HB8: Bereikbaarheid, bottom-up

Eind februari 2011 is de laatste editie van het Hollandblad uitgekomen. Dit achtste nummer heeft als thema 'Bereikbaarheid, bottom-up'.

 

Ontvangst HB en meer info:

| Aanmeldformulier Hollandblad |

| Hollandblad@deltametropool.nl |


Downloads:

| Hollandblad 'Bereikbaarheid, bottom-up' | (PDF)

| Reactie op OV-bureau verkenning 'best practices' | (PDF)

| Uitgebreide versie artikel 'de Kracht van Utrecht' incl. illustratie | (PDF)

 

Gerelateerd:

| de Ranstadprovincie in de PS2011 verkiezingen |

| Randstad Oploop: de Randstad in het Regeerakkoord |

| Artikel: Beleggers gelokt om te beleggen in wegen | (Financieel Dagblad)

| Opinie Ed Nijpels: 130km/h is bedroevende symboolpolitiek | (Cobouw)

 

| Hollandblad - Algemene informatie |

| Hollandblad 'Geen ruimte, Geen geld' |

| Hollandblad 'Angst voor de Metropool' |

| Hollandblad 'Rethinking' |

| Hollandblad 'Zomer 2008' |

 

 

Editie februari 2011 ‘Bereikbaarheid, bottom-up’

Als verstokt OV-reiziger geniet ik ’s ochtends vroeg vaak van de fileberichten en de langzame opbouw van files vanaf kwart voor zeven tot de hoogtepunten rond half negen. Het compenseert de ergernis over slecht geparkeerde transportfietsen in de stalling en de overvolle treinen. Maar natuurlijk leef ik ook oprecht mee met al die mensen die voor dag en dauw op reis moeten, zonder snel en betrouwbaar alternatief, in een systeem waarbij een vlinder in Tokyo totale chaos op het Terbregseplein lijkt te veroorzaken. Kan dat niet anders en beter? Voor de Randstad bepleit Vereniging Deltametropool al jarenlang een betere samenhang tussen ruimtelijke ordening en bereikbaarheid, o.a. door het benutten van bestaande stations en verknoping van verschillende vervoerswijzen. Het serieus doorzetten en wellicht zelfs uitrollen van Stedenbaan en de voorstellen van OV-bureau Randstad - die natuurlijk geen Deltanet mogen heten - stemmen hoopvol. Wel moeten ze dan niet in kennisprocesgeneuzel verzanden. Beter goed gejat dan slecht verzonnen
is ons motto: alle ideeën uit dit Hollandblad mogen weer met bronvermelding worden verspreid.


Er is echter geen enkele reden om zelfgenoegzaam te zijn, noch als vereniging, noch als Randstad. Enkele zinnen zijn er in het Regeerakkoord aan de Randstad gewijd en die leiden tot een vlucht vooruit in beide vleugels, in plaats van de voorgestelde Randstadprovincie. We hebben nog een Hollandwet liggen, en misschien hadden de formateurs van de VVD die ook nog. Onze grote Randstad Oploop van 2 februari jongstleden maakte één ding duidelijk, namelijk dat de steun voor dit onderdeel van het Regeerakkoord (ook) niet erg groot is.


Voor de vaste lezers van het Hollandblad zijn in dit nummer naast oude stokpaardjes toch weer nieuwe ideeën en initiatieven te vinden! Ondanks
alle nadruk die als erfenis van Camiel ‘spa in de grond’ Eurlings op extra snelwegen is gelegd - inclusief de lege boedel door het beslag op alle financiële middelen tot 2022 - wordt op het nieuwe ministerie, voor het eerst sinds decennia, weer nagedacht over een andere benadering van mobiliteit. Alleen mogen deze plannen nog niet gemeld worden, hopelijk kan dit wel in de volgende editie. Als vervolg op de vorige twee nummers van het Hollandblad is er in dit nummer weer veel aandacht voor kleinere pretenties, anders denken, initiatieven vanuit burgers en gebruikers en bestaande kansen en mogelijkheden. U treft een staalkaart aan benaderingen met aandacht voor o.a. vier casussen en enkele bestuurders (allemaal leden), met een verscheidenheid aan meningen. Reacties zijn welkom.


| Lees meer... |

 

 

 

Volgende editie - Call 4 submissions

De volgende editie van het Hollandblad heeft als onderwerp ‘Wat is decentralisatie’ en zal in het najaar van 2011 verschijnen.

 

Als het gaat om versterking van de internationale competitiviteit of de grote ruimtelijke opgaven lijkt iedereen aan te nemen, dat dat Rijkstaken zijn. Maar bij het Rijk heerst al zeker een decennium het adagium ‘decentraliseren’. Ook marktpartijen en het maatschappelijk veld roepen al jaren om sterke en centrale regie voor het tegengaan van verrommeling, de aanleg van infrastructuur, leegstand in bedrijfsterreinen of kantoren en een sterke
economische agenda. Het Regeerakkoord spreekt, zeker als het om ruimtelijke ordening gaat, juist van het tegenovergestelde: wederom verregaande decentralisatie. Minister Schultz van Haegen werkt inmiddels een beleidslijn uit om deze ambitie te realiseren. Maar wat wordt eigenlijk met decentraliseren bedoeld?

 

Staat het gelijk aan meer vrijheid voor burgers en ondernemers, is het een herschikking van opgaven naar het juiste schaalniveau, of is het slechts bedoeld om de rijksfinanciën op orde te krijgen? Met het volgende Hollandblad gaan we dieper in op de betekenis van decentraliseren. We hopen het nieuwe rijksbeleid in een interview met de minister toegelicht te krijgen. Ook interessant zijn de consequenties en successen van eerdere decentralisatieprocessen. En we vragen ons af welke modellen er bestaan. Kan decentraliseren ook een andere manier van de opbouw van het belastinggebouw betekenen, en op welk schaalniveau dan? Internationale ervaringen met decentraliseren zijn ook van harte welkom.

 

Facebook Like   Tweet  
25|02|2011
Publicatie

Boekpresentatie en debat:

'Het volgende landschap'

Wat kunnen we leren van de Landschapstriënnale?

28 mei in de Tolhuistuin

30|04|2018
Publicatie

Toekomstverkenning

van het maritieme cluster en het belang van een regionale ruimtelijke strategie

30|11|-0001
Publicatie

Spot On - het landschap als vestigingsvoorwaarde. Publicatie (2017) over de inzet van het Nederlandse landschap in het economisch vestigingsklimaat?

01|09|2017
Publicatie

In dit retrospectief blikt Vereniging Deltametropool terug op een veelbewogen jaar.

21|02|2018
Publicatie

Verstedelijkingsopgave van Nederland

IPO, G4 en G32 zochten voor het eerst naar een gezamenlijke aanpak voor de Verstedelijkingsopgave.

10|10|2017
Publicatie

'Energie & Ruimte - een nationaal perspectief’ presenteert een nationale visie op de energietransitie en haar ruimtelijke impact.

04|09|2017
Publicatie

Voor Bicycle Landscape fietste Yorit Kluitman door alle 388 Nederlandse gemeenten en fotografeerde het open landschap, zonder mensen of bebouwing: een dwarsdoorsnede van het geordende Nederland. Zijn drijfveer is een fascinatie voor de georganiseerde grafische structuur van de open ruimte.

23|08|2017
Publicatie

Manifest Binnenstedelijke Gebiedstransformaties. De vereniging en het College van Rijksadviseurs ondersteunen dit manifest van diverse partijen. 

08|03|2017
Publicatie

Drechtsteden, maritieme top woonlocaties.  Inventarisatie van ontwikkellocaties. Het ontwikkelde model koppelt ruimtelijke kwaliteiten aan woonwensen.

14|02|2017
Publicatie

NOVI NU bundelt vier essays rondom de thema’s Next Farming, Next Living, Next Economy en Next Energy.

04|01|2017
Publicatie

Publicatie Blind Spot bespreekt het belang van een hoogwaardig landschap voor het vestigings-klimaat, aan de hand van tien metropolitane regio's wereldwijd.

 

19|04|2016
Publicatie

Werkboeken: Loket Knooppunten 2015 In de vier stationsgebieden Almere Centrum, Oss, Nijmegen en Eindhoven wordt de ontwikkeling gestimuleerd.

01|07|2015
Publicatie

Met de nieuwste Stadsnatuurkaart Rotterdam kan je op zoek naar de Rotterdamse wildernis en de natuurlijke stad beleven. Op naar een coherent stadsnatuur netwerk!

11|10|2015
Publicatie

City Deal Binnenstedelijk Bouwen en Transformatie De vereniging heeft deze City Deal, op 24 maart 2016 te Den Haag, mede ondertekend.

24|03|2016
Publicatie

DialogueMaps: interactief kaart-instrument voor landschapswaard-ering, gericht op gebieden met complexe waarderingsdiscussies in het (stedelijk) landschap.

21|11|2015
Publicatie

Duurzame Verstedelijking & Agglomeratiekracht Studie naar en pleidooi voor een integrale verstedel-ijkingsstrategie om de internationale concurrentiepositie te vergroten.

03|11|2014
Publicatie

Oproep Vereniging Deltametropool roept op tot metropolitane strategie en agenda voor Nederland. Randstad is niet genoeg! #deltametropoolnederland

26|05|2015
Publicatie

Opgave van de Maand een nieuwsbrief die iedere maand één van de 12 onvermijdelijke opgaven van het Jaar van de Ruimte belicht.

01|02|2015
Publicatie

Werkboeken: Loket Knooppunten Met de selectie van drie stations-gebieden in de provincie Noord-Holland ging het Loket Knooppunten (CRA) van start.

29|09|2014
Publicatie

Internationale Connectiviteit van de Zuidelijke Randstad Een Kwalitatieve vergelijking van de Zuidelijke Randstad in internationaal perspectief.

01|11|2014
Publicatie

Duurzame TOD van Qinghe Station Verslag van een werkweek in Beijing, genaamd 'The Sino-Dutch Approach', over Transit-Oriented Development van Qinghe station.

22|09|2014
Publicatie

Update - SprintStad #6 geeft inzicht in de geboekte vorderingen in 2013 en een vooruitblik op 2014 en verder. Het is de laatste Update in de serie.

19|03|2014
Publicatie

Publicatieoverzicht van het thema Metropolitane Strategieën. Ook vindt u hier een overzicht van alle themabijeenkomsten.

13|10|2014
Publicatie

Publicatieoverzicht van het thema Ruimte en Mobiliteit. Ook vindt u hier een overzicht van alle themabijeenkomsten.

10|09|2014
Publicatie

Publicatieoverzicht van het thema Landschap van de Deltametropool. Ook vindt u hier een overzicht van alle landschapsbijeenkomsten.

04|08|2014
Publicatie

Knooppunten in Stadsregio Rotterdam Met het opstellen van stationsprofielen is de differentiatie van 9 knooppunten in de Stadsregio Rotterdam in beeld gebracht.

03|02|2014
Publicatie

Het Manifest en Werkboek voor het Metropolitane Gebied Leiden is een eerste aanzet om het metropooldenken op de regionale agenda te krijgen.

17|08|2015
Publicatie

De publicatie Maak Plaats! geeft een nieuwe visie op ruimtegebruik en is een co-productie van Vereniging Deltametropool en de Provincie Noord-Holland.

24|01|2014
Publicatie

Maak Plaats! is a publication on transit-oriented development; a smart growth strategy focused on a more efficient use of the existing city and its existing infrastructure network.

01|03|2014
Publicatie

New York - de Impact van Metropolitane Interventie , een artikel dat de invloed van een actie- groep op het grote investerings- kapitaal in New York beschrijft .

10|10|2013
Publicatie

Tijdens de Beijing Design Week 2013 boog een groep Nederlandse experts zich onder de naam 'The Sino-Dutch Approach' over de herontwikkeling van Fengtai.

25|09|2013
Publicatie

Metropolitaan reisverslag: Wat gebeurt er in Amerika? serie over de metropolitane ontwikkeling in de San Francisco Bay Area, zoals opgetekend door Jaap Modder.

 
30|08|2013
Publicatie

Column De Nieuwe Deltametropool over metropoolvorming op wereldschaal, geschreven door Jaap Modder naar aanleiding van de INTA36 conferentie.

24|01|2013
Publicatie

Metropolitaan reisverslag: Wat gebeurt er in ...? serie met inkijk in de metropolitane ontwikkeling in het Midden-Oosten en Azië, zoals opgetekend door Jaap Modder.

18|01|2013
Publicatie

Update - SprintStad #5 toont een actueel overzicht van het 'work in progress', een vooruitblik op de doelstellingen voor 2013 en meer.

24|10|2012
Publicatie

Brief aan kabinetsinformateurs: “Nederland heeft visie op metropolitane ontwikkeling nodig om in grootstedelijke slag overeind te blijven”.

27|09|2012
Publicatie

Update - SprintStad #4 toont de nieuwste ontwikkeling van serious game naar planning support tool, resultaten van de stations-inventarisatie en meer.

27|02|2012
Publicatie

Onderzoek naar de invloed van serious game SprintStad op beleidsontwikkeling, afdeling Planologie - Universiteit Utrecht.

05|12|2011
Publicatie

Publicatie: BESTNET, inventarisatie van Transport Oriented Development in Nederland. Een inspirerend beeld van de kansen en opgaven. De publicatie is online te bestellen.

04|10|2011
Publicatie

Update - SprintStad #3 behandelt ondermeer de nieuwe versies van de serious game, onderzoeksresultaten en de planning van het project.

27|04|2011
Publicatie

De FactSheet informeert leden van de vereniging over (opmerkelijke) feiten die een bestaande of toekomstige discussie binnen de Deltametropool kunnen beïnvloeden.

23|03|2011
Publicatie

Het Jaaroverzicht 2010 laat zien op welke activiteiten, publicaties en projecten de vereniging in 2010 heeft ingezet.

30|03|2011
Publicatie

Kiezen voor 4, 3 of 0 vraagt in artikelvorm aandacht voor de bestuurlijke opschaling van de Randstad in het verkiezingsdebat voor de Provinciale Staten 2011.

17|02|2011
Publicatie

Het gezamenlijke opiniestuk uit de vakgemeenschap Supersnelweg, quo vadis? naar aanleiding van het recente regeerakkoord.

21|10|2010
Publicatie

Begin september 2010 is Hollandblad #7 uitgekomen. Dit nummer heeft als thema 'Geen ruimte, Geen geld'.

06|09|2010
Publicatie

Brief aan informateurs: om uit de crisis te komen is ontwikkeling van de Randstad tot een topregio urgenter dan ooit.

15|07|2010
Publicatie

Eind april 2010 is de zesde editie van het Hollandblad uitgekomen. Dit  nummer heeft als thema 'Angst voor de Metropool'.

06|05|2010
Publicatie

Update - SprintStad #2 beschrijft ondermeer de spelsessie-evaluaties, het prototype, de debatbijeenkomst, betrokken partijen en de planning van project SprintStad.

01|06|2010
Publicatie

De nieuwsbrief Private Picks biedt een platform voor interessante initiatieven, ideeën en evenementen omtrent metropolitane ontwikkeling.

26|11|2009
Publicatie

Het jaaroverzicht 2009 laat zien op welke activiteiten, publicaties en projecten Vereniging Deltametropool in 2009 heeft ingezet.

01|02|2010
Publicatie

Eind september 2009 is het laatste Hollandblad uitgekomen. Dit vijfde nummer is geheel vernieuwd en heeft als thema 'Rethinking'.

26|11|2009
Publicatie

Update - SprintStad #1 beschrijft ondermeer de achtergrond, onderzoeksvragen, uitgangspunten en voortgang van project SprintStad alsmede informatie over het spel.

02|11|2009
Publicatie

De tafelrede 'Universiteiten in de Randstad' (Sijbolt Noorda) is de eerste uit een serie tafelredes uitgesproken tijdens de jaarlijkse AB-vergadering van de vereniging.

21|10|2009
Publicatie

Het cahier Rewind | Play | Fast Forward verschijnt als sluitstuk van een reeks conferenties in 2008 en doet daarvan verslag.

19|03|2009
Publicatie

De DVD International Review Standard 2040 n.a.v. de conferentie, met dezelfde titel, die op 15 en 16 december 2008 werd gehouden is uitgebracht.

01|03|2009
Publicatie

Van het Hollandblad is de Zomer 2008 editie uitgekomen met als thema 'tussen Randstad Urgent en Randstad 2040'.

25|07|2008
Publicatie

Het Hollandblad probeert op inhoudelijke en open wijze de discussie over metropoolvorming en ontwikkelingen die daarmee samenhangen een impuls te geven.

01|09|2005
Publicatie