Maak Plaats! Nieuwe visie op ruimtegebruik in Noord-Holland

In de publicatie wordt een nieuwe visie op het ruimtegebruik in Noord-Holland gegeven. Het beter benutten van de bestaande stad en de bestaande infra-netwerken staat daarin voorop. De studie is een co-productie van Vereniging Deltametropool en provincie Noord-Holland, met medewerking van APPM.

Facebook Like   Tweet  

 

THEMA Mobiliteit en Ruimte

|

SprintStad Planning Support ToolAgglomeratiekracht

Loket knooppunten – [Maak Plaats!] – Stadsregio Rotterdam

Werken aan Stedenbaan – Inode – Bestnet – ActiviteitenDownloads

 

English

 

 

 

De resultaten van het onderzoek zijn gebundeld in de publicatie | Maak Plaats! Werken aan knooppuntontwikkeling in Noord-Holland |. Op woensdag 27 november 2013 is het boek gepresenteerd tijdens het congres ‘Maak Plaats!’, georganiseerd door de provincie Noord-Holland. De publicatie heeft internationaal aandacht gekregen, onder meer bij de grote designblogs | It's Nice That | en | FastCodesign |. Ook won het de | Georges Allaert prijs 2016 | voor het bevorderen van de interactie tussen mobiliteit en ruimtelijke ontwikkeling.

 

Downtown - collage

 

Maak Plaats! biedt een leidraad. De publicatie brengt eerdere studies samen, bundelt de aanwezige kennis en data en maakt de kansen voor betere benutting van ov-knooppunten in Noord-Holland inzichtelijk. Alle ov-knooppunten en corridors worden met elkaar vergeleken en gepositioneerd in het netwerk. Het boek dient als basis én inspiratie voor de verdere uitwerking van een knooppuntenstrategie in Noord-Holland, met al de betrokken partijen. Het is een pleidooi voor een nieuwe manier van denken op basis van grensverleggende kennis en inzichten.

 

 

Uitgangspunten  |  Maak Plaats!

 


   Aanpak
De aanpak van het onderzoek was zowel inventariserend en analyserend als interactief en communicatief. Samen met gemeenten, regio’s en andere stakeholders zijn de huidige plannen en ambities in beeld gebracht. Deze schat aan kennis vormt de basis voor een strategie die de kwaliteit van de Noord-Hollandse steden en het bestaande netwerk beter benut.

 

Na iedere stap zijn de resultaten besproken met het (speciaal voor dit doel opgerichte) knooppuntenteam: een team waarin expertise vanuit verschillende disciplines en schaalniveaus samen komt. Parallel aan dit traject heeft APPM management consultants zich gericht op de vraag: "Hoe kunnen betrokken partijen gezamenlijk uitvoering geven aan knooppuntontwikkeling?" De Zaancorridor is hiervoor als case study uitgewerkt.

 

 

   Inhoudsopgave

Onderstaand een globale impressie van de inhoud van de publicatie.


   ATLAS
Hierin wordt een overzicht van alle onderzochte knooppunten weergegeven.


   CONTEXT
Momenteel is er een toenemende aandacht voor knooppuntontwikkeling, ook in het beleid van zowel de regionale overheden als gemeenten. Dit onderzoek brengt de kansen aan het licht en biedt daarmee een basis om de omslag te maken van beleid naar uitvoering. 

 

   TIEN UITGANGSPUNTEN

De tien uitgangspunten verwoorden tezamen: de kansen voor integraal beleid op het gebied van wonen, werken, voorzieningen en recreatie in combinatie met goede bereikbaarheid. Ze zijn cruciaal voor het ontwikkelen van een knoop- puntenstrategie; niet alleen in Noord-Holland, maar ook in de rest van NL!

 

   KANSEN
Een knooppunt is een plek waar verschillende vervoersmodaliteiten samenkomen én stedelijke activiteiten plaatsvinden. Op die plekken kan het benutten van samenhang tussen netwerk en ruimte veel opleveren. Het vlindermodel is ontwikkeld om juist daarin meer inzicht te verkrijgen. Het is gebaseerd op drie onderscheidende kenmerken voor knoop (netwerk) en drie kenmerken voor plaats (ruimte). 


Twaalf kansrijke vlinders verbeelden de ideale knooppuntenmilieus voor Noord-Holland: plekken waar wonen, werken voorzieningen en bereikbaarheid op een bepaalde manier samen komen.

| Lees meer over het vlindermodel ... |

 

 

Vlindermodel  Maak Plaats!

   CORRIDORS
Het ideale schaalniveau om knooppuntontwikkeling te coördineren is de corridor: de combinatie van een regionaal verbindende spoorlijn en de locaties rondom de haltes van die lijn. Op dit niveau is het mogelijk de dagelijkse activiteiten- en verplaatsingspatronen te coördineren en mogelijkheden op het gebied van bereikbaarheid, duurzaamheid en agglomeratievoordelen optimaal te benutten. Ook in bestuurlijke zin blijkt de corridor het meest werkbare schaalniveau. In Noord-Holland zijn acht corridors benoemd. De corridors beginnen of eindigen altijd op de Ring van Amsterdam bij de stations Amsterdam Centraal of Amsterdam Zuid.

 

Corridoroverzicht Maak Plaats!

   AANPAK ZAANCORRIDOR
Ondanks alle kansen die er liggen komt knooppuntontwikkeling in de praktijk nog moeilijk van de grond. Innovaties in governance, regelgeving en financiering zijn noodzakelijk om een effectieve en uitvoerbare ontwikkelings- strategie in gang te zetten. De Zaancorridor dient hiervoor als case study. Met een toegespitste versie van de | serious game Sprintstad | en een concreet proces- en organisatievoorstel zijn alle partijen uitgenodigd om gezamenlijk de uitwerking en doorvoering op te pakken. Lees meer over de case study

| Zaancorridor |.

   HOE NU VERDER?
Zelfs als iedereen overtuigd is van het belang van transit oriented development, blijven lokale belangen, verplichtingen, grondposities en de concurrentie tussen gemeenten een obstakel. Het vergt bestuurlijke lef om integrale planning tussen verschillende overheden, vervoerders en marktpartijen te agenderen, om plannen te schrappen of juist als eerste te investeren.

   KNOOPPUNTEN A-Z
Het naslagwerk waarin alle onderzochte Noord-Hollandse knooppunten zijn terug te vinden, met kaartmateriaal, data en het kansrijke knooppuntmilieu.

 

Knooppunten A-Z: Stationsgebied Zaandam

klik op illustratie voor grote versie

 

   Participeer!

Werkt u aan vervoer, ontwikkeling of mobiliteit? De vereniging ambieert, aansluitend op dit onderzoek in Noord-Holland, nog meer experts en belanghebbenden te betrekken. Doel is ook de rest van Nederland in kaart te brengen en de methode nog verder te ontwikkelen. Heeft u interesse, neem dan | contact | met ons op. 

 

 

   Downloads

Maak Plaats! | (129MB, PDF) 

 

 

   Gerelateerd

Congres Maak Plaats! |  ( 27/11/2013, Amsterdam)

Knooppuntontwikkeling: Typologieën en Vlindermodel |

SprintStad simulatie: Zaancorridor |

| SprintStad simulaite: Zuid-Kennemerland |
SprintStad Planning Support Tool |

 

 Lees meer over het overkoepelende thema | Mobiliteit en Ruimte |.

 

 

   Vragen, opmerkingen of meer info?
Neem contact op met het agentschap via | sprintstad@deltametropool.nl | of 010 - 737 0340.

 

 

   Partners

Vereniging Deltametropool     Noord-Holland    

 

APPM management consultants

24|01|2014
Publicatie

Vereniging Deltametropool werkt aan een NIEUWE UITSTRALING en aan een nieuwe WEBSITE! Onze bestaande website is momenteel niet up to date, onze excuses ervoor.

30|11|-0001
Publicatie

Boekpresentatie en debat:

'Het volgende landschap'

Wat kunnen we leren van de Landschapstriënnale?

28 mei in de Tolhuistuin

30|04|2018
Publicatie

Toekomstverkenning

van het maritieme cluster en het belang van een regionale ruimtelijke strategie

30|11|-0001
Publicatie

Spot On - het landschap als vestigingsvoorwaarde. Publicatie (2017) over de inzet van het Nederlandse landschap in het economisch vestigingsklimaat?

01|09|2017
Publicatie

In dit retrospectief blikt Vereniging Deltametropool terug op een veelbewogen jaar.

21|02|2018
Publicatie

Verstedelijkingsopgave van Nederland

IPO, G4 en G32 zochten voor het eerst naar een gezamenlijke aanpak voor de Verstedelijkingsopgave.

10|10|2017
Publicatie

'Energie & Ruimte - een nationaal perspectief’ presenteert een nationale visie op de energietransitie en haar ruimtelijke impact.

04|09|2017
Publicatie

Voor Bicycle Landscape fietste Yorit Kluitman door alle 388 Nederlandse gemeenten en fotografeerde het open landschap, zonder mensen of bebouwing: een dwarsdoorsnede van het geordende Nederland. Zijn drijfveer is een fascinatie voor de georganiseerde grafische structuur van de open ruimte.

23|08|2017
Publicatie

Manifest Binnenstedelijke Gebiedstransformaties. De vereniging en het College van Rijksadviseurs ondersteunen dit manifest van diverse partijen. 

08|03|2017
Publicatie

Drechtsteden, maritieme top woonlocaties.  Inventarisatie van ontwikkellocaties. Het ontwikkelde model koppelt ruimtelijke kwaliteiten aan woonwensen.

14|02|2017
Publicatie

NOVI NU bundelt vier essays rondom de thema’s Next Farming, Next Living, Next Economy en Next Energy.

04|01|2017
Publicatie

Publicatie Blind Spot bespreekt het belang van een hoogwaardig landschap voor het vestigings-klimaat, aan de hand van tien metropolitane regio's wereldwijd.

 

19|04|2016
Publicatie

Werkboeken: Loket Knooppunten 2015 In de vier stationsgebieden Almere Centrum, Oss, Nijmegen en Eindhoven wordt de ontwikkeling gestimuleerd.

01|07|2015
Publicatie

Met de nieuwste Stadsnatuurkaart Rotterdam kan je op zoek naar de Rotterdamse wildernis en de natuurlijke stad beleven. Op naar een coherent stadsnatuur netwerk!

11|10|2015
Publicatie

City Deal Binnenstedelijk Bouwen en Transformatie De vereniging heeft deze City Deal, op 24 maart 2016 te Den Haag, mede ondertekend.

24|03|2016
Publicatie

DialogueMaps: interactief kaart-instrument voor landschapswaard-ering, gericht op gebieden met complexe waarderingsdiscussies in het (stedelijk) landschap.

21|11|2015
Publicatie

Duurzame Verstedelijking & Agglomeratiekracht Studie naar en pleidooi voor een integrale verstedel-ijkingsstrategie om de internationale concurrentiepositie te vergroten.

03|11|2014
Publicatie

Oproep Vereniging Deltametropool roept op tot metropolitane strategie en agenda voor Nederland. Randstad is niet genoeg! #deltametropoolnederland

26|05|2015
Publicatie

Opgave van de Maand een nieuwsbrief die iedere maand één van de 12 onvermijdelijke opgaven van het Jaar van de Ruimte belicht.

01|02|2015
Publicatie

Werkboeken: Loket Knooppunten Met de selectie van drie stations-gebieden in de provincie Noord-Holland ging het Loket Knooppunten (CRA) van start.

29|09|2014
Publicatie

Internationale Connectiviteit van de Zuidelijke Randstad Een Kwalitatieve vergelijking van de Zuidelijke Randstad in internationaal perspectief.

01|11|2014
Publicatie

Duurzame TOD van Qinghe Station Verslag van een werkweek in Beijing, genaamd 'The Sino-Dutch Approach', over Transit-Oriented Development van Qinghe station.

22|09|2014
Publicatie

Update - SprintStad #6 geeft inzicht in de geboekte vorderingen in 2013 en een vooruitblik op 2014 en verder. Het is de laatste Update in de serie.

19|03|2014
Publicatie

Publicatieoverzicht van het thema Metropolitane Strategieën. Ook vindt u hier een overzicht van alle themabijeenkomsten.

13|10|2014
Publicatie

Publicatieoverzicht van het thema Ruimte en Mobiliteit. Ook vindt u hier een overzicht van alle themabijeenkomsten.

10|09|2014
Publicatie

Publicatieoverzicht van het thema Landschap van de Deltametropool. Ook vindt u hier een overzicht van alle landschapsbijeenkomsten.

04|08|2014
Publicatie

Knooppunten in Stadsregio Rotterdam Met het opstellen van stationsprofielen is de differentiatie van 9 knooppunten in de Stadsregio Rotterdam in beeld gebracht.

03|02|2014
Publicatie

Het Manifest en Werkboek voor het Metropolitane Gebied Leiden is een eerste aanzet om het metropooldenken op de regionale agenda te krijgen.

17|08|2015
Publicatie

Maak Plaats! is a publication on transit-oriented development; a smart growth strategy focused on a more efficient use of the existing city and its existing infrastructure network.

01|03|2014
Publicatie

New York - de Impact van Metropolitane Interventie , een artikel dat de invloed van een actie- groep op het grote investerings- kapitaal in New York beschrijft .

10|10|2013
Publicatie

Tijdens de Beijing Design Week 2013 boog een groep Nederlandse experts zich onder de naam 'The Sino-Dutch Approach' over de herontwikkeling van Fengtai.

25|09|2013
Publicatie

Metropolitaan reisverslag: Wat gebeurt er in Amerika? serie over de metropolitane ontwikkeling in de San Francisco Bay Area, zoals opgetekend door Jaap Modder.

 
30|08|2013
Publicatie

Column De Nieuwe Deltametropool over metropoolvorming op wereldschaal, geschreven door Jaap Modder naar aanleiding van de INTA36 conferentie.

24|01|2013
Publicatie

Metropolitaan reisverslag: Wat gebeurt er in ...? serie met inkijk in de metropolitane ontwikkeling in het Midden-Oosten en Azië, zoals opgetekend door Jaap Modder.

18|01|2013
Publicatie

Update - SprintStad #5 toont een actueel overzicht van het 'work in progress', een vooruitblik op de doelstellingen voor 2013 en meer.

24|10|2012
Publicatie

Brief aan kabinetsinformateurs: “Nederland heeft visie op metropolitane ontwikkeling nodig om in grootstedelijke slag overeind te blijven”.

27|09|2012
Publicatie

Update - SprintStad #4 toont de nieuwste ontwikkeling van serious game naar planning support tool, resultaten van de stations-inventarisatie en meer.

27|02|2012
Publicatie

Onderzoek naar de invloed van serious game SprintStad op beleidsontwikkeling, afdeling Planologie - Universiteit Utrecht.

05|12|2011
Publicatie

Publicatie: BESTNET, inventarisatie van Transport Oriented Development in Nederland. Een inspirerend beeld van de kansen en opgaven. De publicatie is online te bestellen.

04|10|2011
Publicatie

Eind februari 2011 is Hollandblad #8 uitgekomen. Dit nummer heeft als thema Bereikbaarheid, bottom-up.

25|02|2011
Publicatie

Update - SprintStad #3 behandelt ondermeer de nieuwe versies van de serious game, onderzoeksresultaten en de planning van het project.

27|04|2011
Publicatie

De FactSheet informeert leden van de vereniging over (opmerkelijke) feiten die een bestaande of toekomstige discussie binnen de Deltametropool kunnen beïnvloeden.

23|03|2011
Publicatie

Het Jaaroverzicht 2010 laat zien op welke activiteiten, publicaties en projecten de vereniging in 2010 heeft ingezet.

30|03|2011
Publicatie

Kiezen voor 4, 3 of 0 vraagt in artikelvorm aandacht voor de bestuurlijke opschaling van de Randstad in het verkiezingsdebat voor de Provinciale Staten 2011.

17|02|2011
Publicatie

Het gezamenlijke opiniestuk uit de vakgemeenschap Supersnelweg, quo vadis? naar aanleiding van het recente regeerakkoord.

21|10|2010
Publicatie

Begin september 2010 is Hollandblad #7 uitgekomen. Dit nummer heeft als thema 'Geen ruimte, Geen geld'.

06|09|2010
Publicatie

Brief aan informateurs: om uit de crisis te komen is ontwikkeling van de Randstad tot een topregio urgenter dan ooit.

15|07|2010
Publicatie

Eind april 2010 is de zesde editie van het Hollandblad uitgekomen. Dit  nummer heeft als thema 'Angst voor de Metropool'.

06|05|2010
Publicatie

Update - SprintStad #2 beschrijft ondermeer de spelsessie-evaluaties, het prototype, de debatbijeenkomst, betrokken partijen en de planning van project SprintStad.

01|06|2010
Publicatie

De nieuwsbrief Private Picks biedt een platform voor interessante initiatieven, ideeën en evenementen omtrent metropolitane ontwikkeling.

26|11|2009
Publicatie

Het jaaroverzicht 2009 laat zien op welke activiteiten, publicaties en projecten Vereniging Deltametropool in 2009 heeft ingezet.

01|02|2010
Publicatie

Eind september 2009 is het laatste Hollandblad uitgekomen. Dit vijfde nummer is geheel vernieuwd en heeft als thema 'Rethinking'.

26|11|2009
Publicatie

Update - SprintStad #1 beschrijft ondermeer de achtergrond, onderzoeksvragen, uitgangspunten en voortgang van project SprintStad alsmede informatie over het spel.

02|11|2009
Publicatie

De tafelrede 'Universiteiten in de Randstad' (Sijbolt Noorda) is de eerste uit een serie tafelredes uitgesproken tijdens de jaarlijkse AB-vergadering van de vereniging.

21|10|2009
Publicatie

Het cahier Rewind | Play | Fast Forward verschijnt als sluitstuk van een reeks conferenties in 2008 en doet daarvan verslag.

19|03|2009
Publicatie

De DVD International Review Standard 2040 n.a.v. de conferentie, met dezelfde titel, die op 15 en 16 december 2008 werd gehouden is uitgebracht.

01|03|2009
Publicatie

Van het Hollandblad is de Zomer 2008 editie uitgekomen met als thema 'tussen Randstad Urgent en Randstad 2040'.

25|07|2008
Publicatie

Het Hollandblad probeert op inhoudelijke en open wijze de discussie over metropoolvorming en ontwikkelingen die daarmee samenhangen een impuls te geven.

01|09|2005
Publicatie