Landschap: downloads & events

Op deze pagina kunt u alle publicaties downloaden van het verenigingsthema Landschap van de Deltametropool. Ook vindt u hier een overzicht van alle bijeenkomsten in het kader van het thema Landschap.

Facebook Like   Tweet  

 

THEMA Landschap van de Deltametropool

|

Voedselcircuit MRDH - Veenweidegebied van de Deltametropool

Stadsnatuurkaart Rotterdam - Landschap als vestigingsfactor

Private StadsnatuurDialogueMaps

[Downloads & events]


 

 

   Publicaties

Nieuwe Stadsnatuurkaart Rotterdam  (2015)

   | De Nieuwe Stadsnatuurkaart Rotterdam |  (NL/ENG)

 

DialogueMaps  (2014-2015)

   | Online kaartinstrument voor landschapswaardering |

   | Stageverslag: A GIS instrument for landscape valuation in the rural-urban

     fringe of Leiden |  (Engels)

 

Veenweidegebied van de Deltametropool  (2013-2014)

   | Eindpublicatie Veenweidegebied van de Deltametropool |

   | FactSheet 3.3: Polderquotes - Een nuchtere kijk op stad+land relaties |

   | FactSheet 3.2: In veenweidegebied is 'metropool-landbouw' al realiteit |

   | FactSheet 3.1: From protective economy to free market |

   | FactSheet 3.0: From productive farm to rural amenity |

 

Nieuw cultuurlandschap  (2013)

   | Stageverslag: Let's Talk About the Polders Again |  (Engels)

 

Eerdere verkenningen

   | Plan van aanpak thema Landschap |  (2012)

   | Toekomstbeeld van het Waterrijk |  (2007)
   | Verkenning IJmeer |  (2004)

 

 

   Bijeenkomsten, artikelen en presentaties

Metropolitaan voedselcircuit Rotterdam - Den Haag

   Debat | Toekomst van de voedselvoorziening MRDH |  (08/11/2015)

 

Private Stadsnatuur

   Expert-tafel  | definitie, waardering en verbeelding |  (11/03/2015)

 

Landschap als Vestigingsfactor

   Expert-meeting | Tussenresultaten en gesprek met regio's | (01/10/2015)

   Tussenstand | Landschap en de strijd om talent | (28/09/2015)

   WUR-rapport | Attracting the Attractive |  (02/07/2015)

   Expert-tafel | concurrentie tussen regio's |  (04/03/2015)

 

DialogueMaps

   Presentatie prototype | DialogueMaps|, Leiden  (19/8/2014)

 

Veenweidegebied van de Deltametropool

   Artikel | Midden-Delfland, een metropolitaan landschap? |  (1/6/2015)

   Expert-tafel | vervolgvragen Veenweidegebied |  (1/9/2014)

   Slotdebat | Veenweidegebied van de Deltametropool | (27/6/2014)

         | presentatie Henk Baas | presentatie Maike van Stiphout | presentatie

         Merten Nefs | presentatie Mireille Dosker | LinkedIn discussie - Westelijke

         Veenweiden |

   Workshops Veenweidegebied van de Deltametropool

         Grote Polder, Zoeterwoude  (26/3/2014)

         Zouteveense Polder #2  (4/3/2014)

         Krommenieër Woudpolder, Uitgeest  (12/11/2013)

         Zouteveense Polder, Midden-Delfland  (11/11/2013)

         Polder Rijneveld, Boskoop  (30/10/2013)

         | Foto-impressie workshops |  (Flickr)

   Expert- meeting | Landschap van de Deltametropool |  (18/9/2013)

   Startbijeenkomst | Landschap van de Deltametropool |  (23/5/2012)

 

 

Presentatie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed   Bezoek Veenweide Innovatiecentrum Zegveld

 

  

   Gerelateerd

| Toekomstverkenning Bodemdaling Veenweidegebied - fase 1 |   (2014)

| Greenbelts Revisited: Cities and adjacent countryside |  (Issuu, PDF)

| LTO: "Hef tegenstelling natuur en landbouw op" |  (2013)
| Opties voor Regionale Adaptatiestrategieën, voor Veenweidegebieden |  (2013)

| EenVandaag: Actie tegen ontpoldering Buijtenland van Rhoon |  (2013) 

| Kennis voor Klimaat: Toekomst Veenweide Werkboek - klimaatadaptatie en

  bodemdaling Midden-Delfland |  (2012)

 

 

 

Lees meer over het thema | Landschap van de Deltametropool |

 

 

 

   Projectpartners

Vereniging Deltametropool     DS Landschapsarchitecten 

 

 Ministerie van IenMRijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

 

GIMA MSc

04|08|2014
Publicatie

Boekpresentatie en debat:

'Het volgende landschap'

Wat kunnen we leren van de Landschapstriënnale?

28 mei in de Tolhuistuin

30|04|2018
Publicatie

Toekomstverkenning

van het maritieme cluster en het belang van een regionale ruimtelijke strategie

30|11|-0001
Publicatie

Spot On - het landschap als vestigingsvoorwaarde. Publicatie (2017) over de inzet van het Nederlandse landschap in het economisch vestigingsklimaat?

01|09|2017
Publicatie

In dit retrospectief blikt Vereniging Deltametropool terug op een veelbewogen jaar.

21|02|2018
Publicatie

Verstedelijkingsopgave van Nederland

IPO, G4 en G32 zochten voor het eerst naar een gezamenlijke aanpak voor de Verstedelijkingsopgave.

10|10|2017
Publicatie

'Energie & Ruimte - een nationaal perspectief’ presenteert een nationale visie op de energietransitie en haar ruimtelijke impact.

04|09|2017
Publicatie

Voor Bicycle Landscape fietste Yorit Kluitman door alle 388 Nederlandse gemeenten en fotografeerde het open landschap, zonder mensen of bebouwing: een dwarsdoorsnede van het geordende Nederland. Zijn drijfveer is een fascinatie voor de georganiseerde grafische structuur van de open ruimte.

23|08|2017
Publicatie

Manifest Binnenstedelijke Gebiedstransformaties. De vereniging en het College van Rijksadviseurs ondersteunen dit manifest van diverse partijen. 

08|03|2017
Publicatie

Drechtsteden, maritieme top woonlocaties.  Inventarisatie van ontwikkellocaties. Het ontwikkelde model koppelt ruimtelijke kwaliteiten aan woonwensen.

14|02|2017
Publicatie

NOVI NU bundelt vier essays rondom de thema’s Next Farming, Next Living, Next Economy en Next Energy.

04|01|2017
Publicatie

Publicatie Blind Spot bespreekt het belang van een hoogwaardig landschap voor het vestigings-klimaat, aan de hand van tien metropolitane regio's wereldwijd.

 

19|04|2016
Publicatie

Werkboeken: Loket Knooppunten 2015 In de vier stationsgebieden Almere Centrum, Oss, Nijmegen en Eindhoven wordt de ontwikkeling gestimuleerd.

01|07|2015
Publicatie

Met de nieuwste Stadsnatuurkaart Rotterdam kan je op zoek naar de Rotterdamse wildernis en de natuurlijke stad beleven. Op naar een coherent stadsnatuur netwerk!

11|10|2015
Publicatie

City Deal Binnenstedelijk Bouwen en Transformatie De vereniging heeft deze City Deal, op 24 maart 2016 te Den Haag, mede ondertekend.

24|03|2016
Publicatie

DialogueMaps: interactief kaart-instrument voor landschapswaard-ering, gericht op gebieden met complexe waarderingsdiscussies in het (stedelijk) landschap.

21|11|2015
Publicatie

Duurzame Verstedelijking & Agglomeratiekracht Studie naar en pleidooi voor een integrale verstedel-ijkingsstrategie om de internationale concurrentiepositie te vergroten.

03|11|2014
Publicatie

Oproep Vereniging Deltametropool roept op tot metropolitane strategie en agenda voor Nederland. Randstad is niet genoeg! #deltametropoolnederland

26|05|2015
Publicatie

Opgave van de Maand een nieuwsbrief die iedere maand één van de 12 onvermijdelijke opgaven van het Jaar van de Ruimte belicht.

01|02|2015
Publicatie

Werkboeken: Loket Knooppunten Met de selectie van drie stations-gebieden in de provincie Noord-Holland ging het Loket Knooppunten (CRA) van start.

29|09|2014
Publicatie

Internationale Connectiviteit van de Zuidelijke Randstad Een Kwalitatieve vergelijking van de Zuidelijke Randstad in internationaal perspectief.

01|11|2014
Publicatie

Duurzame TOD van Qinghe Station Verslag van een werkweek in Beijing, genaamd 'The Sino-Dutch Approach', over Transit-Oriented Development van Qinghe station.

22|09|2014
Publicatie

Update - SprintStad #6 geeft inzicht in de geboekte vorderingen in 2013 en een vooruitblik op 2014 en verder. Het is de laatste Update in de serie.

19|03|2014
Publicatie

Publicatieoverzicht van het thema Metropolitane Strategieën. Ook vindt u hier een overzicht van alle themabijeenkomsten.

13|10|2014
Publicatie

Publicatieoverzicht van het thema Ruimte en Mobiliteit. Ook vindt u hier een overzicht van alle themabijeenkomsten.

10|09|2014
Publicatie

Knooppunten in Stadsregio Rotterdam Met het opstellen van stationsprofielen is de differentiatie van 9 knooppunten in de Stadsregio Rotterdam in beeld gebracht.

03|02|2014
Publicatie

Het Manifest en Werkboek voor het Metropolitane Gebied Leiden is een eerste aanzet om het metropooldenken op de regionale agenda te krijgen.

17|08|2015
Publicatie

De publicatie Maak Plaats! geeft een nieuwe visie op ruimtegebruik en is een co-productie van Vereniging Deltametropool en de Provincie Noord-Holland.

24|01|2014
Publicatie

Maak Plaats! is a publication on transit-oriented development; a smart growth strategy focused on a more efficient use of the existing city and its existing infrastructure network.

01|03|2014
Publicatie

New York - de Impact van Metropolitane Interventie , een artikel dat de invloed van een actie- groep op het grote investerings- kapitaal in New York beschrijft .

10|10|2013
Publicatie

Tijdens de Beijing Design Week 2013 boog een groep Nederlandse experts zich onder de naam 'The Sino-Dutch Approach' over de herontwikkeling van Fengtai.

25|09|2013
Publicatie

Metropolitaan reisverslag: Wat gebeurt er in Amerika? serie over de metropolitane ontwikkeling in de San Francisco Bay Area, zoals opgetekend door Jaap Modder.

 
30|08|2013
Publicatie

Column De Nieuwe Deltametropool over metropoolvorming op wereldschaal, geschreven door Jaap Modder naar aanleiding van de INTA36 conferentie.

24|01|2013
Publicatie

Metropolitaan reisverslag: Wat gebeurt er in ...? serie met inkijk in de metropolitane ontwikkeling in het Midden-Oosten en Azië, zoals opgetekend door Jaap Modder.

18|01|2013
Publicatie

Update - SprintStad #5 toont een actueel overzicht van het 'work in progress', een vooruitblik op de doelstellingen voor 2013 en meer.

24|10|2012
Publicatie

Brief aan kabinetsinformateurs: “Nederland heeft visie op metropolitane ontwikkeling nodig om in grootstedelijke slag overeind te blijven”.

27|09|2012
Publicatie

Update - SprintStad #4 toont de nieuwste ontwikkeling van serious game naar planning support tool, resultaten van de stations-inventarisatie en meer.

27|02|2012
Publicatie

Onderzoek naar de invloed van serious game SprintStad op beleidsontwikkeling, afdeling Planologie - Universiteit Utrecht.

05|12|2011
Publicatie

Publicatie: BESTNET, inventarisatie van Transport Oriented Development in Nederland. Een inspirerend beeld van de kansen en opgaven. De publicatie is online te bestellen.

04|10|2011
Publicatie

Eind februari 2011 is Hollandblad #8 uitgekomen. Dit nummer heeft als thema Bereikbaarheid, bottom-up.

25|02|2011
Publicatie

Update - SprintStad #3 behandelt ondermeer de nieuwe versies van de serious game, onderzoeksresultaten en de planning van het project.

27|04|2011
Publicatie

De FactSheet informeert leden van de vereniging over (opmerkelijke) feiten die een bestaande of toekomstige discussie binnen de Deltametropool kunnen beïnvloeden.

23|03|2011
Publicatie

Het Jaaroverzicht 2010 laat zien op welke activiteiten, publicaties en projecten de vereniging in 2010 heeft ingezet.

30|03|2011
Publicatie

Kiezen voor 4, 3 of 0 vraagt in artikelvorm aandacht voor de bestuurlijke opschaling van de Randstad in het verkiezingsdebat voor de Provinciale Staten 2011.

17|02|2011
Publicatie

Het gezamenlijke opiniestuk uit de vakgemeenschap Supersnelweg, quo vadis? naar aanleiding van het recente regeerakkoord.

21|10|2010
Publicatie

Begin september 2010 is Hollandblad #7 uitgekomen. Dit nummer heeft als thema 'Geen ruimte, Geen geld'.

06|09|2010
Publicatie

Brief aan informateurs: om uit de crisis te komen is ontwikkeling van de Randstad tot een topregio urgenter dan ooit.

15|07|2010
Publicatie

Eind april 2010 is de zesde editie van het Hollandblad uitgekomen. Dit  nummer heeft als thema 'Angst voor de Metropool'.

06|05|2010
Publicatie

Update - SprintStad #2 beschrijft ondermeer de spelsessie-evaluaties, het prototype, de debatbijeenkomst, betrokken partijen en de planning van project SprintStad.

01|06|2010
Publicatie

De nieuwsbrief Private Picks biedt een platform voor interessante initiatieven, ideeën en evenementen omtrent metropolitane ontwikkeling.

26|11|2009
Publicatie

Het jaaroverzicht 2009 laat zien op welke activiteiten, publicaties en projecten Vereniging Deltametropool in 2009 heeft ingezet.

01|02|2010
Publicatie

Eind september 2009 is het laatste Hollandblad uitgekomen. Dit vijfde nummer is geheel vernieuwd en heeft als thema 'Rethinking'.

26|11|2009
Publicatie

Update - SprintStad #1 beschrijft ondermeer de achtergrond, onderzoeksvragen, uitgangspunten en voortgang van project SprintStad alsmede informatie over het spel.

02|11|2009
Publicatie

De tafelrede 'Universiteiten in de Randstad' (Sijbolt Noorda) is de eerste uit een serie tafelredes uitgesproken tijdens de jaarlijkse AB-vergadering van de vereniging.

21|10|2009
Publicatie

Het cahier Rewind | Play | Fast Forward verschijnt als sluitstuk van een reeks conferenties in 2008 en doet daarvan verslag.

19|03|2009
Publicatie

De DVD International Review Standard 2040 n.a.v. de conferentie, met dezelfde titel, die op 15 en 16 december 2008 werd gehouden is uitgebracht.

01|03|2009
Publicatie

Van het Hollandblad is de Zomer 2008 editie uitgekomen met als thema 'tussen Randstad Urgent en Randstad 2040'.

25|07|2008
Publicatie

Het Hollandblad probeert op inhoudelijke en open wijze de discussie over metropoolvorming en ontwikkelingen die daarmee samenhangen een impuls te geven.

01|09|2005
Publicatie