Manifest & Werkboek: Metropolitaan Gebied Leiden

Het Manifest voor het Metropolitane Gebied Leiden is een eerste aanzet van Leiden en de omliggende gemeentes om het metropooldenken op de agenda te krijgen. Het Werkboek geeft inzicht in het doorlopen proces en de ontwikkeling van drie ruimtelijke perspectieven.

Manifest en Werkboek zijn, in opdracht van de gemeente Leiden, opgesteld door de vereniging i.s.m. Marjolein Dekker.

Facebook Like   Tweet 

 

THEMA Metropolitane Strategieën

|

Roundtable Paris - Internationale connectiviteit – [Metropolitaan Leiden]

REOS Vergelijking - Networking in EuropeRoundtable Brussel

Metro in Progress - Downloads & events


 

 

   Meer informatie:

| Paul Gerretsen |

| David Dooghe |

 

 

Leiden ligt in het hart van de Deltametropool en heeft veel kansen, kwaliteiten en problemen aan deze centrale positie te danken. De Leidse Structuurvisie was aan een revisie toe. Om de basis te leggen voor een duurzame toekomstvisie van Leiden in het speelveld van de Deltametropool, is het nodig om de blik vooruit te richten en verder te kijken: over grenzen van rode bakstenen, over tijdsgrenzen én over gemeentegrenzen heen. In samenwerking met en in opdracht van de gemeente Leiden zijn door de vereniging en Marjolein Dekker het Manifest en Werkboek opgesteld.


 

In aanloop naar de verkiezingen van 2014 heeft de gemeente Leiden het initiatief genomen om samen met de omliggende gemeenten een nieuwe ruimtelijke agenda op te stellen voor de regio, waarin kansen, bedreigingen en ambities worden verkend.

 

Het Manifest was een eerste aanzet van Leiden en omliggende gemeentes om het metropooldenken op de agenda te krijgen. In het manifest worden de afzonderlijke waarden van de Leidse regio samengebracht om zo de rode draad van de regio te vinden. Het resultaat zijn vier kernwaarden: Open, Mooi, Compleet en Sterk en daaraan gekoppeld 12 aanbevelingen.

 

Het Werkboek geeft inzicht in het proces dat de gemeenten met elkaar, tussen januari en mei 2015, hebben doorlopen: van het vaststellen van gedeelde waarden in het Manifest voor het Metropolitane gebied Leiden tot het ontwikkelen van drie ruimtelijke perspectieven voor de regio.

 

 

 

Twee Rapporten voor het Metropolitane Gebied Leiden:

 

Manifest - de opgave en 12 aanbevelingen
 
Werkboek - 3 ruimtelijke perspectieven
 

 

 

Downloads:

| Manifest - Fase 1 |  (Maart 2014, PDF)

| Werkboek - Fase 2 |  (Mei 2015, PDF)

 

 

 

   MANIFEST

   Gedeelde regionale waarden als uitgangspunt

Het gebied is op dit moment feitelijk geen regio maar een complexe intersectie van verschillende gemeentes. De natuurlijke ontwikkeling is er echter een van sterker wordende segregatie tussen de delen en verlies aan dynamiek en vitaliteit. Hierdoor bestaat de kans dat het gebied een speelbal wordt in het omliggende krachtenveld van de metropolitane gebieden Amsterdam en Rotterdam-Den Haag. 

 

Met de urgentie op papier en de ruimtelijke structuren in beeld, zijn vier kernwaarden geïdentificeerd, die de basis vormen voor het formuleren van de doelstellingen voor de regio als geheel. In 2040 is het Metropolitane gebied Leiden compleet, sterk, open en mooi.

 

 

12 Aanbevelingen: Manifest voor het Metropolitane Gebied Leiden

klik op afbeelding voor grotere weergave


  Vier kernwaarden, twaalf aanbevelingen

Een open, mooi, compleet en sterk gebied maakt een vuist naar de toekomst. De waarden vormen het startpunt voor een brede discussie over de toekomst van het gebied in de metropolitane context van de Deltametropool. Wat moet er gebeuren om de gestelde waarden te bereiken? Het stelt de regio voor urgente uitdagingen. Twaalf aanbevelingen zijn opgesteld, drie per kernwaarde.

 

| Lees het Manifest... |

 

 

 

   WERKBOEK

   Ruimtelijke perspectieven voor de Leidse regio

Het werkboek voor het Metropolitane Gebied Leiden geeft inzicht in het proces dat de gemeenten met elkaar (januari tot mei 2015) hebben doorlopen: van het vaststellen van gedeelde waarden in het Manifest tot het ontwikkelen van drie ruimtelijke perspectieven voor de regio.

 

 

Ruimtelijke perspectieven - Metropolitaan Gebied Leiden

 

                                        impressie Kennismetropool

 

   Kaarten en ruimtelijke oplossingsrichtingen

Om de vier geïdentificeerde kernwaarden van de regio verder ruimtelijk te vertalen zijn negen thema’s gedefinieerd. Deze thema’s zijn onder te verdelen in drie hoofdgroepen. Infrastructuur bevat de thema’s openbaar vervoer, autoverkeer en langzaam verkeer. Onder Stedelijke Netwerken vallen de thema’s woonmilieus, werkmilieus en voorzieningen. De derde groep Ecologische structuren bevat de thema’s landschap, water en energie. Op basis van de kernwaarden zijn per thema drie oplossingsrichtingen uitgetekend. Dit heeft geresulteerd in 27 kaarten van de regio, die de basis vormen voor een ruimtelijk kaartspel.

 

 

   Van kaarten naar modellen

Vereniging Deltametropool heeft de drie modellen verder aangescherpt door ze te toetsen aan een puntenmatrix en een criteriatabel. Dit leidde tot drie ruimtelijke perspectieven voor de regio: Kennismetropool, Klein Holland en Kwaliteit van de Kernen. De perspectieven worden afzonderlijk behandeld; er wordt ingegaan op de nodige grootschalige regionale investeringen, waar regionaal beleid op moet sturen en waar lokale investeringen nodig zijn. Tevens worden kansen en uitdagingen beknopt benoemd. Begeleidende sfeerimpressies geven een beeld van het bijbehorende imago van de regio.

 

| Lees het Werkboek... |

 

 

 

   Participeer!

Interesse in een analyse of (internationale) vergelijking van uw eigen regio? Wij nodigen u van harte uit om als participant, sponsor, partner of op andere wijze aan het project een bijdrage te leveren. Neem hiervoor contact op met het agentschap via | strategie@deltametropool.nl |.

 

 

Lees meer over het thema | Metropolitane Strategieën |

 

 

 

Onderzoekspartners:

Vereniging Deltametropool   Gemeente Leiden  | Marjolein Dekker |

17|08|2015
Publicatie

Boekpresentatie en debat:

'Het volgende landschap'

Wat kunnen we leren van de Landschapstriënnale?

28 mei in de Tolhuistuin

30|04|2018
Publicatie

Toekomstverkenning

van het maritieme cluster en het belang van een regionale ruimtelijke strategie

30|11|-0001
Publicatie

Spot On - het landschap als vestigingsvoorwaarde. Publicatie (2017) over de inzet van het Nederlandse landschap in het economisch vestigingsklimaat?

01|09|2017
Publicatie

In dit retrospectief blikt Vereniging Deltametropool terug op een veelbewogen jaar.

21|02|2018
Publicatie

Verstedelijkingsopgave van Nederland

IPO, G4 en G32 zochten voor het eerst naar een gezamenlijke aanpak voor de Verstedelijkingsopgave.

10|10|2017
Publicatie

'Energie & Ruimte - een nationaal perspectief’ presenteert een nationale visie op de energietransitie en haar ruimtelijke impact.

04|09|2017
Publicatie

Voor Bicycle Landscape fietste Yorit Kluitman door alle 388 Nederlandse gemeenten en fotografeerde het open landschap, zonder mensen of bebouwing: een dwarsdoorsnede van het geordende Nederland. Zijn drijfveer is een fascinatie voor de georganiseerde grafische structuur van de open ruimte.

23|08|2017
Publicatie

Manifest Binnenstedelijke Gebiedstransformaties. De vereniging en het College van Rijksadviseurs ondersteunen dit manifest van diverse partijen. 

08|03|2017
Publicatie

Drechtsteden, maritieme top woonlocaties.  Inventarisatie van ontwikkellocaties. Het ontwikkelde model koppelt ruimtelijke kwaliteiten aan woonwensen.

14|02|2017
Publicatie

NOVI NU bundelt vier essays rondom de thema’s Next Farming, Next Living, Next Economy en Next Energy.

04|01|2017
Publicatie

Publicatie Blind Spot bespreekt het belang van een hoogwaardig landschap voor het vestigings-klimaat, aan de hand van tien metropolitane regio's wereldwijd.

 

19|04|2016
Publicatie

Werkboeken: Loket Knooppunten 2015 In de vier stationsgebieden Almere Centrum, Oss, Nijmegen en Eindhoven wordt de ontwikkeling gestimuleerd.

01|07|2015
Publicatie

Met de nieuwste Stadsnatuurkaart Rotterdam kan je op zoek naar de Rotterdamse wildernis en de natuurlijke stad beleven. Op naar een coherent stadsnatuur netwerk!

11|10|2015
Publicatie

City Deal Binnenstedelijk Bouwen en Transformatie De vereniging heeft deze City Deal, op 24 maart 2016 te Den Haag, mede ondertekend.

24|03|2016
Publicatie

DialogueMaps: interactief kaart-instrument voor landschapswaard-ering, gericht op gebieden met complexe waarderingsdiscussies in het (stedelijk) landschap.

21|11|2015
Publicatie

Duurzame Verstedelijking & Agglomeratiekracht Studie naar en pleidooi voor een integrale verstedel-ijkingsstrategie om de internationale concurrentiepositie te vergroten.

03|11|2014
Publicatie

Oproep Vereniging Deltametropool roept op tot metropolitane strategie en agenda voor Nederland. Randstad is niet genoeg! #deltametropoolnederland

26|05|2015
Publicatie

Opgave van de Maand een nieuwsbrief die iedere maand één van de 12 onvermijdelijke opgaven van het Jaar van de Ruimte belicht.

01|02|2015
Publicatie

Werkboeken: Loket Knooppunten Met de selectie van drie stations-gebieden in de provincie Noord-Holland ging het Loket Knooppunten (CRA) van start.

29|09|2014
Publicatie

Internationale Connectiviteit van de Zuidelijke Randstad Een Kwalitatieve vergelijking van de Zuidelijke Randstad in internationaal perspectief.

01|11|2014
Publicatie

Duurzame TOD van Qinghe Station Verslag van een werkweek in Beijing, genaamd 'The Sino-Dutch Approach', over Transit-Oriented Development van Qinghe station.

22|09|2014
Publicatie

Update - SprintStad #6 geeft inzicht in de geboekte vorderingen in 2013 en een vooruitblik op 2014 en verder. Het is de laatste Update in de serie.

19|03|2014
Publicatie

Publicatieoverzicht van het thema Metropolitane Strategieën. Ook vindt u hier een overzicht van alle themabijeenkomsten.

13|10|2014
Publicatie

Publicatieoverzicht van het thema Ruimte en Mobiliteit. Ook vindt u hier een overzicht van alle themabijeenkomsten.

10|09|2014
Publicatie

Publicatieoverzicht van het thema Landschap van de Deltametropool. Ook vindt u hier een overzicht van alle landschapsbijeenkomsten.

04|08|2014
Publicatie

Knooppunten in Stadsregio Rotterdam Met het opstellen van stationsprofielen is de differentiatie van 9 knooppunten in de Stadsregio Rotterdam in beeld gebracht.

03|02|2014
Publicatie

De publicatie Maak Plaats! geeft een nieuwe visie op ruimtegebruik en is een co-productie van Vereniging Deltametropool en de Provincie Noord-Holland.

24|01|2014
Publicatie

Maak Plaats! is a publication on transit-oriented development; a smart growth strategy focused on a more efficient use of the existing city and its existing infrastructure network.

01|03|2014
Publicatie

New York - de Impact van Metropolitane Interventie , een artikel dat de invloed van een actie- groep op het grote investerings- kapitaal in New York beschrijft .

10|10|2013
Publicatie

Tijdens de Beijing Design Week 2013 boog een groep Nederlandse experts zich onder de naam 'The Sino-Dutch Approach' over de herontwikkeling van Fengtai.

25|09|2013
Publicatie

Metropolitaan reisverslag: Wat gebeurt er in Amerika? serie over de metropolitane ontwikkeling in de San Francisco Bay Area, zoals opgetekend door Jaap Modder.

 
30|08|2013
Publicatie

Column De Nieuwe Deltametropool over metropoolvorming op wereldschaal, geschreven door Jaap Modder naar aanleiding van de INTA36 conferentie.

24|01|2013
Publicatie

Metropolitaan reisverslag: Wat gebeurt er in ...? serie met inkijk in de metropolitane ontwikkeling in het Midden-Oosten en Azië, zoals opgetekend door Jaap Modder.

18|01|2013
Publicatie

Update - SprintStad #5 toont een actueel overzicht van het 'work in progress', een vooruitblik op de doelstellingen voor 2013 en meer.

24|10|2012
Publicatie

Brief aan kabinetsinformateurs: “Nederland heeft visie op metropolitane ontwikkeling nodig om in grootstedelijke slag overeind te blijven”.

27|09|2012
Publicatie

Update - SprintStad #4 toont de nieuwste ontwikkeling van serious game naar planning support tool, resultaten van de stations-inventarisatie en meer.

27|02|2012
Publicatie

Onderzoek naar de invloed van serious game SprintStad op beleidsontwikkeling, afdeling Planologie - Universiteit Utrecht.

05|12|2011
Publicatie

Publicatie: BESTNET, inventarisatie van Transport Oriented Development in Nederland. Een inspirerend beeld van de kansen en opgaven. De publicatie is online te bestellen.

04|10|2011
Publicatie

Eind februari 2011 is Hollandblad #8 uitgekomen. Dit nummer heeft als thema Bereikbaarheid, bottom-up.

25|02|2011
Publicatie

Update - SprintStad #3 behandelt ondermeer de nieuwe versies van de serious game, onderzoeksresultaten en de planning van het project.

27|04|2011
Publicatie

De FactSheet informeert leden van de vereniging over (opmerkelijke) feiten die een bestaande of toekomstige discussie binnen de Deltametropool kunnen beïnvloeden.

23|03|2011
Publicatie

Het Jaaroverzicht 2010 laat zien op welke activiteiten, publicaties en projecten de vereniging in 2010 heeft ingezet.

30|03|2011
Publicatie

Kiezen voor 4, 3 of 0 vraagt in artikelvorm aandacht voor de bestuurlijke opschaling van de Randstad in het verkiezingsdebat voor de Provinciale Staten 2011.

17|02|2011
Publicatie

Het gezamenlijke opiniestuk uit de vakgemeenschap Supersnelweg, quo vadis? naar aanleiding van het recente regeerakkoord.

21|10|2010
Publicatie

Begin september 2010 is Hollandblad #7 uitgekomen. Dit nummer heeft als thema 'Geen ruimte, Geen geld'.

06|09|2010
Publicatie

Brief aan informateurs: om uit de crisis te komen is ontwikkeling van de Randstad tot een topregio urgenter dan ooit.

15|07|2010
Publicatie

Eind april 2010 is de zesde editie van het Hollandblad uitgekomen. Dit  nummer heeft als thema 'Angst voor de Metropool'.

06|05|2010
Publicatie

Update - SprintStad #2 beschrijft ondermeer de spelsessie-evaluaties, het prototype, de debatbijeenkomst, betrokken partijen en de planning van project SprintStad.

01|06|2010
Publicatie

De nieuwsbrief Private Picks biedt een platform voor interessante initiatieven, ideeën en evenementen omtrent metropolitane ontwikkeling.

26|11|2009
Publicatie

Het jaaroverzicht 2009 laat zien op welke activiteiten, publicaties en projecten Vereniging Deltametropool in 2009 heeft ingezet.

01|02|2010
Publicatie

Eind september 2009 is het laatste Hollandblad uitgekomen. Dit vijfde nummer is geheel vernieuwd en heeft als thema 'Rethinking'.

26|11|2009
Publicatie

Update - SprintStad #1 beschrijft ondermeer de achtergrond, onderzoeksvragen, uitgangspunten en voortgang van project SprintStad alsmede informatie over het spel.

02|11|2009
Publicatie

De tafelrede 'Universiteiten in de Randstad' (Sijbolt Noorda) is de eerste uit een serie tafelredes uitgesproken tijdens de jaarlijkse AB-vergadering van de vereniging.

21|10|2009
Publicatie

Het cahier Rewind | Play | Fast Forward verschijnt als sluitstuk van een reeks conferenties in 2008 en doet daarvan verslag.

19|03|2009
Publicatie

De DVD International Review Standard 2040 n.a.v. de conferentie, met dezelfde titel, die op 15 en 16 december 2008 werd gehouden is uitgebracht.

01|03|2009
Publicatie

Van het Hollandblad is de Zomer 2008 editie uitgekomen met als thema 'tussen Randstad Urgent en Randstad 2040'.

25|07|2008
Publicatie

Het Hollandblad probeert op inhoudelijke en open wijze de discussie over metropoolvorming en ontwikkelingen die daarmee samenhangen een impuls te geven.

01|09|2005
Publicatie