Ed Nijpels ontvangt op de IABR “Pleidooi 2050 – deltaplan voor de energietransitie”

Pleidooi 2050 stelt: geen energietransitie zonder nationaal ruimtelijk programma

Op dinsdagavond 3 juli wordt op de IABR het Pleidooi 2050 aangeboden aan Ed Nijpels – voorzitter van het Klimaatberaad. Pleidooi 2050 is op initiatief van Vereniging Deltametropool samen met de vakwereld opgesteld. De kernboodschap van het pleidooi is: geen energietransitie zonder nationaal ruimtelijk programma, zonder een plan voor hoe de komende dertig jaar op nationaal en regionaal niveau in samenhang de ruimtelijke kwaliteit van onze steden en landschappen wordt gewaarborgd. Dit sluit aan bij deze editie van de IABR die volop inzet op het stevig verankeren van ruimtelijk ontwerp in de aanpak van de energietransitie en omgekeerd, en die de energietransitie positioneert als een hefboom voor stedelijke kwaliteit, voor een sociaal inclusieve stad: Energie=Ruimte=Solidariteit.

Energietransitie is meer dan alleen een technische opgave

Het klimaatakkoord stuurt aan op stevige afspraken. Gezien onze nationale staat van dienst op het gebied van duurzame energie betekent dat een noodzakelijke koerswijziging. Tegelijkertijd maken verschillende nationale en regionale verkenningen duidelijk dat de ruimtelijke veranderingen overal en voor iedereen zichtbaar zullen worden, dat iedereen ermee te maken zal krijgen. De energietransitie is daarom meer dan afspraken over infrastructuur en petajoules en daaraan gekoppelde doelstellingen. De belangrijkste vraag, die deze editie van de IABR dan ook stelt, is tot het produceren van welke nieuwe ruimtelijke kwaliteit de energietransitie ons in staat stelt. Alle kennis en kunde moet worden ingezet om de ruimtelijke gevolgen welbewust uit te werken, niet alleen om verdere vertraging te voorkomen en maar om tegelijkertijd te borgen dat het realiseren van de klimaatdoelen in de toekomst ook sociaalmaatschappelijke winst oplevert.

Ontwerp en klimaatberaad

Op 3 juli komen vragen aan bod als: Hoe zou een nationaal programma voor de energietransitie eruit kunnen zien? Wat is er nodig om de ruimtelijke en maatschappelijke impact van de energietransitie op een kwalitatief hoogwaardige manier te verankeren? Tot het produceren van welke nieuwe stedelijke kwaliteit stelt de energietransitie ons in staat? En hoe borgen we dat de ontwerpwereld een rol speelt bij het adresseren van de huidige ‘missing link’ tussen het wat en het hoe van de energietransitie?
Tijdens het debat wordt ook de analogie met soortgelijke programma’s verkend waarin ruimtelijke kwaliteit en nationale aanpak hand in hand gaan, zoals het Deltaprogramma en Ruimte voor de Rivier.

Sprekers

Naast Ed Nijpels zullen onder andere Ben de Reu, gedeputeerde van de provincie Zeeland, Jeroen Haan, bestuurder van het hoogheemraadschap van Rijnland, Rijksbouwmeester en IABR–curator Floris Alkemade, Vlaams Bouwmeester en IABR–curator Leo Van Broeck, en experts op het gebied van energie en ruimte Dirk Sijmons en Joost Schrijnen deelnemen aan het debat, dat wordt geopend door George Brugmans, bestuurder-directeur van de IABR, en dat zal plaatsvinden onder leiding van Paul Gerretsen, agent van Vereniging Deltametropool.

Pleidooi 2050  Naar een deltaplan voor de energietransitie

Datum:           Dinsdag 3 juli 2018
Tijd:                19:30 – 21:30
Locatie:          HAKA-gebouw, Vierhavensstraat 38, 3029 BE Rotterdam
Toegang:        Gratis, aanmelden verplicht via deze link
Voertaal:        Nederlands

Over IABR — 2018+2020 — THE MISSING LINK

De IABR heeft de edities van 2018 en 2020 volledig in het teken gezet van de Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties en het Klimaatverdrag van Parijs. Het eerste deel van het tweeluik IABR−2018+2020 is daarom een ‘werkbiennale’ met als centrale vragen: hoe kunnen we, vanuit het ruimtelijk ontwerp, effectief reageren op de door de mens veroorzaakte klimaatverandering? Wat houdt ons nog tegen om op te schalen en te versnellen om de klimaatdoelstellingen daadwerkelijk te halen? Wat is THE MISSING LINK?
George Brugmans, bestuurder-directeur van de IABR, vroeg de drie curatoren, de Nederlandse Rijksbouwmeester Floris Alkemade, de Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck en de Belgische architect Joachim Declerck, om als en met ontwerpers, samen met de IABR, op zoek te gaan naar antwoorden op deze vragen.

Om die grote, veelomvattende opgave op een zinvolle manier te kunnen onderzoeken is besloten het werkgebied in eerste instantie te beperken tot de Rijn-Maas-Schelde Delta, de Delta van de Lage Landen. Samen met vele partners richt de IABR zich in 2018 op onze toekomst in de delta en daarna, op weg naar 2020, wordt de delta van de toekomst weer steeds meer aan de wereld gekoppeld. Onze toekomst in de delta, de delta van de toekomst.

De hoofdtentoonstelling in Rotterdam is tot en met 8 juli 2018 te zien in het HAKA-gebouw in het Merwe-Vierhavensgebied (M4H). In diezelfde periode én in het najaar is het World Trade Center in de Noordwijk in Brussel de locatie voor een tweede tentoonstelling. Meer op www.iabr.nl

Noot voor de redactie

Voor meer informatie over IABR–2018+2020–THE MISSING LINK kunt u contact opnemen met persvoorlichter Nancy van Oorschot, via pers@iabr.nl of 06-41684324. Downloads via de perspagina van de website van de IABR.

terug naar boven terug naar boven