Werk verandert, het landschap verandert mee

Architectuur van Arbeid

Werk is een belangrijk onderdeel van ons leven. Tegelijkertijd constateren we dat werk maar een kleine rol speelt in de bestaande besluitvorming over verstedelijking. Het is tijd om ook de werk-gerelateerde ruimtelijke vraagstukken mee te nemen in het denken over de stad. Maken we genoeg ruimte, op de juiste plekken, voor een nieuwe economie?

Tijdens het programma van publieke debatten Architectuur van Arbeid hebben we de transitie van werk en werklandschappen in Nederland van verschillende perspectieven bekeken. Worden bedrijfsterreinen niet te makkelijk in woon-werkmilieus getransformeerd? Hoe krijgen innovatieve werkvormen een plek in de stad? En hoe maken we voldoende capaciteit om flexibel in te spelen op toekomstige economische en maatschappelijke ontwikkelingen? Kortom: hoe maken we goede werklocaties waar mensen graag willen zijn?

Lees meer over de uitkomsten van de serie en het vervolg:

#1 Automatisering, digitalisering en de nieuwe productielandschappen

7 maart (Jeanet van Anterpen, CEO Schiphol Area Development Company en Marten Kuijpers, senior onderzoeker in Het Nieuwe Instituut)

#2 Interactiemilieus en het vormgeven van innovatie

9 mei (Maurits de Hoog, directie ruimte en duurzaamheid gemeente Amsterdam en Robbert de Mug, strategisch adviseur gemeente Eindhoven)

#3 De ruimtelijke impact van circulair

4 juli (Anne Loes Nillesen, stedenbouwkundige, oprichter Defacto en Juriën Poulussen, senior adviseur Stec Group)

#4 Werken vs wonen in de strijd om stedelijke ruimte

19 september (Gido ten Dolle, directeur ruimte en economie, gemeente Delft en Elisabeth Boersma, stadsontwikkelaar BPDi, BPD gebiedsontwikkeling)

#5 De terugkeer van de maakindustrie

31 oktober (Jurriaan van den Eijkhof, strategisch adviseur, ORAM en Birgit Hausleitner, onderzoeker | lector, TU Delft)

#6 Werklandschap als speeltuin van de toekomst

12 december (Charlotte Ernst, co-founder Hof van Cartesius | eigenaar Buurman Utrecht en Daan Zandbelt, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving | partner De Zwarte Hond)

 

 

Vervolg

‘Architectuur van Arbeid’ is een onderzoekstraject van Vereniging Deltametropool naar de transitie van werklandschappen in Nederland. Tussen maart en december 2019 hebben we zes publieke debatten georganiseerd in Het Nieuwe Instituut in Rotterdam. In 2020 gaan we het onderwerp praktischer aanpakken. Ons doel is om samen met institutionele partijen en kennispartners te onderzoeken hoe werklocaties toekomstbestendig gemaakt kunnen worden. Dit kunnen we doen door het opstellen van een toolbox en dit toe te passen op casestudies. Tegelijkertijd, willen we ook de ruimtelijke opgaven gerelateerd aan alle zes debatten van de series, in kaart brengen en toelichten. Om dit te kunnen bereiken plannen we multidisciplinaire expertmeetings in het voorjaar van 2020.

#6 Werklandschappen als speeltuin van de toekomst

19:00 – 21:00 | Het Nieuwe Instituut, Museumpark 25, Rotterdam
Recetas Urbanas | Loulou Cherinet: ‘House of Words’ — Göteborg International Biennial for Contemporary Art 2015

— column —

In de strijd om ruimte tussen alle stedelijke opgaven, lijken bestaande werklandschappen de enige plek te zijn waar alles mag en iedereen welkom is. Kunnen deze gebieden een nieuw paradigma vertegenwoordigen van anders samenleven en -werken? Hoe is dit te sturen en wie is aan zet?

Met bijdrages van:

 • Daan Zandbelt (Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving, College van Rijksadviseurs): De werkende stad & werkende clusters
 • Charlotte Ernst (co-founder Hof van Cartesius en eigenaar Buurman Utrecht): Hof van Cartesius – Werkspoorkwartier; circulaire gebiedsontwikkeling werklandschap bottom-up

#5 De terugkeer van de maakindustrie

31 oktober | 19:00 – 21:00 | Het Nieuwe Instituut
Foto: Brompton factory UK 2017

— column —

Na een lange periode van globalisering komen nieuwe vormen van maakindustrie terug in Nederland. Wat is typisch voor de plekken van het nieuwe maken, in vergelijking met de oude industrie? Hoe verhoudt de maakindustrie zich tot andere stedelijke activiteiten zoals wonen, recyclen of leren? Creëren we voldoende ruimte voor maken in de huidige stedelijke ontwikkelingen?

Met bijdrages van:

 • Jurriaan van den Eijkhof (strategisch adviseur, ORAM) To make a productive city: How to incorporate (manufacturing) industry in an urban environment that focuses on housing?
 • Birgit Hausleitner (onderzoeker | lector, TU Delft) Cities of Making: Spaces for manufacturing and a multi-disciplinary co-creation instrument towards them.

#4 Werken of wonen en de strijd om ruimte

19 september | 19:00 – 21:00 | Het Nieuwe Instituut
Foto: Ana Luisa Moura | M4H – Rotterdam 2019

— column —

In hoeverre heeft het realiseren van woningbouw op werklocaties een bijdrage aan duurzame, aantrekkelijke en innovatieve werkomgevingen? Wat zijn de consequenties van het mixen van wonen en werken vanuit zowel een economisch als bestuurlijk perspectief? Is het realistisch om functiescheiding achter ons te laten en te streven naar een integrale aanpak van diverse ruimtelijke opgaven.

Met bijdrages van:

 • Gido ten Dolle, Directeur Ruimte en Economie, Gemeente Delft: Verstedelijkingsalliantie en de herontwikkeling van de Schieoevers
 • Elisabeth Boersma, Stadsontwikkelaar BPDi, BPD Gebiedsontwikkeling: Transformatie van bedrijventerreinen en herstructurering van woningcorporaties in Eindhoven en Tilburg

#3 De ruimtelijke impact van circulair

4 juli | 19:00 – 21:00 | Het Nieuwe Instituut
Foto: Mensenwerk (Spontaneous City International) — Achtersluispolder 2017

— column —

Hoe pakken we op verschillende schaalniveaus de transitie naar een circulaire economie aan en wie is daarbij aan zet? Welke consequenties heeft dit voor de ontwikkelingsstrategie van werklocaties? Reserveren we genoeg ruimte op de juiste plekken voor het verduurzamen van productie? Hoe kunnen kringlopen in de verstedelijkingsopgave vorm krijgen?

Met bijdrages van:

 • Juriën Poulussen, adviseur, Stec Group – De regio als actor: leider of volger richting circulaire werklocaties?
 • Anne Loes Nillesen, stedenbouwkundige, oprichter Defacto: Vintage verstedelijking, circulaire aanpak van de verstedelijkingsopgave

#2 Interactiemilieus en het vormgeven van innovatie

9 mei | 19:00 – 21:00 | Het Nieuwe Instituut
Foto: Ed van der Elsken — Philips NatLab — 1984 – 1989

— column—

Zijn de huidige interactiemilieus inclusief en divers genoeg? Hoe open zijn innovatiemilieus, gezien hun spagaat tussen kennis delen en tegelijk intellectueel eigendom beschermen? Welke ruimtelijke ecosystemen koppelen kennis aan andere delen van de economie, zoals landbouw, maakindustrie en logistiek?

Met bijdrages van:

 • Prof. Ir. Maurits de Hoog, Directie Ruimte en Duurzaamheid, Gemeente Amsterdam – Ontwerpen aan de kwaliteit van interactiemilieus: de genealogie van kennisclusters
 • Robbert de Mug, Strategisch Adviseur, Gemeente Eindhoven – Brainport City: het ontwikkelen van Eindhoven als Kennisstad

#1 Automatisering, digitalisering en de nieuwe productielandschappen

7 maart | 19:00 – 21:00 | Het Nieuwe Instituut
Foto: Theo Baart | Atlas Metropoolregio Amsterdam 2018

Zijn mensen gewenst op de werkplekken van de toekomst? Worden locatievoordelen straks bepaald door wereldwijde datastromen? Welke rol heeft de overheid hier nog in?

— column —

Met bijdrages van:

 • Jeanet van Antwerpen, CEO, Schiphol Area Development Company – It’s the job and the spot! – Ontwikkeling van toekomstbestendige werklocaties: Waar willen mensen werken?
 • Marten Kuijpers, senior onderzoeker, Het Nieuwe Instituut – De Architectuur van het Achterland – Ruimtelijke implicaties van automatisering van werk

terug naar boven terug naar boven