Internationale Connectiviteit van de Zuidelijke Randstad, in Internationaal Perspectief

Kwalitatieve Vergelijking: Internationale Connectiviteit van de Zuidelijke Randstad is een deelonderzoek van het overkoepelende, gelijknamige MIRT onderzoek. Het beantwoordt de vraag welke regio’s om welke reden interessant zijn ter vergelijking en maakt ook deze vergelijking.

Dit deelonderzoek is een co-productie met De Zwarte Hond, in opdracht van het ministerie IenM, provincie Zuid-Holland, Zuidvleugel en de gemeenten Rotterdam en Den Haag.

Facebook Like   Tweet  

 

THEMA Metropolitane Strategieën

|

Roundtable Paris - [Internationale connectiviteit] – Metropolitaan Leiden

REOS Vergelijking - Networking in EuropeRoundtable Brussel

Metro in Progress - Downloads & events


 

 

In het Bestuurlijk overleg MIRT 2013 is afgesproken dat Rijk en regio het | MIRT Onderzoek | 'Internationale connectiviteit Zuidelijke Randstad' starten. Internationale connectiviteit betreft het gemak waarmee de economische clusters (in de Zuidelijke Randstad) verbonden zijn met andere economische netwerken in de wereld. Daarbij gaat het zowel om personen, goederen als informatie. Binnen de Zuidelijke Randstad worden de volgende vier economische clusters onderscheiden: Rotterdam World Port, Den Haag Internationale Stad van Vrede en Recht, Greenports Network en de Zuid-Hollandse kennis-as.

 

 

 

 2 Rapporten beschikbaar:

'Kwalitatieve vergelijking: Internationale connectiviteit van de

Zuidelijke Randstad, in internationaal perspectief'

 

Fase 1
 
Fase 2
 

 

Download de rapporten:

| Kwalitatieve Vergelijking - Fase 1 |

| 11 regio bijlagen - Fase 1 |

| Kwalitatieve Vergelijking - Fase 2 |

 

 

 

   Overkoepelend MIRT onderzoek

Het doel van dit MIRT onderzoek is het verkrijgen van zicht op de wenselijkheid en effectiviteit van verbeteringen ten aanzien van internationale connectiviteit, zodat oplossingsrichtingen kunnen worden geformuleerd die de economische kracht van de Zuidelijke Randstad versterken.

 

In het kader van het MIRT onderzoek “Internationale connectiviteit Zuidelijke Randstad” wordt een drietal deelonderzoeken uitgevoerd. Deze cahiers betreffen de resultaten van het derde onderzoek.

 

 1. Onderzoek naar historische trends en ontwikkelingen t.a.v. internationale connectiviteit in de Zuidelijke Randstad,
 2. Kwantitatieve internationale vergelijking van de Zuidelijke Randstad op het gebied van internationale connectiviteit,
 3. Kwalitatieve vergelijking van de Zuidelijke Randstad met een aantal vergelijkbare regio’s.

 

 

Internationale Luchtconnectiviteit - Zuidvleugel

Luchtconnectiviteit per luchthaven in de 11 regio's

 

   Doel en aanpak
De internationale, kwalitatieve vergelijking van de Zuidelijke Randstad draagt bij aan het algemene onderzoeksdoel door te beantwoorden welke regio’s om welke reden interessant zijn. Dit in het kader van het overkoepelende | MIRT Onderzoek | 'Internationale connectiviteit Zuidelijke Randstad'. Om deze vraag te beantwoorden zijn in Fase 1 drie stappen doorlopen:

 

Fase 1

   Stap 1: longlist

Allereerst is er een longlist van interessante regio’s opgesteld. Hierbij is gekeken naar de vergelijkbaarheid van deze (deel)regio’s met de Zuidelijke Randstad, aan de hand van basisgegevens omtrent sociale, economische, infrastructurele en ruimtelijke structuren en - voor zover bekend - specifieke strategieën of instrumenten die worden gehanteerd en in het kader van het onderzoek interessant kunnen zijn.

 

   Stap 2: shortlist

Vervolgens is op basis van de beschikbare kennis en gegevens, bij zowel opdrachtnemers als opdrachtgevers, uit de longlist een shortlist van 11 regio’s opgesteld. Deze 11 regio’s zijn verder geanalyseerd aan de hand van de volgende criteria:

 

 1. mate van economisch succes (internationale concurrentiepositie),
 2. connectiviteitsniveau,
 3. internationale connectiviteit als factor voor economisch succes,
 4. toepassing van intelligente, succesvolle of innovatieve strategieën in relatie tot de internationale connectiviteit

In fase 2 wordt naar aanleiding van deze short list nog verder ingezoomd op drie topregio's. Lees meer in het cahier | Kwalitatieve Vergelijking - Fase 1 |.

 

 

Internationale strategieen en ambities - Zuidvleugel

Strategieën en ambities in de 11 regio's

 

Fase 2

In de eerste fase zijn 11 regio's onderzocht en de eerste conclusies getrokken. Hierop voortbouwend zijn 3 topregio's geselecteerd die in deze tweede fase met nog meer diepgang zijn geanalyseerd. De regio's Kopenhagen-Malmö, Brussel-Antwerpen en Manchester-Liverpool zijn gekozen vanwege hun vergelijkbare ruimtelijk-economische hoofdstructuur: dubbelsteden, omvang en economische sectoren of clusters. De regio's hanteren echter verschillende strategieën en hebben een andere organisatie en/of projecten dan de Zuidelijke Randstad.

 Governance | Manchester/Liverpool regio

Als startpunt voor de vergelijking zijn de 5 hoofdopgaven van de Zuidelijke Randstad genomen:

 1. versterking corridor Rotterdam-Delft-Den Haag-Leiden
 2. versterking internationale toplocaties Zuidelijke Randstad
 3. kwaliteitsverbetering internationale spoorverbindingen
 4. versterken positie Rotterdam The Hague airport als zakenluchthaven van de Zuidelijke Randstad
 5. verbeteren OV-toegankelijkheid internationale reiziger

En vervolgens zijn in het verlengde hiervan Kopenhagen-Malmö, Brussel-Antwerpen en Manchester-Liverpool bekeken op de volgende 5 domeinen:

 1. governance en beleid
 2. focus strategieën en projecten (infra, toplocaties)
 3. projecten gastvrijheid voor internationale reizigers
 4. versterking luchthaven
 5. directe verbindingen met buitenlandse regio's


   Vijf lessen uit fase 2

De tussenresultaten zijn besproken met sleutelfiguren uit de regio's, met als resultaat een realistisch beeld van de stand van zaken en op de praktijk gerichte aanbevelingen.

 

De vijf geleerde lessen zijn: 1) verbetering internationale bereikbaarheid maakt verbetering regionale bereikbhaarheid noodzakelijk, 2) vertrek vanuit gezamenlijk doel, niet vanuit gezamenlijke organisatie, 3) verken internationale naburige regio's met mogelijkheden tot investeren in of optimaliseren directe spoorverbindingen, 4) werk tegelijkertijd aan zowel lucht- als landzijde van de luchthaven en 5) gastvrijheid is economie. Lees het cahier | Kwalitatieve Vergelijking - Fase 2 |.

 

 

   Participeer!

Interesse in een analyse of (internationale) vergelijking van uw eigen regio? Wij nodigen u van harte uit om als participant, sponsor, partner of op andere wijze aan het project een bijdrage te leveren. Neem hiervoor contact op met het agentschap via | strategie@deltametropool.nl |.

 

 

Lees meer over het thema | Metropolitane Strategieën |

 

 

   Projectpartners

Vereniging Deltametropool  De Zwarte Hond

01|11|2014
Publicatie

Boekpresentatie en debat:

'Het volgende landschap'

Wat kunnen we leren van de Landschapstriënnale?

28 mei in de Tolhuistuin

30|04|2018
Publicatie

Toekomstverkenning

van het maritieme cluster en het belang van een regionale ruimtelijke strategie

30|11|-0001
Publicatie

Spot On - het landschap als vestigingsvoorwaarde. Publicatie (2017) over de inzet van het Nederlandse landschap in het economisch vestigingsklimaat?

01|09|2017
Publicatie

In dit retrospectief blikt Vereniging Deltametropool terug op een veelbewogen jaar.

21|02|2018
Publicatie

Verstedelijkingsopgave van Nederland

IPO, G4 en G32 zochten voor het eerst naar een gezamenlijke aanpak voor de Verstedelijkingsopgave.

10|10|2017
Publicatie

'Energie & Ruimte - een nationaal perspectief’ presenteert een nationale visie op de energietransitie en haar ruimtelijke impact.

04|09|2017
Publicatie

Voor Bicycle Landscape fietste Yorit Kluitman door alle 388 Nederlandse gemeenten en fotografeerde het open landschap, zonder mensen of bebouwing: een dwarsdoorsnede van het geordende Nederland. Zijn drijfveer is een fascinatie voor de georganiseerde grafische structuur van de open ruimte.

23|08|2017
Publicatie

Manifest Binnenstedelijke Gebiedstransformaties. De vereniging en het College van Rijksadviseurs ondersteunen dit manifest van diverse partijen. 

08|03|2017
Publicatie

Drechtsteden, maritieme top woonlocaties.  Inventarisatie van ontwikkellocaties. Het ontwikkelde model koppelt ruimtelijke kwaliteiten aan woonwensen.

14|02|2017
Publicatie

NOVI NU bundelt vier essays rondom de thema’s Next Farming, Next Living, Next Economy en Next Energy.

04|01|2017
Publicatie

Publicatie Blind Spot bespreekt het belang van een hoogwaardig landschap voor het vestigings-klimaat, aan de hand van tien metropolitane regio's wereldwijd.

 

19|04|2016
Publicatie

Werkboeken: Loket Knooppunten 2015 In de vier stationsgebieden Almere Centrum, Oss, Nijmegen en Eindhoven wordt de ontwikkeling gestimuleerd.

01|07|2015
Publicatie

Met de nieuwste Stadsnatuurkaart Rotterdam kan je op zoek naar de Rotterdamse wildernis en de natuurlijke stad beleven. Op naar een coherent stadsnatuur netwerk!

11|10|2015
Publicatie

City Deal Binnenstedelijk Bouwen en Transformatie De vereniging heeft deze City Deal, op 24 maart 2016 te Den Haag, mede ondertekend.

24|03|2016
Publicatie

DialogueMaps: interactief kaart-instrument voor landschapswaard-ering, gericht op gebieden met complexe waarderingsdiscussies in het (stedelijk) landschap.

21|11|2015
Publicatie

Duurzame Verstedelijking & Agglomeratiekracht Studie naar en pleidooi voor een integrale verstedel-ijkingsstrategie om de internationale concurrentiepositie te vergroten.

03|11|2014
Publicatie

Oproep Vereniging Deltametropool roept op tot metropolitane strategie en agenda voor Nederland. Randstad is niet genoeg! #deltametropoolnederland

26|05|2015
Publicatie

Opgave van de Maand een nieuwsbrief die iedere maand één van de 12 onvermijdelijke opgaven van het Jaar van de Ruimte belicht.

01|02|2015
Publicatie

Werkboeken: Loket Knooppunten Met de selectie van drie stations-gebieden in de provincie Noord-Holland ging het Loket Knooppunten (CRA) van start.

29|09|2014
Publicatie

Duurzame TOD van Qinghe Station Verslag van een werkweek in Beijing, genaamd 'The Sino-Dutch Approach', over Transit-Oriented Development van Qinghe station.

22|09|2014
Publicatie

Update - SprintStad #6 geeft inzicht in de geboekte vorderingen in 2013 en een vooruitblik op 2014 en verder. Het is de laatste Update in de serie.

19|03|2014
Publicatie

Publicatieoverzicht van het thema Metropolitane Strategieën. Ook vindt u hier een overzicht van alle themabijeenkomsten.

13|10|2014
Publicatie

Publicatieoverzicht van het thema Ruimte en Mobiliteit. Ook vindt u hier een overzicht van alle themabijeenkomsten.

10|09|2014
Publicatie

Publicatieoverzicht van het thema Landschap van de Deltametropool. Ook vindt u hier een overzicht van alle landschapsbijeenkomsten.

04|08|2014
Publicatie

Knooppunten in Stadsregio Rotterdam Met het opstellen van stationsprofielen is de differentiatie van 9 knooppunten in de Stadsregio Rotterdam in beeld gebracht.

03|02|2014
Publicatie

Het Manifest en Werkboek voor het Metropolitane Gebied Leiden is een eerste aanzet om het metropooldenken op de regionale agenda te krijgen.

17|08|2015
Publicatie

De publicatie Maak Plaats! geeft een nieuwe visie op ruimtegebruik en is een co-productie van Vereniging Deltametropool en de Provincie Noord-Holland.

24|01|2014
Publicatie

Maak Plaats! is a publication on transit-oriented development; a smart growth strategy focused on a more efficient use of the existing city and its existing infrastructure network.

01|03|2014
Publicatie

New York - de Impact van Metropolitane Interventie , een artikel dat de invloed van een actie- groep op het grote investerings- kapitaal in New York beschrijft .

10|10|2013
Publicatie

Tijdens de Beijing Design Week 2013 boog een groep Nederlandse experts zich onder de naam 'The Sino-Dutch Approach' over de herontwikkeling van Fengtai.

25|09|2013
Publicatie

Metropolitaan reisverslag: Wat gebeurt er in Amerika? serie over de metropolitane ontwikkeling in de San Francisco Bay Area, zoals opgetekend door Jaap Modder.

 
30|08|2013
Publicatie

Column De Nieuwe Deltametropool over metropoolvorming op wereldschaal, geschreven door Jaap Modder naar aanleiding van de INTA36 conferentie.

24|01|2013
Publicatie

Metropolitaan reisverslag: Wat gebeurt er in ...? serie met inkijk in de metropolitane ontwikkeling in het Midden-Oosten en Azië, zoals opgetekend door Jaap Modder.

18|01|2013
Publicatie

Update - SprintStad #5 toont een actueel overzicht van het 'work in progress', een vooruitblik op de doelstellingen voor 2013 en meer.

24|10|2012
Publicatie

Brief aan kabinetsinformateurs: “Nederland heeft visie op metropolitane ontwikkeling nodig om in grootstedelijke slag overeind te blijven”.

27|09|2012
Publicatie

Update - SprintStad #4 toont de nieuwste ontwikkeling van serious game naar planning support tool, resultaten van de stations-inventarisatie en meer.

27|02|2012
Publicatie

Onderzoek naar de invloed van serious game SprintStad op beleidsontwikkeling, afdeling Planologie - Universiteit Utrecht.

05|12|2011
Publicatie

Publicatie: BESTNET, inventarisatie van Transport Oriented Development in Nederland. Een inspirerend beeld van de kansen en opgaven. De publicatie is online te bestellen.

04|10|2011
Publicatie

Eind februari 2011 is Hollandblad #8 uitgekomen. Dit nummer heeft als thema Bereikbaarheid, bottom-up.

25|02|2011
Publicatie

Update - SprintStad #3 behandelt ondermeer de nieuwe versies van de serious game, onderzoeksresultaten en de planning van het project.

27|04|2011
Publicatie

De FactSheet informeert leden van de vereniging over (opmerkelijke) feiten die een bestaande of toekomstige discussie binnen de Deltametropool kunnen beïnvloeden.

23|03|2011
Publicatie

Het Jaaroverzicht 2010 laat zien op welke activiteiten, publicaties en projecten de vereniging in 2010 heeft ingezet.

30|03|2011
Publicatie

Kiezen voor 4, 3 of 0 vraagt in artikelvorm aandacht voor de bestuurlijke opschaling van de Randstad in het verkiezingsdebat voor de Provinciale Staten 2011.

17|02|2011
Publicatie

Het gezamenlijke opiniestuk uit de vakgemeenschap Supersnelweg, quo vadis? naar aanleiding van het recente regeerakkoord.

21|10|2010
Publicatie

Begin september 2010 is Hollandblad #7 uitgekomen. Dit nummer heeft als thema 'Geen ruimte, Geen geld'.

06|09|2010
Publicatie

Brief aan informateurs: om uit de crisis te komen is ontwikkeling van de Randstad tot een topregio urgenter dan ooit.

15|07|2010
Publicatie

Eind april 2010 is de zesde editie van het Hollandblad uitgekomen. Dit  nummer heeft als thema 'Angst voor de Metropool'.

06|05|2010
Publicatie

Update - SprintStad #2 beschrijft ondermeer de spelsessie-evaluaties, het prototype, de debatbijeenkomst, betrokken partijen en de planning van project SprintStad.

01|06|2010
Publicatie

De nieuwsbrief Private Picks biedt een platform voor interessante initiatieven, ideeën en evenementen omtrent metropolitane ontwikkeling.

26|11|2009
Publicatie

Het jaaroverzicht 2009 laat zien op welke activiteiten, publicaties en projecten Vereniging Deltametropool in 2009 heeft ingezet.

01|02|2010
Publicatie

Eind september 2009 is het laatste Hollandblad uitgekomen. Dit vijfde nummer is geheel vernieuwd en heeft als thema 'Rethinking'.

26|11|2009
Publicatie

Update - SprintStad #1 beschrijft ondermeer de achtergrond, onderzoeksvragen, uitgangspunten en voortgang van project SprintStad alsmede informatie over het spel.

02|11|2009
Publicatie

De tafelrede 'Universiteiten in de Randstad' (Sijbolt Noorda) is de eerste uit een serie tafelredes uitgesproken tijdens de jaarlijkse AB-vergadering van de vereniging.

21|10|2009
Publicatie

Het cahier Rewind | Play | Fast Forward verschijnt als sluitstuk van een reeks conferenties in 2008 en doet daarvan verslag.

19|03|2009
Publicatie

De DVD International Review Standard 2040 n.a.v. de conferentie, met dezelfde titel, die op 15 en 16 december 2008 werd gehouden is uitgebracht.

01|03|2009
Publicatie

Van het Hollandblad is de Zomer 2008 editie uitgekomen met als thema 'tussen Randstad Urgent en Randstad 2040'.

25|07|2008
Publicatie

Het Hollandblad probeert op inhoudelijke en open wijze de discussie over metropoolvorming en ontwikkelingen die daarmee samenhangen een impuls te geven.

01|09|2005
Publicatie