Vereniging
Deltametropool
Postbus 2885
2601 CW Delft
T: 015-2153011
F: 015-2153018
E: secretariaat@
deltametropool.nl
 
 
   
 
word lid!

 
 


De doelstelling van de Vereniging Deltametropool zoals hieronder staat beschreven komt uit de statuten.

artikel 2

1.

De vereniging stelt zich ten doel om, gegeven het ontstaan van de Europese Unie, in West-Nederland de in beginsel reeds aanwezige metropool tot ontwikkeling te brengen. Bestaande en verder te versterken kenmerken van deze metropool zijn:

  • een configuratie van goed verbonden vitale steden rond een waterrijk 'groen hart'
  • een grote rijkdom aan en differentiatie in economische bedrijvigheid
  • grote culturele en historische waarden

Gelet op de ligging ervan in de delta van Rijn en Maas wordt deze metropool Deltametropool genoemd.

   

2.

De vereniging hecht bijzondere waarde aan ruimtelijke ordening als instrument om de relatief autonome ontwikkelingen in de waterhuishouding, het cultuurlandschap, het patroon van steden en dorpen, het netwerk van verbindingen en het brede scala van bedrijvigheid verder te integreren tot een Deltametropool van internationaal erkende kwaliteit.

   

3.

De vereniging tracht haar doel te bereiken door:

a.

onderzoek en ruimtelijk ontwerp, mede op basis van vergelijking met andere metropolen

b.

Beïnvloeden van de publieke opinie ten gunste van metropoolvorming in de zin zoals beschreven in art. 2, lid 1 en 2

c.

bevorderen van samenwerking tussen voor dit doel relevante partijen in de vorm van coalities, allianties, werkmaatschappijen en dergelijke

d.

bevorderen van generieke maatregelen (wet- en regelgeving) en specifieke activiteiten (projecten) die de ontwikkeling van de Deltametropool ten goede komen

e.

al het overige dat wettelijk is toegestaan en het doel van de vereniging bevordert.

 
» Statuten Vereniging Deltametropool