Hollandblad

In februari 2011 is het laatste Hollandblad uitgekomen. Dit achtste nummer is geheel vernieuwd en had het thema 'Bereikbaarheid, bottom-up'.

Ontvangst HB en meer info:

| Aanmeldformulier Hollandblad |

| Hollandblad@deltametropool.nl |

Hollandblad 2012 - opgeschort

Als gevolgd van de crisis heeft het Dagelijks Bestuur moeten besluiten de fysieke versie van het Hollandblad stop te zetten. Een eerste stap is gezet met omzetting naar een digitaal format, echter heeft het DB  besloten - gezien de teruglopende contributie-inkomsten en hoeveelheid aan overige activiteiten - dat het Hollandblad voorlopig geen prioriteit heeft en tot nader order is opgeschort. Ziet u desondanks mogelijkheden voor of heeft u interesse in ondersteuning van Hollandblad #9, dan verneemt het agentschap dat graag!


Downloads:

| Hollandblad 'Bereikbaarheid, bottom-up' | (PDF)

| Hollandblad 'Geen ruimte, geen geld' | (PDF)

| Hollandblad 'Angst voor de Metropool' | (PDF)

| Hollandblad 'Rethinking' | (PDF)

| Hollandblad 'Zomer 2008' | (PDF)

 

| Lees alle edities sinds 2005 online op ISSUU |

 

Webpagina's laatste 5 edities:

| Hollandblad 'Bereikbaarheid, bottom-up' |

| Hollandblad 'Geen ruimte, geen geld' |
| Hollandblad 'Angst voor de Metropool' |

| Hollandblad 'Rethinking' |
| Hollandblad 'Zomer 2008' |

  Hollandblad

Het Hollandblad is het periodiek van de Vereniging die twee maal per jaar verschijnt. Met dit blad proberen we op inhoudelijke en open wijze de discussie over metropoolvorming en ontwikkelingen die daarmee samenhangen een impuls te geven. Het Hollandblad is in de eerste plaats gericht op een brede groep Randstad professionals. Mensen die beroepsmatig of vanuit eigen interesse bezig zijn met de (ruimtelijke) ontwikkelingen binnen de Randstad. Naast inhoudelijke diepgang geeft het Hollandblad ook een overzicht van de activiteiten en publicaties van de vereniging en biedt het een platform voor ideeën over de ontwikkeling van de Randstad.

 

Vernieuwing

Het Hollandblad is in 2009 vernieuwd. Hoofdredactrice Annemiek Rijckenberg verzorgt samen met een gastredacteur nu de inhoudelijke body. Yvonne Zonderop (freelance Volkskrant-journalist) zorgt voor het rompartikel. De vernieuwing zit naast de inhoudelijke verdieping in een rustiger vormgeving. Het Hollandblad heeft zich ontwikkeld tot een inhoudelijk platform dat aanzet tot verdere discussie, die in de nabije toekomst op de nieuwe website gevoerd kan worden.

 

Thematische formule

Elk nummer stelt een thema centraal. Een rompessay zet het thema uiteen en geeft een inhoudelijk context aan. Hierna volgen artikelen, interviews, illustraties, samenvattingen en projectbeschrijvingen van gastschrijvers die aspecten van het thema uitlichten en verdiepen.

 

Volgende editie

De negende editie van het Hollandblad heeft als concept thema 'Decentralisatie’ en stond gepland voor het najaar van 2012.

 

Aanwijzingen voor auteurs

  1. Gastschrijvers worden verzocht de afgewerkte tekst in te dienen in Word of Open Office-format begeleid door een digitale (portret)foto van goede kwaliteit en korte profielschets.
  2. De stukken worden, voorzien van naam en telefoonnummer, per e-mail gestuurd naar | Hollandblad@deltametropool.nl |.
  3. Indien er gerelateerde teksten dan wel multimediale uitingen zijn (video, foto, pdf) waar naar verwezen wordt in de tekst, die extra achtergrondinformatie geven dan wel waar naar gelinkt kan worden via www.deltametropool.nl dan voegt de auteur deze bestanden of links, waar mogelijk, toe.
  4. Indienen van kopij houdt in dat de auteur toestemming verleent tot publicatie in het Hollandblad. Ook gaat de auteur akkoord met de publicatie van het artikel op het internet.
  5. De redactie stelt de gepubliceerde bijdrage niet aan anderen voor overname ter beschikking dan na overleg met de auteur.
  6. De auteur van een artikel ontvangt gratis drie exemplaren van het nummer waarin de bijdrage is gepubliceerd. Indien meer exemplaren gewenst zijn dan kan dit aangevraagd worden via | Hollandblad@deltametropool.nl |.

 

Deadlines 2010/2011

Data voor de inzending van artikelen zijn (bij benadering):

Hollandblad 6 - Angst voor de Metropool   |   15 februari 2010

Hollandblad 7 - Geen ruimte, geen geld   |   15 augustus 2010

Hollandblad 8 - Bereikbaarheid, bottom-up   |   15 januari 2011

Hollandblad 9 - opgeschort

 

Redactioneel

De redactie van het Hollandblad behoudt zich het recht voor aangeleverde stukken te redigeren, in te korten dan wel aan te vullen.

 

Facebook Like   Tweet  
01|09|2005
Publicatie

Vereniging Deltametropool werkt aan een NIEUWE UITSTRALING en aan een nieuwe WEBSITE! Onze bestaande website is momenteel niet up to date, onze excuses ervoor.

30|11|-0001
Publicatie

Boekpresentatie en debat:

'Het volgende landschap'

Wat kunnen we leren van de Landschapstriënnale?

28 mei in de Tolhuistuin

30|04|2018
Publicatie

Toekomstverkenning

van het maritieme cluster en het belang van een regionale ruimtelijke strategie

30|11|-0001
Publicatie

Spot On - het landschap als vestigingsvoorwaarde. Publicatie (2017) over de inzet van het Nederlandse landschap in het economisch vestigingsklimaat?

01|09|2017
Publicatie

In dit retrospectief blikt Vereniging Deltametropool terug op een veelbewogen jaar.

21|02|2018
Publicatie

Verstedelijkingsopgave van Nederland

IPO, G4 en G32 zochten voor het eerst naar een gezamenlijke aanpak voor de Verstedelijkingsopgave.

10|10|2017
Publicatie

'Energie & Ruimte - een nationaal perspectief’ presenteert een nationale visie op de energietransitie en haar ruimtelijke impact.

04|09|2017
Publicatie

Voor Bicycle Landscape fietste Yorit Kluitman door alle 388 Nederlandse gemeenten en fotografeerde het open landschap, zonder mensen of bebouwing: een dwarsdoorsnede van het geordende Nederland. Zijn drijfveer is een fascinatie voor de georganiseerde grafische structuur van de open ruimte.

23|08|2017
Publicatie

Manifest Binnenstedelijke Gebiedstransformaties. De vereniging en het College van Rijksadviseurs ondersteunen dit manifest van diverse partijen. 

08|03|2017
Publicatie

Drechtsteden, maritieme top woonlocaties.  Inventarisatie van ontwikkellocaties. Het ontwikkelde model koppelt ruimtelijke kwaliteiten aan woonwensen.

14|02|2017
Publicatie

NOVI NU bundelt vier essays rondom de thema’s Next Farming, Next Living, Next Economy en Next Energy.

04|01|2017
Publicatie

Publicatie Blind Spot bespreekt het belang van een hoogwaardig landschap voor het vestigings-klimaat, aan de hand van tien metropolitane regio's wereldwijd.

 

19|04|2016
Publicatie

Werkboeken: Loket Knooppunten 2015 In de vier stationsgebieden Almere Centrum, Oss, Nijmegen en Eindhoven wordt de ontwikkeling gestimuleerd.

01|07|2015
Publicatie

Met de nieuwste Stadsnatuurkaart Rotterdam kan je op zoek naar de Rotterdamse wildernis en de natuurlijke stad beleven. Op naar een coherent stadsnatuur netwerk!

11|10|2015
Publicatie

City Deal Binnenstedelijk Bouwen en Transformatie De vereniging heeft deze City Deal, op 24 maart 2016 te Den Haag, mede ondertekend.

24|03|2016
Publicatie

DialogueMaps: interactief kaart-instrument voor landschapswaard-ering, gericht op gebieden met complexe waarderingsdiscussies in het (stedelijk) landschap.

21|11|2015
Publicatie

Duurzame Verstedelijking & Agglomeratiekracht Studie naar en pleidooi voor een integrale verstedel-ijkingsstrategie om de internationale concurrentiepositie te vergroten.

03|11|2014
Publicatie

Oproep Vereniging Deltametropool roept op tot metropolitane strategie en agenda voor Nederland. Randstad is niet genoeg! #deltametropoolnederland

26|05|2015
Publicatie

Opgave van de Maand een nieuwsbrief die iedere maand één van de 12 onvermijdelijke opgaven van het Jaar van de Ruimte belicht.

01|02|2015
Publicatie

Werkboeken: Loket Knooppunten Met de selectie van drie stations-gebieden in de provincie Noord-Holland ging het Loket Knooppunten (CRA) van start.

29|09|2014
Publicatie

Internationale Connectiviteit van de Zuidelijke Randstad Een Kwalitatieve vergelijking van de Zuidelijke Randstad in internationaal perspectief.

01|11|2014
Publicatie

Duurzame TOD van Qinghe Station Verslag van een werkweek in Beijing, genaamd 'The Sino-Dutch Approach', over Transit-Oriented Development van Qinghe station.

22|09|2014
Publicatie

Update - SprintStad #6 geeft inzicht in de geboekte vorderingen in 2013 en een vooruitblik op 2014 en verder. Het is de laatste Update in de serie.

19|03|2014
Publicatie

Publicatieoverzicht van het thema Metropolitane Strategieën. Ook vindt u hier een overzicht van alle themabijeenkomsten.

13|10|2014
Publicatie

Publicatieoverzicht van het thema Ruimte en Mobiliteit. Ook vindt u hier een overzicht van alle themabijeenkomsten.

10|09|2014
Publicatie

Publicatieoverzicht van het thema Landschap van de Deltametropool. Ook vindt u hier een overzicht van alle landschapsbijeenkomsten.

04|08|2014
Publicatie

Knooppunten in Stadsregio Rotterdam Met het opstellen van stationsprofielen is de differentiatie van 9 knooppunten in de Stadsregio Rotterdam in beeld gebracht.

03|02|2014
Publicatie

Het Manifest en Werkboek voor het Metropolitane Gebied Leiden is een eerste aanzet om het metropooldenken op de regionale agenda te krijgen.

17|08|2015
Publicatie

De publicatie Maak Plaats! geeft een nieuwe visie op ruimtegebruik en is een co-productie van Vereniging Deltametropool en de Provincie Noord-Holland.

24|01|2014
Publicatie

Maak Plaats! is a publication on transit-oriented development; a smart growth strategy focused on a more efficient use of the existing city and its existing infrastructure network.

01|03|2014
Publicatie

New York - de Impact van Metropolitane Interventie , een artikel dat de invloed van een actie- groep op het grote investerings- kapitaal in New York beschrijft .

10|10|2013
Publicatie

Tijdens de Beijing Design Week 2013 boog een groep Nederlandse experts zich onder de naam 'The Sino-Dutch Approach' over de herontwikkeling van Fengtai.

25|09|2013
Publicatie

Metropolitaan reisverslag: Wat gebeurt er in Amerika? serie over de metropolitane ontwikkeling in de San Francisco Bay Area, zoals opgetekend door Jaap Modder.

 
30|08|2013
Publicatie

Column De Nieuwe Deltametropool over metropoolvorming op wereldschaal, geschreven door Jaap Modder naar aanleiding van de INTA36 conferentie.

24|01|2013
Publicatie

Metropolitaan reisverslag: Wat gebeurt er in ...? serie met inkijk in de metropolitane ontwikkeling in het Midden-Oosten en Azië, zoals opgetekend door Jaap Modder.

18|01|2013
Publicatie

Update - SprintStad #5 toont een actueel overzicht van het 'work in progress', een vooruitblik op de doelstellingen voor 2013 en meer.

24|10|2012
Publicatie

Brief aan kabinetsinformateurs: “Nederland heeft visie op metropolitane ontwikkeling nodig om in grootstedelijke slag overeind te blijven”.

27|09|2012
Publicatie

Update - SprintStad #4 toont de nieuwste ontwikkeling van serious game naar planning support tool, resultaten van de stations-inventarisatie en meer.

27|02|2012
Publicatie

Onderzoek naar de invloed van serious game SprintStad op beleidsontwikkeling, afdeling Planologie - Universiteit Utrecht.

05|12|2011
Publicatie

Publicatie: BESTNET, inventarisatie van Transport Oriented Development in Nederland. Een inspirerend beeld van de kansen en opgaven. De publicatie is online te bestellen.

04|10|2011
Publicatie

Eind februari 2011 is Hollandblad #8 uitgekomen. Dit nummer heeft als thema Bereikbaarheid, bottom-up.

25|02|2011
Publicatie

Update - SprintStad #3 behandelt ondermeer de nieuwe versies van de serious game, onderzoeksresultaten en de planning van het project.

27|04|2011
Publicatie

De FactSheet informeert leden van de vereniging over (opmerkelijke) feiten die een bestaande of toekomstige discussie binnen de Deltametropool kunnen beïnvloeden.

23|03|2011
Publicatie

Het Jaaroverzicht 2010 laat zien op welke activiteiten, publicaties en projecten de vereniging in 2010 heeft ingezet.

30|03|2011
Publicatie

Kiezen voor 4, 3 of 0 vraagt in artikelvorm aandacht voor de bestuurlijke opschaling van de Randstad in het verkiezingsdebat voor de Provinciale Staten 2011.

17|02|2011
Publicatie

Het gezamenlijke opiniestuk uit de vakgemeenschap Supersnelweg, quo vadis? naar aanleiding van het recente regeerakkoord.

21|10|2010
Publicatie

Begin september 2010 is Hollandblad #7 uitgekomen. Dit nummer heeft als thema 'Geen ruimte, Geen geld'.

06|09|2010
Publicatie

Brief aan informateurs: om uit de crisis te komen is ontwikkeling van de Randstad tot een topregio urgenter dan ooit.

15|07|2010
Publicatie

Eind april 2010 is de zesde editie van het Hollandblad uitgekomen. Dit  nummer heeft als thema 'Angst voor de Metropool'.

06|05|2010
Publicatie

Update - SprintStad #2 beschrijft ondermeer de spelsessie-evaluaties, het prototype, de debatbijeenkomst, betrokken partijen en de planning van project SprintStad.

01|06|2010
Publicatie

De nieuwsbrief Private Picks biedt een platform voor interessante initiatieven, ideeën en evenementen omtrent metropolitane ontwikkeling.

26|11|2009
Publicatie

Het jaaroverzicht 2009 laat zien op welke activiteiten, publicaties en projecten Vereniging Deltametropool in 2009 heeft ingezet.

01|02|2010
Publicatie

Eind september 2009 is het laatste Hollandblad uitgekomen. Dit vijfde nummer is geheel vernieuwd en heeft als thema 'Rethinking'.

26|11|2009
Publicatie

Update - SprintStad #1 beschrijft ondermeer de achtergrond, onderzoeksvragen, uitgangspunten en voortgang van project SprintStad alsmede informatie over het spel.

02|11|2009
Publicatie

De tafelrede 'Universiteiten in de Randstad' (Sijbolt Noorda) is de eerste uit een serie tafelredes uitgesproken tijdens de jaarlijkse AB-vergadering van de vereniging.

21|10|2009
Publicatie

Het cahier Rewind | Play | Fast Forward verschijnt als sluitstuk van een reeks conferenties in 2008 en doet daarvan verslag.

19|03|2009
Publicatie

De DVD International Review Standard 2040 n.a.v. de conferentie, met dezelfde titel, die op 15 en 16 december 2008 werd gehouden is uitgebracht.

01|03|2009
Publicatie

Van het Hollandblad is de Zomer 2008 editie uitgekomen met als thema 'tussen Randstad Urgent en Randstad 2040'.

25|07|2008
Publicatie