Steunbetuiging Manifest Binnenstedelijke Gebiedstrans-formaties

Het College van Rijksadviseurs en Vereniging Deltametropool ondersteunen het door diverse partijen ondertekende Manifest Binnen-stedelijke Gebiedstransformaties van harte. Lees hier waarom.

Facebook Like   Tweet  

 Meer informatie:

| Manifest Binnenstedelijke Gebiedstransformaties |  (PDF)

| Deze steunbetuiging |   (PDF)

| Debat Transformatiepotentie |

contact |

 

Agglomeratiekracht |

| Versterken van Agglomeratiekracht |

Atlas Slimme Vestedelijking |

 

 

Het College van Rijksadviseurs en Vereniging Deltametropool zien het | Manifest Binnenstedelijke Gebiedstransformaties |, dat op 8 maart 2017 door verschillende partijen is ondertekend, als een mooie stap in de richting van een meer duurzame verstedelijking. Eerder pleitten zij daar gezamenlijk al voor In de studie | duurzame verstedelijking en agglomeratiekracht | (2014).

 

We staan voor een forse verstedelijkingsopgave in de grote stedelijke regio’s. Juist nu is het belangrijk om na te denken over de toekomstbestendigheid en robuustheid van onze steden en dorpen, zodat ook toekomstige generaties er hun geluk kunnen vinden. Het zoveel mogelijk gebruik maken van het grote binnenstedelijke transformatiepotentieel en onderbenutte plekken biedt veel kansen.

 

 

Allereerst is binnenstedelijke bouwen duurzaam, het zorgt voor efficiënt gebruik van onze ruimte en infrastructuren voor mobiliteit en energie. Doordat de nabijheid wordt vergroot komen meer mensen dichtbij werkgelegenheid te wonen en hoeven zij minder ver te reizen. Dit vermindert niet alleen de mobiliteit en de daarmee gepaard gaande emissies, maar biedt ook sociaal-economische voordelen en bevordert de gezondheid omdat meer bestemmingen op loop- en fietsafstand liggen. Onze waardevolle landschappen, die zo belangrijk zijn voor onze voedsel- en energievoorziening, recreatie en natuur, maar ook bijdragen aan een hoge leefkwaliteit en een aantrekkelijk vestigingsklimaat, worden gespaard.

 

Naast het duurzaamheidsaspect draagt binnenstedelijk bouwen bij aan de agglomeratiekracht van onze regio’s, en daarmee aan de versterking van onze economie. Vooral wanneer de verstedelijking in samenhang met infrastructuur wordt ontwikkeld. Het brengt meer inwoners en banen binnen bereik van elkaar. Deze grotere vraag en aanbod leidt tot efficiëntie in de markt en meer mogelijkheden voor diversiteit en specialisatie. Het zorgt niet alleen voor economische diversiteit, maar ook voor draagvlak van (specialistische) voorzieningen, en meer keuzemogelijkheden in woonmilieus en woningtypes. Daarnaast worden door een integrale aanpak de reeds gedane maatschappelijke investeringen in onder meer infrastructuur en voorzieningen, optimaal benut. Alleen al om deze reden ligt er een rol voor de rijksoverheid binnen deze opgave.

 

Binnenstedelijk bouwen biedt ook een kans voor een aantal maatschappelijke opgaven: kwetsbare wijken glijden minder af doordat bewoners een wooncarrière in de buurt kunnen maken, verloedering van plekken door bijvoorbeeld leegstand wordt tegengegaan en we zo duurzaam mogelijk omgaan met de bestaande vastgoedvoorraad en materialen. Investeringen in nieuwbouw kunnen worden gekoppeld aan noodzakelijke investeringen in de verbouw van de bestaande voorraad en leefomgeving om deze energieneutraal en klimaatbestendig te maken.

 

Als laatste sluit binnenstedelijk bouwen aan op de demografische trend. De groei van de komende decennia zit vooral in de één- en tweepersoonshuishoudens. Zij vragen over het algemeen om kleinere woningen in een omgeving met meer en hoogwaardige voorzieningen. Dit biedt volop kansen voor de ontwikkeling van nieuwe, gemengde woonmilieus. Anderzijds kan dit ook een impuls geven aan de dorpen in het landelijk gebied. In de studie | duurzame verstedelijking en agglomeratiekracht | is een derde van alle beschikbare ruimte gevonden binnen de bebouwde omgeving van dorpen en het landelijk gebied. Uit deze studie voor Zuid-Holland blijkt dat het volledige spectrum aan gewenste woonmilieus in kwaliteit en kwantiteit realiseerbaar is, dus ook de meer landelijke milieus met een lagere dichtheid.

 

Binnenstedelijke gebiedstransformaties zijn niet een opzichzelfstaand doel, maar een middel om de duurzaamheid, sociaaleconomische samenhang en de slagkracht van onze stedelijke regio's te vergroten en een sociale tweedeling te vermijden. Burgers en bedrijven krijgen op deze manier meer keuzevrijheid: een grotere variatie aan woonmilieus, opleidingen, banen, werknemers, gespecialiseerde dienstverlening, allerhande voorzieningen, recreatiemogelijkheden, vervoerswijzen en een rijke schakering van natuur en landschap. En dat ook nog eens op relatief korte afstand van elkaar.

 

Wanneer de totale woningvraag niet binnen het bestaand stedelijk gebied is in te passen, en alle binnenstedelijke opties daadwerkelijk zijn uitgeput, zullen we op zoek moeten gaan naar aanvullende locaties. Deze locaties zullen echter nog altijd een maximale bijdrage moeten leveren aan bovenstaande doelen. 

 


Het College van Rijksadviseurs

Floris Alkemade             Rijksbouwmeester

Daan Zandbelt               Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving

Berno Strootman            Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving

 

Vereniging Deltametropool

Leen Verbeek                Voorzitter

Paul Gerretsen              Agent

 

 

 

Vereniging Deltametropool      College van Rijksadviseurs

08|03|2017
Publicatie

Boekpresentatie en debat:

'Het volgende landschap'

Wat kunnen we leren van de Landschapstriënnale?

28 mei in de Tolhuistuin

30|04|2018
Publicatie

Toekomstverkenning

van het maritieme cluster en het belang van een regionale ruimtelijke strategie

30|11|-0001
Publicatie

Spot On - het landschap als vestigingsvoorwaarde. Publicatie (2017) over de inzet van het Nederlandse landschap in het economisch vestigingsklimaat?

01|09|2017
Publicatie

In dit retrospectief blikt Vereniging Deltametropool terug op een veelbewogen jaar.

21|02|2018
Publicatie

Verstedelijkingsopgave van Nederland

IPO, G4 en G32 zochten voor het eerst naar een gezamenlijke aanpak voor de Verstedelijkingsopgave.

10|10|2017
Publicatie

'Energie & Ruimte - een nationaal perspectief’ presenteert een nationale visie op de energietransitie en haar ruimtelijke impact.

04|09|2017
Publicatie

Voor Bicycle Landscape fietste Yorit Kluitman door alle 388 Nederlandse gemeenten en fotografeerde het open landschap, zonder mensen of bebouwing: een dwarsdoorsnede van het geordende Nederland. Zijn drijfveer is een fascinatie voor de georganiseerde grafische structuur van de open ruimte.

23|08|2017
Publicatie

Drechtsteden, maritieme top woonlocaties.  Inventarisatie van ontwikkellocaties. Het ontwikkelde model koppelt ruimtelijke kwaliteiten aan woonwensen.

14|02|2017
Publicatie

NOVI NU bundelt vier essays rondom de thema’s Next Farming, Next Living, Next Economy en Next Energy.

04|01|2017
Publicatie

Publicatie Blind Spot bespreekt het belang van een hoogwaardig landschap voor het vestigings-klimaat, aan de hand van tien metropolitane regio's wereldwijd.

 

19|04|2016
Publicatie

Werkboeken: Loket Knooppunten 2015 In de vier stationsgebieden Almere Centrum, Oss, Nijmegen en Eindhoven wordt de ontwikkeling gestimuleerd.

01|07|2015
Publicatie

Met de nieuwste Stadsnatuurkaart Rotterdam kan je op zoek naar de Rotterdamse wildernis en de natuurlijke stad beleven. Op naar een coherent stadsnatuur netwerk!

11|10|2015
Publicatie

City Deal Binnenstedelijk Bouwen en Transformatie De vereniging heeft deze City Deal, op 24 maart 2016 te Den Haag, mede ondertekend.

24|03|2016
Publicatie

DialogueMaps: interactief kaart-instrument voor landschapswaard-ering, gericht op gebieden met complexe waarderingsdiscussies in het (stedelijk) landschap.

21|11|2015
Publicatie

Duurzame Verstedelijking & Agglomeratiekracht Studie naar en pleidooi voor een integrale verstedel-ijkingsstrategie om de internationale concurrentiepositie te vergroten.

03|11|2014
Publicatie

Oproep Vereniging Deltametropool roept op tot metropolitane strategie en agenda voor Nederland. Randstad is niet genoeg! #deltametropoolnederland

26|05|2015
Publicatie

Opgave van de Maand een nieuwsbrief die iedere maand één van de 12 onvermijdelijke opgaven van het Jaar van de Ruimte belicht.

01|02|2015
Publicatie

Werkboeken: Loket Knooppunten Met de selectie van drie stations-gebieden in de provincie Noord-Holland ging het Loket Knooppunten (CRA) van start.

29|09|2014
Publicatie

Internationale Connectiviteit van de Zuidelijke Randstad Een Kwalitatieve vergelijking van de Zuidelijke Randstad in internationaal perspectief.

01|11|2014
Publicatie

Duurzame TOD van Qinghe Station Verslag van een werkweek in Beijing, genaamd 'The Sino-Dutch Approach', over Transit-Oriented Development van Qinghe station.

22|09|2014
Publicatie

Update - SprintStad #6 geeft inzicht in de geboekte vorderingen in 2013 en een vooruitblik op 2014 en verder. Het is de laatste Update in de serie.

19|03|2014
Publicatie

Publicatieoverzicht van het thema Metropolitane Strategieën. Ook vindt u hier een overzicht van alle themabijeenkomsten.

13|10|2014
Publicatie

Publicatieoverzicht van het thema Ruimte en Mobiliteit. Ook vindt u hier een overzicht van alle themabijeenkomsten.

10|09|2014
Publicatie

Publicatieoverzicht van het thema Landschap van de Deltametropool. Ook vindt u hier een overzicht van alle landschapsbijeenkomsten.

04|08|2014
Publicatie

Knooppunten in Stadsregio Rotterdam Met het opstellen van stationsprofielen is de differentiatie van 9 knooppunten in de Stadsregio Rotterdam in beeld gebracht.

03|02|2014
Publicatie

Het Manifest en Werkboek voor het Metropolitane Gebied Leiden is een eerste aanzet om het metropooldenken op de regionale agenda te krijgen.

17|08|2015
Publicatie

De publicatie Maak Plaats! geeft een nieuwe visie op ruimtegebruik en is een co-productie van Vereniging Deltametropool en de Provincie Noord-Holland.

24|01|2014
Publicatie

Maak Plaats! is a publication on transit-oriented development; a smart growth strategy focused on a more efficient use of the existing city and its existing infrastructure network.

01|03|2014
Publicatie

New York - de Impact van Metropolitane Interventie , een artikel dat de invloed van een actie- groep op het grote investerings- kapitaal in New York beschrijft .

10|10|2013
Publicatie

Tijdens de Beijing Design Week 2013 boog een groep Nederlandse experts zich onder de naam 'The Sino-Dutch Approach' over de herontwikkeling van Fengtai.

25|09|2013
Publicatie

Metropolitaan reisverslag: Wat gebeurt er in Amerika? serie over de metropolitane ontwikkeling in de San Francisco Bay Area, zoals opgetekend door Jaap Modder.

 
30|08|2013
Publicatie

Column De Nieuwe Deltametropool over metropoolvorming op wereldschaal, geschreven door Jaap Modder naar aanleiding van de INTA36 conferentie.

24|01|2013
Publicatie

Metropolitaan reisverslag: Wat gebeurt er in ...? serie met inkijk in de metropolitane ontwikkeling in het Midden-Oosten en Azië, zoals opgetekend door Jaap Modder.

18|01|2013
Publicatie

Update - SprintStad #5 toont een actueel overzicht van het 'work in progress', een vooruitblik op de doelstellingen voor 2013 en meer.

24|10|2012
Publicatie

Brief aan kabinetsinformateurs: “Nederland heeft visie op metropolitane ontwikkeling nodig om in grootstedelijke slag overeind te blijven”.

27|09|2012
Publicatie

Update - SprintStad #4 toont de nieuwste ontwikkeling van serious game naar planning support tool, resultaten van de stations-inventarisatie en meer.

27|02|2012
Publicatie

Onderzoek naar de invloed van serious game SprintStad op beleidsontwikkeling, afdeling Planologie - Universiteit Utrecht.

05|12|2011
Publicatie

Publicatie: BESTNET, inventarisatie van Transport Oriented Development in Nederland. Een inspirerend beeld van de kansen en opgaven. De publicatie is online te bestellen.

04|10|2011
Publicatie

Eind februari 2011 is Hollandblad #8 uitgekomen. Dit nummer heeft als thema Bereikbaarheid, bottom-up.

25|02|2011
Publicatie

Update - SprintStad #3 behandelt ondermeer de nieuwe versies van de serious game, onderzoeksresultaten en de planning van het project.

27|04|2011
Publicatie

De FactSheet informeert leden van de vereniging over (opmerkelijke) feiten die een bestaande of toekomstige discussie binnen de Deltametropool kunnen beïnvloeden.

23|03|2011
Publicatie

Het Jaaroverzicht 2010 laat zien op welke activiteiten, publicaties en projecten de vereniging in 2010 heeft ingezet.

30|03|2011
Publicatie

Kiezen voor 4, 3 of 0 vraagt in artikelvorm aandacht voor de bestuurlijke opschaling van de Randstad in het verkiezingsdebat voor de Provinciale Staten 2011.

17|02|2011
Publicatie

Het gezamenlijke opiniestuk uit de vakgemeenschap Supersnelweg, quo vadis? naar aanleiding van het recente regeerakkoord.

21|10|2010
Publicatie

Begin september 2010 is Hollandblad #7 uitgekomen. Dit nummer heeft als thema 'Geen ruimte, Geen geld'.

06|09|2010
Publicatie

Brief aan informateurs: om uit de crisis te komen is ontwikkeling van de Randstad tot een topregio urgenter dan ooit.

15|07|2010
Publicatie

Eind april 2010 is de zesde editie van het Hollandblad uitgekomen. Dit  nummer heeft als thema 'Angst voor de Metropool'.

06|05|2010
Publicatie

Update - SprintStad #2 beschrijft ondermeer de spelsessie-evaluaties, het prototype, de debatbijeenkomst, betrokken partijen en de planning van project SprintStad.

01|06|2010
Publicatie

De nieuwsbrief Private Picks biedt een platform voor interessante initiatieven, ideeën en evenementen omtrent metropolitane ontwikkeling.

26|11|2009
Publicatie

Het jaaroverzicht 2009 laat zien op welke activiteiten, publicaties en projecten Vereniging Deltametropool in 2009 heeft ingezet.

01|02|2010
Publicatie

Eind september 2009 is het laatste Hollandblad uitgekomen. Dit vijfde nummer is geheel vernieuwd en heeft als thema 'Rethinking'.

26|11|2009
Publicatie

Update - SprintStad #1 beschrijft ondermeer de achtergrond, onderzoeksvragen, uitgangspunten en voortgang van project SprintStad alsmede informatie over het spel.

02|11|2009
Publicatie

De tafelrede 'Universiteiten in de Randstad' (Sijbolt Noorda) is de eerste uit een serie tafelredes uitgesproken tijdens de jaarlijkse AB-vergadering van de vereniging.

21|10|2009
Publicatie

Het cahier Rewind | Play | Fast Forward verschijnt als sluitstuk van een reeks conferenties in 2008 en doet daarvan verslag.

19|03|2009
Publicatie

De DVD International Review Standard 2040 n.a.v. de conferentie, met dezelfde titel, die op 15 en 16 december 2008 werd gehouden is uitgebracht.

01|03|2009
Publicatie

Van het Hollandblad is de Zomer 2008 editie uitgekomen met als thema 'tussen Randstad Urgent en Randstad 2040'.

25|07|2008
Publicatie

Het Hollandblad probeert op inhoudelijke en open wijze de discussie over metropoolvorming en ontwikkelingen die daarmee samenhangen een impuls te geven.

01|09|2005
Publicatie