Over vlinders, corridors en regionale dynamiek: een projectverslag

Vereniging Deltametropool werkt samen met de provincie Utrecht en U10 aan een inventarisatie van kansen voor 44 knooppunten in de provincie Utrecht. Want Utrecht groeit snel, in minder dan 15 jaar moeten er 30.000 woningen gerealiseerd worden alleen al in de stad Utrecht. Voor de hele provincie zijn er tot 2040 wel 125.000 extra woningen nodig. Een goede balans tussen netwerk en ruimte is dan essentieel. Aan de hand van een aantal typerende knooppunten, herkende we de potentie van elk station. We brachten bijvoorbeeld de overbelasting van Utrecht Sciencepark in kaart en vonden rust bij potentiele buitenpoorten naar het landschap, zoals Den Dolder.

| Meer informatie over NL CS |


Door: Mariana Faver, projectleider NL CS

 

Invloedsgebieden en Stationstypologieën

Tijdens een eerste workshop met de Provincie Utrecht, begin oktober, zijn de eerste onderzoeksresultaten gepresenteerd. Centraal stond de analyse van de invloedsgebieden van de stations en het bepalen van de stationstypologieën. Het invloedsgebied is gedefinieerd als het gebied rond een station dat binnen 10 minuten loop- en fietsafstand ligt. De stationstypologieën zijn weergegeven aan de hand van het vlindermodel, waarmee de samenhang tussen netwerk en ruimte wordt verbeeld. De deelnemers van de workshop discussieerden vervolgens over de ambities van een bepaald stationsgebied en in welke zin deze ambities bij de gekozen kansrijke typologieën pasten.

 

NL CS 1

Typologieën van de knooppunten definiëren met behulp van het vlindermodel, Provinciehuis Utrecht, okt 2017

 

Eén van de stations met een hoge ambitie, is bijvoorbeeld Houten. Houten fungeert op het moment als een type Buitenstad, maar volgens het team dat dit gebied heeft geanalyseerd is het dichtbebouwd en multimodaal ontsloten Regionaal Centrum echter een meer kansrijke typologie voor Houten.

 

NL CS 2

Vlindermodel van knooppunt Houten. Links als Buitenstad. Rechts als Regionaal Centrum, VDM, okt 2017


De invloedsgebieden zijn bepaald door het gebied af te bakenen dat vanaf het station op 10 minuten lopen (800m) of fietsen (3000m) bereikbaar is. Daarbij zijn de beschikbare wegen en paden bepalend. Soms ontbreekt een brug of onderdoorgang en wordt daardoor het invloedsgebied van een station een stuk kleiner. Toch zijn nu al 80% van de inwoners van de provincie Utrecht binnen 10 minuten fietsen van één van de 44 geselecteerde OV-knooppunten. Als we de invloedsgebieden over de “rode contouren voor stedelijke ontwikkeling” – die de provincie heeft bepaald om de verdere verstedelijking in goede banen te leiden – heen leggen krijgen we echter een minder positief beeld: 25% van de oppervlakte van de rode contouren ligt buiten de invloedsgebieden en 43% van de oppervlakte van de invloedsgebieden, gebieden die dus nu al goed op het openbaar vervoer zijn aangesloten, ligt buiten de rode contouren. Aangezien nieuwe ontwikkelingen bij grote voorkeur binnen de rode contouren gerealiseerd moeten worden, zullen er kansrijke plekken onderbenut blijven. Hier geldt het advies: stem rode contouren en de OV-knooppuntenstrategie op elkaar af. Daarmee worden kansrijke plekken beter benut en wordt er minder snel op voor OV slecht bereikbare locaties ontwikkeld.

NL CS 3

Invloedsgebieden (roze) x Rode contouren (rood), VDM, okt 2017

 

Stations bij stations

Tijdens de eerste workshop is er aandacht gevraagd voor stations die dicht bij Utrecht Centraal liggen. Deze stations profiteren van de nabijheidsvoordelen die Utrecht Centraal biedt en ze kunnen ook een bijdrage leveren aan het ontlasten van Utrecht Centraal omdat ze alternatieve toegangspoorten tot de stad bieden.

 

NL CS 4

Stations (groen) die in minder dan 15 min te bereiken zijn vanaf Utrecht Centraal (inclusief gemiddelde wachttijd), VDM, nov2017

 

Als de frequentieverhoging van het ‘Programma Hoogfrequent Spoor’ gerealiseerd is, genieten nog meer stationsgebieden van de nabijheid van Utrecht. Deze frequentieverhoging is gepland op de corridors: Utrecht – Arnhem/ Nijmegen en Amsterdam- Utrecht- Eindhoven. NS en ProRail testen tienminutentrein tussen Amsterdam en Eindhoven sinds september 2017. Op dit traject rijden er op woensdagen zes intercity’s per uur in plaats van vier. Stations als Utrecht Zuilen, Maarssen en Houten hebben veel te winnen bij de frequentieverhoging.

 

Regioanalyse

Tijdens de tweede workshop eind november, waarbij ook vertegenwoordigers van de NS, ProRail en van het programma Goed op Weg aanwezig waren, was de workshop gericht op de relatie tussen de knooppunten en de opgaves die in de provincie spelen om inzicht te krijgen in hoe deze knooppunten een bijdrage kunnen leveren aan de regionale opgaven.

 

Een aantal ruimtelijke- en mobiliteitsindicatoren zijn in kaart gebracht om de verschillende kwaliteiten rondom Utrecht inzichtelijk maken.

NL CS 6

Vlinders en corridors, VDM, nov 2017

 

De ruimtelijke kenmerken zijn vervolgens vergeleken met de verwachte ontwikkelingen volgens de scenario’s van het WLO-onderzoek, waarin de planbureaus iedere vier jaar de lange termijn ontwikkeling voor Nederland in kaart brengen. Resultaten blijken op sommige plekken discutabel te zijn, omdat de uitkomsten uit het WLO, voor bijvoorbeeld huishoudens- of arbeidsplaatsontwikkelingen lang niet altijd overeenkomen met de verwachtingen die er bij gemeenten in kaart zijn gebracht. Juist daarom is het interessant om met dit perspectief te werken omdat de beslissingen over rijksinvesteringen in infrastructuur voor een groot deel op deze scenario’s zijn gebaseerd. Zo krijgen we een beeld van regio’s die meer groei verwachten en regio’s waar krimp een rol speelt. Op basis hiervan zijn de kansrijke typologieën voor de stationsgebieden aangepast naar de verwachte ontwikkeling.

 

NL CS 7

 

Intensiteit (inwoners+ werknemers) per stationsgebied, VDM, nov 2017


Daarna is de groep in 3 deelsessies verdeeld om de ambities en uitdagingen in kaart te brengen. Een paar onderwerpen die naar voren zijn gekomen tijdens de gesprekken zijn:

  • Verstedelijking

Aan de westkant van Utrecht wordt er een sterke bevolkingsgroei verwacht. In de Cartesiusdriehoek bijvoorbeeld, vlak naast station Utrecht Zuilen, is de ontwikkeling van 2.400 woningen, winkels, horeca, voorzieningen, sport en cultuur gepland. Het gebied rondom Leidsche Rijn ontwikkeld zich snel en in de omgeving van station Woerden wordt ook veel gebouwd. Dit vereist afstemming op regionaal schaalniveau. Een corridoraanpak, waarbij de ontwikkelingen van de stationsgebieden die langs dezelfde spoorlijn liggen onderling worden afgestemd, kan hier veel betekenen aangezien deze stations slechts 15 minuten van elkaar liggen.

Station Abcoude is een kansrijke plek die zou kunnen bijdragen aan de enorme woonvraag vanuit Amsterdam, vooral als de frequentieverhoging van PHS tussen Amsterdam en Utrecht is gerealiseerd.

Ook de Merwedekanaalzone staat op de agenda, de ambitie is om tot 2030 in dit gebied 6.000 – 10.000 woningen te ontwikkelen. De zone ligt binnen de invloedsgebieden van Utrecht Centraal, Vaartsche Rijn en P+R Westraven maar een extra ov-lijn door het gebied kan de ontwikkeling versnellen.

Gezien de grote verstedelijkingsopgave in de provincie ligt er dus een grote kans om nieuwe ontwikkelingen vanuit een knooppuntstrategie te realiseren. Vragen die daarbij horen zijn: Waar is nu woningbouw gepland? Hoeveel woningen komen er in de buurt van knooppunten? Passen de geplande dichtheden met die van de kansrijke typologieën?

  • Transformatie

Dankzij een centrale positie en een goede multimodale bereikbaarheid is Lage Weide een sleutelgebied in Utrecht. Herstructurering van dit vrij monofunctionele bedrijventerrein kan de nabijheid, de intensiteit en de menging van verschillende knooppunten verbeteren. Lage Weide ligt deels onder de invloedsgebieden van Utrecht Zuilen, Terwijde, Leidsche Rijn en Maarssen maar er is nog ruimte voor verbetering van het langzaam verkeersnetwerk zodat vanuit het hele gebied een knoop binnen tien minuten fietsen bereikt kan worden.


NL CS 8

Lage Weide en invloedsgebieden van knooppunten, VDM, nov 2017

 

  • Stedelijke bereikbaarheid

Stedelijke bereikbaarheid komt steeds hoger op de agenda. Het gaat over de frequentie en betrouwbaaheid van het vervoer tussen stedelijke gebieden maar ook over de kwaliteit van de straat. De bereikbaarheid moet op verschillende schaalniveaus georganiseerd worden en het werkt alleen als je verstedelijking zó organiseert dat deze ten dienste staat van je bereikbaarheid. De balans tussen knoop en plaats is essentieel voor een goede bereikbaarheid van knooppunten. Aan de hand van het vlindermodel, kunnen we inzicht krijgen in knooppunten die niet in balans zijn. Het USP is hier een voorbeeld van. Hier is de intensiteit van de plaats veel groter dan de OV-netwerkkwaliteit.

 

NL CS 9

Vlindermodel van Utrecht Science Park, VDM, okt 2017

 

Het USP is momenteel alleen per bus bereikbaar. Uit onze OV-analyse blijkt dat de busroute Utrecht Centraal richting USP een van de drukst bereden routes in de provincie is. Vanaf medio 2018 zal tramtracé de Uithoflijn in gebruik genomen worden. Over deze lijn gaan elk uur 16 trams rijden en worden naar schatting 45.000 mensen per dag vervoerd. Hiermee wordt de bereikbaarheid van USP vanuit Utrecht Centraal sterk verbeterd Daarnaast is het belangrijk om de verbinding met andere knooppunten in de omgeving te verbeteren, het ov-netwerk in de provincie is namelijk zeer gecentraliseerd. Door een fiets- en/of OV-tangent aan de oostzijde van Utrecht te ontwikkelen wordt het netwerk gedecentraliseerd en kan Utrecht Centraal ontlast worden.

 

  • Recreatie Utrechtse Heuvelrug + Buitenpoorten

De Utrechtse Heuvelrug is hét recreatiegebied van West-Nederland. Per trein is het gebied redelijk goed bereikbaar vanuit stations zoals Driebergen-Zeist, Den Dolder en Baarn. Deze stations hebben, evenals een aantal andere stations in de omgeving van de heuvelrug, de potentie om ontwikkeld te worden als Buitenpoort. Dit is een concept voor de ontwikkeling van stations die op het snijvlak van stand en land liggen, door slimme marketing en een goed ruimtelijk ontwerp. Een goede ontwikkeling van deze stations zorgt voor meer bezoekers van de natuur- en recreatiegebieden en meer treinreizigers buiten spitsuren.

Een ander advies wat uit de workshops is voortgekomen is het beter verbinden van de verschillende publiekstrekkers in de omgeving, zoals Fort Vechten, Slot Zeist, Paleis Soestdijk en het Nationaal Militair Museum. Voor een reguliere dienstregeling is zo’n traject niet rendabel, daarom is het goed om te denken aan het inzetten op extra weekend- en zomerdienstregelingen, of het verbeteren van de fietstracés tussen de publiekstrekkers en de Toeristische Overstappunten in combinatie met eBike-verhuur.


Conclusie

De bovenstaande thema’s kunnen worden ingebed in een provinciale OV-knooppuntenstrategie. Door ze vanuit het perspectief van OV-knooppunten en –corridors te benaderen kan er slimmer met ruimte worden omgegaan. Zoals bovenstaand al genoemd wordt, draagt het combineren van de OV-invloedsgebiedenkaart met het rode contourenbeleid bij aan een betere benutting van kansrijke plekken in de provincie. Knooppuntontwikkeling past dus uitstekend binnen de agenda van binnenstedelijk bouwen. Daarnaast maak je bij ontwikkeling rond knooppunten beter gebruik van het huidige OV-netwerk en worden verdere investeringen hierin gestimuleerd. Stationsgebieden zullen hierdoor meer gaan fungeren als centra op wijk- stads- of regionaal niveau, of juist als entree naar het landschap bij een ontwikkeling als Buitenpoort.

Tot zover is in dit onderzoek de huidige situatie van de 44 OV-knooppunten in beeld gebracht en vergeleken met de verwachte ontwikkeling volgens de WLO-scenario’s. Zowel ruimtelijke-, demografische- als mobiliteitskenmerken zijn geanalyseerd. Ook ligt er een inventarisatie van ambities en opgaves die op een grote schaalniveau spelen. Hiermee is de eerste stap naar een OV-knooppuntstrategie voor de provincie Utrecht genomen.

 

Binnenkort organiseren we een oploop om de eerste resultaten te presenteren en naar een mogelijk vervolg te kijken. Wanneer wij het project afronden zal er ook een projectrapport gemaakt worden. Deze zullen we op onze website publiceren.

 


22|01|2018
Activiteit

The New Planning is a collaborative research project between Deltametropolis Association and TU Delft. A consortium of academic, civil society, government and market sectors is being created to meet the urgent need for a new model of strategic spatial planning that will keep the Netherlands at the forefront of territorial governance.

15|06|2018
Activiteit

Rotterdams groen krijgt een eigen serie.

15|09|2018
Activiteit

Op de publicatie “Investeringsstrategie voor Duurzame Verstedelijking” wordt er vanuit verschillende perspectieven gereflecteerd, 4 september HNI.

22|08|2018
Activiteit

Landschap als Vestigingsvoor- waarde. We gaan door tot 2020! Sluit u nu aan bij de Community of Practice.

30|06|2016
Activiteit

Opportunistic Urbanism is a two-way exchange between two contrasting metropolises: Melbourne, and Southern Randstad

(Closing event, Sept 7).

30|11|-0001
Activiteit

Agenda Vereniging Deltametropool

NEPROM, Melbourne en Landschap als Vestigingsvoorwaarde

30|11|-0001
Activiteit

Teken ook ons Pleidooi 2050 waarin gepleit wordt voor een nationaal programma voor een goede ruimtelijke strategie voor de energietransitie.

07|06|2018
Activiteit

Voor zover bekend hebben we de bestaande energiestrategieën in kaart gebracht.

Mist u hierbij uw regionale strategie? Neem dan contact met ons op!

05|06|2018
Activiteit

Metropool Forum 2018

Op 18 mei organiseerden we het 6e Metropool Forum. Bekijk hier het programma met alle deelnemers uitgelicht.

30|11|-0001
Activiteit

De grote steden van Nederland vormen de internationale gateways van het land. Op 10 januari 2018 ging de ontwerpstudie ‘De stad van de toekomst’ van start.

23|11|2017
Activiteit

RE(OS)flecties III: het derde debat in samenwerking met REOS | metropool oploop

21|02|2018
Activiteit

Vereniging Deltametropool is verhuisd.

30|11|-0001
Activiteit

Werklocaties MRDH

in kaart gebracht | Metropoolregio Rotterdam Den Haag

30|11|-0001
Activiteit

Eurodelta-metropool: Hoe versterken we de internationale slagkracht van het gebied opgebouwd uit de Randstad, het Ruhrgebied en de Vlaamse Ruimte en het tussengelegen gebied.

23|11|2017
Activiteit

Een interview met Joost Schrijnen over de publicatie 'Verstedelijkingsopgave van Nederland – naar een gezamenlijke aanpak'

09|10|2017
Activiteit

NL CS, de knooppunten van provincie Utrecht uitgelicht. Over het behouden en versterken van de kwaliteiten van de regio met de grote opgaven.

09|10|2017
Activiteit

Landschapstriënnale 2017. Vereniging Deltametropool is dit jaar één van de curatoren. Bekijk hier ons programma.

01|09|2017
Activiteit

Opportunistic Urbanism is a two-way exchange between two contrasting metropolises: Melbourne, and Southern Randstad

(Closing event, Sept 7).

09|09|2016
Activiteit

Informatiesysteem Knooppunten. Dit systeem biedt ondersteuning bij beantwoording van beleidsvragen, door slimme combinaties van beschikbare, openbare data.

06|04|2017
Activiteit

Workshop Toronto on Metropolitan Landscape. Canadian and Dutch professionals discussed how to use green infrastructure as a tool for attractive and livable cities.

26|04|2017
Activiteit

Metropolitane Voedselhubs. Een debatavond over de voedselvoor-ziening van de MRDH, bij het Nieuwe Instituut te Rotterdam (woensdag 3 mei 2017).

03|05|2017
Activiteit

Maritieme (Ruimtelijke) Hotspots. Een samenwerking met drie ontwerpteams aan de Toekomst-verkenning van het Maritieme Cluster in Zuid-Holland.

20|03|2017
Activiteit

RE(OS)flecties II Debatbijeenkomst over de Ruimtelijk Economische Ontwikkelstrategie. Een verkenning met reflecties door vier 'unusual suspects' (13 maart, Utrecht).

13|03|2017
Activiteit

Metropolitan field trip Thessaloniki: City of Youth! How to broaden the dialogue for a shared vision of the future in metropolitan regions (6-9 October)!

06|10|2016
Activiteit

Atlas Slimme Verstedelijking De atlas is zowel een statement over het onderbenutte potentieel in onze steden als een uitnodiging voor een nieuwe manier van werken. 

01|04|2016
Activiteit

Metropool Forum 2016 Publiek forum over de ruimtelijke ontwikkeling van NL. Bijdrages van deskundigen en betrokkenen staan centraal (2 juni, Lelystad).

 

02|06|2016
Activiteit

Deze IABR Special kijkt naar de grotere schaal voor ruimtelijke en economische planning, het ABC van een internationaal stedelijk perspectief voor NL (21/6, R'dam).

21|06|2016
Activiteit

International Roundtable: Towards a Metropolitan Project several European metropolises exchange knowledge on metropolitan development (May 25, 2016, Paris).

25|05|2016
Activiteit

De vereniging doet een agenda-voorzet voor de broodnodige metropoolvorming in Nederland. Een eerste diner pensant met experts en bestuurders vond plaats op 29/2.

15|02|2016
Activiteit

Metropolitan field trip Turin: Building a Metropolitan Identity! How to broaden the dialogue for a shared vision of the future in metropolitan regions (17-20 March)!

17|03|2016
Activiteit

RE(OS)flecties Debatbijeenkomst over de Ruimtelijk Economische Ontwikkelstrategie. Een verkenning met reflecties door vier 'unusual suspects' (3 maart, Utrecht).

03|03|2016
Activiteit

Uitvraag: Leefomgeving van de Toekomst Uitvraag voor innovatieve projecten; met een substantiële bijdrage aan de leefomgeving van de toekomst (deadline, vrijdag 2 okt).

03|09|2015
Activiteit

Metropolitaan Voedselcircuit MRDH Debatbijeenkomst over de toekomst van de voedselvoorziening in de MRDH. Gesprek met experts, bestuurders en ondernemers (8 okt).

08|10|2015
Activiteit

NUVit seminar: Borrowed Size The NUVit initiative brings together case studies & practical experience from integrated infrastructure and spatial development (Sept 3, Brussel)

03|09|2015
Activiteit

Metropool Forum 2015 Publiek forum over de ruimtelijke ontwikkeling van NL. Bijdrages van deskundigen en betrokkenen staan centraal (26 mei, Dordrecht).

26|05|2015
Activiteit

Networking in Europe Een internationale vergelijking van regio's die interessant zijn als partner voor de Zuidelijke Randstad, i.v.m. de European Urban Agenda.

19|02|2015
Activiteit

Voor de Gooicorridor wordt vanaf januari 2015 een toegespitste versie van Planning Support Tool SprintStad ontwikkeld.

17|11|2014
Activiteit

Metropolitan Field Trips explore and showcase innovations in urban development in European cities. Join us on one of our trips!

01|01|2015
Activiteit

REOS Internationale Vergelijking Een internationale vergelijking voor de selectie van internationale stedelijke regio’s als goed voorbeeld voor het REOS proces.

15|10|2014
Activiteit

Startbijeenkomst Jaar van de Ruimte 2015 met presentatie van het Openingsbod, documentaire en publicatie (15 januari, Amsterdam).

15|01|2015
Activiteit

Jaar van de Ruimte We staan stil bij het resultaat van 25 jaar grote visies en plannen en vragen ons af welke opgaven de komende 25 jaar onvermijdelijk zijn.

01|10|2014
Activiteit

Metropolitan field trip Copenhagen-Malmö Join us and study the dynamics of this Northern European metropolis. How does the urban planning work? (20 - 23 Nov)

20|11|2014
Activiteit

Werken aan Stedenbaan Diverse projecten zoals vraaggestuurde analyses en alliantiegesprekken. Ook het vlindermodel toegepast op De Oude Lijn.

26|09|2014
Activiteit

Metropolitan field trip Budapest Join us and study the dynamics of this Eastern European metropolis. How does the urban planning work? (9 October - 12 October)

09|10|2014
Activiteit

Metropolitan field trip Rome Join us and study the dynamics of this Southern European metropolis. How does the urban planning work? (28 September - 1 October)

28|09|2014
Activiteit

Metropolitane Strategieën is één van de hoofdthema's van de vereniging; wat kunnen we van welke internationale voorbeelden leren en waar willen we naar toe als Deltametropool?

01|09|2014
Activiteit

Mobiliteit en Ruimte is één van de hoofdthema's van de vereniging; bereikbaarheid is een rand- voorwaarde voor de ontwikkeling van onze Deltametropool.

01|09|2014
Activiteit

Landschap van de Deltametropool één van de hoofdthema's van de vereniging; het landschap is een voorwaarde voor stedelijke kwaliteit en leefbaarheid.

01|09|2014
Activiteit

Spannende Vragen in de Kunsthal Bijeenkomst met presentaties en discussies over de toekomst van de ruimtelijke ordening in Nederland (4 juli, Rotterdam).

04|07|2014
Activiteit

Planning Support Tool SprintStad is een simulatiespel over de gelijktijdige ontwikkeling van stationsgebieden en ov-mobiliteit.

10|09|2014
Activiteit

Het Veenweidegebied van de Deltametropool staat aan de vooravond van grote veranderingen. Lees meer over het onderzoek.

01|09|2014
Activiteit

Deltametropool: Toen, Nu, Straks! Een debat over bijna 15 jaar ontwikkeling van het metropolitane stedelijke netwerk in Nederland (dinsdag 27 mei, Den Haag).

27|05|2014
Activiteit

Metropool Forum 2014 Publiek forum over de metropolitane ontwikkeling van NL. Bijdrages van deskundigen en betrokkenen staan centraal (30 juni, Amsterdam).

24|06|2014
Activiteit

Metropolitan field trip Boekarest. 'Stad in Transitie'. Grootstedelijke verkenning, doe inspiratie op voor de nieuwe stad! Van 24 t/m 27 mei 2014.

24|05|2014
Activiteit

SprintStad Zuid-Kennemerland is de nieuwste corridor in het SprintStad-model. Van onrendabele spoorlijn naar drager van de regio?

11|09|2014
Activiteit

Cultural Clusters as a Commodity for Cities is a research into how local cultural clustering works; what is specifically local and what is specifically global about it?

11|12|2013
Activiteit

Stuur op de Metropool! Een debat-bijeenkomst over governance en internationale concurrentiekracht in metropolitane regio's (maandag 16 december, Amsterdam).

16|12|2013
Activiteit

International Roundtable: From Strategies to Implementation was een bijeenkomst op 14 november te Brussel over Europese metropolen. Presentaties, verslag beschikbaar!

14|11|2013
Activiteit

Ontwikkeling van mobiliteit en ruimte op Zaancorridor wordt onderzocht met planning support tool SprintStad d.m.v. simulatiesessies met stakeholders.

20|08|2014
Activiteit

Knooppuntontwikkeling: Typologie en Vlindermodel is een door de vereniging ontwikkeld model met 6 onderscheidende kenmerken voor knoop- en plaatswaarde.

01|10|2013
Activiteit

De Verdienmodellen van Transferia was een symposium over nieuwe strategieën voor transferia en P+R locaties, een volledige business- case werd bekeken (1 nov, Delft).

01|11|2013
Activiteit

Kultur = Kapital was een Special tijdens het AFFR met debat en filmfragmenten over culturele clustering in Rotterdam en Berlijn (11 oktober, LantarenVenster).

11|10|2013
Activiteit

Creating Innovative Production Environments is a spatial design-testing strategy for Delft and Leiden. It works towards redevelopment strategies for certain clusters.

01|08|2013
Activiteit

P+R, de quick wins was een vak- excursie en themabijeenkomst in de reeks gericht op het verbeteren van knooppunten c.q. P+R-terreinen (19 september, Rotterdam).

19|09|2013
Activiteit

SprintCity planning support tool for Transit-Oriented Development  goes international: implementations and demonstrations abroad. Is the future of SprintCity a global one?

06|08|2013
Activiteit

Cultuurclusters als Activa voor Steden, Maakbaar en Planbaar? onderzoekt de invloed van lokaal ruimtelijk beleid op het netwerk van clusters en de creatieve klasse.

01|07|2013
Activiteit

Metropool Forum 2013 Publiek forum over de metropolitane ontwikkeling van NL. Bijdrages van deskundigen en betrokkenen staan centraal (19 juni, Stadhuis Delft).

19|06|2013
Activiteit

iNode is het prototype van een online informatiesysteem voor Transit-Oriented Development in Nederland. Relevante informatie voor iedere gebruiker.

08|04|2013
Activiteit

The Seven Year Itch, een debat-bijeenkomst over trendverandering tijdens zeven jaar ruimtelijke ordening met Henk Ovink (26 maart, Den Haag).

26|03|2013
Activiteit

Werkweek: Metropool NL Op basis van de conclusies uit de tIP-reeks worden voor een aantal situaties ontwerpen gemaakt ter versterking van de Nederlandse metropool.

16|11|2012
Activiteit

Driving Competitiveness in the North Wing Presentatie van RRAAM adviezen door de London School of Economics, CRA en RRAAM-werk (11 februari, Amsterdam).

16|01|2013
Activiteit

The City at Eye Level is een stadssafari en boeklancering over plinten in de stad met keynote van John Worthington (11 jan 2013, Rotterdam).

11|01|2013
Activiteit

The Ambition of the Territory is de Metropool Oploop over een nieuwe visie op stedelijke ontwikkeling in Europa (20 dec, Atelier College van Rijksadviseurs te Den Haag).

20|12|2012
Activiteit

Metropool Forum 2012 Publiek forum over de metropolitane ontwikkeling van NL. Bijdrages van deskundigen en betrokkenen staan centraal (29 mei, Utrecht).

29|05|2012
Activiteit

Planning support tool SprintStad v1.2 ondersteunt strategische beleidsvisies Utrecht door simulatie van ontwikkelingen op Utrechts spoorcorridor.

29|11|2011
Activiteit

SprintCity planning support tool was presented among international TOD experts at the BUFTOD 2012 conference in Paris (Marne-la-Vallée).

16|04|2012
Activiteit

the Atlanta Beltline Urban planner Ryan Gravel (USA) gave a lecture on this grassroots TOD success and participated in an expert discussion on international TOD practices.

06|10|2011
Activiteit

Rotterdam Bright Future A two-day programme on lessons for planning after the crisis, with +/- 25 professionals from various countries. April 26/27, 2012.

26|04|2012
Activiteit

Antropoloog in Eigen Stad slot- bijeenkomst waarin terugkoppeling plaatst vindt n.a.v. de bijeenkomsten in februari 2012 te Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amsterdam.

23|04|2012
Activiteit

tIP Final Debate: de Metropolitane Strategie van Nederland. Zijn we klaar voor de concurrentie met de internationaal groeiende metropolen? Donderdag 29 maart.

29|03|2012
Activiteit

Verslag van de debatavond 'Nieuwe regels, nieuwe kansen'. met bijna 250 bezoekers.

29|02|2012
Activiteit

Lecture series the International Perspectives (tIP) focuses on which activities or facilities are important for Randstad Holland and it needs to strive for.

01|08|2011
Activiteit

tIP 07|07: Knowledge Clusters. A lecture by Philip McCann on the role of higher education institutions in their local economy. Thursday March 8, 2012 in Amsterdam.

08|03|2012
Activiteit

tIP 06|07: Attractive City. A lecture by Doug Saunders on the importance of facilities in attracting new inhabitants. Thursday February 16, 2012 in Leiden.

16|02|2012
Activiteit

tIP 5|7: International Organisations. A lecture by Eric Corijn on how the international character of The Hague can contribute to its development. Thursday January 26.

26|01|2012
Activiteit

tIP 04|07: Self Organising City. A lecture by Stephen Marshall on how cities are put together. Thursday November 24, 2011 in Rotterdam.

24|11|2011
Activiteit

tIP 03|07: Flagship Developments. A lecture by Paul Lecroart on how flagship developments fit into national development strategies. Thursday November 3, 2011.

03|11|2011
Activiteit

tIP 02|07: Social Network City. A lecture by Christian Licoppe on the development of Urban Public Places into ‘Hybrid Ecologies’. Thursday October 13, 2011.

13|10|2011
Activiteit

Interactive video debate 'Station to City', on international practices of Transit Oriented Development (TOD). Friday October 7, 2011.

07|10|2011
Activiteit

tIP 02|07: Cultural Clusters. A lecture by Bernd Fesel on the Creative Economy and Randstad Holland. Thursday September 22, 2011 in Delft.

22|09|2011
Activiteit

Atlas ABC belicht de rol van Randstad Holland als onderdeel van ABC, het verstedelijkte gebied Amsterdam-Brussels-Cologne en biedt zo een raamwerk voor debat.

01|08|2010
Activiteit

Siebe Riedstra, secretaris-generaal IenM, ging in zijn tafelrede, tijdens het Algemeen Bestuur, in op de integratie van de beleidsvelden Ruimte en Infrastructuur bij IenM.

16|05|2011
Activiteit

Vereniging Deltametropool organiseert een Randstad Oploop over de Randstadpassages in het Regeerakkoord. Met Jan Franssen en Maarten van Poelgeest.

02|02|2011
Activiteit

Defining the Metropolis is een historische beschouwing en internationale vergelijking van de ontwikkelpatronen van de metropool.

01|01|2011
Activiteit

SprintStad ontmoet Parelrivier. Deltametropool verkende de metro van Shenzhen en Hong Kong, en sprak er met verschillende professionals. Een reisverslag.

03|01|2011
Activiteit

SprintStad is gepresenteerd op de internationale conferentie 'Next Generation Infrastructure Systems For Eco-Cities', te Shenzhen van 11 tot 13 november 2010.

11|11|2010
Activiteit

InteractieMilieus onderzoekt de uitwerking van specifieke interactiemilieus als opgave in de Randstad of als kans voor nieuwe ontwikkeling.

01|08|2010
Activiteit

Als onderdeel van project SprintStad is een ruimtelijke inventarisatie van stationsgebieden in de Randstad uitgevoerd, tussen mei en juli 2010.

02|08|2010
Activiteit

Serious game Sprintstad was dinsdag 14 september 2010 onderdeel van de Projectenparade Spoorzoneontwikkeling van het kennisplein Mooi Nederland (VROM).

01|09|2010
Activiteit

De vereniging organiseert in reactie op de 'brede heroverweging'-rapporten een aantal bijeenkomsten die uitmonden in een advies aan het nieuwe kabinet.

13|04|2010
Activiteit

Openbare debatbijeenkomst Hoe ver is de OV-stad? op 11 maart 2010 van 13:00 tot 15:00. De Dependance, Centrum voor Stadscultuur te Rotterdam.

26|01|2010
Activiteit

Neville Mars Lezing 'The Chinese Dream: Hoe wordt Nederland daaruit wakker?' . Over mega- polissen van 480 miljoen inwoners en hun betekenis voor Nederland.

12|03|2010
Activiteit

Het Programma van de Metropool is een onderzoek naar de vorm en randvoorwaarden voor nieuwe stedelijke brandpunten in de Randstad.

24|06|2009
Activiteit

Wat heeft de Randstad te bieden? Dat is het onderwerp van de Randstad Oploop 'Dat is de Kracht van de Randstad'.

27|05|2009
Activiteit

Debatbijeenkomst 'De Randstad, dat zijn wij'. Wat kun jij doen voor de ontwikkeling van een sterke Randstad, in deze tijden van crisis?

25|03|2009
Activiteit

'The Future Randstad' bijeenkomst is een groot succes geworden: met o.a. Bart Vink (VROM), John Worthington (London) en Robert Yaro (New York).

15|12|2008
Activiteit

Waar en wanneer werkt overstappen tussen auto en openbaar vervoer? Dat is het onderwerp van de Randstad Oploop 'De Overstap'.

03|11|2008
Activiteit

De conferentie 'Randstad ná Urgent' gaat in op het gat dat dreigt te vallen in de ruimtelijke planning tussen Randstad Urgent en Randstad 2040.

07|07|2008
Activiteit

'Holland: Hotspot of Hutspot?' een werkconferentie over het nut en de noodzaak van een lange termijnvisie.

01|02|2008
Activiteit

SprintCity's main goal is to identify opportunities for future developments around existing rail infrastructures, whilst simultaneously improving regional rail transport services.

01|11|2010
Activiteit

Defining the Metropolis researches the influence of global top urban functions on the development of urban agglomerations in the world.

01|01|2011
Activiteit