Vereniging Deltametropool

De onafhankelijkeVereniging Deltametropool heeft als doel de in Nederland in beginsel reeds aanwezige metropool tot verdere ontwikkeling te brengen.

 

Onderstaand vindt u meer informatie over de vereniging, haar doelstelling, voorgeschiedenis en leden.

Facebook Like   Tweet  
 English  
Bezoekadres

Aert van Nesstraat 45 - 13e etage, 3012 CA Rotterdam

Postadres Postbus 600, 3000AP Rotterdam
Telefoon

+31 (0)10 737 0340

E-mail | secretariaat@deltametropool.nl |
Website | www.deltametropool.nl |
Media | Linked-in  |  Twitter  |  Flickr |  Issuu  |  Twissues  |
   
ANBI Sinds 2013 is de vereniging geaccrediteerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling  | ANBI |
RSIN 809262691

 

 

Vereniging Deltametropool

Vereniging Deltametropool is een vrijplaats die de ruimte schept om, buiten de gebruikelijke kaders, nieuwe ideeën te ontwikkelen en een scherpe discussie over de Deltametropool te voeren. Het is een laboratorium voor het agenderen van vernieuwende onderwerpen en een platform voor het aanjagen van de discussie over de toekomstige Nederlandse metropool. De vereniging stelt zich daarmee ten doel  de discussie over de ontwikkeling van de Deltametropool voort te stuwen en ideeën op te werken tot toepassing in de praktijk. Een overzicht van verenigingspublicaties, voortgekomen uit projecten en samenwerkingen vindt u op onze | ISSUU publicaties | webpagina.

 

 

Netwerk voor metropolitane ontwikkeling

De vereniging is een brede publieke organisatie die zich verantwoordelijk voelt voor de duurzame ontwikkeling van de Deltametropool. In de vereniging komen het bedrijfsleven, publieke belangengroepen, onderzoeksinstellingen en overheden samen. De vereniging maakt het mogelijk te werken aan een maatschappelijk gedragen ontwerp van het grootstedelijke gebied van Nederland, gericht op welzijn, welvaart en de versterking van haar internationale concurrentiepositie.

 

Werkplan

Het werkplan geeft richting aan de koers van Vereniging Deltametropool. Het beschrijft naast de geschiedenis en achtergrond van de vereniging ook de rol, doelstellingen, thema's en werkwijze van de vereniging.

 

| Werkplan Vereniging Deltametropool 2009/2010 |

 

Verklaring Deltametropool
De in 1996 gestarte samenwerking tussen de vier wethouders Ruimtelijke Ordening van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht resulteerde in februari 1998 in een gezamenlijke verklaring met betrekking tot de strategie om in de Randstad te transformeren in een stedelijk complex van internationaal formaat: een Europese Deltametropool. Het centrale begrip in deze strategie is groei. De ontwikkeling van de Deltametropool gezien als een groeiproces dat, historisch bezien, reeds eeuwen geleden is begonnen. In de tweede helft van de twintigste eeuw doet zich hierin een tempoversnelling voor. En het ontstaan van de Europese Unie geeft dit tempo nog een extra impuls. De kern van de verklaring van 1998 is samengevat in artikel 2 van de statuten van de Vereniging Deltametropool, gedateeerd op Februari 1998 (ISBN 90-76630-03-8).

| verklaring deltametropool | (Nederlandse PDF)
| declaration deltametropolis | (English PDF)

 

Doelstelling (statuten, artikel 2)

1.

De vereniging stelt zich ten doel om, gegeven het ontstaan van de Europese Unie, in West-Nederland de in beginsel reeds aanwezige metropool tot ontwikkeling te brengen. Bestaande en verder te versterken kenmerken van deze metropool zijn:

 

- een configuratie van goed verbonden vitale steden rond

  een waterrijk groen hart

- een grote rijkdom aan en differentiatie in economische

  bedrijvigheid

- grote culturele en historische waarden

 

Gelet op de ligging ervan in de delta van Rijn en Maas wordt deze metropool Deltametropool genoemd.

   

2.

De vereniging hecht bijzondere waarde aan ruimtelijke ordening als instrument om de relatief autonome ontwikkelingen in de waterhuishouding, het cultuurlandschap, het patroon van steden en dorpen, het netwerk van verbindingen en het brede scala van bedrijvigheid verder te integreren tot een Deltametropool van internationaal erkende kwaliteit.

   

3.

De vereniging tracht haar doel te bereiken door:

 

a.

onderzoek en ruimtelijk ontwerp, mede op basis van vergelijking met andere metropolen

 

b.

Beïnvloeden van de publieke opinie ten gunste van metropoolvorming in de zin zoals beschreven in art. 2, lid 1 en 2

 

c.

bevorderen van samenwerking tussen voor dit doel relevante partijen in de vorm van coalities, allianties, werkmaatschappijen en dergelijke

 

d.

bevorderen van generieke maatregelen (wet- en regelgeving) en specifieke activiteiten (projecten) die de ontwikkeling van de Deltametropool ten goede komen

 

e.

al het overige dat wettelijk is toegestaan en het doel van de vereniging bevordert.

   
  | Statuten Vereniging Deltametropool | (PDF)

Leden
Het lidmaatschap staat open voor overheden, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en particulieren.

Een overzicht van onze institutionele leden kunt u | hier | vinden.

Organisatie
Informatie over de werknemers in het agentschap en de leden van zowel het dagelijks- als algemeen bestuur kunt u | hier | vinden.

Activiteiten
Overzichten van de door de vereniging uitgevoerde activiteiten vindt u onder de kopjes | Publicaties | en | Activiteiten |.
26|11|2009
Vereniging

VACATURE: Vereniging Deltametropool zoekt per direct een stagiair voor werkzaamheden op het gebied van metropolitane strategie en planning.

19|09|2017
Vereniging

Word lid van de onafhankelijke Vereniging Deltametropool. We verwelkomen zowel institutionele als particuliere leden.

01|12|2015
Vereniging

Contactgegevens voor het agentschap en de verschillende publicaties en projecten. Tevens is er een routebeschrijving beschikbaar.

15|04|2013
Vereniging

De organisatie van Vereniging Deltametropool bestaat uit het Agentschap (zie foto), en een Dagelijks Bestuur.

31|08|2010
Vereniging

Het ledenoverzicht van de vereniging, opgedeeld naar soort organisatie, onze partners in kennis en projectpartners.

01|01|2016
Vereniging

Voorzitterswissel Leen Verbeek is op 16 december 2013 benoemd tot voorzitter van de vereniging. Hij volgt Duco Stadig op, die aantrad bij de oprichting in 1998.

16|12|2013
Vereniging

Paul Gerretsen is sinds 1 april 2008 agent van Vereniging Deltametropool.

01|07|2008
Vereniging

The independent Deltametropolis Association aims to develop, the in principal already present, deltametropolis in the West of the Netherlands.

26|11|2009
Vereniging

Become a member of the independent Association Deltametropolis. We encourage both institutions and private persons to become members.

26|11|2009
Vereniging