Interview met Joost Schrijnen

De trek naar de stad is en blijft een feit. Daarnaast trekt de economie weer aan en breidt het veld van ontwikkelaars zich uit. Dit mondt uit in een urgentie voor een verstedelijkingsbeeld en -strategie als houvast voor het ‘post-Vinex’ tijdperk.

Er is niet langer één verstedelijkingsconcept voor Nederland: de regionale verschillen zijn groot en dat vraagt om passende oplossingen binnen een nationale context.

Vereniging Deltametropool en Joost Schrijnen presenteren de publicatie ‘Verstedelijkingsopgave van Nederland – naar een gezamenlijke aanpak’, waarin we met bestuurders van de provincies, de G4 en G32, gezamenlijk op zoek zijn gegaan naar de verstedelijkingsopgave. We vroegen Joost Schrijnen naar de opvallendste bevindingen.Joost Schrijnen

foto: Lex de Meester


"Wat vooraf al naar voren kwam is dat bestuurders ervoor kiezen dat ze gaan bouwen binnen bestaand stedelijk gebied. Het is heel bijzonder dat dit zo algemeen is uitgesproken."


Waarom is het zo bijzonder en belangrijk dat er in deze samenstelling is gekeken naar de verstedelijkingsopgave in het kader van de NOVI?

Verstedelijking is één van de grote onderwerpen van de ruimtelijke inrichting van Nederland; daarover moeten uitspraken worden gedaan in de komende Nationale Omgevings Visie, de NOVI. Het nieuwe Kabinet heeft die in het regeerakkoord ook aangekondigd. Als gevolg van de bevolkingsgroei, met name in de stedelijke gebieden, is er vraag naar 1 miljoen extra woningen tot 2040, maar tegelijkertijd is er ook een opgave met betrekking tot krimp. Deze combinatie vraagt om een toelichting.

 

Voorafgaand aan dit onderzoek is er met alle provinciebestuurders gesproken over de NOVI en wat daar in moet staan. Hier kwamen, naast de algemene wens dat er een NOVI komt omdat de lokale bestuurders heel erg een (inter)nationale context missen voor hun eigen handelen, een aantal thema’s uit. Het is belangrijk dat we met elkaar verbonden zijn en bij elkaar blijven, zodat Nederland niet uit elkaar valt zowel sociaal, ruimtelijk als qua voorzieningen. Een van de thema’s die uit de gesprekken naar voren kwam en die verder uitgewerkt moet worden is het thema ‘verstedelijking’. Tegelijkertijd benoemde de startnota van NOVI óók een stedelijke opgave: Naar een toekomstbestendige en bereikbare woon- en werkomgeving.

 

Voor dit onderzoek hebben we niet alleen met de bestuurders van de provincies gesproken maar ook met bestuurders van de vier grote steden (G4) en de G32. We hebben ze gevraagd naar hún positie en prioriteiten met betrekking tot de verstedelijking. De toegevoegde waarde hiervan is heel groot; Het gebeurd niet zo vaak dat provincies en grote steden op die manier met elkaar in gesprek gaan. De samenwerking tussen de grote stad en de provincie is in grote opgaven zoals deze onvermijdelijk en noodzakelijk.

 

 "Wanneer zoiets signaleert als die expansie van het fietsverkeer, de opkomst van de elektrische fiets die de actieradius enorm vergroot, de uitbreiding openbaarvervoer, dan ben je al bezig met een duurzaam systeem." 


De ondertitel van de publicatie luidt 'naar een gezamenlijke aanpak'. Wat zijn de belangrijkste eerste agendapunten naar deze gezamenlijke aanpak?

Wat vooraf al naar voren kwam is dat bestuurders ervoor kiezen dat ze gaan bouwen binnen bestaand stedelijk gebied. Het is heel bijzonder dat dit zo algemeen is uitgesproken. Dit wil niet zeggen dat geen enkel gebouw buiten de stad gebouwd kan worden, hiermee wordt bedoeld dat de opgave de stad zelf is.

 

De verstedelijkingsvraag gaat ook over functiemenging, klimaatadaptatie en alle ingewikkelde vraagstukken die daarbij komen. Het gaat niet alleen om huizen bouwen, maar over al die opgaven die in de stad gaan landen de komende 20-30 jaar.

 

Uiteindelijk zijn er drie hoofdopgaves uit de gesprekken naar voren gekomen. De eerste is de metropolitane schaal. Er is een schaalsprong gaande in de metropolitane gebieden. De omvang van de verandering, bijvoorbeeld in het geval van mobiliteit, is enorm en er is nu nog beperkt zicht op hóe deze zijn neerslag vindt. Zo worden bij de stations in de grote en middelgrote steden als Utrecht, Rotterdam en Amsterdam CS grote fietsenstallingen gebouwd en ze zijn meteen te klein. Dat is bizar! We hebben het over een acute schaalsprong. Wanneer je zoiets signaleert als die expansie van het fietsverkeer, de opkomst van de elektrische fiets die de actieradius enorm vergroot, de uitbreiding openbaarvervoer, dan ben je al bezig met een duurzaam systeem. Dan ben je bezig met een alternatief voor de automobiliteit. Dit past in de klimaatadaptie-strategie en het is dus belangrijk dat deze thema’s in elkaar grijpen. Het Rijk is nog lang niet zover dat ze dit als uitgangspunt kiezen voor hun strategie. In die zin is de publicatie een pleidooi aan het Rijk om daar nu eens wél voor te kiezen.

 

Ten tweede de verbinding van stedelijke gebieden. ‘De nieuwe menging’, vond ik een ontdekking, heel interessant. Overal in steden en middelgrote steden zijn vanaf de jaren ’60 van de vorige eeuw monofunctionele universiteit- of hogeschoolterreinen gemaakt. Overal, in Enschede, Maastricht, Utrecht Amsterdam, zie nu je dat de scienceparken steden worden. Mensen gaan er wonen, er komen start-ups, bedrijven vestigen zich er. Friesland Campina landt bij Wageningen op het universiteitsterrein enzovoort. Dit is een ontwikkeling van de laatste 5 jaar en gaat razendsnel. Maar er is ook een omgekeerde beweging: bij een aantal van de monofunctionele industriële gebieden, zoals de haven van Rotterdam of Chemelot, het industrieel cluster in Limburg, vestigen zich delen van hogescholen, universiteiten, start-ups, innovatie milieus. Er ontstaat een volkomen nieuw stadconcept rondom kennis; kennis vermengd zich met de stad en verplaatst zich naar de industrieën. Wetenschap en economie verbinden zich. Dit gaat vanzelf maar we moeten er wel voor zorgen dat die kernen onderdeel zijn of worden van het stedelijk systeem. Het raakt ook aan het project Spot On* want het gaat ook over het landschap als vestigingsklimaat en het aantrekken van kennis. Deze ontwikkeling gaat verassend hard.

 

Het derde thema is krimp en de manier waarop de krimpende gebieden onderdeel kunnen blijven van het stedelijk gebied waartoe ze horen. Dit betekent dat er echt opnieuw nagedacht moet worden over mobiliteit. Hoe zorg je dat mensen bij een ziekenhuis kunnen komen? Dat er middelbare scholen zijn? Wat voor andere voorzieningen zijn er nodig en hoe zorg je dat mensen daarbij kunnen? En: Hoe kun je zo reorganiseren dat het nog een fijne plek blijft voor mensen om er te wonen, zodat het platteland niet vereenzaamd? Er is grote behoefte om samen te kijken naar wat er nodig is, zodat alle provincies en steden mee kunnen doen. Is er bijvoorbeeld geld of wetgeving nodig, of afspraken over infrastructuur? Ze moeten het zelf doen maar op het moment dat het over infrastructuur of bijvoorbeeld klimaatadaptatie gaat, zijn dit gebiedoverschrijdende thema’s en budgetten. Sommige steden en provincies hebben wel geld, andere niet. Het is zoeken naar wat er nodig is in de verhouding Rijk-provincie-metropoolregio- stad.

 

"Er ontstaat een volkomen nieuw stadconcept rondom kennis; kennis vermengd zich met de stad en verplaatst zich naar de industrieën."

 

Wat is nu het belangrijkste signaal richting het Ministerie van Infrastructuur en Milieu op basis van deze verkenning?

Het Ministerie  van IenM is bezig met de NOVI en dat doen ze op een gestructureerde en objectieve manier, dus door het afwegen van allerlei beleidsopties: Zullen we buiten de stad of in de stad bouwen? Is er een betekenisvol verschil? Onze publicatie is een bestuurlijk pleidooi om daaraan voorbij te gaan. We kiezen al voor een richting. Er is een onvermijdelijkheid: de stad is een gegeven, ga daar mee verder, zet daar op in! Daaronder zit een behoefte aan infrastructuur, voorzieningen, klimaatadaptatie. Het is een vraag aan het Rijk om steden te helpen aan de slag te gaan. Kortom: erken dat dít de opgave is. We hebben zoveel bestuurders gesproken, dat we nu kunnen zeggen: dit is het. De middelen moeten nu ook in samenhang worden aangewend, en het infrastructuurfonds moet een mobiliteitsfonds worden. Niet pas in 2030 zoals de regeringsverklaring nu stelt, maar per omgaande!

 

Het Rijk staat voor een groot dilemma omdat tot nu toe de strategie generiek was: alle gebieden kregen eenzelfde aanpak. Die tijd is nu voorbij. Er is nu een genuanceerder aanpak nodig, omdat de gebieden nou eenmaal verschillend zijn, in financiële en ruimtelijke mogelijkheden.

 

De NOVI is een belangrijk stuk en stuurt het beleid van het Rijk. Het is richtinggevend voor de overheid die hem vaststelt, stuurt rijksmiddelen en is ook richtinggevend door het formele inspraakproces. Het is geen beleidsflodder, maar een formeel document en een wettelijk plan. Dit geeft voor jaren richting.

 

Hoe nu verder: wat zou wat u betreft de vervolgstap moeten zijn van de gezamenlijke partijen?

Het zou ontzettend goed zijn als de drie thema’s verder worden uitgewerkt op het gebied van mobiliteit, energietransitie en klimaatadaptatie. Het niveau waarop dit zal moeten worden uitgezocht is verschillend; in metropolitane gebieden zijn de grote steden en metropoolregio’s sturend, elders is dat de provincie. Dus wie gaat zich aangesproken voelen dit te agenderen? Dat zal overal anders zijn en het Rijk heeft de belangrijke taak om hier ruimte voor te maken.

 

Bekijk | hier | de publicatie 'Verstedelijkingsopgave van Nederland- naar een gezamenlijke aanpak'.

 

* Spot On - het landschap als vestigingsvoorwaarde is een onderzoek van Vereniging Deltametropool over hoe Nederland haar landschappen beter kan inzetten voor versterking van het (economisch) vestigingsklimaat.

 

09|10|2017
Activiteit

The New Planning is a collaborative research project between Deltametropolis Association and TU Delft. A consortium of academic, civil society, government and market sectors is being created to meet the urgent need for a new model of strategic spatial planning that will keep the Netherlands at the forefront of territorial governance.

15|06|2018
Activiteit

Rotterdams groen krijgt een eigen serie.

15|09|2018
Activiteit

Op de publicatie “Investeringsstrategie voor Duurzame Verstedelijking” wordt er vanuit verschillende perspectieven gereflecteerd, 4 september HNI.

22|08|2018
Activiteit

Landschap als Vestigingsvoor- waarde. We gaan door tot 2020! Sluit u nu aan bij de Community of Practice.

30|06|2016
Activiteit

Opportunistic Urbanism is a two-way exchange between two contrasting metropolises: Melbourne, and Southern Randstad

(Closing event, Sept 7).

30|11|-0001
Activiteit

Agenda Vereniging Deltametropool

NEPROM, Melbourne en Landschap als Vestigingsvoorwaarde

30|11|-0001
Activiteit

Teken ook ons Pleidooi 2050 waarin gepleit wordt voor een nationaal programma voor een goede ruimtelijke strategie voor de energietransitie.

07|06|2018
Activiteit

Voor zover bekend hebben we de bestaande energiestrategieën in kaart gebracht.

Mist u hierbij uw regionale strategie? Neem dan contact met ons op!

05|06|2018
Activiteit

Metropool Forum 2018

Op 18 mei organiseerden we het 6e Metropool Forum. Bekijk hier het programma met alle deelnemers uitgelicht.

30|11|-0001
Activiteit

De grote steden van Nederland vormen de internationale gateways van het land. Op 10 januari 2018 ging de ontwerpstudie ‘De stad van de toekomst’ van start.

23|11|2017
Activiteit

RE(OS)flecties III: het derde debat in samenwerking met REOS | metropool oploop

21|02|2018
Activiteit

Vereniging Deltametropool is verhuisd.

30|11|-0001
Activiteit

Werklocaties MRDH

in kaart gebracht | Metropoolregio Rotterdam Den Haag

30|11|-0001
Activiteit

Utrecht groeit snel, in minder dan 15 jaar moeten er 30.000 woningen gerealiseerd worden: een goede balans tussen netwerk en ruimte is dan essentieel.

22|01|2018
Activiteit

Eurodelta-metropool: Hoe versterken we de internationale slagkracht van het gebied opgebouwd uit de Randstad, het Ruhrgebied en de Vlaamse Ruimte en het tussengelegen gebied.

23|11|2017
Activiteit

NL CS, de knooppunten van provincie Utrecht uitgelicht. Over het behouden en versterken van de kwaliteiten van de regio met de grote opgaven.

09|10|2017
Activiteit

Landschapstriënnale 2017. Vereniging Deltametropool is dit jaar één van de curatoren. Bekijk hier ons programma.

01|09|2017
Activiteit

Opportunistic Urbanism is a two-way exchange between two contrasting metropolises: Melbourne, and Southern Randstad

(Closing event, Sept 7).

09|09|2016
Activiteit

Informatiesysteem Knooppunten. Dit systeem biedt ondersteuning bij beantwoording van beleidsvragen, door slimme combinaties van beschikbare, openbare data.

06|04|2017
Activiteit

Workshop Toronto on Metropolitan Landscape. Canadian and Dutch professionals discussed how to use green infrastructure as a tool for attractive and livable cities.

26|04|2017
Activiteit

Metropolitane Voedselhubs. Een debatavond over de voedselvoor-ziening van de MRDH, bij het Nieuwe Instituut te Rotterdam (woensdag 3 mei 2017).

03|05|2017
Activiteit

Maritieme (Ruimtelijke) Hotspots. Een samenwerking met drie ontwerpteams aan de Toekomst-verkenning van het Maritieme Cluster in Zuid-Holland.

20|03|2017
Activiteit

RE(OS)flecties II Debatbijeenkomst over de Ruimtelijk Economische Ontwikkelstrategie. Een verkenning met reflecties door vier 'unusual suspects' (13 maart, Utrecht).

13|03|2017
Activiteit

Metropolitan field trip Thessaloniki: City of Youth! How to broaden the dialogue for a shared vision of the future in metropolitan regions (6-9 October)!

06|10|2016
Activiteit

Atlas Slimme Verstedelijking De atlas is zowel een statement over het onderbenutte potentieel in onze steden als een uitnodiging voor een nieuwe manier van werken. 

01|04|2016
Activiteit

Metropool Forum 2016 Publiek forum over de ruimtelijke ontwikkeling van NL. Bijdrages van deskundigen en betrokkenen staan centraal (2 juni, Lelystad).

 

02|06|2016
Activiteit

Deze IABR Special kijkt naar de grotere schaal voor ruimtelijke en economische planning, het ABC van een internationaal stedelijk perspectief voor NL (21/6, R'dam).

21|06|2016
Activiteit

International Roundtable: Towards a Metropolitan Project several European metropolises exchange knowledge on metropolitan development (May 25, 2016, Paris).

25|05|2016
Activiteit

De vereniging doet een agenda-voorzet voor de broodnodige metropoolvorming in Nederland. Een eerste diner pensant met experts en bestuurders vond plaats op 29/2.

15|02|2016
Activiteit

Metropolitan field trip Turin: Building a Metropolitan Identity! How to broaden the dialogue for a shared vision of the future in metropolitan regions (17-20 March)!

17|03|2016
Activiteit

RE(OS)flecties Debatbijeenkomst over de Ruimtelijk Economische Ontwikkelstrategie. Een verkenning met reflecties door vier 'unusual suspects' (3 maart, Utrecht).

03|03|2016
Activiteit

Uitvraag: Leefomgeving van de Toekomst Uitvraag voor innovatieve projecten; met een substantiële bijdrage aan de leefomgeving van de toekomst (deadline, vrijdag 2 okt).

03|09|2015
Activiteit

Metropolitaan Voedselcircuit MRDH Debatbijeenkomst over de toekomst van de voedselvoorziening in de MRDH. Gesprek met experts, bestuurders en ondernemers (8 okt).

08|10|2015
Activiteit

NUVit seminar: Borrowed Size The NUVit initiative brings together case studies & practical experience from integrated infrastructure and spatial development (Sept 3, Brussel)

03|09|2015
Activiteit

Metropool Forum 2015 Publiek forum over de ruimtelijke ontwikkeling van NL. Bijdrages van deskundigen en betrokkenen staan centraal (26 mei, Dordrecht).

26|05|2015
Activiteit

Networking in Europe Een internationale vergelijking van regio's die interessant zijn als partner voor de Zuidelijke Randstad, i.v.m. de European Urban Agenda.

19|02|2015
Activiteit

Voor de Gooicorridor wordt vanaf januari 2015 een toegespitste versie van Planning Support Tool SprintStad ontwikkeld.

17|11|2014
Activiteit

Metropolitan Field Trips explore and showcase innovations in urban development in European cities. Join us on one of our trips!

01|01|2015
Activiteit

REOS Internationale Vergelijking Een internationale vergelijking voor de selectie van internationale stedelijke regio’s als goed voorbeeld voor het REOS proces.

15|10|2014
Activiteit

Startbijeenkomst Jaar van de Ruimte 2015 met presentatie van het Openingsbod, documentaire en publicatie (15 januari, Amsterdam).

15|01|2015
Activiteit

Jaar van de Ruimte We staan stil bij het resultaat van 25 jaar grote visies en plannen en vragen ons af welke opgaven de komende 25 jaar onvermijdelijk zijn.

01|10|2014
Activiteit

Metropolitan field trip Copenhagen-Malmö Join us and study the dynamics of this Northern European metropolis. How does the urban planning work? (20 - 23 Nov)

20|11|2014
Activiteit

Werken aan Stedenbaan Diverse projecten zoals vraaggestuurde analyses en alliantiegesprekken. Ook het vlindermodel toegepast op De Oude Lijn.

26|09|2014
Activiteit

Metropolitan field trip Budapest Join us and study the dynamics of this Eastern European metropolis. How does the urban planning work? (9 October - 12 October)

09|10|2014
Activiteit

Metropolitan field trip Rome Join us and study the dynamics of this Southern European metropolis. How does the urban planning work? (28 September - 1 October)

28|09|2014
Activiteit

Metropolitane Strategieën is één van de hoofdthema's van de vereniging; wat kunnen we van welke internationale voorbeelden leren en waar willen we naar toe als Deltametropool?

01|09|2014
Activiteit

Mobiliteit en Ruimte is één van de hoofdthema's van de vereniging; bereikbaarheid is een rand- voorwaarde voor de ontwikkeling van onze Deltametropool.

01|09|2014
Activiteit

Landschap van de Deltametropool één van de hoofdthema's van de vereniging; het landschap is een voorwaarde voor stedelijke kwaliteit en leefbaarheid.

01|09|2014
Activiteit

Spannende Vragen in de Kunsthal Bijeenkomst met presentaties en discussies over de toekomst van de ruimtelijke ordening in Nederland (4 juli, Rotterdam).

04|07|2014
Activiteit

Planning Support Tool SprintStad is een simulatiespel over de gelijktijdige ontwikkeling van stationsgebieden en ov-mobiliteit.

10|09|2014
Activiteit

Het Veenweidegebied van de Deltametropool staat aan de vooravond van grote veranderingen. Lees meer over het onderzoek.

01|09|2014
Activiteit

Deltametropool: Toen, Nu, Straks! Een debat over bijna 15 jaar ontwikkeling van het metropolitane stedelijke netwerk in Nederland (dinsdag 27 mei, Den Haag).

27|05|2014
Activiteit

Metropool Forum 2014 Publiek forum over de metropolitane ontwikkeling van NL. Bijdrages van deskundigen en betrokkenen staan centraal (30 juni, Amsterdam).

24|06|2014
Activiteit

Metropolitan field trip Boekarest. 'Stad in Transitie'. Grootstedelijke verkenning, doe inspiratie op voor de nieuwe stad! Van 24 t/m 27 mei 2014.

24|05|2014
Activiteit

SprintStad Zuid-Kennemerland is de nieuwste corridor in het SprintStad-model. Van onrendabele spoorlijn naar drager van de regio?

11|09|2014
Activiteit

Cultural Clusters as a Commodity for Cities is a research into how local cultural clustering works; what is specifically local and what is specifically global about it?

11|12|2013
Activiteit

Stuur op de Metropool! Een debat-bijeenkomst over governance en internationale concurrentiekracht in metropolitane regio's (maandag 16 december, Amsterdam).

16|12|2013
Activiteit

International Roundtable: From Strategies to Implementation was een bijeenkomst op 14 november te Brussel over Europese metropolen. Presentaties, verslag beschikbaar!

14|11|2013
Activiteit

Ontwikkeling van mobiliteit en ruimte op Zaancorridor wordt onderzocht met planning support tool SprintStad d.m.v. simulatiesessies met stakeholders.

20|08|2014
Activiteit

Knooppuntontwikkeling: Typologie en Vlindermodel is een door de vereniging ontwikkeld model met 6 onderscheidende kenmerken voor knoop- en plaatswaarde.

01|10|2013
Activiteit

De Verdienmodellen van Transferia was een symposium over nieuwe strategieën voor transferia en P+R locaties, een volledige business- case werd bekeken (1 nov, Delft).

01|11|2013
Activiteit

Kultur = Kapital was een Special tijdens het AFFR met debat en filmfragmenten over culturele clustering in Rotterdam en Berlijn (11 oktober, LantarenVenster).

11|10|2013
Activiteit

Creating Innovative Production Environments is a spatial design-testing strategy for Delft and Leiden. It works towards redevelopment strategies for certain clusters.

01|08|2013
Activiteit

P+R, de quick wins was een vak- excursie en themabijeenkomst in de reeks gericht op het verbeteren van knooppunten c.q. P+R-terreinen (19 september, Rotterdam).

19|09|2013
Activiteit

SprintCity planning support tool for Transit-Oriented Development  goes international: implementations and demonstrations abroad. Is the future of SprintCity a global one?

06|08|2013
Activiteit

Cultuurclusters als Activa voor Steden, Maakbaar en Planbaar? onderzoekt de invloed van lokaal ruimtelijk beleid op het netwerk van clusters en de creatieve klasse.

01|07|2013
Activiteit

Metropool Forum 2013 Publiek forum over de metropolitane ontwikkeling van NL. Bijdrages van deskundigen en betrokkenen staan centraal (19 juni, Stadhuis Delft).

19|06|2013
Activiteit

iNode is het prototype van een online informatiesysteem voor Transit-Oriented Development in Nederland. Relevante informatie voor iedere gebruiker.

08|04|2013
Activiteit

The Seven Year Itch, een debat-bijeenkomst over trendverandering tijdens zeven jaar ruimtelijke ordening met Henk Ovink (26 maart, Den Haag).

26|03|2013
Activiteit

Werkweek: Metropool NL Op basis van de conclusies uit de tIP-reeks worden voor een aantal situaties ontwerpen gemaakt ter versterking van de Nederlandse metropool.

16|11|2012
Activiteit

Driving Competitiveness in the North Wing Presentatie van RRAAM adviezen door de London School of Economics, CRA en RRAAM-werk (11 februari, Amsterdam).

16|01|2013
Activiteit

The City at Eye Level is een stadssafari en boeklancering over plinten in de stad met keynote van John Worthington (11 jan 2013, Rotterdam).

11|01|2013
Activiteit

The Ambition of the Territory is de Metropool Oploop over een nieuwe visie op stedelijke ontwikkeling in Europa (20 dec, Atelier College van Rijksadviseurs te Den Haag).

20|12|2012
Activiteit

Metropool Forum 2012 Publiek forum over de metropolitane ontwikkeling van NL. Bijdrages van deskundigen en betrokkenen staan centraal (29 mei, Utrecht).

29|05|2012
Activiteit

Planning support tool SprintStad v1.2 ondersteunt strategische beleidsvisies Utrecht door simulatie van ontwikkelingen op Utrechts spoorcorridor.

29|11|2011
Activiteit

SprintCity planning support tool was presented among international TOD experts at the BUFTOD 2012 conference in Paris (Marne-la-Vallée).

16|04|2012
Activiteit

the Atlanta Beltline Urban planner Ryan Gravel (USA) gave a lecture on this grassroots TOD success and participated in an expert discussion on international TOD practices.

06|10|2011
Activiteit

Rotterdam Bright Future A two-day programme on lessons for planning after the crisis, with +/- 25 professionals from various countries. April 26/27, 2012.

26|04|2012
Activiteit

Antropoloog in Eigen Stad slot- bijeenkomst waarin terugkoppeling plaatst vindt n.a.v. de bijeenkomsten in februari 2012 te Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amsterdam.

23|04|2012
Activiteit

tIP Final Debate: de Metropolitane Strategie van Nederland. Zijn we klaar voor de concurrentie met de internationaal groeiende metropolen? Donderdag 29 maart.

29|03|2012
Activiteit

Verslag van de debatavond 'Nieuwe regels, nieuwe kansen'. met bijna 250 bezoekers.

29|02|2012
Activiteit

Lecture series the International Perspectives (tIP) focuses on which activities or facilities are important for Randstad Holland and it needs to strive for.

01|08|2011
Activiteit

tIP 07|07: Knowledge Clusters. A lecture by Philip McCann on the role of higher education institutions in their local economy. Thursday March 8, 2012 in Amsterdam.

08|03|2012
Activiteit

tIP 06|07: Attractive City. A lecture by Doug Saunders on the importance of facilities in attracting new inhabitants. Thursday February 16, 2012 in Leiden.

16|02|2012
Activiteit

tIP 5|7: International Organisations. A lecture by Eric Corijn on how the international character of The Hague can contribute to its development. Thursday January 26.

26|01|2012
Activiteit

tIP 04|07: Self Organising City. A lecture by Stephen Marshall on how cities are put together. Thursday November 24, 2011 in Rotterdam.

24|11|2011
Activiteit

tIP 03|07: Flagship Developments. A lecture by Paul Lecroart on how flagship developments fit into national development strategies. Thursday November 3, 2011.

03|11|2011
Activiteit

tIP 02|07: Social Network City. A lecture by Christian Licoppe on the development of Urban Public Places into ‘Hybrid Ecologies’. Thursday October 13, 2011.

13|10|2011
Activiteit

Interactive video debate 'Station to City', on international practices of Transit Oriented Development (TOD). Friday October 7, 2011.

07|10|2011
Activiteit

tIP 02|07: Cultural Clusters. A lecture by Bernd Fesel on the Creative Economy and Randstad Holland. Thursday September 22, 2011 in Delft.

22|09|2011
Activiteit

Atlas ABC belicht de rol van Randstad Holland als onderdeel van ABC, het verstedelijkte gebied Amsterdam-Brussels-Cologne en biedt zo een raamwerk voor debat.

01|08|2010
Activiteit

Siebe Riedstra, secretaris-generaal IenM, ging in zijn tafelrede, tijdens het Algemeen Bestuur, in op de integratie van de beleidsvelden Ruimte en Infrastructuur bij IenM.

16|05|2011
Activiteit

Vereniging Deltametropool organiseert een Randstad Oploop over de Randstadpassages in het Regeerakkoord. Met Jan Franssen en Maarten van Poelgeest.

02|02|2011
Activiteit

Defining the Metropolis is een historische beschouwing en internationale vergelijking van de ontwikkelpatronen van de metropool.

01|01|2011
Activiteit

SprintStad ontmoet Parelrivier. Deltametropool verkende de metro van Shenzhen en Hong Kong, en sprak er met verschillende professionals. Een reisverslag.

03|01|2011
Activiteit

SprintStad is gepresenteerd op de internationale conferentie 'Next Generation Infrastructure Systems For Eco-Cities', te Shenzhen van 11 tot 13 november 2010.

11|11|2010
Activiteit

InteractieMilieus onderzoekt de uitwerking van specifieke interactiemilieus als opgave in de Randstad of als kans voor nieuwe ontwikkeling.

01|08|2010
Activiteit

Als onderdeel van project SprintStad is een ruimtelijke inventarisatie van stationsgebieden in de Randstad uitgevoerd, tussen mei en juli 2010.

02|08|2010
Activiteit

Serious game Sprintstad was dinsdag 14 september 2010 onderdeel van de Projectenparade Spoorzoneontwikkeling van het kennisplein Mooi Nederland (VROM).

01|09|2010
Activiteit

De vereniging organiseert in reactie op de 'brede heroverweging'-rapporten een aantal bijeenkomsten die uitmonden in een advies aan het nieuwe kabinet.

13|04|2010
Activiteit

Openbare debatbijeenkomst Hoe ver is de OV-stad? op 11 maart 2010 van 13:00 tot 15:00. De Dependance, Centrum voor Stadscultuur te Rotterdam.

26|01|2010
Activiteit

Neville Mars Lezing 'The Chinese Dream: Hoe wordt Nederland daaruit wakker?' . Over mega- polissen van 480 miljoen inwoners en hun betekenis voor Nederland.

12|03|2010
Activiteit

Het Programma van de Metropool is een onderzoek naar de vorm en randvoorwaarden voor nieuwe stedelijke brandpunten in de Randstad.

24|06|2009
Activiteit

Wat heeft de Randstad te bieden? Dat is het onderwerp van de Randstad Oploop 'Dat is de Kracht van de Randstad'.

27|05|2009
Activiteit

Debatbijeenkomst 'De Randstad, dat zijn wij'. Wat kun jij doen voor de ontwikkeling van een sterke Randstad, in deze tijden van crisis?

25|03|2009
Activiteit

'The Future Randstad' bijeenkomst is een groot succes geworden: met o.a. Bart Vink (VROM), John Worthington (London) en Robert Yaro (New York).

15|12|2008
Activiteit

Waar en wanneer werkt overstappen tussen auto en openbaar vervoer? Dat is het onderwerp van de Randstad Oploop 'De Overstap'.

03|11|2008
Activiteit

De conferentie 'Randstad ná Urgent' gaat in op het gat dat dreigt te vallen in de ruimtelijke planning tussen Randstad Urgent en Randstad 2040.

07|07|2008
Activiteit

'Holland: Hotspot of Hutspot?' een werkconferentie over het nut en de noodzaak van een lange termijnvisie.

01|02|2008
Activiteit

SprintCity's main goal is to identify opportunities for future developments around existing rail infrastructures, whilst simultaneously improving regional rail transport services.

01|11|2010
Activiteit

Defining the Metropolis researches the influence of global top urban functions on the development of urban agglomerations in the world.

01|01|2011
Activiteit