HB6: Angst voor de Metropool

Eind april 2010 is de zesde editie van het Hollandblad uitgekomen. Dit  nummer heeft als thema 'Angst voor de Metropool'.

Ontvangst HB en meer info:

| Aanmeldformulier Hollandblad |

| Hollandblad@deltametropool.nl |

 

Downloads:

| Hollandblad 'Angst voor de Metropool' | (PDF)

 

Gerelateerd:

| Hollandblad - Algemene informatie |
| Hollandblad 'Bereikbaarheid, bottom-up' |

| Hollandblad 'Geen ruimte, Geen geld' |

| Hollandblad 'Rethinking' |

| Hollandblad 'Zomer 2008' |

 


Editie April 2010 ‘Angst voor de Metropool’

Dit Hollandblad had als werktitel De angst voor de metropool. Door vele deskundigen te ondervragen, wilden we onderzoeken waar de historische hang naar kleine steden en de angst voor grootschaligheid vandaan komen. Niet verrassend blijkt deze angst in onze genen besloten te liggen, net als de samenhang tussen gelovigheid en afkeer van de stad. Vooral de notie wat nu een grote stad is, is steeds verder opgeschoven.
Waar het ontstaan en de bloei van onze historische steden samenviel met vrije handel en immigratie is nu een ander patroon zichtbaar. Nu associëren we immigratie met verval en achteruitgang. En waar eerst de niksige term leefbaarheid racistische trekken verhulde, is nu de openlijke vreemdelingenhaat politieke handelswaar geworden. Maar ook het verzet tegen en de integratie van het vreemde is deel van onze geschiedenis. Yvonne Zonderop leidt het thema in, gevolgd door interviews en een historische analyse.

Er zijn twee opvallende observaties van meerdere buitenlandse Randstadwatchers. De een: de Randstad is méér dan de G4 en het Groene Hart, vergeet al die andere steden niet. De ander: betrek burgers veel meer bij het nadenken over de toekomst van de steden en het hele gebied, in plaats van alleen bij hun eigen buurt. En het is inderdaad de vraag waarom bijvoorbeeld geen serieus debat wordt gevoerd over bereikbaarheid en MIRT-budgetten, in plaats van  ANWB-enquetes en zoethouderij?

Het is onbetaalbaar om alle plekken van het land met alle vervoersvormen te willen verbinden. Er moet dus gekozen worden! Nu is kiezen een van de meest populaire en bepleite activiteiten van dit moment. Iedereen moet kiezen, en wanneer dat is gebeurd, door verkiezingen bijvoorbeeld, moeten de consequenties van die keuzen getrokken worden. Wat dat betreft hebben we een probleem in de Randstad, want wie moet daar kiezen?


| Lees meer ... |

 

 

Volgende editie

De volgende editie van het Hollandblad heeft als thema ‘Geen Ruimte, Geen Geld’ en zal in het najaar van 2010 verschijnen.

Editie September 2009 ‘Rethinking’

Het leek even niet de tijd voor de grote concepten. Maar wel om na te denken over de meest zinvolle keuzes voor de Randstad en alle in gang gezette onderhandelingen en toekomstvisies. Dat hebben we gedaan in dit nummer: rethinking, balans opmaken, agenda herschikken. Daarvoor zijn een aantal deskundigen uit onze leden en relaties gevraagd verschillende thema’s te belichten. Het totaalbeeld is redelijk optimistisch: wat is er nog veel zinvol werk te doen!

 

Wat gebeurt er op het ministerie? Vorig jaar zomer heerste er een sfeer van gematigd optimisme onder de Randstad watchers. Minister Cramer organiseerde ontwerpateliers en presenteerde de Structuurvisie voor de Randstad, en er kwam een integraal Meerjaren Investeringsprogramma Ruimte én Transport, het MIRT, en het Urgentieprogramma Randstad zou een meer ruimtelijk vervolg krijgen. Dat begon te lijken op integrale beleidsvorming voor de Randstad, op een inspirerend toekomstperspectief, en op meerjarige uitvoeringsprogramma’s.

 

Een jaar verder is veel optimisme verdampt. Inhoudelijk groeit de teleurstelling, de ontwerpen uit het Randstad atelier vinden maar nauwelijks weerslag in de structuurvisie. Er is geen krachtige strategie uitgezet, Noord- en Zuidvleugel worden apart behandeld. Het denken is te kleinschalig, en te veel gericht op de sterkere Noordvleugel. Zolang het geld voor investeringen in ruimtelijke kwaliteit moeizaam bij elkaar gesprokkeld moet worden en geld voor parken van een niet meer functionerende markt moet komen is hernieuwd élan moeilijk vol te houden. Stel, dat de afbetalingen van de kredieten van de banken in een investeringsfonds voor de Randstad gestopt zouden worden… we denken namelijk, dat die investeringen hard nodig zijn om onze mooie maar overbelaste Metropool op orde te brengen en te houden.


Lees meer ...

 

Volgende editie

De volgende editie van het Hollandblad heeft als thema ‘De Angst voor de Metropool’ en zal rond maart 2010 verschijnen.

Facebook Like   Tweet  
06|05|2010
Publicatie

Verstedelijkingsopgave van Nederland

IPO, G4 en G32 zochten voor het eerst naar een gezamenlijke aanpak voor de Verstedelijkingsopgave.

10|10|2017
Publicatie

'Energie & Ruimte - een nationaal perspectief’ presenteert een nationale visie op de energietransitie en haar ruimtelijke impact.

04|09|2017
Publicatie

Voor Bicycle Landscape fietste Yorit Kluitman door alle 388 Nederlandse gemeenten en fotografeerde het open landschap, zonder mensen of bebouwing: een dwarsdoorsnede van het geordende Nederland. Zijn drijfveer is een fascinatie voor de georganiseerde grafische structuur van de open ruimte.

23|08|2017
Publicatie

Landschap als Vestigingsvoor- waarde. Hoe zetten we het unieke landschap van Nederland in voor de versterking van ons vestigings- klimaat?

30|06|2016
Publicatie

Manifest Binnenstedelijke Gebiedstransformaties. De vereniging en het College van Rijksadviseurs ondersteunen dit manifest van diverse partijen. 

08|03|2017
Publicatie

Drechtsteden, maritieme top woonlocaties.  Inventarisatie van ontwikkellocaties. Het ontwikkelde model koppelt ruimtelijke kwaliteiten aan woonwensen.

14|02|2017
Publicatie

NOVI NU bundelt vier essays rondom de thema’s Next Farming, Next Living, Next Economy en Next Energy.

04|01|2017
Publicatie

Publicatie Blind Spot bespreekt het belang van een hoogwaardig landschap voor het vestigings-klimaat, aan de hand van tien metropolitane regio's wereldwijd.

 

19|04|2016
Publicatie

Werkboeken: Loket Knooppunten 2015 In de vier stationsgebieden Almere Centrum, Oss, Nijmegen en Eindhoven wordt de ontwikkeling gestimuleerd.

01|07|2015
Publicatie

Met de nieuwste Stadsnatuurkaart Rotterdam kan je op zoek naar de Rotterdamse wildernis en de natuurlijke stad beleven. Op naar een coherent stadsnatuur netwerk!

11|10|2015
Publicatie

City Deal Binnenstedelijk Bouwen en Transformatie De vereniging heeft deze City Deal, op 24 maart 2016 te Den Haag, mede ondertekend.

24|03|2016
Publicatie

DialogueMaps: interactief kaart-instrument voor landschapswaard-ering, gericht op gebieden met complexe waarderingsdiscussies in het (stedelijk) landschap.

21|11|2015
Publicatie

Duurzame Verstedelijking & Agglomeratiekracht Studie naar en pleidooi voor een integrale verstedel-ijkingsstrategie om de internationale concurrentiepositie te vergroten.

03|11|2014
Publicatie

Oproep Vereniging Deltametropool roept op tot metropolitane strategie en agenda voor Nederland. Randstad is niet genoeg! #deltametropoolnederland

26|05|2015
Publicatie

Opgave van de Maand een nieuwsbrief die iedere maand één van de 12 onvermijdelijke opgaven van het Jaar van de Ruimte belicht.

01|02|2015
Publicatie

Werkboeken: Loket Knooppunten Met de selectie van drie stations-gebieden in de provincie Noord-Holland ging het Loket Knooppunten (CRA) van start.

29|09|2014
Publicatie

Internationale Connectiviteit van de Zuidelijke Randstad Een Kwalitatieve vergelijking van de Zuidelijke Randstad in internationaal perspectief.

01|11|2014
Publicatie

Duurzame TOD van Qinghe Station Verslag van een werkweek in Beijing, genaamd 'The Sino-Dutch Approach', over Transit-Oriented Development van Qinghe station.

22|09|2014
Publicatie

Update - SprintStad #6 geeft inzicht in de geboekte vorderingen in 2013 en een vooruitblik op 2014 en verder. Het is de laatste Update in de serie.

19|03|2014
Publicatie

Publicatieoverzicht van het thema Metropolitane Strategieën. Ook vindt u hier een overzicht van alle themabijeenkomsten.

13|10|2014
Publicatie

Publicatieoverzicht van het thema Ruimte en Mobiliteit. Ook vindt u hier een overzicht van alle themabijeenkomsten.

10|09|2014
Publicatie

Publicatieoverzicht van het thema Landschap van de Deltametropool. Ook vindt u hier een overzicht van alle landschapsbijeenkomsten.

04|08|2014
Publicatie

Knooppunten in Stadsregio Rotterdam Met het opstellen van stationsprofielen is de differentiatie van 9 knooppunten in de Stadsregio Rotterdam in beeld gebracht.

03|02|2014
Publicatie

Het Manifest en Werkboek voor het Metropolitane Gebied Leiden is een eerste aanzet om het metropooldenken op de regionale agenda te krijgen.

17|08|2015
Publicatie

De publicatie Maak Plaats! geeft een nieuwe visie op ruimtegebruik en is een co-productie van Vereniging Deltametropool en de Provincie Noord-Holland.

24|01|2014
Publicatie

Maak Plaats! is a publication on transit-oriented development; a smart growth strategy focused on a more efficient use of the existing city and its existing infrastructure network.

01|03|2014
Publicatie

New York - de Impact van Metropolitane Interventie , een artikel dat de invloed van een actie- groep op het grote investerings- kapitaal in New York beschrijft .

10|10|2013
Publicatie

Tijdens de Beijing Design Week 2013 boog een groep Nederlandse experts zich onder de naam 'The Sino-Dutch Approach' over de herontwikkeling van Fengtai.

25|09|2013
Publicatie

Metropolitaan reisverslag: Wat gebeurt er in Amerika? serie over de metropolitane ontwikkeling in de San Francisco Bay Area, zoals opgetekend door Jaap Modder.

 
30|08|2013
Publicatie

Column De Nieuwe Deltametropool over metropoolvorming op wereldschaal, geschreven door Jaap Modder naar aanleiding van de INTA36 conferentie.

24|01|2013
Publicatie

Metropolitaan reisverslag: Wat gebeurt er in ...? serie met inkijk in de metropolitane ontwikkeling in het Midden-Oosten en Azië, zoals opgetekend door Jaap Modder.

18|01|2013
Publicatie

Update - SprintStad #5 toont een actueel overzicht van het 'work in progress', een vooruitblik op de doelstellingen voor 2013 en meer.

24|10|2012
Publicatie

Brief aan kabinetsinformateurs: “Nederland heeft visie op metropolitane ontwikkeling nodig om in grootstedelijke slag overeind te blijven”.

27|09|2012
Publicatie

Update - SprintStad #4 toont de nieuwste ontwikkeling van serious game naar planning support tool, resultaten van de stations-inventarisatie en meer.

27|02|2012
Publicatie

Onderzoek naar de invloed van serious game SprintStad op beleidsontwikkeling, afdeling Planologie - Universiteit Utrecht.

05|12|2011
Publicatie

Publicatie: BESTNET, inventarisatie van Transport Oriented Development in Nederland. Een inspirerend beeld van de kansen en opgaven. De publicatie is online te bestellen.

04|10|2011
Publicatie

Eind februari 2011 is Hollandblad #8 uitgekomen. Dit nummer heeft als thema Bereikbaarheid, bottom-up.

25|02|2011
Publicatie

Update - SprintStad #3 behandelt ondermeer de nieuwe versies van de serious game, onderzoeksresultaten en de planning van het project.

27|04|2011
Publicatie

De FactSheet informeert leden van de vereniging over (opmerkelijke) feiten die een bestaande of toekomstige discussie binnen de Deltametropool kunnen beïnvloeden.

23|03|2011
Publicatie

Het Jaaroverzicht 2010 laat zien op welke activiteiten, publicaties en projecten de vereniging in 2010 heeft ingezet.

30|03|2011
Publicatie

Kiezen voor 4, 3 of 0 vraagt in artikelvorm aandacht voor de bestuurlijke opschaling van de Randstad in het verkiezingsdebat voor de Provinciale Staten 2011.

17|02|2011
Publicatie

Het gezamenlijke opiniestuk uit de vakgemeenschap Supersnelweg, quo vadis? naar aanleiding van het recente regeerakkoord.

21|10|2010
Publicatie

Begin september 2010 is Hollandblad #7 uitgekomen. Dit nummer heeft als thema 'Geen ruimte, Geen geld'.

06|09|2010
Publicatie

Brief aan informateurs: om uit de crisis te komen is ontwikkeling van de Randstad tot een topregio urgenter dan ooit.

15|07|2010
Publicatie

Update - SprintStad #2 beschrijft ondermeer de spelsessie-evaluaties, het prototype, de debatbijeenkomst, betrokken partijen en de planning van project SprintStad.

01|06|2010
Publicatie

De electronische nieuwsbrief Private Picks biedt een platform voor interessante initiatieven, ideeën en evenementen omtrent metropolitane ontwikkeling.

26|11|2009
Publicatie

Het jaaroverzicht 2009 laat zien op welke activiteiten, publicaties en projecten Vereniging Deltametropool in 2009 heeft ingezet.

01|02|2010
Publicatie

Eind september 2009 is het laatste Hollandblad uitgekomen. Dit vijfde nummer is geheel vernieuwd en heeft als thema 'Rethinking'.

26|11|2009
Publicatie

Update - SprintStad #1 beschrijft ondermeer de achtergrond, onderzoeksvragen, uitgangspunten en voortgang van project SprintStad alsmede informatie over het spel.

02|11|2009
Publicatie

De tafelrede 'Universiteiten in de Randstad' (Sijbolt Noorda) is de eerste uit een serie tafelredes uitgesproken tijdens de jaarlijkse AB-vergadering van de vereniging.

21|10|2009
Publicatie

Het cahier Rewind | Play | Fast Forward verschijnt als sluitstuk van een reeks conferenties in 2008 en doet daarvan verslag.

19|03|2009
Publicatie

De DVD International Review Standard 2040 n.a.v. de conferentie, met dezelfde titel, die op 15 en 16 december 2008 werd gehouden is uitgebracht.

01|03|2009
Publicatie

Van het Hollandblad is de Zomer 2008 editie uitgekomen met als thema 'tussen Randstad Urgent en Randstad 2040'.

25|07|2008
Publicatie

Het Hollandblad probeert op inhoudelijke en open wijze de discussie over metropoolvorming en ontwikkelingen die daarmee samenhangen een impuls te geven.

01|09|2005
Publicatie