschap dat identiteit verleent' Kaart 'Een landschap dat identiteit verleent'.

Inhoud van de publicatie

De publicatie bevat drie luiken. In het eerste – zowel inleidende als concluderende boekdeel – stelt de studie de vraag hoe we met alle ruimtelijke inzichten en strategieën aan de slag kunnen gaan. Hoe implementeren we ze op het terrein? Welk soort van beleid, welke aanpak en welke coalities zijn nodig om de ingrijpende transities om te buigen tot kansen voor de Lage Landen? Dat is de zoektocht naar een handelingsperspectief.

Het tweede boekdeel ‘Atlas’ definieert zeven unieke, gemeenschappelijke kapitalen van de Lage Landen, zoals de vruchtbare bodem, de innovatieve kenniseconomie of de aanwezigheid van wereldhavens. De kapitalen vertegenwoordigen ieder een kracht die kenmerkend is voor de Lage Landen en waarin ze ook verbonden zijn, soms ondanks hun grote verschillen.

In het laatste boekdeel ‘Transities’ buigt de studie zich over vier grote veranderingen die zich vandaag voltrekken: de transitie naar hernieuwbare energie, naar een schone en gedeelde mobiliteit, naar een gezonde landbouw en naar een circulaire economie. Voor elk van die transities formuleert de studie een aantal ingrijpende ruimtelijke strategieën die de Lage Landen voorbereiden op een duurzame en welvarende toekomst.

Kaart 'Open woningmarkt' Kaart 'Open woningmarkt'.

Productie van de publicatie

Vereniging Deltametropool heeft met name gewerkt aan het tweede boekdeel ‘Atlas’. De publicatie is opgesteld in opdracht van het Departement Omgeving (Vlaanderen), het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Nederland), Team Vlaams Bouwmeester (Vlaanderen) en het College van Rijksadviseurs (Nederland) en in samenwerking met Architecture Workroom Brussels, Jelte Boeijenga, West 8, Xaveer De Geyter Architecten, Tractebel en Alterra/WUR. De studie is het fundament om een gedeelde Vlaams-Nederlandse agenda op te stellen.

terug naar boven terug naar boven