Veenweidegebied van de Deltametropool

Recent zijn mogelijke toekomst-perspectieven van vijf veenweide-gebieden onderzocht, dichtbij stedelijke agglomeraties in West-Nederland. Het project is geïnitieerd door Vereniging Deltametropool en DS landschaps-architecten, en mogelijk gemaakt door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Bij het project zijn naast vele experts ook belanghebbenden in het veenweidegebied zelf betrokken.

Facebook Like   Tweet  

 

THEMA Landschap van de Deltametropool

|

Metropolitane Voedselhubs - [Veenweidegebied van de Deltametropool]

Stadsnatuurkaart Rotterdam - Landschap als vestigingsvoorwaarde

DialogueMaps

 

 

Gezien het grote aantal studies dat al gedaan wordt bij provinciale overheden en kennisinstellingen, vaak vanuit landbouw- of natuurperspectief, is er gekozen voor:

 

 1. Positionering van het veenweidegebied als integraal deel van de stedelijke agglomeratie in West-Nederland. Wat is het belang en de rol van deze gebieden in de Deltametropool?
 2. Beginnen op het laagste schaalniveau, met boeren en andere belanghebbenden, in de overgangszone tussen stad en land. Welke lokale dynamiek en problematiek is hier aanwezig?

 

 LAATSTE NIEUWS

 

 Afspraken voor de vervolgstudie

Op 1 september 2014 vond een bijeenkomst plaats met o.a. DS landschapsarchitecten, RCE, Veenweide Innovatiecentrum, LTO Noord, PBL, provinciaal landschap en waterschappen. Hieruit kwamen ideeën voor het vervolg van dit onderzoek. | Lees meer... |

 

Eindpublicatie 'Veenweidegebied van de Deltametropool' gereed

(door Vereniging Deltametropool, DS landschapsarchitecten

en Rijksdienst Cultureel Erfgoed)

 

Veenweidegebied publicatie

 

 

 

   Aannames

 1. De veenweidegebieden nabij de steden gaan op korte termijn sterk veranderen, door trends in de agrarische ontwikkeling, nieuw landbouw- en natuurbeleid, inklinking van het veen en vergrijzing van de bevolking. Ook neemt de recreatie op het platteland een vlucht en groeit de behoefte aan rurale diensten. Het is dus niet de vraag óf verandering plaats zal vinden, maar hóe en wát er zal veranderen.
 2. De meest kansrijke transitie komt uit de veenweidegebieden zelf. Collectieven van boeren kunnen samen met stedelijke ondernemers en organisaties nieuwe markten aanboren in de metropoolregio, bijvoorbeeld recreatie en zorg, nieuwe vormen van natuur- en waterbeheer en streekproducten. Kansen en scenario’s zijn hiervoor vaak nog niet genoeg in beeld gebracht en uitgewerkt.

 

Weidekaart van West-Nederland

(klik op illustratie voor grote versie)

 

 

   Workshops in vijf veenweidegebieden

Er is een serie workshops is gehouden in veenweidegebieden nabij de grote steden, met belanghebbenden uit het gebied zelf, beleidsmakers en experts. Aan de hand van kaarten - over de ontstaansgeschiedenis, bodemdaling, stromen van mensen en goederen, vergrijzing en inkomen - is gereflecteerd op de ontwikkeling van hun polder. De centrale vraag hierbij was: hoe ziet het landschap er over 20 jaar uit?

 

Polder Rijneveld (Boskoop) - Hoe om te gaan met het internationaal bekende landschap van kleinschalige boomkwekerijen, nu vergrijzing en schaalvergroting toeslaat? "Een boom uit Boskoop is als een ham uit Parma"

 

Zouteveense Polder (Midden-Delfland) - Hoe kunnen ondernemers het veenweidelandschap benutten voor een duurzame diverse economie, en zo het landschap open houden in een verstedelijkte regio? "Landschapskwaliteit als uitgangspunt voor een continue dialoog tussen ondernemers en overheid"

 

Krommenieër Woudpolder (Uitgeest) - Hoe kunnen natuur(beheer), recreatie en melkveehouderij elkaar versterken, nu de rijksoverheid zich terugtrekt uit het landschapsbeheer? "Stilte en weidevogels als streekproduct"

 

Grote Polder (Zoeterwoude) - Hoe kan dit gebied zijn positie als kaasmakerij en recreatiegebied versterken, in tijden van schaalvergroting, en zo het cultuurlandschap in de toekomst behouden?

 

Polder Ruige Weide (Oudewater) - Hier staan geen ontwikkelingen op stapel, behalve de afschaffing van de EU-melkquota. Het gebied fungeert in het project als referentie en 0-meting.

 

 

Workshop: Polder Rijneveld - Boskoop


Bereikbaarheid - Veenweidegebieden

Bereikbaarheid van de 5 veenweidegebieden

(klik op illustratie voor grote versie)

 

 

   Resultaten en onderwerpen voor het vervolg

De resultaten van het onderzoek zijn gebundeld in een publicatie en vier FactSheets. Op 27 juni werd over het onderwerp een bijeenkomst gehouden in Amersfoort en tevens vond een discussie plaats op | LinkedIn |. Mireille Dosker (Landschap Noord-Holland), Jan Strijker (Provincie Zuid-Holland), Theo Stam (LTO Noord) en Jan Kromwijk (Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden) reflecteerden op de uitkomsten.

 

Enkele resultaten:

 1. Het veenlandschap van West-Nederland is internationaal uniek. Doorgaan op de huidige weg zal door bodemdaling leiden tot nieuwe landschappen (droogmakerij).
 2. De onderzochte polders hebben een enorm potentieel verzorgingsgebied in de stedelijke agglomeratie. Veel boeren zoeken actief naar draagvlak voor hun boerderij in de stad, met het ook op het voortbestaan en het verdienmodel.
 3. Natuurbeheer en cultuurhistorie zijn lastig tot agrarisch verdienmodel om te vormen. Subsidies voor weidevogelbeheer zijn in de toekomst onzeker en voor het benutten van cultuurhistorie missen vaak bezoekersaantallen en aantrekkelijke routes door de stadsranden.
 4. Er woedt een enorme grondhonger in de stadsrandzone, door enerzijds de agrarische schaalvergroting en anderzijds de toename van nevenactiviteiten. Het platteland drukt momenteel harder op die ruimte dan de stad. Druk op smalle infrastructuur neem ook toe.
 5. De volgende generatie boeren gaat het heel anders doen. Van familiebedrijf naar geautomatiseerde onderneming met geprofessionaliseerde nevenactiviteiten, georganiseerd in coöperaties, belangenverenigingen en met gebiedsbranding. Kleine boomkwekerijen hebben problemen met de opvolging.

 

Enkele punten uit de discussie:

 1. Het wordt kiezen: óf Veen óf Weide. De (klein)kinderen van de melkveehouders worden waarschijnlijk akkerbouwers.
 2. De diversiteit van polders is groot. Sommige kunnen nog makkelijk een eeuw door op de huidige weg. Andere hebben nu al te maken met waterbeheerkosten die de opbrengsten uit de polder overstijgen. Hoe blijft het maatschappelijk draagvlak voor het huidige ruimtegebruik bestaan als de kosten verder oplopen? Stedelijke veenweidegebieden krijgen door functiemix nu al een heel ander karakter en economisch perspectief.
 3. Veenoxidatie is goed voor 3 procent van onze CO2 uitstoot. Vernatting van het gebied en introductie van nieuwe teelten van biomassa, zoals lisdoddes, kunnen in sommige polders mogelijk uitkomst bieden. Er zijn al experimenten gaande met het vastleggen van CO2 door kweken van nieuw veen. Door verkoop van 'carbon-credits' aan vliegmaatschappijen kan een klimaatbestendige veeneconomie ontstaan.
 4. Veenweide is voorlopig op veel plekken nog zeer rendabel en gewenst, o.a. vanwege de gunstige zuivelprijzen en het landschapsbeeld. Ook over de uiteindelijke klimaatimpact van het weidegebied is nog onenigheid onder de experts.
 5. Het is echter de vraag in hoeverre we onder de uniforme grasdeken het echte veenlandschap kunnen ervaren. Ook zal het veenweidegebied, zoals we het nu kennen, er op termijn heel anders uit gaan zien. De weide ligt over 50 jaar een meter lager, terwijl bebouwingslinten en boezemdijken op niveau blijven liggen.

 

 

Fietsbereik (15min) van de Woudpolder - 97.000 bewoners. Gekleurde punten zijn horecagelegenheden, culturele en recreatieve voorzieningen. De sector groeide in 15 jaar met ruim 30 procent.

(klik op illustratie voor grote versie)

 

 

Lees meer over het overkoepelende thema | Landschap van de Deltametropool |.

 

   Participeer!

U bent van harte welkom in dit project te participeren. Neem voor meer informatie contact op met projectleider | Merten Nefs |.

 

 

 

 

   Projectpartners

Vereniging Deltametropool   Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed DS Landschapsarchitecten

 

 

01|09|2014
Activiteit

The New Planning is a collaborative research project between Deltametropolis Association and TU Delft. A consortium of academic, civil society, government and market sectors is being created to meet the urgent need for a new model of strategic spatial planning that will keep the Netherlands at the forefront of territorial governance.

15|06|2018
Activiteit

Rotterdams groen krijgt een eigen serie.

15|09|2018
Activiteit

Op de publicatie “Investeringsstrategie voor Duurzame Verstedelijking” wordt er vanuit verschillende perspectieven gereflecteerd, 4 september HNI.

22|08|2018
Activiteit

Landschap als Vestigingsvoor- waarde. We gaan door tot 2020! Sluit u nu aan bij de Community of Practice.

30|06|2016
Activiteit

Opportunistic Urbanism is a two-way exchange between two contrasting metropolises: Melbourne, and Southern Randstad

(Closing event, Sept 7).

30|11|-0001
Activiteit

Agenda Vereniging Deltametropool

NEPROM, Melbourne en Landschap als Vestigingsvoorwaarde

30|11|-0001
Activiteit

Teken ook ons Pleidooi 2050 waarin gepleit wordt voor een nationaal programma voor een goede ruimtelijke strategie voor de energietransitie.

07|06|2018
Activiteit

Voor zover bekend hebben we de bestaande energiestrategieën in kaart gebracht.

Mist u hierbij uw regionale strategie? Neem dan contact met ons op!

05|06|2018
Activiteit

Metropool Forum 2018

Op 18 mei organiseerden we het 6e Metropool Forum. Bekijk hier het programma met alle deelnemers uitgelicht.

30|11|-0001
Activiteit

De grote steden van Nederland vormen de internationale gateways van het land. Op 10 januari 2018 ging de ontwerpstudie ‘De stad van de toekomst’ van start.

23|11|2017
Activiteit

RE(OS)flecties III: het derde debat in samenwerking met REOS | metropool oploop

21|02|2018
Activiteit

Vereniging Deltametropool is verhuisd.

30|11|-0001
Activiteit

Werklocaties MRDH

in kaart gebracht | Metropoolregio Rotterdam Den Haag

30|11|-0001
Activiteit

Utrecht groeit snel, in minder dan 15 jaar moeten er 30.000 woningen gerealiseerd worden: een goede balans tussen netwerk en ruimte is dan essentieel.

22|01|2018
Activiteit

Eurodelta-metropool: Hoe versterken we de internationale slagkracht van het gebied opgebouwd uit de Randstad, het Ruhrgebied en de Vlaamse Ruimte en het tussengelegen gebied.

23|11|2017
Activiteit

Een interview met Joost Schrijnen over de publicatie 'Verstedelijkingsopgave van Nederland – naar een gezamenlijke aanpak'

09|10|2017
Activiteit

NL CS, de knooppunten van provincie Utrecht uitgelicht. Over het behouden en versterken van de kwaliteiten van de regio met de grote opgaven.

09|10|2017
Activiteit

Landschapstriënnale 2017. Vereniging Deltametropool is dit jaar één van de curatoren. Bekijk hier ons programma.

01|09|2017
Activiteit

Opportunistic Urbanism is a two-way exchange between two contrasting metropolises: Melbourne, and Southern Randstad

(Closing event, Sept 7).

09|09|2016
Activiteit

Informatiesysteem Knooppunten. Dit systeem biedt ondersteuning bij beantwoording van beleidsvragen, door slimme combinaties van beschikbare, openbare data.

06|04|2017
Activiteit

Workshop Toronto on Metropolitan Landscape. Canadian and Dutch professionals discussed how to use green infrastructure as a tool for attractive and livable cities.

26|04|2017
Activiteit

Metropolitane Voedselhubs. Een debatavond over de voedselvoor-ziening van de MRDH, bij het Nieuwe Instituut te Rotterdam (woensdag 3 mei 2017).

03|05|2017
Activiteit

Maritieme (Ruimtelijke) Hotspots. Een samenwerking met drie ontwerpteams aan de Toekomst-verkenning van het Maritieme Cluster in Zuid-Holland.

20|03|2017
Activiteit

RE(OS)flecties II Debatbijeenkomst over de Ruimtelijk Economische Ontwikkelstrategie. Een verkenning met reflecties door vier 'unusual suspects' (13 maart, Utrecht).

13|03|2017
Activiteit

Metropolitan field trip Thessaloniki: City of Youth! How to broaden the dialogue for a shared vision of the future in metropolitan regions (6-9 October)!

06|10|2016
Activiteit

Atlas Slimme Verstedelijking De atlas is zowel een statement over het onderbenutte potentieel in onze steden als een uitnodiging voor een nieuwe manier van werken. 

01|04|2016
Activiteit

Metropool Forum 2016 Publiek forum over de ruimtelijke ontwikkeling van NL. Bijdrages van deskundigen en betrokkenen staan centraal (2 juni, Lelystad).

 

02|06|2016
Activiteit

Deze IABR Special kijkt naar de grotere schaal voor ruimtelijke en economische planning, het ABC van een internationaal stedelijk perspectief voor NL (21/6, R'dam).

21|06|2016
Activiteit

International Roundtable: Towards a Metropolitan Project several European metropolises exchange knowledge on metropolitan development (May 25, 2016, Paris).

25|05|2016
Activiteit

De vereniging doet een agenda-voorzet voor de broodnodige metropoolvorming in Nederland. Een eerste diner pensant met experts en bestuurders vond plaats op 29/2.

15|02|2016
Activiteit

Metropolitan field trip Turin: Building a Metropolitan Identity! How to broaden the dialogue for a shared vision of the future in metropolitan regions (17-20 March)!

17|03|2016
Activiteit

RE(OS)flecties Debatbijeenkomst over de Ruimtelijk Economische Ontwikkelstrategie. Een verkenning met reflecties door vier 'unusual suspects' (3 maart, Utrecht).

03|03|2016
Activiteit

Uitvraag: Leefomgeving van de Toekomst Uitvraag voor innovatieve projecten; met een substantiële bijdrage aan de leefomgeving van de toekomst (deadline, vrijdag 2 okt).

03|09|2015
Activiteit

Metropolitaan Voedselcircuit MRDH Debatbijeenkomst over de toekomst van de voedselvoorziening in de MRDH. Gesprek met experts, bestuurders en ondernemers (8 okt).

08|10|2015
Activiteit

NUVit seminar: Borrowed Size The NUVit initiative brings together case studies & practical experience from integrated infrastructure and spatial development (Sept 3, Brussel)

03|09|2015
Activiteit

Metropool Forum 2015 Publiek forum over de ruimtelijke ontwikkeling van NL. Bijdrages van deskundigen en betrokkenen staan centraal (26 mei, Dordrecht).

26|05|2015
Activiteit

Networking in Europe Een internationale vergelijking van regio's die interessant zijn als partner voor de Zuidelijke Randstad, i.v.m. de European Urban Agenda.

19|02|2015
Activiteit

Voor de Gooicorridor wordt vanaf januari 2015 een toegespitste versie van Planning Support Tool SprintStad ontwikkeld.

17|11|2014
Activiteit

Metropolitan Field Trips explore and showcase innovations in urban development in European cities. Join us on one of our trips!

01|01|2015
Activiteit

REOS Internationale Vergelijking Een internationale vergelijking voor de selectie van internationale stedelijke regio’s als goed voorbeeld voor het REOS proces.

15|10|2014
Activiteit

Startbijeenkomst Jaar van de Ruimte 2015 met presentatie van het Openingsbod, documentaire en publicatie (15 januari, Amsterdam).

15|01|2015
Activiteit

Jaar van de Ruimte We staan stil bij het resultaat van 25 jaar grote visies en plannen en vragen ons af welke opgaven de komende 25 jaar onvermijdelijk zijn.

01|10|2014
Activiteit

Metropolitan field trip Copenhagen-Malmö Join us and study the dynamics of this Northern European metropolis. How does the urban planning work? (20 - 23 Nov)

20|11|2014
Activiteit

Werken aan Stedenbaan Diverse projecten zoals vraaggestuurde analyses en alliantiegesprekken. Ook het vlindermodel toegepast op De Oude Lijn.

26|09|2014
Activiteit

Metropolitan field trip Budapest Join us and study the dynamics of this Eastern European metropolis. How does the urban planning work? (9 October - 12 October)

09|10|2014
Activiteit

Metropolitan field trip Rome Join us and study the dynamics of this Southern European metropolis. How does the urban planning work? (28 September - 1 October)

28|09|2014
Activiteit

Metropolitane Strategieën is één van de hoofdthema's van de vereniging; wat kunnen we van welke internationale voorbeelden leren en waar willen we naar toe als Deltametropool?

01|09|2014
Activiteit

Mobiliteit en Ruimte is één van de hoofdthema's van de vereniging; bereikbaarheid is een rand- voorwaarde voor de ontwikkeling van onze Deltametropool.

01|09|2014
Activiteit

Landschap van de Deltametropool één van de hoofdthema's van de vereniging; het landschap is een voorwaarde voor stedelijke kwaliteit en leefbaarheid.

01|09|2014
Activiteit

Spannende Vragen in de Kunsthal Bijeenkomst met presentaties en discussies over de toekomst van de ruimtelijke ordening in Nederland (4 juli, Rotterdam).

04|07|2014
Activiteit

Planning Support Tool SprintStad is een simulatiespel over de gelijktijdige ontwikkeling van stationsgebieden en ov-mobiliteit.

10|09|2014
Activiteit

Deltametropool: Toen, Nu, Straks! Een debat over bijna 15 jaar ontwikkeling van het metropolitane stedelijke netwerk in Nederland (dinsdag 27 mei, Den Haag).

27|05|2014
Activiteit

Metropool Forum 2014 Publiek forum over de metropolitane ontwikkeling van NL. Bijdrages van deskundigen en betrokkenen staan centraal (30 juni, Amsterdam).

24|06|2014
Activiteit

Metropolitan field trip Boekarest. 'Stad in Transitie'. Grootstedelijke verkenning, doe inspiratie op voor de nieuwe stad! Van 24 t/m 27 mei 2014.

24|05|2014
Activiteit

SprintStad Zuid-Kennemerland is de nieuwste corridor in het SprintStad-model. Van onrendabele spoorlijn naar drager van de regio?

11|09|2014
Activiteit

Cultural Clusters as a Commodity for Cities is a research into how local cultural clustering works; what is specifically local and what is specifically global about it?

11|12|2013
Activiteit

Stuur op de Metropool! Een debat-bijeenkomst over governance en internationale concurrentiekracht in metropolitane regio's (maandag 16 december, Amsterdam).

16|12|2013
Activiteit

International Roundtable: From Strategies to Implementation was een bijeenkomst op 14 november te Brussel over Europese metropolen. Presentaties, verslag beschikbaar!

14|11|2013
Activiteit

Ontwikkeling van mobiliteit en ruimte op Zaancorridor wordt onderzocht met planning support tool SprintStad d.m.v. simulatiesessies met stakeholders.

20|08|2014
Activiteit

Knooppuntontwikkeling: Typologie en Vlindermodel is een door de vereniging ontwikkeld model met 6 onderscheidende kenmerken voor knoop- en plaatswaarde.

01|10|2013
Activiteit

De Verdienmodellen van Transferia was een symposium over nieuwe strategieën voor transferia en P+R locaties, een volledige business- case werd bekeken (1 nov, Delft).

01|11|2013
Activiteit

Kultur = Kapital was een Special tijdens het AFFR met debat en filmfragmenten over culturele clustering in Rotterdam en Berlijn (11 oktober, LantarenVenster).

11|10|2013
Activiteit

Creating Innovative Production Environments is a spatial design-testing strategy for Delft and Leiden. It works towards redevelopment strategies for certain clusters.

01|08|2013
Activiteit

P+R, de quick wins was een vak- excursie en themabijeenkomst in de reeks gericht op het verbeteren van knooppunten c.q. P+R-terreinen (19 september, Rotterdam).

19|09|2013
Activiteit

SprintCity planning support tool for Transit-Oriented Development  goes international: implementations and demonstrations abroad. Is the future of SprintCity a global one?

06|08|2013
Activiteit

Cultuurclusters als Activa voor Steden, Maakbaar en Planbaar? onderzoekt de invloed van lokaal ruimtelijk beleid op het netwerk van clusters en de creatieve klasse.

01|07|2013
Activiteit

Metropool Forum 2013 Publiek forum over de metropolitane ontwikkeling van NL. Bijdrages van deskundigen en betrokkenen staan centraal (19 juni, Stadhuis Delft).

19|06|2013
Activiteit

iNode is het prototype van een online informatiesysteem voor Transit-Oriented Development in Nederland. Relevante informatie voor iedere gebruiker.

08|04|2013
Activiteit

The Seven Year Itch, een debat-bijeenkomst over trendverandering tijdens zeven jaar ruimtelijke ordening met Henk Ovink (26 maart, Den Haag).

26|03|2013
Activiteit

Werkweek: Metropool NL Op basis van de conclusies uit de tIP-reeks worden voor een aantal situaties ontwerpen gemaakt ter versterking van de Nederlandse metropool.

16|11|2012
Activiteit

Driving Competitiveness in the North Wing Presentatie van RRAAM adviezen door de London School of Economics, CRA en RRAAM-werk (11 februari, Amsterdam).

16|01|2013
Activiteit

The City at Eye Level is een stadssafari en boeklancering over plinten in de stad met keynote van John Worthington (11 jan 2013, Rotterdam).

11|01|2013
Activiteit

The Ambition of the Territory is de Metropool Oploop over een nieuwe visie op stedelijke ontwikkeling in Europa (20 dec, Atelier College van Rijksadviseurs te Den Haag).

20|12|2012
Activiteit

Metropool Forum 2012 Publiek forum over de metropolitane ontwikkeling van NL. Bijdrages van deskundigen en betrokkenen staan centraal (29 mei, Utrecht).

29|05|2012
Activiteit

Planning support tool SprintStad v1.2 ondersteunt strategische beleidsvisies Utrecht door simulatie van ontwikkelingen op Utrechts spoorcorridor.

29|11|2011
Activiteit

SprintCity planning support tool was presented among international TOD experts at the BUFTOD 2012 conference in Paris (Marne-la-Vallée).

16|04|2012
Activiteit

the Atlanta Beltline Urban planner Ryan Gravel (USA) gave a lecture on this grassroots TOD success and participated in an expert discussion on international TOD practices.

06|10|2011
Activiteit

Rotterdam Bright Future A two-day programme on lessons for planning after the crisis, with +/- 25 professionals from various countries. April 26/27, 2012.

26|04|2012
Activiteit

Antropoloog in Eigen Stad slot- bijeenkomst waarin terugkoppeling plaatst vindt n.a.v. de bijeenkomsten in februari 2012 te Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amsterdam.

23|04|2012
Activiteit

tIP Final Debate: de Metropolitane Strategie van Nederland. Zijn we klaar voor de concurrentie met de internationaal groeiende metropolen? Donderdag 29 maart.

29|03|2012
Activiteit

Verslag van de debatavond 'Nieuwe regels, nieuwe kansen'. met bijna 250 bezoekers.

29|02|2012
Activiteit

Lecture series the International Perspectives (tIP) focuses on which activities or facilities are important for Randstad Holland and it needs to strive for.

01|08|2011
Activiteit

tIP 07|07: Knowledge Clusters. A lecture by Philip McCann on the role of higher education institutions in their local economy. Thursday March 8, 2012 in Amsterdam.

08|03|2012
Activiteit

tIP 06|07: Attractive City. A lecture by Doug Saunders on the importance of facilities in attracting new inhabitants. Thursday February 16, 2012 in Leiden.

16|02|2012
Activiteit

tIP 5|7: International Organisations. A lecture by Eric Corijn on how the international character of The Hague can contribute to its development. Thursday January 26.

26|01|2012
Activiteit

tIP 04|07: Self Organising City. A lecture by Stephen Marshall on how cities are put together. Thursday November 24, 2011 in Rotterdam.

24|11|2011
Activiteit

tIP 03|07: Flagship Developments. A lecture by Paul Lecroart on how flagship developments fit into national development strategies. Thursday November 3, 2011.

03|11|2011
Activiteit

tIP 02|07: Social Network City. A lecture by Christian Licoppe on the development of Urban Public Places into ‘Hybrid Ecologies’. Thursday October 13, 2011.

13|10|2011
Activiteit

Interactive video debate 'Station to City', on international practices of Transit Oriented Development (TOD). Friday October 7, 2011.

07|10|2011
Activiteit

tIP 02|07: Cultural Clusters. A lecture by Bernd Fesel on the Creative Economy and Randstad Holland. Thursday September 22, 2011 in Delft.

22|09|2011
Activiteit

Atlas ABC belicht de rol van Randstad Holland als onderdeel van ABC, het verstedelijkte gebied Amsterdam-Brussels-Cologne en biedt zo een raamwerk voor debat.

01|08|2010
Activiteit

Siebe Riedstra, secretaris-generaal IenM, ging in zijn tafelrede, tijdens het Algemeen Bestuur, in op de integratie van de beleidsvelden Ruimte en Infrastructuur bij IenM.

16|05|2011
Activiteit

Vereniging Deltametropool organiseert een Randstad Oploop over de Randstadpassages in het Regeerakkoord. Met Jan Franssen en Maarten van Poelgeest.

02|02|2011
Activiteit

Defining the Metropolis is een historische beschouwing en internationale vergelijking van de ontwikkelpatronen van de metropool.

01|01|2011
Activiteit

SprintStad ontmoet Parelrivier. Deltametropool verkende de metro van Shenzhen en Hong Kong, en sprak er met verschillende professionals. Een reisverslag.

03|01|2011
Activiteit

SprintStad is gepresenteerd op de internationale conferentie 'Next Generation Infrastructure Systems For Eco-Cities', te Shenzhen van 11 tot 13 november 2010.

11|11|2010
Activiteit

InteractieMilieus onderzoekt de uitwerking van specifieke interactiemilieus als opgave in de Randstad of als kans voor nieuwe ontwikkeling.

01|08|2010
Activiteit

Als onderdeel van project SprintStad is een ruimtelijke inventarisatie van stationsgebieden in de Randstad uitgevoerd, tussen mei en juli 2010.

02|08|2010
Activiteit

Serious game Sprintstad was dinsdag 14 september 2010 onderdeel van de Projectenparade Spoorzoneontwikkeling van het kennisplein Mooi Nederland (VROM).

01|09|2010
Activiteit

De vereniging organiseert in reactie op de 'brede heroverweging'-rapporten een aantal bijeenkomsten die uitmonden in een advies aan het nieuwe kabinet.

13|04|2010
Activiteit

Openbare debatbijeenkomst Hoe ver is de OV-stad? op 11 maart 2010 van 13:00 tot 15:00. De Dependance, Centrum voor Stadscultuur te Rotterdam.

26|01|2010
Activiteit

Neville Mars Lezing 'The Chinese Dream: Hoe wordt Nederland daaruit wakker?' . Over mega- polissen van 480 miljoen inwoners en hun betekenis voor Nederland.

12|03|2010
Activiteit

Het Programma van de Metropool is een onderzoek naar de vorm en randvoorwaarden voor nieuwe stedelijke brandpunten in de Randstad.

24|06|2009
Activiteit

Wat heeft de Randstad te bieden? Dat is het onderwerp van de Randstad Oploop 'Dat is de Kracht van de Randstad'.

27|05|2009
Activiteit

Debatbijeenkomst 'De Randstad, dat zijn wij'. Wat kun jij doen voor de ontwikkeling van een sterke Randstad, in deze tijden van crisis?

25|03|2009
Activiteit

'The Future Randstad' bijeenkomst is een groot succes geworden: met o.a. Bart Vink (VROM), John Worthington (London) en Robert Yaro (New York).

15|12|2008
Activiteit

Waar en wanneer werkt overstappen tussen auto en openbaar vervoer? Dat is het onderwerp van de Randstad Oploop 'De Overstap'.

03|11|2008
Activiteit

De conferentie 'Randstad ná Urgent' gaat in op het gat dat dreigt te vallen in de ruimtelijke planning tussen Randstad Urgent en Randstad 2040.

07|07|2008
Activiteit

'Holland: Hotspot of Hutspot?' een werkconferentie over het nut en de noodzaak van een lange termijnvisie.

01|02|2008
Activiteit

SprintCity's main goal is to identify opportunities for future developments around existing rail infrastructures, whilst simultaneously improving regional rail transport services.

01|11|2010
Activiteit

Defining the Metropolis researches the influence of global top urban functions on the development of urban agglomerations in the world.

01|01|2011
Activiteit